Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 7 september 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.


  Om een aantal redenen zijn er nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te
  actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.


  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Zo is integrale aanvraag- en beoordelingsprocedure voor Wmo en Jeugdhulp uitgebreid met een stappenplan. Hoe een aanvraag in het kader van jeugdhulp wordt beoordeeld komt hiermee explicieter aan bod.
  Verder is een solide basis in de Verordening gelegd voor de mogelijkheid om een toezichthouder rechtmatigheid aan te wijzen.


  Voor de Wmo 2015 is bij het afwegingskader voor huishoudelijke ondersteuning, waar naar alle omstandigheden wordt gekeken, financiële draagkracht als een van de omstandigheden bij de totale beoordeling. De uitvoering van de mantelzorgwaardering wordt conform de Aanbesteding van de Opdracht Ondersteuning belegd bij de Opdrachtnemer Ondersteuning.


  Voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ‘Vroegsignalering’ verankerd in de Nadere regels en Verordening. Ook zijn regels voor de Participatiewet, als gevolg van jurisprudentie en wetswijziging, aangepast. Verder zijn de wijzigingen voor de Participatiewet van taalkundige en technische aard.


  Verder is een algemeen artikel voor Inburgering aan de Verordening toegevoegd, die het mogelijk maakt om op een later moment nadere regels toe te voegen op het moment dat de landelijke modelbepalingen voor Inburgering gereed zijn. Naar verwachting is dit aan het eind van 2021 of begin 2022.


  Tot slot zijn de artikelen met betrekking tot de Adviesraad Samenleving gewijzigd, en daarmee in lijn gebracht met het door het college vast te stellen Huishoudelijk Regelement van de Adviesraad Samenleving. In een huishoudelijk reglement van de Adviesraad Samenleving zijn de werkwijze en bevoegdheden uitgewerkt. Tot slot is het huishoudelijk reglement van de Adviesraad door het college vastgesteld, conform de bepalingen in Verordening.


  Het college legt de voorgestelde wijzigingen ter advies voor aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college geeft de wijzigingen van de Verordening tevens gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrij. Tot slot biedt het college de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling aan de raad aan.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Verordening sociaal domein
  Alphen aan den Rijn.
  2. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Nadere regels sociaal
  domein Alphen aan den Rijn.
  3. In te stemmen met het voorgestelde Huishoudelijk reglement Adviesraad
  Samenleving
  4. De voorgestelde wijziging van de Verordening voor een periode van 6 weken
  vrijgeven voor inspraak.
  5. De voorgestelde wijziging van de Verordening en Nadere regels voor een periode
  van 6 weken voor advies vrijgeven aan de Adviesraad Samenleving
  6. De gemeenteraad na definitieve vaststelling door het college te adviseren om de
  vigerende Verordening Wet inburgering Alphen aan den Rijn (vastgesteld door de
  raad op 21 april 2016) per 1 januari 2022 in te trekken.

 2. 2

  Onderhoud en reconstructie van zetting gevoelige woongebieden in de gemeente vereisen een afwijkende aanpak om de wijken voor een lange periode leefbaar te houden. Door toepassing van lichte ophoogmaterialen kan de levensduur van de inrichting openbare ruimte worden verlengd en kan het worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Schuimglas of glasschuim is een zeer licht materiaal dat goed als fundering onder wegen kan worden gebruikt. Door het geringe gewicht zullen zettingen beperkt blijven of minder snel ontstaan. Schuimglas is een product dat nog niet zonder meer voldoet aan de regelgeving in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit heeft meer te maken met de voorgeschreven meetmethode dan met de eigenschappen van het materiaal. Ervaring leert dat het risico voor de omgeving en de bodem zeer gering is. De Omgevingsdienst Midden Holland geeft aan, onder voorwaarden, geen bezwaar te hebben tegen toepassing van het materiaal. Door af te wijken van het Besluit bodemkwaliteit kan het materiaal schuimglas worden gebruikt in de reconstructie van Waterrijk-oost in Boskoop.

  Voorgesteld besluit

  In afwijking van het Besluit Bodemkwaliteit schuimglas als licht ophoogmateriaal toepassen in
  het project Waterrijk-oost in Boskoop.

 3. 3

  De Stichting Scala College en Coenecoop College moet conform de statuten de gemeenteraad informeren over de jaarrekening 2020. De raad zal via de lijst van ontwerp-antwoordbrieven over deze jaarrekening worden geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het jaarverslag 2020 van de Stichting Scala College en Coenecoop
  College.
  2. De raad hierover te informeren via de lijst van ontwerp-antwoordbrieven

 4. 4

  Het aantal vluchten van en naar Luchthaven Schiphol is tussen 1990 en 2018 gegroeid van ruim 245.000 per jaar tot bijna 500.000 per jaar. Met deze groei is de geluidhinder voor omwonenden van de luchthaven toegenomen. Om een beter beeld te krijgen van de hinder hebben verschillende gemeenten uit het Groene Hart, o.a. Nieuwkoop en Bodegraven Reeuwijk en nu ook Alphen besloten om deel te nemen het project ‘Meten en berekenen vliegtuiggeluid’. Dit is in het leven geroepen door het ministerie van IenW  en maakt onderdeel uit van het project Programmatische aanpak meten en berekenen van vliegtuiggeluid.
  In dit project werken het RIVM, KNMI en NLR samen aan ‘Meten en berekenen vliegtuiggeluid’ met als doel:
  ‘Het verbeteren van zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid en het onderling versterken van beide methodes met als doel om tot voor iedereen betrouwbare en herkenbare gegevens te komen op basis waarvan burgers goed geïnformeerd worden en weloverwogen beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. ’
  Het gebruik van data uit een groter aantal meetpunten biedt kansen om de geluidbelasting omgeving rondom Schiphol veel nauwkeuriger in kaart te brengen dan nu gebeurt met de bepaling van geluidscontouren. Fijnmaziger meten in een groter gebied geeft ook data waarmee rekenmodellen voor vliegtuigpassages kunnen worden gecontroleerd en verbeterd.

  Voorgesteld besluit

  - Financieel (€15.000,-) bij te dragen aan de samenwerking met de TU Eindhoven en het RIVM om tot een burgermeetnetwerk te komen.

 5. 5

  De Bibliotheek Rijn en Venen is een belangrijke basisvoorziening en maakt sinds kort gebruik van nieuwe locaties in Alphen centrum en Boskoop. Samen met de bibliotheek streeft de gemeente naar een gevarieerd en breed verspreidt aanbod onder de noemer van ‘Letteren’ in de gemeente, zodat iedere inwoner kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. Maar de bibliotheek doet veel meer, ze levert informatie over allerlei onderwerpen, heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van taal- en digitale vaardigheden en is een partner bij activiteiten om jongeren te stimuleren tot lezen en verbreding van hun horizon. De Bibliotheek is 1 van de kernpartners van de gemeente bij de uitvoering van de recent vastgestelde Kunst- en cultuurvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2021-2030. Samenhangend met landelijke ontwikkelingen, de nieuwe locaties en verwachtingen van de gemeente (cultuurvisie) heeft de bibliotheek het aanbod vernieuwd en uitgebreid. Dit heeft geleid tot een uitzetting van de begroting van de bibliotheek. In dat verband is de subsidieaanvraag van de bibliotheek hoger dan in voorgaande jaren; het uitvoering geven aan de uitgebreide basisvoorziening en het leveren van een passend activiteitenaanbod vragen om toereikende financiering.
  De begroting, die is opgesteld door de bibliotheek, is doorgelicht door een extern bureau met de vraag of de nieuwe begroting reëel is gezien ambities, dienstverlening en activiteiten van de bibliotheek, daarbij is ook een vergelijking gemaakt met andere bibliotheken in den lande. Het externe Bureau heeft geconcludeerd op basis van allerlei vergelijkingsmateriaal dat de subsidieaanvraag 2022  van bibliotheek Rijn en Venen goed onderbouwd en te rechtvaardigen is. Op basis van de beschikbare informatie, de second opinion van het externe bureau en in het licht van  kunst- en cultuurvisie én de wettelijke taken die vanuit het Rijk zijn opgelegd wordt voorgesteld de aangevraagde subsidie voor 2022 te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  • Stemt in met de uitkomsten en de conclusie van de QuickScan van Berenschot naar de begroting 2021/2022 van stichting bibliotheek Rijn en Venen dat de subsidieaanvraag 2022 goed onderbouwd, billijk en gegrond is.
  • Verleent op basis van de uitkomsten van de QuickScan en kaders van de kunst- en cultuurvisie (juli 2021) een voorlopige subsidie 2022 ad € 1.697.630,- voor de uitvoering van de wettelijke taken en speerpunten uit het landelijk afgesloten convenant.
  • Draagt zorg voor de dekking hiervan binnen de reguliere middelen (64820205/424500, 65100405/424500 = € 893.500) en maakt het restant van € 804.130 via separate besluitvorming onderdeel van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022/2023 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.
  • Stelt op basis van besluit 343979 de benodigde huisvestingsubsidie voor 2022 vast op € 960.261,-  onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming (beschikbaar stellen structurele middelen) door de raad met betrekking tot de begroting 2022 en verder.

 6. 6

  Bij de besluitvorming over de Maatregelen Hazerswoude-Dorp in februari jl., heeft de raad gevraagd om bij de verdere uitwerking te kijken naar optimalisaties. In het onderzoek naar de optimalisaties is bij de bewegingen op het kruispunt N209 / Dorpsstraat niet afzonderlijk gekeken naar de cyclustijden in relatie tot het toevoegen van een extra beweging. Deze berekening is alsnog uitgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen / in te stemmen met de notitie “Aanvullende kruispuntberekening N209/Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp” van Goudappel d.d.  27 augustus 2021.
  2 Uw besluit om
  - Het niet toe te voegen van een extra rijrichting (noordwest) op het kruispunt Dorpsstraat / N209
  te hanteren als uitgangspunt voor de verdere uitwerking handhaven.
   3  De raad hierover te informeren via bijgevoegde memo.

 7. 7

  In februari 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de maatregelen voor Hazerswoude-Dorp in het kader van het project N207 zuid. Bij deze besluitvorming is ook gevraagd om bij de nadere uitwerking naar optimalisaties te kijken. Dit is gedaan en de uitkomst is aan de raad teruggekoppeld. Naar aanleiding daarvan zijn er vragen gesteld door de heer Piette (VVD). Een vraag is onbeantwoord gebleven.
  In bijgevoegde brief beantwoordt het college de gestelde vraag.

  Voorgesteld besluit

  De nog onbeantwoorde artikel 40 vraag van de heer Piette te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 8. 8

  De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een hoogbouwvisie op te stellen. Om in lijn te
  blijven met de ingezette koers van de ontwerp-omgevingsvisie “Groene gemeente met Lef!” wordt
  voorgesteld om een intensiveringsvisie, inclusief de hoogbouw, in plaats van sec een
  hoogbouwvisie op te stellen. Dit wordt een uitnodigend, transparant en compact afwegingskader
  dat duidt in welke zones en onder welke voorwaarden in het stedelijk gebied intensivering van het
  gebied mogelijk is. Belangrijke voorwaarde wordt dat groen nadrukkelijk wordt meegenomen bij
  de ontwikkeling. Dit afwegingskader moet zorgen voor duidelijkheid over de ontwikkeling richting
  initiatiefnemers en omwonenden.

  Voorgesteld besluit

  1. De bestuursopdracht “Intensiveringsvisie” vast te stellen.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een (project-)budget van € 50.000 ten behoeve van het opstellen van deze 1. De bestuursopdracht “Intensiveringsvisie” vast te stellen.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een (project-)budget van € 50.000 ten behoeve van
  het opstellen van deze intensiveringsvisie.
  3. Dit budget te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve.
  4. Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij
  de Najaarsnota 2021.
  5. Deze bestuursopdracht ter informatie aan de raad aan te bieden.

 9. 9

  De op 1 juli 2021 door de raad vastgestelde Kadernota 2022 bevat slechts een voorlopige kaderstelling voor de begroting voor 2022. Veel keuzes konden op 1 juli 2021 nog niet gemaakt worden, omdat verwachte informatie vanuit het Rijk uitbleef over extra geldmiddelen voor specifiek Jeugd en Klimaat en meer algemeen ter versterking van de zwakke financiële positie van gemeenten. De definitieve kaderstelling werd uitgesteld tot 16 september 2021.
  Nu – begin september 2021 – blijkt dat door de voortdurende kabinetsformatie veel van de verwachte informatie over extra geldmiddelen nog steeds niet beschikbaar is. Alleen m.b.t. Jeugd mogen we een meerjarig voorschot nemen op de uitkomst van de hierover met het Rijk gevoerde arbitragezaak.
  In deze Septemberbrief stelt het college definitieve keuzes voor om – nog steeds op basis van onvolledige informatie – tot de begroting voor 2022 te kunnen komen. Veel van deze keuzes blijven een voorlopig en – voor nu – taakstellend karakter houden, totdat een nieuw kabinet uiteindelijk de voorliggende knopen zal doorhakken. Gezien deze voortdurende onzekerheid acht het college het op dit moment niet opportuun om een verhoging van de OZB voor te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over de definitieve kaderstelling voor de begroting voor 2022;
  2. De organisatie de opdracht te geven om de in deze kaderstelling opgenomen taakstellende bedragen voor de 6 thema’s nader uit te werken, opdat deze in een eerste begrotingswijziging ter vaststelling aan de Raad van 28 oktober 2021 kan worden voorgelegd ter verwerking in de eveneens door de Raad van 28 oktober 2021 vast te stellen Programmabegroting 2022-2025.
 10. 10

  De eigenaar van de percelen Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38 te Aarlanderveen wil deze locatie in het dorpscentrum herontwikkelen. Hierbij worden de woningen en de jeugdhaven aan de Dorpsstraat 32 en 34 gesloopt. Hiervoor in de plaats worden acht woningen gerealiseerd, bestaande uit vier eengezinswoningen en vier appartementen. Aan de kerk wordt een nieuwe jeugdhaven gebouwd met als belangrijkste functie een multifunctionele ontmoetingsruimte. Om dit planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er is wel een kleine ambtshalve aanpassing in de tekst van de toelichting. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ (bijlage I) vast te stellen;
  2 Het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVdorpsstraat3038-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van beslispunt 1, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.AVdorpsstraat3038-VA01.dxf d.d. 10 september 2020;
  3 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.