Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 28 september 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) geeft een integraal financieel beeld van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn zowel projecten waarbij de gemeente actief grondbeleid voert, risicodragend participeert en waarvoor een gemeentelijke grondexploitatie is geopend, als projecten waarbij de gemeente facilitair grondbeleid voert.
  Grondexploitaties zijn meerjarige ontwikkelingen waarbij sprake is van rente en kosten- & opbrengstenstijging (inflatie) die het financieel resultaat beïnvloeden. Daarom wordt voorafgaand aan de jaarlijkse actualisatie van het MPG een inschatting gemaakt van de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van deze parameters.

  Voorgesteld besluit

  1. De uitgangspunten ten aanzien van de parameters voor het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022 zoals vastgelegd in het memo ‘Uitgangspunten MPG 2022’, vast te stellen;
  2. De raad door middel van een presentatie in de raadscommissie ‘Financiën, bestuurlijk en publiek domein’ te informeren over de parameters voor het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022.

 2. 2

  De raad van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in mei 2020 ingestemd met het in ontwikkeling nemen van een aantal onorthodoxe woningbouwlocaties. Dit zijn binnenstedelijke locaties waar op korte termijn gebouwd kan worden om de woningnood terug te dringen. Eén van deze locaties is het ’s Molenaarspad. Er is toen een kavelpaspoort voor tijdelijke woningen voorgelegd. Inmiddels is het plan gewijzigd. Op de plek waar de tijdelijk woningen zouden komen, is nu een plan gemaakt om ongeveer 250 permanente woningen te realiseren. De locatie voor tijdelijke woningbouw is binnen het gebied verplaatst naar de kavel naast voedselpark Gnephoek. Het gewijzigde plan is vertaald naar een aangepast kavelpaspoort. Met dit besluit wordt dit aangepaste kavelpaspoort ter kennisgeving aan de raad meegegeven. Daarbij legt het college het onderdeel ‘Tijdelijke Woningbouw’ ter vaststelling voor aan de raad, zodat de tijdelijke woningen spoedig gerealiseerd kunnen worden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Het kavelpaspoort ’s Molenaarspad ter kennisneming aan te nemen
  2. Het onderdeel ‘Tijdelijke Woningbouw’ vast te stellen

 3. 3

  Het veenweidegebied staat voor veel uitdagingen: klimaatverandering en CO2-emissies, stikstofuitstoot, waterkwaliteit- en -kwantiteitsproblemen, bodemdaling, biodiversiteitsherstel, en verduurzaming en toekomstperspectief in de agrarische sector. Zodoende zijn op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau verschillende processen gaande. Daarin worden deze uitdagingen geadresseerd en maatregelen geïdentificeerd. Gemeente Alphen aan den Rijn is nauw betrokken bij deze processen. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over de stand van zaken aangaande de lopende processen in het veenweidegebied van gemeente Alphen aan den Rijn.

 4. 4

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad per brief over vier onderzoeken die zijn gedaan. Dit betreft achtereenvolgens:
   Onderzoek financieel beheermodel Openbare ruimte;
   Onderzoek Vastgoed door Republiq;
   Onderzoek door Berenschot naar het cultuuraanbod binnen onze bibliotheekvoorziening;
   Onderzoek door Berenschot (benchmark) naar de relatieve inzet van personeel binnen de verschillende taakvelden.
  De vier eindrapportages zijn als bijlagen bij de raadsbrief gevoegd. Daarnaast zijn ter informatie tevens de uitkomsten toegevoegd van de Personeelsmonitor Gemeenten 2020 en van de opgave Gemeente in Regie. De gemeenteraad wordt met de brief geïnformeerd over de integrale uitkomsten van de vier onderzoeken. Daarnaast wordt het vervolgproces toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

 5. 5

  In de Programmabegroting 2022 zijn de voornemens van het gemeentebestuur opgenomen voor de voorbereiding en uitvoering van beleid in begrotingsjaar 2022 met een doorkijk naar de meerjarenperiode 2023-2025. Deze beleidsvoornemens zijn ingedeeld in zes programma's.
  Met het vaststellen van de begroting geeft de raad toestemming voor de totale baten en lasten per programma, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het in de begroting opgenomen MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP). Met de goedkeuring van het MIP stelt de raad tevens de voor deze investeringen benodigde investeringskredieten beschikbaar. Ook stelt de raad de in de begroting opgenomen verplichte paragrafen vast.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. de Programmabegroting 2022 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2023-2025;
  3. de eerste wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen;
  a. De BIZ-belastingopbrengsten respectievelijk de parkeeropbrengsten beide à
  350.000 euro structureel neerwaarts bijstellen inzake 1,5 uur gratis parkeren (per
  saldo budgettair neutraal)
  b. 3.429.000 euro incidenteel gevoteerd voor C3 Thema Duurzaamheid te storten in
  de Reserve Duurzaamheid
  c. 1.300.000 euro incidenteel gevoteerd voor C5 Thema Economie te storten in de
  Reserve Economie
  d. 1.900.000 structureel gevoteerd voor C4 Thema Sociaal Domein functioneel te
  wijzigen binnen Programma 4 Samenleving
  e. 2.000.000 structureel gevoteerd voor C1 Thema Digitalisering functioneel te
  wijzigen binnen Programma 6 Betaalbaarheid
  4. de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 via een aparte begrotingswijziging aan
  de raad aan te bieden voor de begrotingsbehandeling.

 6. 6

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is het project Maximabrug uitgevoerd. In de landhoofden van deze brug is thermisch gereinigde grond toegepast (nader te noemen TGG). Uit onderzoeken van Rijkswaterstaat is gebleken dat het toegepaste TGG in diverse projecten in Nederland verontreinigd is. De gemeente heeft van de zelfde leverancier als Rijkswaterstaat TGG afgenomen. Op grond van de in de Wet bodembescherming genoemde zorgplicht heeft de Omgevingsdienst Midden- Holland, in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, een inventariserend onderzoek laten uitvoeren door ingenieursbureau TAUW. TAUW heeft eind juli de onderzoeksrapportage van het inventariserend onderzoek opgeleverd. 17 september 2021 ontvingen we een definitieve memo van de ODMH op het uitgevoerde inventariserend onderzoek.
  Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan samenvattend worden gesteld:
  • Dat de TGG op enkele plekken is teruggevonden waar het niet direct verwacht werd en/of toegepast had mogen worden. Dit betreft aan de noordzijde ter plaatse van het fietspad en de paardenwei, en aan de zuidzijde buiten het talud aan de oostkant;
  • De samenstelling van de TGG voldoet indicatief bij 2 van de 5 onderzochte mengmonsters niet;
  • In 6 van de 8 uitloogproeven is een overschrijding van de maximale emissiewaarden met antimoon aangetoond. In nabijgelegen grond en het grondwater zijn plaatselijk verhogingen (kleiner dan de interventiewaarde) met antimoon gemeten. In enkele monsters zijn verhoogde emissiewaarden voor fluoride (niet genormeerd) aangetoond.
  • De TGG heeft de omgeving beperkt beïnvloed: de grond onder TGG (beperkte waarnemingen) is licht verontreinigd, het grondwater plaatselijk sterk maar voornamelijk lichte verontreinigingen en het oppervlaktewater is niet beïnvloed;
  • De aanwezige leeflaag voldoet aan de gewenste dikte en kwaliteit;
  • Nader onderzoek is nodig om het gebied waar de TGG is toegepast af te perken en de kwaliteit van de toegepaste TGG in het toepassingsgebied meer gedetailleerd in beeld te krijgen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport van Tauw;
  2. Een projectbudget beschikbaar te stellen ad. € 150.000,- voor nader onderzoek grond Maximabrug en dit te dekken door het bestaande projectbudget en de dekking (reserve) Sanering Langeroode te verlagen;
  3. Deze financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een verzamelbegroting-wijziging bij de Najaarsnota 2021;
  4. De gemeenteraad te informeren via de lijst mededelingen;
  5. Het onderzoeksrapport te agenderen voor de raadscommissie bodem;
  6. De aanwonenden schriftelijk te informeren;
  7. Het onderzoeksrapport vrij te geven voor derden;
  8. De Omgevingsdienst Midden-Holland opdracht te verlenen tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

 7. 7

  Op 1 april 2020 zijn de gronden en opstallen van de Stichting Alphense Tennispark (SAT) aangekocht door de gemeente. Voor de herontwikkeling van het gehele complex zijn een schetsontwerp en een kavelpaspoort met stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld.
  Op de informatiemarkt van 11 maart jl. heeft de raad kennis genomen van het plan met de toezegging dat de raad op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden.


  Het zorgvuldig doorlopen participatietraject heeft geleid tot een ontwerpwijziging. In de raadsinformatiebrief wordt duidelijk toegelicht hoe de wijziging tot stand is gekomen en wat het gevolg is voor de verdere projectontwikkeling.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad kennis te laten nemen van de ontwerpwijziging 'Herontwikkeling locatie Nieuwe Sloot' via een raadsinformatiebrief.

 8. 8

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Stichting Rolstoeltennis Zuid-Holland ontvangt een bijdrage voor de organisatie van een rolstoeltennistoernooi en fundag voor kinderen en volwassenen met een beperking.

  Voorgesteld besluit

  een bijdrage van € 500,- toekennen aan Stichting Rolstoeltennis Zuid-Holland voor het organiseren van een rolstoeltennistoernooi met fundag voor kinderen.

 9. 9

  Het 800-jarig bestaan van Boskoop wordt in 2022 groots gevierd. Er komen allerlei grote en kleinere initiatieven van de grond, die worden gecoördineerd door de - ter gelegenheid in het leven geroepen - Stichting 800 Jaar Boskoop. De stichting organiseert zelf een aantal grote activiteiten in 2022, waaronder een openingsfeest, midzomersfeest en slotfeest. Ook wordt een theaterproductie gerealiseerd, genaamd De Schone van Boskoop, waarin de kwekerijsector centraal staat. Daarnaast vinden nog tal van kleinere activiteiten plaats vanuit de Boskoopse samenleving, die ook een plek in het feestjaar krijgen. Daar vallen ook al bestaande evenementen onder, zoals Carnaval, Luilak en 4 en 5 mei.
  Stichting 800 Jaar Boskoop zorgt voor verbinding tussen alle initiatieven. Om het feestjaar 800 Jaar Boskoop mogelijk te maken, heeft de stichting een aanvraag ingediend  voor een financiële bijdrage. Voor het geheel aan evenementen in 2022, ontvangt Stichting 800 Jaar Boskoop een financiële bijdrage van maximaal 75.000 euro.

  Voorgesteld besluit

  1. Een totaalbedrag van 75.000 euro toekennen aan Stichting 800 Jaar Boskoop ten behoeve van evenementen gedurende het hele jaar 2022, bestaande uit:
  a. Een financiële bijdrage van 25.000 euro voor de organisatie van een Openingsweekend, Feestweek en Slotweekend, te dekken vanuit het budget financiële bijdrage evenementen Citymarketing;
  b. Een exploitatiebijdrage van 12.000 euro voor de realisatie van theaterproductie Schone van Boskoop, te dekken vanuit het budget financiële bijdrage evenementen Citymarketing;
  c. Een financiële bijdrage van 13.000 euro toe te kennen voor één voorstelling van theaterproductie de Schone van Boskoop voor basisschoolkinderen uit de gehele gemeente, te dekken vanuit het budget financiële bijdrage evenementen Citymarketing;
  d. Een financiële bijdrage van 25.000 euro voor het geheel aan kleinere evenementen ten behoeve van sociale samenhang in Boskoop in 2022, te dekken vanuit het budget financiële bijdrage evenementen Sociale Samenhang.

 10. 10

  In vervolg op de vorig jaar aangevraagde Specifieke Uitkering (IJs-) en Zwembaden bestaat nu voor het eerste en tweede kwartaal 2021 de mogelijkheid om bij het ministerie van VWS compensatie te vragen voor exploitatie tekorten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Belangrijkste voorwaarden hierbij zijn dat wordt aangetoond dat er sprake is van een exploitatie tekort en dat de Gemeente Alphen aan den Rijn een besluit heeft genomen om het exploitatietekort te daadwerkelijk te vergoeden. Middels de aanvraag bij het Rijk wordt de gemeente vervolgens weer gecompenseerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De Thermen II compenseren voor het in het eerste en tweede kwartaal 2021 ontstane exploitatie tekort ad. € 180.226,- als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  2. Deze compensatie ad. € 180.226,- conform de subsidie voorwaarden van de SPUK-IJZ regeling, te declareren bij het ministerie van VWS;
  3. Vooruitlopend op het definitief beschikbaar komen van de Rijkssubsidie het compensatie bedrag uit te keren aan De Thermen II;
  4. Bovenstaande per saldo neutrale mutaties te verwerken in de begroting via de Najaarsnota 2021;
 11. 11

  De heer Blom (Nieuw Elan) heeft op 31 augustus 2021 vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad gesteld aan het college. Deze vragen gaan over de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Alphen aan den Rijn en de afhandeling van telefonische vragen en emails.
  In de beantwoording heeft het college antwoord gegeven op de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief voor de beantwoording van vragen van de heer Blom binnen het kader van artikel 40 orde van reglement over de bereikbaarheid van Gemeente Alphen aan den Rijn.

 12. 12

  Op 12 januari 2021 heeft het college besloten om een gemeentelijke voorkeursrecht te vestigen op het gebied ‘Rijnhaven-Oost’. In navolging hierop heeft de raad op 25 maart 2021 de vestiging van het voorkeursrecht bestendigd. Na de vestiging c.q. bestendigheid van het voorkeursrecht dienen eigenaren binnen het vestigingsgebied hun percelen bij een voorgenomen verkoop als eerste aan de gemeente aan te bieden. De eigenaar van Foreestlaan 15 heeft zijn perceel aan de gemeente aangeboden. De gemeente heeft besloten het perceel te verwerven en daarna tijdelijk te verhuren omdat dit bijdraagt aan de doelstelling om het projectgebied Havenfront in Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.

  Voorgesteld besluit

  1. De koopovereenkomst met Goedhart Onroerend Goed Alphen aan den Rijn B.V. inzake de aankoop van de locatie Van Foreestlaan 15 aan te gaan, één en ander volgens bijgevoegd concept.
  2. Een huurovereenkomst te sluiten met de WeHa (Praxis Alphen) voor Van Foreestlaan 15, voor de duur van minimaal 4 tot maximaal 5 jaar, één en ander volgens bijgevoegd concept.
  3. Met Vinkbouw en BPD een verwervings-overeenkomst inzake de aankoop van Foreestlaan 15 aan te gaan, e.e.a. conform bijgevoegd concept.
  4. Wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.