Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 april 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente besloten tot het realiseren van nieuwe onderwijspanden vanuit haar wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate onderwijs-huisvesting. Voor de projecten welke momenteel in uitvoering zijn, zijn reeds middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Door indexatie en extreem stijgende bouw- en materiaalkosten zijn de middelen niet toereikend om de gewenste schoolgebouwen te realiseren.
  Voor het gebouw van basisschool De Tamboerijn wordt daarom verzocht aanvullend budget en dekking beschikbaar te stellen ad € 814.451,00 bovenop het reeds in het Programma onderwijshuisvesting opgenomen budget ad € 3.417.421,00. Daarnaast is voor de voorfinanciering van het onderdeel kinderopvang een budget nodig van € 524.322,00. Deze stichtingskosten worden via de huur terugontvangen van het schoolbestuur en de kinderopvang.

  Voorgesteld besluit

  • Een aanvullend investeringskrediet van € 814.451,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van de basisschool De Tamboerijn. De daaruit voortvloeiende kaptaallasten te dekken uit de stelpost dotatie spaarreserve onderwijshuisvesting;
  • Een krediet ad € 524.322,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorfinanciering van het onderdeel kinderopvang. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van de nog af te sluiten vaststellingsovereenkomst gemeente schoolbestuur;
  • Conform beleid het schooldeel af te schrijven in 40 jaar;
  • In afwijking van de nota activeren en afschrijven het kinderopvangdeel annuïtair af te schrijven in 40 jaar;
  • Voorgaande financiële gevolgen worden in de begroting verwerkt onder voorbehoud van positieve besluitvorming met betrekking tot het beschikbaar komen van middelen via de vaststelling van de kadernota/begroting 2025;
  • Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget het bedrag beschikbaar te stellen.
 2. 2

  Door de ontwikkelingen in de bouwmarkt en de niet eerder geprognosticeerde stijging van het aantal leerlingen in de gemeente is het noodzakelijk budget en planning van scholenbouw aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting voor leerlingen van basisscholen en speciaal onderwijs.

  Voorgesteld besluit

  De Raad voor te stellen: 
  1. De actualisatie Integraal Huisvestings Plan primair en speciaal onderwijs d.d. 14 maart 2024 vast te stellen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming met betrekking tot het beschikbaar komen van middelen via de vaststelling van de kadernota/begroting 2025; 
  2. Geheimhouding op te leggen op bijlage 3 (financiële uitgangspunten & investeringsagenda), gelet op mogelijk verstoring marktwerking voorafgaande aan aanbesteding van werken, op grond van artikel 87, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 5.1., lid 2, sub b van de Wet open overheid om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen

 3. 3

  De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico’s m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een aparte voorziening groot onderhoud in te stellen voor de toekomstige onderhoudsbehoefte van de centrale energievoorziening/WKO-installatie (CEV/WKO). De
  jaarlijkse dotatie vast te stellen op € 125.000,- en te dekken ten laste van de financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV/WKO;
  2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor de centrale energievoorziening/WKOinstallatie t.b.v. de dekking van de afschrijvingslasten van toekomstige vervangingsinvesteringen (doelbestemming);
  3. Het jaarlijks exploitatie saldo van de centrale energievoorziening vanaf 2024 te storten in de bestemmingsreserve als dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen
  (doelbestemming);
  4. Het eerder in de reserve Vastgoed gestorte exploitatie saldo van voorgaande jaren ad. € 490.000,- daaraan te onttrekken en te storten in de reserve CEV/WKO ter dekking van
  investeringslasten (afschrijvingen);
  5. De rentelasten van de geplande investeringen (gemiddeld € 8.866,- p.j.) te dekken ten laste van de financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV/WKO;
  6. Voorgaande financiële mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2024.

 4. 4

  De bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het MJOP geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte om de gemeentelijke objecten op een kwalitatief voldoende niveau (basisniveau) te brengen en/of te houden.
  De onderhoudsbehoefte is gebaseerd op de huidige situatie. Met nieuwe (niet aanwezige) voorzieningen, extra wensen en investeringen is in het MJOP geen rekening gehouden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het jaarplan 2024 voor planmatig onderhoud vast te stellen, te dekken ten laste van beschikbare financiële ruimte (voorzieningen) in de begroting en te verwerken via de Voorjaarsnota 2024;
  2. Het geactualiseerde MJOP 2025 – 2034 van de gemeentelijke vastgoedportefeuille vast te stellen en financiële gevolgen hiervan onderdeel te maken van de integrale (financiële) afweging in de kadernota 2025 met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 5. 5

  In de brief van 24 januari 2023 aan de raad over het afdoen van diverse toezeggingen, geeft het college aan de lijst van toezeggingen actief te blijven monitoren. In deze brief informeert het college de raad over enkele toezeggingen binnen de portefeuille Duurzaamheid die inmiddels als afgedaan kunnen worden beschouwd.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande brief inzake de afdoening van diverse toezeggingen rondom Duurzaamheid te verzenden aan de raad

 6. 6

  Dhr. Versteeg van de fractie ONS Alphen heeft artikel 40 vragen gesteld over de toegankelijkheid in onze gemeente. De vragen zijn door het college beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer P. Versteeg, namens de ONS Alphen fractie, te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief.

 7. 7

  Op 1 juli 2021 is de stichting Alphen Vitaal gestart. Alphen Vitaal is een door gemeente opgerichte, maar zelfstandige stichting die de opdracht heeft om inwoners gezond en vitaal te houden en/of gezonder en vitaler te krijgen. Alphen Vitaal richt zich op het bouwen en het verder ontwikkelen van een vitale, gezonde en inclusieve samenleving met accent op preventie. De oorspronkelijke overeenkomst tussen Alphen Vitaal en gemeente kende een looptijd tot en met 31 december 2023. Partijen hebben deze overeenkomst met twee maanden verlengd teneinde tot een nieuwe, deels gewijzigde overeenkomst te komen. Alphen Vitaal dient jaarlijks een bedrijfsplan met bijbehorende begroting in, waarvan accordering door het college voorwaardelijk is om de middelen voor de opdracht te kunnen beschikken. Het college besluit de middelen voor de opdracht voor 2024 te indexeren met 6.3%.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met bij bedrijfsplan horende begroting van Alphen Vitaal voor 2024; 
  2. Alphen Vitaal voor 2024 een bijdrage van € 803.000 verlenen en deze bijdrage te indexeren met 6.3%, waardoor de bijdrage aan Alphen Vitaal voor 2024 € 853.589 bedraagt; 
  3. Instemmen met de nieuwe overeenkomst tussen Alphen Vitaal en gemeente; 
  4. Wethouder Sport mandateren om overeenkomst namens gemeente te ondertekenen.

 8. 8

  In de gemeente Alphen aan den Rijn is de bewegwijzering op verschillende wijzen uitgevoerd. Er staan wegwijzerborden die niet voldoen aan de landelijke richtlijnen voor bewegwijzering. Tot nu toe had de gemeente geen beleid voor bewegwijzering, waardoor de huidige bewegwijzering niet eenduidig is uitgevoerd. De gemeente wil het beleid voor bewegwijzering formuleren, zodat bij uitvoering en plaatsing één lijn kan worden getrokken en de bewegwijzering herkenbaar is voor de weggebruiker.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde Richtlijn bewegwijzering Gemeente Alphen aan den Rijn vaststellen.

 9. 9

  Hecht is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeentes in de regio Hollands Midden (18 gemeenten) die zich inzet voor gezondheid en veiligheid va de inwoners. Hecht voert veel taken voor de gemeenten uit, zoals Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Rijksvaccinatieprogramma en Advisering op publieke gezondheid. De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht.

  Voorgesteld besluit

  1. 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht voor te leggen aan de raad
  2. De gemeenteraad te adviseren bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht.
  3. De incidentele lasten van de 1e begrotingswijziging 2024 voor een bedrag € 506.000 te verwerken in de Najaarsrapportage 2024 ten laste van het begrotingssaldo 2024.

 10. 10

  Het bestaande meerjarenplan is geactualiseerd aan de hand van visuele inspecties van de velden en sporttechnische inrichtingselementen. Het nieuwe meerjarenplan voor de buitensportvelden geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte en vervangingsinvesteringen om de beschikbaarheid en bespeelbaarheid van de gemeentelijke sportvelden te kunnen borgen. De onderhoudsbehoefte en vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op de huidige situatie. Met nieuwe (niet aanwezige) voorzieningen of extra wensen is in het meerjarenplan geen rekening gehouden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het geactualiseerde meerjarenplan buitensportvelden vast te stellen. 
  2. De mutaties voor het verhogen van jaarlijkse budget voor regulier onderhoud en de verlaging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening via de Voorjaarsnota 2024
  neutraal in de begroting 2024 en verder te verwerken.
  3. De structurele financiële gevolgen m.b.t. de kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen vanaf 2026 onderdeel te maken van de integrale (financiële-) afweging in de kadernota 2025 met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 11. 11

  De activiteiten en het netwerk van het Huis van Duurzaamheid leveren een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Alphen aan den Rijn. Het Huis van Duurzaamheid informeert, stimuleert en activeert inwoners en ondernemers over de thema’s: energietransitie en duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire economie en afval & hergebruik. Zij verbindt door het opbouwen en onderhouden van een duurzaam netwerk.
  De samenwerking tussen het Huis van Duurzaamheid en de gemeente verlengen en verstevigen we door meerjarig subsidie te verstrekken voor 2024 – 2027. Met de zekerheid die dit biedt, kan het programma van Huis van Duurzaamheid in de komende jaren zowel kwalitatief als kwantitatief groeien.

  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van de ingediende meerjarige subsidieaanvraag 2024-2027 van het Huis van Duurzaamheid en de verantwoording voor de subsidie voor 2023 en de daarbij behorende stukken. 
  • Akkoord gaan met bijgevoegde beschikking voor vaststelling van subsidie aan het Huis van Duurzaamheid 2023.
  • Akkoord gaan met bijgevoegde beschikking voor voorlopige verlening van subsidie aan het Huis van Duurzaamheid 2024 – 2027. 
  • Besluiten om op basis van de subsidieaanvraag 2024 – 2027 het Huis van Duurzaamheid een voorlopige meerjarige subsidie te verlenen van € 79.000,- voor 2024. De dekking hiervan is aanwezig binnen het structurele budget van het Duurzaamheidsprogramma (FCL 67230100).
  • Dekking voor de jaren 2025, 2026 en 2027 is onderdeel van de integrale afweging met betrekking tot de financiële ruimte in de kadernota/begroting 2025. 
  • Het Huis van Duurzaamheid op de hoogte brengen van bovenstaande besluit door het versturen van de bijgaande beschikking.
 12. 12

  In Aarlanderveen, Hazerswoude-Dorp en Zwammerdam is het mogelijk dat bestaande woningen worden opgesplitst voor bijvoorbeeld kamerverhuur. Dat komt omdat de regels in het geldende bestemmingsplan/de beheerverordening dit niet verbiedt. Dit kan leiden tot situaties waarin overlast ontstaat voor de omgeving en wijkt af van de regels die gelden in de andere delen van de gemeente.
  Om deze situaties te voorkomen heeft de gemeenteraad in 2023 een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen en verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.
  In navolging daarvan is voor de gebieden binnen het voorbereidingsbesluit waarvoor een bestemmingsplan geldt eind 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waarin de regels worden aangepast. Het gaat om Zwammerdam en enkele locaties in Aarlanderveen en Hazerswoude-Dorp. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Kamerverhuur’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPkamerverhuur-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 13. 13

  De gemeenteraad wordt door het college voorgesteld het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp‘ gewijzigd vast te stellen. De initiatiefnemer van het bestemmingsplan exploiteert aan de Burmadeweg 6 te Hazerswoude-Dorp een gemengd veehouderijbedrijf met zowel melkvee, schapen als vleeskuikens. De aanleiding van de ruimtelijke procedure is om in het kader van dierenwelzijn de kuikens meer stalvloeroppervlak te geven. Het aantal dieren na realisatie zal gelijk zijn aan het aantal in de bestaande situatie. Om deze ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen is een vervorming èn vergroting van het bouwvlak benodigd. Planologisch wordt dit mogelijk gemaakt met een wijziging van het huidige bestemmingsplan. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp‘ zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er zijn wel een paar wijzigingen die de gemeente zelf heeft gedaan. Dat zijn zogenaamde ambtshalve wijzigingen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp ‘ (bijlage I) vast te stellen;
  2 Het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp ‘ met identificatienummer
  NL.IMRO.0484.HDburmadeweg6-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.HDburmadeweg6-VA01.dxf, d.d. 23 november 2022;
  3 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 14. 14

  Voor de locatie Dorpsstraat 97-111 in Benthuizen is een plan ontwikkeld om hier maximaal 40 woningen te realiseren. Het gaat om woningen en appartementen, koop en (sociale) huur. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het plan kan niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatste geldende bestemmingsplan ‘Benthuizen’. Om dit mogelijk te maken, is een procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan gestart. Tijdens de ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan (gewijzigd) vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen milieueffectrapport op te stellen, omdat de activiteit geen belangrijke nadelige
  gevolgen voor het milieu heeft zoals beschreven in de aanmeldnotitie m.e.r. die onderdeel
  uitmaakt van het bestemmingsplan 'Dorpsstraat 97-111, Benthuizen'.
  2. Aan de raad voor te stellen om:
  a. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’
  (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  b. De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals
  vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage II);
  c. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  d. Het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 97-111, Benthuizen‘ met identificatienummer
  NL.IMRO.0484.BHdorpsstraat97111-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast
  te stellen;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet
  ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 15. 15

  De initiatiefnemers willen op een aantal percelen naast Kortsteekterweg nr. 57 twee nieuwe woningen, een groenstrook en een parkeerterrein voor het naast gelegen bedrijf realiseren. Op dit moment wordt een groot deel van het terrein tussen de Kortsteekterweg en de Rijn gebruikt als buitenopslagterrein. De nieuwe ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan, maar is een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Om dit planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ zijn twee zienswijzen binnengekomen. Er zijn ook ambtshalve aanpassingen gedaan in de toelichting en de verbeelding. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in Overzicht indieners zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ (bijlage II);
  3 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ (bijlage III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484. Akortsteektrwgnb57-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484. Akortsteektrwgnb57-VA01.dxf, d.d. 5 juli 2023;
  5 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 16. 16

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen.

  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 5.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van het Korenfestival 2024. 
  - Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 2.500,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van het Straatmuzikantenfestival 2024.
  - Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 10.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van Blooming Boskoop 2024. 
  - Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 9.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van de Open Kwekerijendag 2024.

 17. 17

  De gemeente geeft een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpskernen. Voor het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente ontvangen Vereniging Dorpskern Winkels Boskoop en Stichting Buurthuis AquaRijn een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 4.000 toekennen aan de organisatoren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, vanuit het budget Evenementen sociale samenhang.

 18. 18

  Noodzakelijk openhouden van sporthal Arena tot 1 juli 2025 en Rijnstreekhal met max 5 jaar inclusief daarvoor benodigd onderhoud. Bij sluiting van de Arena per 1 juli 2025 is het voornemen om de Scope sporthal in te zetten voor verenigingsgebruik. En sluiting Rijnstreekhal wordt tzt opgevangen door nieuwe sporthal op waarschijnlijk De Bijlen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen: 
  1. Medewerking verlenen aan het tijdelijk openhouden van de sporthal Rijnstreekhal tot en met 2029 en de sporthal Arena tot 1 juli 2025. 
  2. Een (project-)budget beschikbaar te stellen met betrekking tot de incidentele kosten in 2024 voor achterstallig grootonderhoud aan de Rijnstreekhal van in totaal € 505.000,- en dit te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve; 
  3. Een (project-)budget beschikbaar te stellen met betrekking tot de incidentele kosten in 2024 en 2025 voor de netto exploitatielasten van de Arena van in totaal € 352.500,- en dit te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve.

 19. 19

  De gemeente stelt een subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn vast. Focus van deze regeling is om mensen in energiearmoede of een risico daarop te helpen bij het isoleren van hun woning. Deze regeling is voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan gemiddeld. Voor zowel eengezinswoningen als koopappartementen in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden aangebracht zoals vloerisolatie, dubbel glas en dakisolatie. Deze subsidieregeling is ook voor doe-het-zelvers. Deze subsidieregeling wordt betaald uit Rijksmiddelen. De regeling voldoet aan de voorwaarden die het Rijk hiervoor stelt. Voor de promotie van de regeling werken we samen met sociale partners.

  Voorgesteld besluit

  • Vaststellen van de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn (NIP-LAI-AR) 2024; 
  • Voor de uitvoering van de subsidieregeling €2.000.000,- als subsidiebudget beschikbaar te stellen en dit te laten gelden als subsidieplafond; 
  • Dit budget te dekken uit de beschikbare Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI) van €1.868.679 en een aanvullende dekking van €131.321 uit de beschikbare Specifieke Uitkering Energiearmoede. 
  • Voorgaande financiële mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2024. 
  • De raad informeren over de vaststelling van de NIP-isolatie subsidieregeling Alphen aan den Rijn (NIP-LAI-AR) via een raadsinformatiebrief.
 20. 20

  Met dit besluit stelt het college voor dat de gemeenteraad akkoord gaat met een eenmalige bijdrage aan Tennisvereniging Nieuwe Sloot (TV NS) en een garantiestelling, zodat TV NS een nieuwe accommodatie kan realiseren op sportpark De Bijlen. Om de verhuizing van TV NS mogelijk te maken wordt een natuurgrasveld bij Alphense Boys omgebouwd naar een kunstgrasveld, vervangen we de armaturen op de twee bestaande kunstgrasvelden door led-armaturen en zorgen we voor uitbreiding van de parkeerplaats met 12 plekken en aanpassing van paden en hekwerken.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1a) In te stemmen met het voornemen van het college om tennisvereniging Nieuwe Sloot (TV NS) in de 2e helft van 2024 te verhuizen naar veld 5 van Alphense Boys;
  1b) In te stemmen met het voorstel van het college voor 8 tennisbanen en 4 padelbanen.