Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 30 november 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. De aanpassing van de belastingverordeningen en -tarieven vindt jaarlijks in december plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 2018-2022 Groene stad met Lef is een beheerste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners van Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de volgende verordeningen op de heffing en
  invordering van:
  1. onroerende-zaakbelastingen 2022
  (gelet op artikel 220 tot en met 220 h Gemeentewet)
  2. afvalstoffenheffing plus tarieventabel 2022
  (gelet op artikel 229 Gemeentewet en artikel 15.33 Wet Milieubeheer)
  3. rioolheffing 2022
  (gelet op artikel 228a Gemeentewet)
  4. hondenbelasting 2022
  (gelet op artikel 226 Gemeentewet)
  5. marktgeld 2022
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  6. leges plus tarieventabel 2022
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdeel b Gemeentewet en artikel 156 lid 1 en 2, aanhef
  en onderdeel h Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet)
  7. toeristenbelasting 2022
  (gelet op artikel 224 Gemeentewet)
  8. parkeerbelastingen 2022
  (gelet op artikel 225 Gemeentewet en de parkeerverordening 2021)
  9. belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
  (gelet op artikel 221 Gemeentewet)
  10. grafrechten plus tarieventabel 2022
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)


  De raad voor te stellen tot het wijzigen van de volgende verordeningen op de heffing en
  invordering van:
  1. toeristenbelasting 2020
  (gelet op artikel 224 Gemeentewet)
  2. toeristenbelasting 2021
  (gelet op artikel 224 Gemeentewet)


  De raad voor te stellen tot het intrekken van de volgende verordeningen op de heffing en
  invordering van:
  1. precariobelastingen 2021
  (gelet op artikel 228 Gemeentewet)
  2. havengeld 2019
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)

 2. Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing treedt ook op als centraal stembureau.
  Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het hoofdstembureau (en dus ook van het centraal stembureau). De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen. De hoofdstembureauleden worden voor 4 kalenderjaren benoemd.
  Het college stelt tevens de locatie(s) vast van de zittingen van het hoofdstembureau.

  Voorgesteld besluit

  1. De hierna genoemde personen te benoemen als leden van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025:
   als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;
  • de heer P.D. Wekx;
   als lid:
  • mevrouw M.H.M. de Graaff;
  • de heer J. Kroes;
  • de heer J. Wolterink;
   als plaatsvervangend lid:
  • mevrouw C.A. Groeneweg;
  • mevrouw C.M.B. Altorf;
  • de heer R.G.M. van der Hulst.
  1. De hiervoor genoemde plaatsvervangende leden aan te wijzen om de ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten op de dag van de kandidaatstelling in ontvangst te mogen.
  2. De in de bijlage vermelde data, tijdstippen en locaties vast te stellen voor de diverse zittingen van het hoofd- en centraal stembureau.
 3. De energietransitie stelt veel hogere eisen aan ons stroomnet. Onze stroomnetbeheerder Alliander heeft daarom geld nodig voor de benodigde investeringen in het stroomnet. Alliander wil daarom EUR 600 miljoen van zijn aandeelhouders lenen. Gemeente Alphen aan den Rijn bezit 1,972% van de aandelen. Daarmee vraagt Alliander aan onze gemeente EUR 11.833.804. Deze lening heeft de juridische vorm van een "Reverse converteerbare hybride obligatielening". Dit houdt in dat Alliander het geleende geld mag omzetten in aandelen als de kredietwaardigheid van Alliander verslechterd.


  Het college van onze gemeente heeft op 12 oktober 2021 ingestemd met het voornemen om de gevraagde lening aan Alliander te verstrekken. Op 11 november 2021 heeft de raadscommissie FBPD het college drie wensen ten aanzien van dit voornemen meegegeven. De raadscommissie wenst vooral inzicht in en zeggenschap over de besteding van het in te brengen bedrag. Uiterlijk 1 december 2021 moet onze gemeente haar definitieve besluit aan Alliander laten weten.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de op 25 november 2021 door de raad vastgestelde wensen ten aanzien van het op 12 oktober 2021 door het college besloten voornemen om Alliander NV op 15 december 2021 een bedrag van € 11.833.804 te verstrekken in de vorm van een Reverse converteerbare hybride obligatielening;
  2. Instemmen met het verstrekken op 15 december 2021 aan Alliander NV van een bedrag van € 11.833.804 in de vorm van een Reverse converteerbare hybride obligatielening;
  3. Daartoe instemmen met het ondertekenen door de burgemeester (als wettelijke vertegenwoordiger van de aandeelhouder) van Bijlage 3B (bindende verklaring van deelname) en Bijlage 2 (handtekeningblad voor de Leningsovereenkomst) om deze uiterlijk 1 december 2021 om 17:00 uur bij Alliander aan te kunnen leveren;
  4. Naar aanleiding van (2) instemmen met het aantrekken van langlopende financiering om zelf dit verzoek tot kapitaalversterking te kunnen financieren;
  5. Niet instemmen met het verzoek van Alliander om - in het geval het totaal aan inschrijvingen van alle aandeelhouders niet boven het door Alliander gestelde minimumbedrag komt - boven het pro-rata bedrag van € 11.833.804 in te schrijven;
  6. Op de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders (BAvA) van Alliander van 2 december 2021 de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen als gevolg van een mogelijke conversie van de obligatielening;
  7. Instemmen met het principe om vanaf 2022 alle toekomstige extra opbrengsten vanuit Alliander boven het nu structureel in de begroting opgenomen bedrag van € 1.530.751 te reserveren en de onderliggende kasstroom te gebruiken om de door de gemeente aan te trekken lening als resultaat van (4) af te lossen;
  8. De financiële gevolgen van dit besluit in de begroting 2022-2025 te verwerken middels een door de raad vast te stellen verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2022.
 4. In 2022 wordt het 100-jarig bestaan van de Adventskerk in Alphen aan den Rijn gevierd. Stichting Vrienden van de Adventskerk organiseren een afwisselend jaarprogramma met daarin ruimte voor muziek, kunst, cultuur en geschiedenis. Om dit jaarprogramma mogelijk te maken, heeft de stichting een aanvraag ingediend voor een evenementenbijdrage citymarketing. Voor het gehele jaarprogramma ontvangt de stichting Vrienden van de Adventskerk een financiële bijdrage van maximaal 30.000 euro.

  Voorgesteld besluit

  Conform advies Alphen Marketing in te stemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van €30.000,- uit het evenementenbudget citymarketing aan stichting vrienden van de Adventskerk voor het organiseren van het 100-jarig bestaan van de Adventskerk in Alphen aan den Rijn.

 5. De leden van de beheerstichting Dorpshuis De Tas laten per email weten te stoppen met hun deelname aan het stichtingsbestuur van dorpshuis De Tas. Het college stuurt een antwoordbrief naar aanleiding van deze kennisgeving.

  Voorgesteld besluit

  De bijgevoegde antwoordbrief op kennisgeving beëindiging bestuur Dorpshuis De Tas Benthuizen vast te stellen en ter informatie naar alle geadresseerden van de mail te zenden.

 6. De provincie houdt toezicht op de uitvoering door onze gemeente van taken waarvan wettelijk is geregeld dat de uitvoering ervan bij de gemeenten ligt en de provincies deze uitvoering moeten controleren. Het gaat hierbij specifiek om taken op het gebied van Financiën (begrotingsevenwicht), Ruimtelijke ordening (actualiteit bestemmingsplannen), Omgevingsrecht (tijdige uitvoering jaarlijkse VTH-cyclus), Monumentenzorg (aanwezigheid adviescommissie), Archief- en informatiebeheer (uitvoering binnen wettelijke kaders) en Huisvesting vergunninghouders (mate waarin aan de halfjaartaakstelling is voldaan).
  Voor de manier waarop dat toezicht wordt ingevuld, is in 2013 een bestuursovereenkomst met de provincie afgesloten. Daarbij controleert de eigen gemeenteraad de uitvoering door het college (horizontaal toezicht). De provincie controleert vervolgens of het college de eigen gemeenteraad wel voldoende in positie brengt om zijn controlerende rol in te kunnen vullen (vertikaal toezicht). Als de uitvoering niet op orde is, kan de provincie van de gemeente eisen om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. In het meest ultieme geval kan de provincie de regie op de taakuitvoering door de gemeente overnemen ("indeplaatsstelling").
  Afgelopen jaar heeft de provincie deze toezichtspraktijk geëvalueerd en stelt nu een aantal aanpassingen voor. In plaats van jaarlijks achteraf te controleren of het college een rapportage aan de gemeenteraad over deze taakuitvoering in de jaarstukken opneemt, waarbij met een rapportcijfer wordt aangegeven of de taakuitvoering op orde is (groen, oranje, rood), gaat de provincie vanaf 2022 zelf meer periodiek aan de voorkant data over de taakuitvoering verzamelen. Deze uitvoeringsdata plaats de provincie in een dashboard, waarbij meteen de gevolgen voor de mate waarin de gemeente zelf de taakuitvoering moet bijsturen en de mate waarin de provincie hier nader op zal sturen, met een kleur (in zes stappen van groen tot zwart) worden weergegeven.
  In deze nieuwe invulling van het toezicht door de provincie op de gemeente, blijft de eerste lijn van toezicht op de taakuitvoering door het college bij de gemeenteraad liggen.
  Om deze nieuwe manier van toezichthouden in te kunnen voeren, sluit de provincie met alle gemeenten in Zuid-Holland een nieuwe Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 af.

  Voorgesteld besluit

  1. De herziene bestuursovereenkomst tussen Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn voor het generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan te gaan en daartoe te ondertekenen;
  2. De raad hierover te informeren door dit besluit op de lijst van mededelingen en brieven van het college te plaatsen.
 7. Vorig jaar zijn de vergoedingen voor stembureauleden, zolang de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 (TwvC) van kracht is, verhoogd. Nu het kabinet het voornemen heeft de TwvC te verlengen tot 1 juli 2022 betekent dit dat de aankomende Gemeenteraadskiezingen onder deze wet plaatsvinden.
  Door de invoering van vroegstembureaus en een Gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen naast de reguliere stembureaus, is het wenselijk om voor de verschillende taken en functies binnen de verschillende typen stembureaus de vergoeding per onderdeel te bepalen. De reguliere vergoeding voor stembureauleden is een vergoeding voor de gehele verkiezingsdag inclusief de telling. Omdat de telling van de stembiljetten bij het vroegstemmen op een andere dag plaatsvindt dan de stemming, is het wenselijk om de vergoeding te splitsen in een vergoeding voor de werkzaamheden overdag (stemming) en voor de werkzaamheden na sluiting van het stembureau (telling).

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen vergoeding leden van de (vroeg)stembureaus en het Gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zolang de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 van kracht is.

 8. Het vervoerplan 2022 van Arriva is besproken in de Stuurgroep Concessie Zuid Holland noord op 8 november 2021. In het vervoerplan zijn enkele wijzigingen voorzien in de dienstregeling voor Alphen aan den Rijn die onder andere betrekking hebben op de vijf stadsdienstlijnen en de streekdienstlijnen 182, 380/381, 165, 247 en de R-net lijn 470.

  Voorgesteld besluit

  Het definitieve vervoerplan en addendum ter kennisname door te sturen naar de raad.

 9. Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de invoering van een tarief op het Ecopark. In augustus van 2021 is de oplevering van het betaalsysteem uitgesteld naar 01 januari 2022. De gemeenteraad heeft expliciet aandacht gevraagd voor de informatieveiligheid en privacy. Met de oplevering van het betaalsysteem in het vooruitzicht wordt de gemeenteraad middels deze brief hierover geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De brief ‘Reserveren en betalen Ecopark Alphen aan den Rijn’ vaststellen en ter kennisname aanbieden aan de raad.

 10. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft ambities op economisch gebied. Aan de raad wordt voorgesteld om de tarieven OZB NW te verhogen en zo meer opbrengsten te genereren. Hiermee kan structureel uitvoering gegeven worden aan de Economische Agenda 2021-2025. Deze budgetten worden ingezet en komen ten goede aan de brede economische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:

  1. Ter dekking van de uitvoering van de Economische Agenda 2021 – 2025 de opbrengsten OZB-niet-woningen vanaf 2022 voor het onderdeel werkbudget economische agenda te verhogen met € 200.000,- zijnde een tariefstijging van gemiddeld 2,5 %;
  2. Ter dekking van de uitvoering van de Economische Agenda 2021 – 2025 de opbrengsten OZB-niet-woningen vanaf 2022 voor het onderdeel ‘vernieuwde LEF-cofinancieringsregeling’ te verhogen met € 350.000,- zijnde een tariefstijging van gemiddeld 4,3 %;
  3. Het begrote investeringsbudget (€ 612.000,-) en bijbehorende dekking (gemiddeld € 36.000,- p.j.) met betrekking tot de Ondergrondse waterberging vooruitlopend op nieuwe besluit vorming hierover terug te draaien;
  4. Bij positieve besluitvorming op bovenstaande beslispunten (1 en 2) de eerder beschikbaar gestelde incidentele dekking ad. € 550.000,- in de vastgestelde begroting 2022 weer ten gunste van de algemene reserve te brengen;
  5. De opbrengsten OZB niet-woningen te baseren op het uitgangspunt dat zowel gebruikers als eigenaren een evenredige last dragen voor dit voorstel;
  6. Bovenstaande te verwerken in de belastingverordening 2022 en middels een separate begrotingswijziging.
 11. Van 7 oktober tot en met 17 november 2021heeft het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop -negendewijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan zietop het omzetten van diverse (voormalige) agrarische bedrijfswoningen in Boskoop naar plattelandswoningen, alsook het wijzigen van de bestemming op het perceel De Oude Wijk 11 te Boskoop.Tijdens de inzageperiode zijnop het ontwerpwijzigingsplantwee reactie ingekomen. Deze reactiesgevengeen aanleiding om het plan te wijzigen.Er hebbenevenwel enkele ambtshalve aanpassingen aande toelichting, de verbeeldingen de regels van het planplaatsgevonden. Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen reacties op het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop -negende wijziging;
  2. Het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop -negende wijziging, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk9wij-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen, in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven aanpassingen op het plan;
  3. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop -negende wijziging gewijzigd vast te stellen.

 12. Van 7 oktober tot en met 17 november 2021heeft het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied –achtste wijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan ziet in het omzetten van enkele(voormalige) agrarische bedrijfswoningen in Hazerswoude-Dorpnaar plattelandswoningen.Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpwijzigingsplan twee reacties ingekomen.  Deze reacties geven geen aanleiding om het plan te wijzigen.Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen reactiesop het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied –achtste wijziging;
  2. Het wijzigingsplan Sierteeltgebied –achtste wijziging, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.HDsierteelt8wijz -VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Sierteeltgebied –achtste wijziging vast te stellen.