Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 22 juni 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Van 11 maart tot en met 21 april heeft het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Met het plan wordt voor een 24-tal (voormalige) agrarische bedrijfswoningen in Boskoop de bestemming gewijzigd naar burger- of plattelandswoning. Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpwijzigingsplan één zienswijze ingekomen. Deze zienswijze heeft voor burgermeester en wethouders aanleiding gegeven om het plan voor wat betreft de toelichting gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging;
  2. Het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk8wij-VA01, gewijzigd vast te stellen, in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven aanvulling op de toelichting van het plan;
  3. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging gewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Bibliotheek Rijn en Venen is een belangrijke basisvoorziening in onze gemeente. Zij bereiken meer dan 300 duizend bezoekers en deelnemers per jaar (onder normale omstandigheden en zonder coronamaatregelen). Van jong tot oud, via scholen, samenwerkingsnetwerken en op de locaties.
  Vanaf 1 juli 2021 zullen de wettelijke taken en bijbehorende dienstverlening binnen de kaders van kunst en cultuur vallen. Die taken betreffen onder andere het beschikbaar stellen van informatie en kennis (o.a. de fysieke en online uitleen van (digitale)boeken en luisterboeken), een bijdrage aan taalbeheersing, inzet op het vergroten en versterken van de leesvaardigheid, toegang tot brede cultuur (inclusief andere dan talige kunst- en cultuuruitingen) en meewerken aan het versterken van de lokale verbondenheid van inwoners (i.s.m. partners). Een andere gedeelte van de taken, zoals VVE, Educatie maar ook het leveren van een cultuurcoach vallen onder het Sociaal Domein, binnen Preventie.
  Omdat de wettelijke taken en de daarbij behorende dienstverlening zo verweven zijn met de oude BOOST-taken gaan wij een extern adviseur vragen met ons mee te kijken naar de begroting vanaf 2021 e.v. In dat onderzoek nemen we ook de nieuwe beheer- en exploitatietaken binnen het nieuwe pand Aarplein en het verbouwde pand in Boskoop mee. Dit alles zal leiden tot een conclusie die het college kan meenemen in haar overwegingen hoe wij vanaf 2022 de bibliotheekvoorziening in Alphen aan den Rijn willen vorm gaan geven.

  Voorgesteld besluit

  • Stichting Bibliotheek Rijn en Venen een voorlopige, incidentele subsidie te verlenen van € 848.815 voor de uitvoering van de wettelijke taken en dienstverlening van 1 juli t/m 31 december 2021.
  • Deze voorlopige, incidentele subsidie voor een bedrag van € 446.500 te dekken uit de reguliere middelen (64820205/424500, 65100405/424500) en het restant van € 402.315 voor € 53.000 te dekken binnen programma 4 (Preventie) en voor € 349.315 incidenteel mee te nemen in de najaarsnota 2021 en te verwerken in het begrotingsresultaat.
  • De gemeenteraad hierover informeren middels bijgaande brief

 3. 3

  Het gemeentebestuur heeft het Steunfonds COVID-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen, ontstaan door de Corona-pandemie, die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen, op te lossen. Daarvoor vragen we ze wel eerst alle andere mogelijke vangnetregelingen van het Rijk en koepelorganisaties te benutten, kosten te minimaliseren en al het mogelijke te doen om de inkomsten te behouden. Het Steunfonds COVID-19 loopt af per 1 juli 2021. Om in Corona-gerelateerde gevallen organisaties te kunnen blijven ondersteunen, heeft het college besloten het Steunfonds nog eenmaal te verlengen voor het tweede half jaar 2021. Het plafond voor deze periode is € 300.000 en om in aanmerking hiervoor te komen moeten aanvragers voldoen aan de Algemene subsidieverordening Alphen aan den Rijn 2020 en de nieuwe Nadere Regels Steunfonds COVID-19 2021 II.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Steunfonds COVID-19 2021voor de tweede helft van 2021 en de bijbehorende Nadere regels vast te stellen.
  2. Het nog niet bevoorschotte deel van het Steunfonds COVID-19 2021 voor een bedrag van € 300.000  toe te voegen aan programma 4 – Samenleving;
  3. Deze € 300.000 euro vast te stellen als subsidieplafond voor het Steunfonds COVID-19 2021 II;
  4. De Manager Samenleving het mandaat te geven om op basis van de vastgestelde Nadere regels te beschikken;
  5. De begrotingswijziging bij de Najaarsnota 2021 te verwerken;
  Dit besluit te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl.

 4. 4

  De gemeente Alphen aan den Rijn en sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus B.V. gaan een Publiek Private Samenwerking (PPS) aan met bedrijven en mboRijnland om jongeren op Entree niveau (niveau 1) en niveau 2 op te leiden via het zogenaamde hybride werken. Het betreft jongeren in kwetsbare omstandigheden die door gepersonaliseerd leren hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten waarbij het traject niet per se eindigt met ene diploma, maar met een baan. Het gaat om samenwerking met de sectoren Techniek, Dienstverlening, Zorg, Transport & logistiek. Het zogenaamde hybride leren is dé ontwikkeling in het onderwijs om studenten bij potentiële werkgevers op de werkvloer te laten leren en te leren regie te nemen op hun loopbaan. Rijnvicus – namens de gemeente Alphen aan den Rijn, mboRijnland én diverse werkgevers gaan daarbij samen werken en zetten ook samen een learning community op.

  Voorgesteld besluit

  1. Aangaan Publiek Private Samenwerking ‘Centrum voor Innovatie en Vakmanschap Leven Lang Flex’
  2. Akkoord college dat wethouder de Jager namens het college tekent
 5. 5

  De Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugdhulp bepaalt dat vanaf 1 januari 2022 op een andere wijze wordt vastgesteld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor jeugdhulp aan een jeugdige. De nieuwe wijze is eenvoudiger en draagt eraan bij dat gemeenten zich verantwoordelijk voelen voor de hulp aan een jeugdige ook als die in aanmerking komt voor dure verblijfsjeugdhulp elders. Gemeenten hebben er dan meer belang bij dergelijke dure jeugdhulp waar mogelijk te voorkomen.
  De overgang naar het nieuwe woonplaatsbeginsel betekent dat de financiële verantwoordelijkheid voor landelijk zo’n 12.000 jeugdigen per 1 januari 2022 gaat wijzigen. De VNG heeft een convenant opgesteld en voorgelegd aan gemeente, om eenduidige afspraken te maken over die overgang. Het college heeft besloten het convenant te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het doen ondertekenen van het Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
  2. in te stemmen met ambtelijke verwerking van het onder punt 1 genomen besluit in het register van de VNG.
 6. 6

  Twee ondernemers in de gemeente Alphen aan den Rijn willen met hun gezamenlijke project in aanmerking komen voor een (Europese) Leadersubsidie. Het gaat om het circulaire project “De Gras - Groene Verbinding” gericht op het verwerken van natuurlijke reststromen zoals bermgras tot grondstof voor nieuwe producten. Om een Leader subsidie aan te kunnen vragen is een gemeentelijke cofinanciering een vereiste. De gemeente wil dit project ondersteunen.

  Voorgesteld besluit

  1. De aanvraag voor een Leader subsidie voor het project De Gras - Groene Verbinding te ondersteunen, mede gezien het positieve advies van de EDBA;
  2. Daartoe, eenmalig de gevraagde gemeentelijke cofinanciering ad € 25.000 euro beschikbaar te stellen, onder de voorwaarde dat de aanvraag wordt gehonoreerd door Leader.

 7. 7

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Blom-De Ruiter heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Lindenhovestraat waar bewoners overlast ervaren door grote voertuigen. Geantwoord is dat de Lindenhovestraat niet onveilig is, er met de bewoners niet tot een breed gedragen ontwerp kan worden gekomen, dat er tot de bebouwde komgrens geen breedtebeperking geld en dat ontheffingen soms noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van aanliggende bedrijven.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40-vragen van mevrouw Blom-De Ruiter (Christen Unie) te beantwoorden met bijgevoegde brief.