Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 13 april 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De concept kunst- en cultuurvisie 2021–2030 (2e fase) is gereed. Om tot een definitieve versie te komen wil het college een tweede participatieronde houden tussen 15 april en 7 mei 2021. Tijdens de eerste ronde van deze 2e fase zijn vooral het culturele veld, de Cultuurmakelaar en diverse adviseurs betrokken. Ook zijn de Kinderraad en diverse jongeren om hun mening gevraagd.
  Nu worden, naast de eerste groep, ook nadrukkelijk inwoners gevraagd om mee te lezen en een reactie te geven. In deze fase is er nog wel sprake van een aantal onzekerheden, zoals de marktverkenning naar het pand Castellum én het proces over de bestemming van het Oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn. In de komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen. Het resultaat van de marktverkenning én het proces over de bestemming van het Oude Raadhuis worden samen met de input uit deze tweede participatieronde meegenomen in de eindversie van de cultuurvisie. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 15 juli 2021 een definitief besluit over de kunst- en cultuurvisie 2021-2030.

  Voorgesteld besluit

  Concept Kunst- en cultuurvisie 2021-2030 vrijgeven voor een participatieronde tussen 15 april en 7 mei 2021.

 2. 2

  Aan de Kerkvaartsweg 63 in Aarlanderveen is een agrarisch bedrijf gevestigd. In het verleden zijn twee omgevingsvergunningen met een tijdelijke instandhoudingstermijn afgegeven voor de vestiging van een agrarisch handel- en reparatiebedrijf en voor het gebruik van een loods ten behoeve van dagbesteding, beide als nevenfunctie van het agrarische bedrijf. Het agrarisch handel- en reparatiebedrijf is werkzaam in de directe omgeving van Aarlanderveen en handelt en repareert landbouwwerktuigen, tractoren, agrarische machines en gereedschappen voor agrarische bedrijven in de directe omgeving. Binnen het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Aarlanderveen’ is permanente vestiging niet toegestaan. Om de permanente vestiging van het agrarisch handel- en reparatiebedrijf en de dagbesteding in de loods planologisch mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPKerkvaartsweg63-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding en de inventarisatiekaart van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ vast te stellen;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  4. de raad te informeren via de lijst van mededelingen;
  5. geen plan-MilieuEffectRapportage maken, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 3. 3

  In deze tussentijdse rapportage willen we management, directie en bestuur informeren over de voortgang en tussentijdse resultaten van de werkzaamheden op het gebied van de VIC, en de ontwikkelingen die zich daaromtrent intern en extern hebben voorgedaan, en nog gaan voordoen als ook de bevindingen van de interne controle.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de Tussenrapportage VIC 2021
  2. Agenderen voor de volgende Auditcommissievergadering in juni 2021

 4. 4

  Natuur en Milieu Educatie (NME) voor het basisonderwijs wordt al jaar en dag uitgevoerd door Vogelpark Avifauna. Het is van belang om kinderen wegwijs te maken in wat speelt op terrein van duurzaamheid (afval en recycling, biodiversiteit, energievoorziening, klimaatverandering en gevolgen daarvan). Het onderwijs geeft daar met behulp van het NME-aanbod inhoud en vorm aan. De overeenkomst met Avifauna over NME loopt dit schooljaar af. Het plan was om voor volgend schooljaar (21/22) in samenspraak met Avifauna of andere aanbieders en het basisonderwijs een boost te geven aan NME. De Coronacrisis en de maatregelen die in dat verband zijn genomen, hebben daar een stokje voor gestoken. Ten behoeve van de continuïteit is besloten om Avifauna voor het schooljaar 21/22 een incidentele subsidie te verlenen voor de uitvoering van NME activiteiten t.b.v. het basisonderwijs

  Voorgesteld besluit

  1. Avifauna een incidentele subsidie van maximaal 42.000 euro te verlenen voor de uitvoering van educatieve activiteiten op het terrein van Natuur en Milieu ten behoeve van het basisonderwijs in Alphen aan den Rijn in het schooljaar 2021/2022.
  2. Op basis van de hardheidsclausule (art. 24) in de Algemene Subsidie Verordening af te wijken van de in de ASV voorgeschreven planning.
 5. 5

  Sinds november 2019 heeft Gemeente Alphen aan den Rijn een kinderburgemeester, vijf kinderwethouders en een kinderraad. Het college heeft destijds een campagneplan vastgesteld en op basis daarvan heeft een uitgebreide wervingscampagne plaatsgevonden. Inmiddels is de termijn
  van deze kinderen bijna voorbij en moet er een nieuw kindercollege en een nieuwe kinderraad geworven worden. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met het campagneplan voor de werving van 2021 (Bijlage 1.) Daarnaast is er naar aanleiding van de eerste termijn een evaluatie uitgevoerd (Bijlage 2.) en daaruit zijn enkele verbeterpunten voortgekomen. Het college wordt ook gevraagd met deze aanpassingen
  in de aanpak in te stemmen, te weten:
  a. De kandidaat-kinderburgemeesters er bij werving al op attent maken dat er ook vijf kinderwethouders worden gekozen;
  b. Een aanpassing in de verdeling van de kinderwethouders en de bestaande portefeuilles;
  c. De toevoeging aan het programma van een kindercollegevergadering.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaand campagneplan voor de selectie van een nieuw kindercollege en een nieuwe kinderraad vaststellen.
  2. Akkoord te gaan met het gebruik van TikTok voor de nieuwe campagne.
  3. Akkoord te gaan met de wijzigingen in de aanpak rondom het kindercollege en de kinderraad, zijnde:
   a. De kandidaat-kinderburgemeesters er bij werving al op attent maken dat er ook vijf kinderwethouders worden gekozen;
   b. Een aanpassing in de verdeling van de kinderwethouders en de bestaande portefeuilles;
   c. De toevoeging aan het programma van een kindercollegevergadering
 6. 6

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude-Rijndijk vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de herontwikkeling van de genoemde locatie tot een woonperceel, met in totaal 5 woningen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude-Rijndijk, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRrijndijk107109-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude-Rijndijk ter inzage te leggen.

 7. 7

  Met de opgave Gemeente in Regie wordt invulling gegeven aan het onderwerp Regiegemeente in het coalitieakkoord. Daarbij gaat het om in regie op onze dienstverlening, binnen de hele keten, kunnen sturen vanuit de doelstellingen van kwaliteit en efficiency. Eén van de onderwerpen die op de onderzoeksagenda staan is het werkbedrijf Rijnvicus. Echter, dit dienstonderdeel is reeds behandeld in ander recent onderzoek (‘Kies en Verhelder’ van Jan-Jaap de Haan 29 oktober 2020) waarbij o.a. onderzocht is welke positionering voor Rijnvicus wenselijk is. Om geen zaken dubbel te doen vervalt het nog op te starten onderzoek naar Rijnvicus vanuit de opgave Gemeente in Regie. Verbeterprojecten rondom Rijnvicus zullen plaatsvinden op basis van het onderzoek ‘Kies en Verhelder’.

  Voorgesteld besluit

  - De onderzoeksopdracht Gemeente in Regie voor Rijnvicus in te trekken.

 8. 8

  Provincie Zuid-Holland gaat MKB-deals met regio’s in de provincie sluiten en subsidie beschikbaar stellen voor plannen die het MKB toekomstbestendig maken. De drie gemeenten in de Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem) zijn voornemens om in samenwerking met de ondernemersverenigingen in de Rijnstreek een MKB-deal met de provincie te sluiten rondom de opgave digitalisering MKB met als titel ‘Boost your business online’. Het moet ervoor zorgen dat het MKB in onze regio de komende jaren een boost krijgt als het gaat om bewustwording, kennis, vaardigheden en netwerkvorming op het gebied van digitalisering/digitaal ondernemen. Dit draagt bij aan een toekomstbestendig MKB. Met dit besluit kan gemeente Alphen aan den Rijn de MKB-deal ondertekenen en stelt tevens cofinanciering beschikbaar t.b.v. de subsidieaanvraag bij de provincie voor uitvoering van de plannen.

  Voorgesteld besluit

  - Wethouder G.P. van As te mandateren om de MKB-deal Rijnstreek ‘Boost your business online’ te ondertekenen met de provincie Zuid-Holland namens de gemeente Alphen aan den Rijn;
  - Een financiële bijdrage voor de uitvoering van de afspraken in deze MKB-deal beschikbaar te stellen en dit op te nemen in de (nog in te dienen) subsidieaanvraag richting de provincie Zuid-Holland ter hoogte van € 10.000 in 2021, en € 20.000 in 2022 en dit te dekken uit de reserve economie;
  - In te stemmen met het penvoerderschap van Alphen aan den Rijn en het fungeren als kasgemeente voor deze subsidie namens de drie Rijnstreekgemeenten en daartoe een projectbudget in te richten;
  - Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotings-wijziging bij de Voorjaarsnota 2021.

 9. 9

  De heer Bontekoe van de raadsfractie Dorpen & Wijken Belangen heeft vragen gesteld over aansluitingen en het aanleggen van een glasvezelnetwerk door het bedrijf Delta Fiber in de kernen van voormalig Rijnwoude. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Bontekoe, namens de fractie van Dorpen & Wijken Belangen, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 10. 10

  Medio april 2021 heeft het bedrijf GO Sharing het voornemen elektrische deelscooters te plaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De deelscooters van GO Sharing zijn een duurzaam alternatief voor korte afstanden en sluit aan bij de ambitie van de gemeente om duurzame mobiliteit te bevorderen.
  Op dit moment beschikt de gemeente niet over publiekrechtelijke instrumenten om aanbieders te reguleren. In overleg met de aanbieder, GO Sharing, zijn afspraken gemaakt over het aantal e-scooters, het servicegebied, de handhaving en de communicatie.

  Voorgesteld besluit

  - Een overeenkomst aan te gaan met het bedrijf GO Sharing, dat medio april 2021 elektrische deelscooters in de gemeente Alphen aan den Rijn gaat plaatsen.
  - De portefeuillehouder Verkeer, Kees van Velzen, het mandaat te verlenen de overeenkomst namens het College te ondertekenen en aan te passen indien nodig.
  - Het collegebesluit te plaatsen op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) aan de raad.

 11. 11

  Sportbeleid is binnen de gemeentelijke collegeprogramma’s nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen. Niet alleen op gebied van beweeggedrag en een gezonde leefstijl. Maar juist ook in relatie tot duurzaamheid, het sociaal domein, toegankelijkheid, bewegen in de openbare ruimte, de participatiesamenleving en in de toekomstige omgevingsvisie wordt veelvuldig de verbinding gelegd. Om te komen tot integraal gemotiveerde keuzes waarbij sport en bewegen in de breedste zin een rol spelen, was onderzoek binnen onze sportvastgoedportefeuille dus een voorwaarde. Daarom is met het sportaccommodatie-rapport de basis op orde gebracht en zijn alle data van ons gemeentelijke sportvastgoed hierin opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de data van gemeentelijke binnensportaccommodaties door middel van bijgevoegde brief;
  2. De agendacommissie voor te stellen in mei een informatiemarkt te plannen over de data van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
 12. 12

  De ICT dienstverlening voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wordt sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (“BVO”). De BVO is een gemeenschappelijke regeling (GR) van beide gemeenten. Het bestuur van de GR stelt jaarlijks de jaarrekening en de kadernota vast. Met de jaarrekening 2020 legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2020.

  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van de goedgekeurde jaarrekening 2020 van de BVO Rijn en Braassem en deze ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad.
  • Kennisnemen van de brief aan de gemeenteraad waarin de BVO Rijn en Braassem aangeeft dat de BVO kadernota 2022 pas later aan de gemeenteraad wordt verzonden en deze ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad.
 13. 13

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Blom van de Nieuw Elan fractie heeft vragen gesteld over anti-rookmaatregelen in de openbare ruimte. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer R. Blom, namens de Nieuw Elan fractie gesteld op 14 maart 2021, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 14. 14

  Raadsleden Scholtens en Piette hebben namens de CDA en VVD fractie, op grond van het raadsreglement van orde artikel 40, vragen gesteld over de evaluatie van de Snijdelwijk en de Edelstenenbuurt.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mw. V. Scholtens en dhr. M. Piette, namens de CDA en VVD fractie gesteld op 18 maart 2021, te beantwoorden met bijgevoegde brief.