Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 februari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Door Thijs Bezemer is een principeverzoek ingediend om een strandtent te beginnen aan de oostzijde van de Zegerplas. Dit initiatief behelst een tijdelijke horecavoorziening in de maanden april tot oktober, met een terras aan het water voor wandelaars, fietsers en de overige gebruikers van het rondje Zegerplas. In de plas wordt een drijvende steiger gerealiseerd t.b.v. watersportactiviteiten (incl. verhuur) en t.b.v. de aanleg van passanten (sloepen, zeilbootjes en andere vaartuigen).
  Vanuit recreatie en toerisme bezien is dit een positieve ontwikkeling. Dit initiatief betekent een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. Na toetsing van het initiatief zijn nu alle vraagpunten voldoende beantwoord en onderbouwd. Daarom is het advies om medewerking te verlenen aan dit initiatief voor maximaal 2 jaar oftewel 2 seizoenen op basis van een Bor afwijking/tijdelijke vrijstelling. In het tweede seizoen dient dan bij gebleken succes de tijdelijkheid omgezet te worden in een permanente goedkeuring/vergunning van het initiatief met bijbehorende procedure.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan het initiatief voor een tijdelijke beachclub voor een periode van een half jaar gedurende maximaal 2 seizoenen;
  2. bij gebleken succes in het tweede jaar de tijdelijkheid om te zetten in een definitieve omgevingsvergunning met bijbehorende uitgebreide procedure;
  3. een overeenkomst te sluiten met initiatiefnemer over het gebruik van de grond en de overeen te komen beheerszaken en huurprijs;
  4. de benodigde tijdelijke vrijstelling en de vergunningen te verlenen na beoordeling en goedkeuring van de ingediende aanvragen.

 2. 2

  Naar aanleiding van gestelde vragen in de raadsvergadering van de 10 december jl. heeft het
  college toegezegd een pilot te willen houden naar de effecten van het weghalen van het paaltje
  tussen de Jan van Eycklaan en de Zilverschoon. Naar aanleiding van overleggen met de bewoners
  wordt gekeken of de pilot uitgesteld wordt totdat de lockdown voorbij is. Hierdoor ontstaat een
  reëler beeld van het effect.

  Voorgesteld besluit

  De pilot met het tijdelijk verwijderen van het paaltje Jan van Eycklaan / Zilverschoon uit te
  stellen totdat de lockdown voorbij is.

 3. 3

  De gemeente Alphen aan den Rijn hecht waarde aan de ontwikkeling van de logistieke sector in haar gemeente en heeft dit als één van de speerpunten opgenomen in haar economisch beleid. Het plangebied van Steekterpoort II is vanwege de omvang en de nabijheid van de containerterminal zeer geschikt voor kavels groter dan 3 ha voor grote logistieke partijen. Door het invullen van deze behoefte kan de combinatie van transport over water via het Alpherium en weg beter worden benut. Om daadwerkelijk tot uitgifte over te gaan is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan van Steekterpoort II deze invulling mogelijk maakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De 17 ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen om een logistiek centrum ten behoeve van grootschalige transport en logistieke bedrijven (circa 10,5 ha), een woon-werklint langs de Steekterweg (circa 2 ha) en een waterberging met groenvoorzieningen in het oostelijke gedeelte van het plangebied juridisch/planologisch mogelijk maken

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De indieners van de 17 zienswijzen, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II, Alphen aan den Rijn ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II, Alphen aan den Rijn;
  3. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II), Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  4. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals  opgenomen in de toelichting (bijlage) van het bestemmingsplan;
  5. het bestemmingsplan Steekterpoort II, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Asteekterpoort2-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  6. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Steekterpoort II vast te stellen;
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
  8. Het beeldkwaliteitsplan Steekterpoort als addendum op de welstandsnota vast te stellen.

 4. 4

  Beoogd wordt, ter plaatse van het voormalige agrarisch bedrijf aan het Zuideinde 22 in Aarlanderveen, een plan te ontwikkelen genaamd ‘Welgelegen’. Het bedrijfsmatig agrarisch gebruik van de locatie is al geruime tijd beëindigd. De bedrijfsbebouwing is verouderd en voor een doelmatige bedrijfsvoering niet meer te gebruiken . Om de vitaliteit van het buitengebied te waarborgen, wordt een herontwikkeling ter plaatse beoogd. Met het bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ wordt een herontwikkeling naar een woonlocatie mogelijk gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de woningbehoefte van Aarlanderveen. Hiertoe worden de bestaande opstallen, met uitzondering van de bedrijfswoning, gesloopt. De bedrijfswoning wordt omgezet naar burgerwoning en als vervanging van de bedrijfsbebouwing worden daarnaast vijf extra woningen in de vrije sector en het middensegment (koop) gerealiseerd, verdeeld over twee bouwmassa’s. Eveneens worden een kleinschalige bed & breakfast en dierenverblijf gerealiseerd achterop het perceel, passend in het agrarische landschap.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ met identificatienummer 'NL.IMRO.0484.Zuideinde22-ON01' en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ vast te stellen
  3. De procedure ex artikel 3.8 onder 1 Wro voor het ontwerpbestemmingsplan te starten en het ontwerpbestemmingsplan 'Zuideinde 22, Aarlanderveen’ gedurende zes weken ter inzage te leggen
  4. De raad te informeren via de lijst van mededelingen.
  5. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn te verwachten;
 5. 5

  In maart 2019 is de startnotitie herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Fase 1 (de diagnose van ieder gebied) is in juli 2019 vastgesteld en fase 2 “(de gewenste eindsituatie): de analyse, conclusies en besluiten per gebied” in oktober 2019. In fase 3 (eindvoorstel) is het totaal voorgelegd en door de gemeenteraad vastgesteld in juli 2020. De herijking buurt- en dorpshuizen kent een vierde fase die de laatste en belangrijkste fase van de herijking buurt- en dorpshuizen is. In deze fase wordt het beleid tot uitvoering gebracht. In de stand van zaken staat beschreven welke stappen gezet zijn en wat de stand van zaken is. Deze wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd en doorgestuurd naar de gemeenteraad ter informatie.

  Voorgesteld besluit

  - Raad informeren over de stand van zaken uitvoering fase 4 dorps- en buurthuizen

 6. 6

  De raad heeft in december 2020 gevraagd om een overzicht van de verkochte percelen en in optie zijnde percelen op de bedrijventerreinen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het betreft hier de vrij uitgeefbare percelen, in eigendom van de gemeente Alphen aan den Rijn, met een bestemming als bedrijventerrein.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het overzicht van verkochte en in optie zijnde percelen op de bedrijventerreinen voor de raad aanbieden

 7. 7

  Met de herbestemming van het voormalige raadhuis Boskoop is de schoolfunctie van het vastgoed van het Coenecoopcollege aan de Kievitstraat in Boskoop vervallen. Dit vastgoed valt terug in eigendom aan de gemeente. Op dit moment is het schoolgebouw in gebruik door anti-kraak bewoners/leegstaand. De voorbereiding voor de sloop van het schoolgebouw is bij de aanbestedingsfase voor een sloopbedrijf. De sloop zal naar verwachting voor de zomer 2021 gereed zijn. De gemeente is van plan dit perceel te herontwikkelen en heeft onderzoek gedaan naar een mogelijk en gewenst programma woningbouw. Er zijn diverse mogelijkheden en initiatieven waaruit nu een keuze moet worden gemaakt,. Met dit besluit bepaalt het college welk initiatief de voorkeur krijgt om deze locatie te herontwikkelen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de verschillende ontwikkelopties voor de voormalige locatie Coenecoopcollege;
  2. Voorkeur te geven aan de realisatie van betaalbare woningen voor dementerende ouderen door de organisatie Dagelijks Leven.

 8. 8

  Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen is een goede informatieveiligheid een randvoorwaarde. Jaarlijks voeren we hierop zelfevaluaties uit. Voor een aantal onderwerpen leidt dit tot rapportages en uittreksels welke in het kader van de verantwoording worden vastgesteld door het College.
  Voor onze dienstverlening maken we gebruik van Digitale persoonsidentificatie voor burgers (DigiD) en Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Jaarlijks wordt er een audit uitgevoerd om vast te stellen of de informatieveiligheid hieromtrent afdoende is ingericht. Middels de Collegeverklaring kunnen we dat voor dit jaar vaststellen;
  Voor de basisregistraties BRP, BAG, BGT en BRO en voor de uitvoering van onze wettelijke taken van Reisdocumenten stellen we middels een rapportage vast dat we aan de normen voldoen die daarvoor gelden en stellen we verbetermaatregelen voor.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring ENSIA 2020 informatieveiligheid en ondertekenen van de bijlagen 1 (DigiD) en 2 (Suwinet);
  2. Vaststellen en ondertekenen van het uittreksel BRP 2020;
   2.1. Kennis te nemen van de managementrapportage Zelfevaluatie BRP van Alphen aan den Rijn 2020;
   2.2. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te informeren over het resultaat van het onderzoek.
  3. Vaststellen en ondertekenen van het uittreksel Reisdocumenten 2020 (burgermeesterbevoegdheid);
  4. Vaststellen en ondertekenen van de rapportage Zelfevaluatie BAG 2020;
  5. Vaststellen en ondertekenen van de rapportage Zelfevaluatie BGT 2020;
  6. Vaststellen en ondertekenen van de rapportage Zelfevaluatie BRO 2020.
 9. 9

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Straver van de PvdA heeft vragen gesteld over het zoekgebied voor windturbines in de polder Aarlanderveen. In de vastgestelde brief worden deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van PvdA te beantwoorden met bijgevoegde brief

 10. 10

  De huidige woonvisie ‘De Alphense Woonagenda’ is vastgesteld in 2016 waarin meetbare doelen voor vier jaar zijn gesteld. De druk op de woningmarkt loopt ondertussen verder op, regelgeving is veranderd, we hebben de verantwoordelijkheid voor meer doelgroepen gekregen en steeds meer mensen zitten in de knel op de woningmarkt. Kortom, het is zaak om hierop in te grijpen. Alleen een combinatie van meerdere ingrepen zal de woningmarktproblematiek kunnen verlichten. Omdat we dit niet alleen kunnen, willen we met onze partners - corporaties, ontwikkelaars, beleggers, inwoners - kijken welke maatregelen nodig zijn om verschillende doelgroepen voldoende kansen te bieden. Dit vertalen we in een actieprogramma (van beleid, (woningbouw)projecten en instrumenten). Het recent opgeleverde woningmarktonderzoek biedt ons hierbij bruikbare informatie.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het actualiseren van de woonvisie in 2021, met de startnotitie als kader;
  2. De raad hierover te informeren via de lijst ingekomen mededelingen.

 11. 11

  Met het instellen van de Alphense Woningmarktstrategie 2019-2022 is bepaald dat in elk woningbouwinitiatief minimaal 25% sociale woningbouw gerealiseerd dient te worden. De praktijk laat zien dat de woningcorporaties niet altijd het aandeel sociale huurwoningen in verschillende projecten kunnen en/of willen afnemen van de ontwikkelaar.
  Op basis van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland kan het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland op voordracht van een college van burgemeester en wethouders besluiten dat particuliere verhuurders met tien of meer sociale huurwoningen (2021: onder de € 752,33) in woningmarktregio Holland Rijnland deelnemen aan het regionaal woonruimteverdeelsysteem.
  Met dit besluit aanvaardt de gemeente Alphen aan den Rijn het mandaat en wordt Holland Rijnland verzocht particuliere verhuurders (verhuurders niet zijnde Toegelaten Instellingen) in onze gemeente toestemming te geven zich aan te laten sluiten bij het regionaal woonruimteverdeelsysteem conform de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.

  Voorgesteld besluit

  1. Het mandaat om een huisvestingsvergunning af te geven aanvaarden;
  2. Holland Rijnland verzoeken particuliere verhuurders (verhuurders niet zijnde Toegelaten Instellingen) in onze gemeente toestemming te geven zich aan te laten sluiten bij het regionaal woonruimteverdeelsysteem conform de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.

 12. 12

  De provincie heeft haar ontwerp-omgevingsbeleid 2020 ter inzage gelegd. Dit bevat een ontwerpwijziging voor de omgevingsvisie en omgevingsverordening en een ontwerpomgevingsprogramma. In de beantwoordingsbrief duidt het college de gemeentelijke ruimtelijke inzet in het algemeen en benoemt zij een aantal aandachtspunten.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met het verzenden van de gemeentelijke zienswijze op het ontwerpomgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland.