Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 november 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Mw. W.E.F.T. van der Louw stelt vragen op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de mfa De Plataan in Boskoop. De vragen zijn door het college beantwoord via de bijgevoegde brief.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40-vragen van mw. Van der Louw heeft gesteld over de Plataan in Boskoop door bijgevoegde brief te beantwoorden.

 2. 2

  Op 9 april 2011 vond het schietincident in De Ridderhof plaats. Schutter Tristan van der Vlis opende het vuur in en rond de Ridderhof. Er zijn toen meerdere personen overleden of gewond geraakt. Mensen en bedrijven hebben door deze gebeurtenis schade geleden.
  Op 20 september 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nationale Politie geen wapenvergunning had mogen afgeven aan Tristan van der Vlis. Om die reden is de Nationale Politie aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de schietpartij.
  Centraal Beheer Achmea en de Nationale Politie hebben er voor gekozen om de schade te laten afhandelen door stichting “Vergoeding Schade Slachtoffers Schietincident Alphen aan den Rijn” (hierna VSSA). De eerste schade claims zijn recentelijk (deels) gehonoreerd en uitgekeerd.
  Gelet op het paralelle karakter van de schadevergoeding vanuit de VSSA met een schadevergoeding vanuit het Schadefonds Geweldsmisdrijven, de zwaarte en omstandigheden die voortvloeien uit dit incident en het mogelijke positieve effect wat de vrijlating kan hebben op de afhandeling van deze schadeclaims heeft het college besloten dat:

  1. de door VSSA toegekende schadevergoedingen geheel buiten beschouwing gelaten moeten worden voor de vaststelling op het recht op (algemene en bijzondere) bijstand. Dit geldt zowel voor inwoners die in het verleden in de bijstand terecht zijn gekomen alsmede voor inwoners die nu of in de toekomst bijstandsafhankelijk raken, en;
  2. bij de vaststelling van de afloscapaciteit bij een schuldhulpverleningstraject wordt vanuit de Gemeente Alphen aan den Rijn aan de schuldeisers voorgesteld om de schadevergoeding vrij te laten.
   Het college informeert de gemeenteraad middels een brief over dit besluit.

  Voorgesteld besluit

  1. De door stichting “Vergoeding Schade Slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn” (VSSA) uitgekeerde schadevergoedingen in het verleden, heden en de toekomst buiten beschouwing laten bij het vaststellen van het recht op (algemene en bijzondere) bijstand. Daarnaast zal bij de vaststelling van de afloscapaciteit bij een schuldhulpverleningstraject richting schuldeisers voorgesteld worden om de schadevergoeding vrij te laten.
  2. De gemeenteraad middels een brief informeren over het besluit om de door stichting “Vergoeding Schade Slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn” uitgekeerde schadevergoedingen buiten beschouwing te laten voor het vaststellen van het recht op (algemene en bijzondere) bijstand.
 3. 3

  De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid.
  De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van het normenkader. Het normenkader bevat alle relevante landelijke en lokale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële huishouding van de gemeente. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de
  accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.

  Voorgesteld besluit

  Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 vast te stellen door het college, inhoudelijk aan de orde te stellen in de vergadering van de auditcommissie op 24 november 2021 en ter kennisneming aan te bieden aan gemeenteraad 25 november 2021.

 4. 4

  Het college besluit om een overeenkomst met Woonforte te sluiten om 91 tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg in Alphen aan den Rijn te realiseren voor spoedzoekers. Dit zijn mensen die snel een woning nodig hebben zoals jongeren, herstarters en statushouders. De woningen worden voor een periode van minimaal 15 jaar gerealiseerd. Woonforte realiseert de woningen, de gemeente maakt bouw- en woonrijp. De oplevering staat gepland voor de zomer van 2022. Om de ontwikkeling financieel mogelijk te maken stelt het college aan de raad voor om een vastgoedexploitatie te openen.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Woonforte, vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget en dekking, bijgevoegde realisatieovereenkomst te sluiten voor de realisatie van de tijdelijke woningbouw aan de Zaagmolenweg.
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  De gemeenteraad voor te stellen:
  3. De vastgoedexploitatie ‘tijdelijke woningbouw Zaagmolen weg’ te openen;
  4. Hiervoor een investeringskrediet ad. € 736.457,- beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken en overige kosten van de locatie Zaagmolenweg, deze te activeren en annuïtair in 15 jaar af te schrijven;
  5. De kapitaallasten van in totaal € 892.215,- de komende 15 jaar te dekken middels;
  * huurbaten ad. € 601.949,-;
  * een onttrekking aan de reserve vastgoed ad. € 290.266,-;
  6. De hiervoor genoemde bedragen te storten in een nieuw te openen reserve kapitaallasten VEX Zaagmolenweg ter dekking van de jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten ad. € 59.481,-;
  7. De reserve vastgoed weer te compenseren zodra de aangevraagde subsidie voor dit project is beschikt en ontvangen.