Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 november 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De raadsbrief ‘Evaluatie en voortgang verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ informeert de raad over de lopende projecten en de ervaringen met verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de periode 2017-2020. Op basis van de evaluatie wordt de volgende fase van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vormgegeven.

  Voorgesteld besluit

  De Raad met bijgaande brief informeren over de evaluatie en de voortgang verduurzaming vastgoed

 2. 2

  De gemeente zet elk jaar verschillende middelen in om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Jaarlijks wordt hiervoor een integraal gemeentelijk draaiboek opgesteld. Hierin staat de specifieke inzet voor dat jaar. Deze is afgeleid uit de beleidskaders van de geldende aanpak vuurwerkoverlast.  Net voor de zomer is de gemeente Alphen aan den Rijn gestart met de operationele voorbereiding van de integrale aanpak jaarwisseling 2021/2022. Hierbij wordt gekeken welke maatregelen er (los van de maatregelen genoemd in de aanpak jaarwisseling 2019-2022) tijdens de jaarwisseling 2021/2022 worden ingezet, waarbij uiteraard tussentijds ingespeeld kan worden op eventuele actuele ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  - instemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad over de integrale aanpak van de jaarwisseling 2021-2022;
  - brief over integrale aanpak van de jaarwisseling 2020-2021 ter informatie sturen naar de gemeenteraad.

 3. 3

  Op 13 oktober 2016 heeft de raad de Beleidsbrief Erfgoed vastgesteld. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat al het erfgoed binnen de gemeente op een eenduidige wijze wordt benaderd. Hieraan is gevolg gegeven door het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart waarop alle bovengrondse cultuurhistorische waarden (gebouwd en niet-gebouwd) zijn geïnventariseerd. De cultuurhistorische waardenkaart laat in één oogopslag zien hoe cultuurhistorisch rijk onze gemeente is. De cultuurhistorische waardenkaart is voorzien van meer dan 2000 objecten. In april 2019 is deze kaart gepresenteerd. De kaart op zich heeft geen status en is vooral informatief van aard en dient ter inspiratie. Om de geïnventariseerde erfgoedwaarden mee te kunnen wegen in ruimtelijke ontwikkelingen worden deze opgenomen in het bestemmingsplan en de beheersverordening Cultuurhistorie. Hiermee krijgen de cultuurhistorische waarden een juridische status. Daarnaast wordt de Erfgoedverordening herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. Vooruitlopend op de procedure tot terinzagelegging van de ontwerpstukken Cultuurhistorie zijn begin 2020 informatiebijeenkomsten georganiseerd. In oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten en de vervolgstappen. De ontwerpstukken Cultuurhistorie zijn vervolgens voor een ieder ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Er zijn 14 inspraakreacties op de ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie en 25 zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie ingediend. Dit voorstel ziet toe op het vaststellen van de beheersverordening Cultuurhistorie. Over het bestemmingsplan Cultuurhistorie en de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021 volgt separate besluitvorming.
  Voor nadere informatie wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit verwezen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen:
   a. de indieners van de inspraakreacties, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners inspraakreacties ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren, met uitzondering van de indiener van inspraakreactie 5;
   b. de ingediende inspraakreacties te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording inspraakreacties ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie’ (bijlage II);
   c. de Nota van wijzigingen beheersverordening Cultuurhistorie (bijlage III) vast te stellen;
   d. de beheersverordening Cultuurhistorie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 1.b en 1.c, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-VA01.dxf, van 28 september 2020;
  2. aan wethouder F.J.H. van Zuylen de bevoegdheid te mandateren om namens het college de beheersverordening ‘Cultuurhistorie’ met bijbehorende bestanden vóór de behandeling in de Raad aan te passen op ondergeschikte punten en/of redactionele aanpassingen.
 4. 4

  Op 13 oktober 2016 heeft de raad de beleidsbrief erfgoed vastgesteld. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat al het erfgoed binnen de gemeente op een eenduidige wijze wordt benaderd. Hieraan is gevolg gegeven door het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart waarop alle bovengrondse cultuurhistorische waarden (gebouwd en niet-gebouwd) zijn geïnventariseerd. De cultuurhistorische waardenkaart laat in één oogopslag zien hoe cultuurhistorisch rijk onze gemeente is. De cultuurhistorische waardenkaart is voorzien van meer dan 2000 objecten. In april 2019 is deze kaart gepresenteerd. De kaart op zich heeft geen status en is vooral informatief van aard en dient ter inspiratie. Om de geïnventariseerde erfgoedwaarden mee te kunnen wegen in ruimtelijke ontwikkelingen worden deze opgenomen in het bestemmingsplan en de beheersverordening Cultuurhistorie. Hiermee krijgen de cultuurhistorische waarden een juridische status. Daarnaast wordt de Erfgoedverordening herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. Vooruitlopend op de procedure tot terinzagelegging van de ontwerpstukken Cultuurhistorie zijn begin 2020 informatiebijeenkomsten georganiseerd. In oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten en de vervolgstappen. De ontwerpstukken Cultuurhistorie zijn vervolgens voor een ieder ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Er zijn 25 zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie en 14 inspraakreacties op de ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie ingediend. Dit voorstel ziet toe op het vaststellen van het bestemmingsplan Cultuurhistorie. Over de beheersverordening Cultuurhistorie en de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021 volgt separate besluitvorming.
  Voor nadere informatie wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit verwezen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen:
   a. de indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren, met uitzondering van de indieners van zienswijzen 6 en 16;
   b. de ingediende zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie’ (bijlage II);
   c. de Nota van wijzigingen bestemmingsplan Cultuurhistorie (bijlage III) vast te stellen;
   d. het bestemmingsplan Cultuurhistorie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 3 en 4, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-VA01.dxf, van 28 september 2020.
  2. aan wethouder F.J.H. van Zuylen de bevoegdheid te mandateren om namens het college het bestemmingsplan ‘Cultuurhistorie’ met bijbehorende bestanden vóór de behandeling in de Raad aan te passen op ondergeschikte punten en/of redactionele aanpassingen.
 5. 5

  Het college van b. en w. informeert het college van de gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop over de Propositie Alphen aan den Rijn en het Ontwikkelperspectief voor landschap en stad. De ambitie is te komen tot een klimaatbestendige gemeente met een duurzame balans tussen groen, water en verstedelijking. Onderdelen van deze ambitie zijn het onderzoeken van een bovenregionale ecologische verbindingszone, die uiteindelijk de Nieuwkoopse Plassen en het Braassemermeer en de Kaag met elkaar kunnen verbinden en stadsrandontwikkeling in het Groene Hart.
  Met deze aanbiedingsbrief doet het college een handreiking om gezamenlijk op te trekken bij deze  bovenregionale ecologische zone. Tegelijkertijd levert het uitwerken van stadsrandontwikkeling kennis op over gebiedsontwikkeling aan de rand van een kern in het Groene Hart. Deze kennis ontwikkelt en deelt het college graag met andere partijen, die aan soortgelijke vraagstukken werken.

  Voorgesteld besluit

  1. De Propositie Alphen aan den Rijn en het Ontwikkelperspectief voor landschap en stad met bijgevoegde conceptbrieven aan te bieden aan het colleges van de gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

 6. 6

  De voorbereidingen voor de bouw van de fietsbrug over het Aarkanaal is in volle gang. De aanbestedingsprocedure om de geschikte aannemer te vinden is gestart. Uit vragen die de aannemers stellen blijkt dat de marktpartijen twijfelen aan de haalbaarheid van de omvang en kwaliteit van het te maken werk in relatie tot het beschikbare bedrag voor de uitvoering. Eén van de redenen die door de inschrijvers worden genoemd zijn de ontwikkelingen op de markt van staal. De staalprijzen, maar ook prijzen van andere grondstoffen, zijn enorm gestegen de afgelopen periode. Deze prijsontwikkelingen zijn ook in andere projecten zichtbaar. Om tot een succesvolle aanbesteding te komen is het wenselijk dat een aanvullend budget ter beschikking wordt gesteld. Met een aanvulling van €750.000,- bovenop het eerder beschikbaar gestelde bedrag van €4,25 mln. wordt de kans op een succesvolle aanbesteding aanzienlijk verhoogd.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voorstellen een aanvullend investeringskrediet van € 750.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een fietsbrug over het Aarkanaal en deze investering te activeren en af te schrijven in 40 jaar;
  2. De gemeenteraad voorstellen de investering en de rentlasten van in totaal € 1.134.375,- te dekken via de reserve Wonen en Infra;
  3. De onder punt 1 en 2 genoemde mutaties onderdeel laten zijn van besluitvorming over de actualisatie MIPWI 2021. Bij vaststelling van dit Meerjaren Investeringsprogramma Wonen en Infrastructuur inclusief financiële consequenties door de raad, is de hiervoor genoemde financiële ruimte (zie beslispunt 2) formeel beschikbaar.
 7. 7

  Op 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.


  Om een aantal redenen zijn er nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te
  actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.


  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Zo is de integrale aanvraag- en beoordelingsprocedure voor Wmo en Jeugdhulp uitgebreid met een stappenplan. Hoe een aanvraag in het kader van jeugdhulp wordt beoordeeld komt hiermee explicieter aan bod.
  Verder is een solide basis in de Verordening gelegd voor de mogelijkheid om een toezichthouder rechtmatigheid aan te wijzen.


  Voor de Wmo 2015 is bij het afwegingskader voor huishoudelijke ondersteuning, waar naar alle omstandigheden wordt gekeken, financiële draagkracht opgenomen als een van de omstandigheden bij de beoordeling of er sprake is van voloende eigen kracht en voldoende zelfredzaamheid. De uitvoering van de mantelzorgwaardering wordt in overeenstemming met de Aanbesteding van de Opdracht Ondersteuning belegd bij de Opdrachtnemer Ondersteuning.


  Voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ‘Vroegsignalering’ verankerd in de Nadere regels en Verordening. Ook zijn regels voor de Participatiewet, als gevolg van jurisprudentie en wetswijziging, aangepast. Verder zijn de wijzigingen voor de Participatiewet van taalkundige en technische aard.


  Verder is een algemeen artikel voor Inburgering aan de Verordening toegevoegd, die het mogelijk maakt om op een later moment nadere regels toe te voegen op het moment dat de landelijke modelbepalingen voor Inburgering gereed zijn. Naar verwachting is dit aan het eind van 2021 of begin 2022.


  Tot slot zijn de artikelen met betrekking tot de Adviesraad Samenleving gewijzigd, en daarmee in lijn gebracht met het vastgestelde Huishoudelijk Regelement van de Adviesraad Samenleving. In het huishoudelijk reglement van de Adviesraad Samenleving zijn de werkwijze en de bevoegdheden uitgewerkt.


  Over de voorgestelde wijzigingen van de Verordening en de Nadere regels is advies gevraagd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij hebben daarover een advies uitgebracht. De wijzigingen van de Verordening zijn ook gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrijgegeven.


  Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling worden aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  1.Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn, met ingang van 1 januari 2022, onder voorwaarde dat de raad op 16 december 2021 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  2.Instemmen met vaststelling van het huishoudelijk reglement Adviesraad Samenleving (HHR) door Adviesraad Samenleving
  3.De wijziging van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de raad van 16 december 2021 voor definitieve vaststelling.

 8. 8

  Dhr. Blom heeft namens Nieuw Elan artikel 40 vragen gesteld over illegaal vuurwerk. De vragen zijn door het College van B&W beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  - De artikel 40 vragen die dhr. Blom heeft gesteld namens Nieuw Elan over vuurwerk beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

 9. 9

  Op 19 juni 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn vastgesteld. De Verordening bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 biedt twee mogelijkheden voor behandeling van bezwaarschriften: door een commissie of door een extern adviseur. Er is een uitvoeringsbesluit genomen waarin is vastgelegd in welke gevallen de extern adviseur adviseert over een bezwaarschrift. Om de continuïteit van de afhandeling van de bezwaarschriften voldoende te kunnen waarborgen wordt er door het college een nieuwe extern adviseur benoemd voor de periode van 4 jaar.

  Voorgesteld besluit

  De heer Bram Brouwer met ingang van 1 januari 2022 te benoemen als extern adviseur voor een periode van 4 jaar.

 10. 10

  De bestuurlijke afstemgroep (BAG) van het project Beter Bereikbaar Gouwe heeft een
  maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe voorgesteld. De verbinding W20-3 (via het Rietvelse pad) is afgevallen als één van de drie mogelijke routes van Boskoop naar de N11. De bestuurders geven de voorkeur aan het verder uitwerken van de noordelijke routes W20-1 of de W20-2, vóórdat een uitvoeringsbesluit wordt genomen. Die routes sluiten meer aan bij andere infrastructuur en kunnen gecombineerd of uitgebreid worden met een nieuwe oeververbinding. Daarom zitten W20-1 en W20-2 nog steeds in het pakket, inclusief de drie mogelijke aansluitingen op de N11. Ook de andere maatregelen zitten erin: de Bodegravenboog (N11/A12), drie regionale doorfietsroutes, maatregelen bij de Gouwe en onderzoeken naar een oeververbinding onder/over de Gouwe en tunnel(bak) ter hoogte van de N209 in Hazerswoude-Dorp. Aan gemeenteraden en Provinciale Staten wordt gevraagd om dit advies over te nemen en akkoord te gaan met het verder uitwerken van het maatregelpakket en de onderzoeken uit te voeren, voordat een definitief besluit wordt genomen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  a. In te stemmen met BAG advies d.d. 30-09-2021 betreffende een pakket aan maatregelen zoals genoemd in Rapport Concept maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe (BBG), versie 1.0. Dit onder voorwaarde dat de andere partijen dit ook doen.
  b. In te stemmen met het afsluiten van de tweede fase van het BBG programma en het overgaan naar de derde fase, zoals vermeld in het Plan van Aanpak (bijlage c) en het BAG advies (bijlage i).
  c. In de derde fase de maatregel W20-3 (via Rietveldse pad) niet mee te nemen in de verdere uitwerking van de W20 varianten.
  d. De W20 varianten 1 en 2 én een variant noordelijke oeververbinding integraal mee te nemen in het onderzoek naar een noordelijke ontsluiting van Boskoop e. In de derde fase tevens onderzoek te doen naar een onderdoorgang N209-Dorpsstraat Hazerswoude Dorp als lange termijnmaatregel
  f. De actueel berekende bijdrage van de Gemeente Alphen aan den Rijn ad. € 27,5 miljoen en de dekking daarvan onderdeel te maken van de komende actualisaties van de Nota Wonen en Infra en indien nodig het kadernota/begrotingsproces vanaf 2023 en verder.
  2 Met de provincie Zuid Holland en de gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, een intentieovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de verdere uitwerking van het project Beter Bereikbaar Gouwe (fase 3).
  3 Wethouder C.J. van Velzen–portefeuillehouder Verkeer- te mandateren eventuele tekstuele wijzigingen door te voeren. De burgemeester besluit: volmacht te verlenen aan Wethouder C.J. van Velzen om namens haar de intentieovereenkomst te ondertekenen.

 11. 11

  De ondernemers en eigenaren in het centrum van Alphen aan den Rijn - vertegenwoordigd in de stichting VOC Alphen aan den Rijn en in de vve CVCA – willen de twee BIZ-en in het centrum van Alphen aan den Rijn verlengen voor de periode 2022-2026. Daarnaast wil ook de stichting SCB de BIZ voor het centrum van Boskoop verlengen voor de periode 2022-2026. Conform de wet op de Bedrijveninvesteringszones moet hiervoor per BIZ een eigen BIZ-verordening door de raad worden vastgesteld en een uitvoeringsovereenkomst zijn gesloten tussen gemeente en de betreffende BIZ organisatie. De formele stukken zijn nu gereed voor besluitvorming.

  Voorgesteld besluit

  - De volgende drie BIZ-verordeningen voor te leggen aan de raad ter besluitvorming:
  1. De Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) gebruikers centrum Alphen aan den Rijn 2022-2026;
  2. De Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) eigenaren centrum Alphen aan den Rijn 2022-2026;
  3. De Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) eigenaren centrum Boskoop 2022-2026.
  - De “Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) gebruikers centrum Alphen aan den Rijn 2022-2026” aan te gaan met de stichting VOC Alphen aan den Rijn;
  - De “Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) eigenaren centrum Alphen aan den Rijn 2022-2026” aan te gaan met de vve CVCA Alphen aan den Rijn;
  - De “Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) gebruikers centrum Boskoop 2022-2026” aan te gaan met de stichting SCB Boskoop;
  - De burgemeester verleent volmacht aan wethouder G.P. van As voor ondertekening van de bovenstaande drie uitvoeringsovereenkomsten.

 12. 12

  De financiële middelen die vanwege de coronapandemie en het uitstel van de aanbestedingen niet besteed zijn te reserveren voor uitgaven in 2022 en verder.

  Voorgesteld besluit

  1. Besluiten  de niet bestede middelen vanwege het temporiseren van de aanbestedingen, ingangsdatum 2022 te storten in de Reserve Samenleving (Participatie ) conform de verdeling zoals opgenomen onder het onderdeel financiën;
  2. Besluit met een gedeelte van de resterende extra coronamiddelen ten behoeve van de inzet voor de uitvoering van de rijksregelingen binnen het Serviceplein over te hevelen naar 2022, middels de reserve jaar overschrijdende budgetten voor een bedrag van € 250.000;
  3. De financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsnota 2021.

 13. 13

  Sinds de Erfgoedverordening van 2018 is de bevoegdheid van het College vastgelegd om een erkenning te geven aan immaterieel erfgoed en dit op te nemen in het gemeentelijk erfgoedregister. Dit in navolging van de vele materiële vormen van erfgoed die al kunnen worden opgenomen in het erfgoedregister (voorheen monumentenlijst).
  Door vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap is op 21 mei een aanvraag gedaan tot erkenning van hun immaterieel erfgoed met als titel ‘Ertoni Mahai’. Door de Erfgoedcommissie is positief geadviseerd over deze aanvraag. Nu wordt het College gevraagd om positief in te stemmen met de aanvraag tot erkenning van dit immaterieel erfgoed. Bij erkenning zal het immaterieel erfgoed worden opgenomen in het gemeentelijk erfgoedregister en zal een certificaat worden uitgereikt aan de aanvrager(s).

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de eerste erkenning van immaterieel erfgoed, het immaterieel erfgoed Ertoni Mahai, door dit bij te schrijven in het Erfgoedregister;
  2. De erkenning van het immaterieel erfgoed Ertoni Mahai symbolisch te bekrachtigen door het uitreiken van het Immaterieel Erfgoed certificaat op de Erfgoeddag in januari.

 14. 14

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Voor de organisatie van de Sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn ontvangt Stichting Vakantiespel een bijdrage. Voor de organisatie van een game evenement voor jongeren ontvangt Stichting Epic Youth een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van in totaal € 6.000,- vanuit het budget evenementen sociale samenhang in 2021 toe te kennen aan Stichting Vakantiespel voor de organisatie van de Sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn, en aan Stichting Epic Youth voor de organisatie van een game event voor jongeren.

 15. 15

  De raad stelt het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) 2021-2025 vast. Daarmee geeft de raad aan waar de bestuurlijke prioriteiten liggen voor het investeren of bijdragen in (grotere) verkeers- en woningbouwprojecten.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma
  Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) met het Uitvoeringsplan 2021-2025
  Bestaande uit:
  a. Infrastructuurprojecten 2020-2025;
  b. Woningbouwprojecten 2021-2025;
  c. Projecten in voorbereiding na 2025.
  2. De financiële mutaties met betrekking tot:
  a. de investeringskosten infraprojecten voor de jaarschijven 2021 tot en met 2025
  ad. € 31.555.000,- budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2021 en de
  meerjarenbegroting 2022 – 2025;
  b. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infra- en
  woningbouwprojecten 2021-2025 op basis van de actualisatie ad. € 7.300.000,-
  onderdeel te laten zijn separate raadsvoorstellen of van de integrale afweging in
  de kadernota/begroting de komende jaren met betrekking tot de beschikbare
  financiële ruimte;
  c. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infraprojecten (na
  2025) op basis van de actualisatie ad. € 53.804.000 onderdeel te laten zijn
  separate raadsvoorstellen of van de integrale afweging in de kadernota/
  begroting de komende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 16. 16

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente.
  In januari 2014 stelde de raad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014 vast. Sinds de laatste wijziging van december 2020, is er een noodzaak of wens om deze verordening te actualiseren of aan te passen.
  Naast redactionele wijzingen aan de hand van de ledenbrieven van de VNG, wordt ook voorgesteld om in de APV nieuwe artikelen op te nemen. Het gaat om een nieuw artikel 2:34e over Proeverijen in slijterijen, een nieuw artikel 2:28b over Intrekkingsgronden exploitatievergunning openbare inrichting, alsook om een nieuwe afdeling 7a in hoofdstuk 5 over deelvoertuigen met een vergunningplicht.

  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de bijgevoegde Negende wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014.
  2 De raad voor te stellen de Negende wijzigingsverordening APV vast te stellen en deze in werking te laten treden op de dag, volgende op de dag van bekendmaking ervan.
  3 Het Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Alphen aan den Rijn in te trekken en deze te laten terugwerken tot en met 16 december 2020.

 17. 17

  Ontwikkelaar Spacetolive Ontwikkeling is met de project-BV STL 2 voornemens op de voormalige locatie van Oliehandel Verschuur aan de Steekterweg te Alphen aan den Rijn 25 grondgebonden woningen, openbaar groen en parkeerplaatsen te realiseren.
  Het programma voorziet niet in sociale woningbouw, het college heeft besloten hier de hardheidsclausule uit het Vereveningsfonds toe te passen. De ontwikkeling van deze locatie kent zeer hoge sloop- en saneringskosten waardoor geen rendabel plan mogelijk is dat ook voorziet in sociale woningen. Wel heeft het college de nadrukkelijke wens de locatie te herontwikkelen: door de hardheidsclausule toe te passen wordt de verloederde locatie opgeruimd en kunnen er 25 koopwoningen worden gerealiseerd die de doorstroom uit het goedkopere en middeldure segment mogelijk maken.
  Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.
  Middels een anterieure overeenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de ontwikkelaar. Het college heeft besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan en de burgemeester heeft wethouder Van As een volmacht verleend om de overeenkomst te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De hardheidsclausule uit de ‘Nota Vereveningsfonds’ toe te passen en de ontwikkelaar hiermee vrij te stellen van een financiële bijdrage t.b.v. dit fonds.
  2. Met “STL 2 BV ” inzake de ontwikkeling van de locatie ‘Steekterweg 208-210’ te Alphen aan den Rijn een anterieure overeenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept.
  3. Wethouder van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  4. De faciliterende projectexploitatie “Steekterweg 208-210” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerstvolgende actualisatie van het MPG;
  5. De bijdrage t.b.v. het rioolvoorzieningen, ad. € 25.000 eenmalig en daarnaast € 14.336 (een en ander op basis van werkelijke kosten) te verwerken in de IRS via een begrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2022.

 18. 18

  Het college informeert de raad over de aanpassing van de Steekterbrug en stelt zich op het standpunt dat het college nog nadere afspraken met de provincie wil maken over onder andere de hoogte van de brug.

  Voorgesteld besluit

  Met de provincie nader in gesprek treden over de voorwaarden voor het veranderen
  van de vorm van de brug, waaronder het bepalen van de hoogte van de brug.
  Akkoord te gaan met de inhoud en het verzenden van bijgaande brief aan de
  gemeenteraad.

 19. 19

  De Bedrijventerreinenstrategie Alphen aan den Rijn wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De bedrijventerreinenstrategie vormt het beleidskader voor de bedrijventerreinen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het geeft inzicht in de context en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen, gaat in op het profiel, belang en het functioneren van de huidige Alphense bedrijventerreinenvoorraad en beschrijft de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op de bedrijven(terreinen) af komen de komende jaren. Dit is vervolgens vertaald naar de te verwachten ruimtevraag en de belangrijkste (ontwikkel)opgaven voor de komende jaren. Op basis hiervan is een strategie uitgewerkt, die de basis vormt voor een sterke en toekomstbestendige bedrijventerreinenportefeuille die optimaal bijdraagt aan Alphen aan den Rijn als aantrekkelijke en complete woon-werkstad.

  Voorgesteld besluit

  - De bedrijventerreinenstrategie gemeente Alphen aan den Rijn voor te leggen ter vaststelling aan de gemeenteraad.