Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 5 januari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente heeft een gevarieerd ondersteuningsaanbod om woningeigenaren te helpen met het besparen van energie. Dit aanbod komt mede tot stand met de Rijksregeling Reductie Energiegebruik (RRE). Binnen deze regeling heeft de gemeente nog ruimte om één grote nieuwe
  activiteit op te starten. Deze activiteit starten we in de wijk Ridderveld I, waar veel koopwoningen staan die gebouwd zijn voor 1975. De woningen in deze wijk ontvangen een warmtescan van de gevel van hun woning en een op maat gemaakt isolatierapport. Alleen het bedrijf Sobolt biedt op
  deze grote schaal deze dienst aan, daarom wordt deze opdracht enkelvoudig onderhands aan hen gegund.

  Voorgesteld besluit

  Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, door enkelvoudig onderhands een opdracht te gunnen aan het bedrijf Sobolt voor het maken van warmtescans en opstellen van isolatierapporten bij koopwoningen in de wijk Ridderveld I.

 2. 2

  In het visieplan Stadshart en het Masterplan Groen-Blauw speelt vergroening een centrale rol ten behoeve van een vitale economie, gezonder inwoners en een klimaatbestendige stad. Vergaande vergroening vraagt op haar beurt om passend watermanagement, want zonder bewatering geen groen. Daarnaast neemt door klimaatverandering het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress toe. Dit raakt de veiligheid en gezondheid van inwoners. Bovendien kan dit zowel voor de gemeente, als voor ondernemers en burgers tot flinke schade leiden. Niet alleen aan huizen, gebouwen en overige eigendommen, maar ook aan het ecosysteem.  Met het afvoeren en opslaan van water in de bodem, verkleint het risico op schade aan gebouwen en infrastructuur door wateroverlast en droogte, en is er altijd voldoende water voor bomen en planten. Die zorgen weer voor koeling - door schaduw en verdamping - waardoor het aangenamer is in de winkelstraten en andere delen van het Stadshart. Ondergrondse waterberging is een onmisbare en toekomstvaste schakel in het watermanagementsysteem voor het Stadshart. Om ook in droge en hete periodes voldoende water te hebben, beoogt de gemeente in het Stadshart twee ondergrondse waterbergingen te realiseren.

  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken om:

  1. In te stemmen met het voorbereiden van de realisatie van de ‘Ondergrondse waterberging vitaal stadshart’;
  2. In te stemmen met een co-financieringsbijdrage voor de voorlopig toegekende subsidie SBIR ad. € 612.000,- voor de uitvoering van de waterberging en distributiesysteem ten einde de subsidie ook definitief beschikt te krijgen en te behouden;
  3. Deze investeringen af te schrijven in 30 jaar en de structurele kapitaallasten (gemiddeld) € 28.000,- per jaar te dekken ten laste van het structurele begrotingsresultaat (saldo financiële ruimte) jaarschijf 2022 en verder.
  4. Nadrukkelijk in te zetten op subsidieonderzoek teneinde de kosten van het project zo veel mogelijk te verlagen;
  5. Op basis van voornoemd projectplan met businesscase te zijner tijd een definitief besluit te nemen over de uitvoering van het pilotproject;
  6. Het besluit voor co-financiering uiterlijk voor 31 januari 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming ten einde de subsidie SBIR ad € 500.000,- te behouden.
 3. 3

  Op 10 november 2020 heeft uw college de Nadere regels subsidie 2020 Referendumverordening vastgesteld. Bij brief van 24 november 2020 heeft de Referendumcommissie gereageerd op zowel de wijze van het tot stand komen hiervan, alsook op de inhoud van deze bepalingen. Met de bijgevoegde brief wordt duidelijk gemaakt aan de Referendumcommissie hoe het college hiertegen aankijkt.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief aan de Referendumcommissie betreffende hun reactie op de Nadere regels subsidie 2020 Referendumverordening.
  2. De bijgevoegde brief ter kennis te brengen aan de Referendumcommissie door tussenkomst van hun secretaris.

 4. 4

  De afgelopen weken is er veel aandacht voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De gemeenteraad wordt met bijgaande brief geïnformeerd welke rol de gemeente hierin vervult. Spoedheidshalve is de brief op 21 december 2020 verstuurd.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad met bijgaande brief informeren over de rol van de gemeente bij de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst
 5. 5

  Stichting Parkvilla is één van de grotere aanbieders op het gebied van kunst en cultuur. In het pand dat zij huren is een filmhuis en podiumzaal beschikbaar naast de vele lokalen en een horecagelegenheid. Parkvilla verzorgt de programmering en het aanbod van theater, film- en muziekvoorstellingen en biedt creatieve cursussen aan op het gebied van kunsteducatie voor jong en oud. Daarnaast is Parkvilla de uitvoerende organisatie voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en biedt Parkvilla tal van activiteiten aan buiten het pand Parkvilla. Bijvoorbeeld het altijd druk bezochte Parkkunst met meer dan 25.000 bezoekers. Naast de gesubsidieerde activiteiten heeft Parkvilla ook een meer commercieel aanbod zoals kunstreizen, excursies en cultuurparticipatie voor volwassenen. Voor een groot deel van de activiteiten trekken zij samen op met Alphen Beweegt, Nieuwe Muziekschool Alphen en het Jeugdtheaterhuis. Het pand wordt gehuurd van de beheerstichting ParkVilla. Tot 30 juni 2021 is stichting Parkvilla onderdeel van het samenwerkingsnetwerk BOOST en ontvangt haar subsidie binnen dit verband. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft al in 2019 besloten om de subsidie aan het samenwerkingsnetwerk BOOST te stoppen. Daarvoor in de plaats zijn grotere uitvragen in de markt gezet waar oude en nieuwe partijen zich voor kunnen inschrijven. Het onderdeel Kunst en Cultuur heeft in dat proces een eigen identiteit gekregen en valt hier niet onder. Voor de activiteiten van Parkvilla binnen kunst en cultuur, de uitvoering van het CmK3 en het in stand houden van de basisvoorziening stelt de gemeente Alphen aan den Rijn een subsidiebedrag beschikbaar van totaal € 201.319 voor de periode van 30 juni tot en met 31 december 2021.

  Voorgesteld besluit

  • Besluiten om Stichting Parkvilla voor de periode 1 juli t/m 31 december 2021 een voorlopige subsidie te verlenen van € 113.640 binnen het kader van Kunst en Cultuur en deze te dekken uit:
  o Kunst en culturele educatie volwassenen (6.511.0405) ad € 62.000
  o Kunst en cultuureducatie voor kinderen (6.540.0805) ad € 31.804 (Opgroeien en ontwikkelen 0-12 jaar half jaar)
  o Kunst, cultuur en educatie (6.540.0800) ad € 19.836
  • Besluiten om de subsidie voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) met ingang van 2021 te verhogen met € 20.072 tot een bedrag van € 87.679 voor de jaren 2021 tot en met 2024 (conform besluit 339825). Dit extra bedrag structureel te dekken uit Kunst, Cultuur en Educatie (6.540.0800).

 6. 6

  Onze gemeente is gebaat bij een goede samenwerking in de kernen en wijken. Een samenwerking die past bij de historie en cultuur van onze kernen en wijken. Maatwerk dus. In het afgelopen jaar heeft de gemeente deelgenomen aan het project Kernendemocratie van het actieplan Democratie in Actie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het kader van dit project is eind november 2019 een miniconferentie Kernendemocratie gehouden. Met de input van deze conferentie is een handreiking opgesteld die is besproken met bewonersoverleggen. De resultaten hiervan worden gedeeld met de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de conclusies van de bespreking van de handreiking kernendemocratie met de georganiseerde bewonersoverleggen;
  2. De samenwerking met de georganiseerde bewonersoverleggen jaarlijks agenderen voor bestuurlijk overleg;
  3. De raad met bijgaande conceptraadsbrief informeren.

 7. 7

  De geldende Speelautomatenhallenverordening Alphen aan den Rijn 2015 gaat uit van een maximum van 2 exploitatievergunningen voor speelautomatenhallen aan de Hoorn 65 te Alphen en de Parklaan 4A in Boskoop. Deze verordening voldoet sinds twee belangrijke uitspraken van de Raad van State over zogenoemde “schaarse” vergunningen niet aan de Europese Dienstenrichtlijn en de hiermee samenhangende (nationale) Dienstenwet. Deze verordening dient dan ook te worden geactualiseerd. Eveneens zijn er Nadere regels nodig met het oog op de procedure voor vergunningverlening, de mededinging, alsook de selectiecriteria voor een vrijkomende exploitatievergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nadere regels speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021 vast te stellen, onder het voorbehoud van de vaststelling van de nieuwe verordening door de raad.
  2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen nieuwe regels speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021 en de raad voor te stellen deze Nota van beantwoording vast te stellen.
  3. In te stemmen met de Verordening speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021 met de toelichting daarop en de raad voor te stellen deze nieuwe verordening vast te stellen.

 8. 8

  De heer Van Polanen heeft op grond van artikel 40 Reglement van orde van de raad vragen gesteld over de woningbouwplannen op het derde veld van Hazerswoudse Boys. Met bijgevoegde brief beantwoordt het college zijn vragen.

  Voorgesteld besluit

  De door de heer Van Polanen gestelde vragen over de woningbouwplannen op het derde veld van Hazerswoudse Boys te beantwoorden via bijgevoegde antwoordbrief.

 9. 9

  Mevrouw Van der Louw van de raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld over de onderbouwing en gevolgen van het afstoten van het gemeentelijke steunpunt op het ITC terrein te Hazerswoude Dorp. De keuze van het college en gemeenteraad is nader toegelicht en er is geen aanleiding de reeds ingezette maatregel tot het sluiten van de ITC locatie te wijzigen.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Van der Louw, namens de fractie van het CDA, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 10. 10

  De gemeente sluit met Welgelegen Beheer B.V. een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 5 woningen en een bed and breakfast op het perceel Zuideinde 22 te Aarlanderveen. De geldende bestemmingsplannen bieden geen mogelijkheid om het plan te realiseren. In de anterieure overeenkomst staan daarom afspraken om de woningen en de bed and breakfast planologisch mogelijk te maken. Verder bevat de anterieure overeenkomst afspraken over de te betalen kosten voor de ruimtelijke procedure, bouw- en woonrijp maken en over planschade.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Welgelegen Beheer B.V. bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  2. De faciliterende projectexploitatie “locatie Zuideinde 22” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen, conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de actualisatie van het MPG;

 11. 11

  Op niet al te lange termijn treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een wet die zaken regelt ten aanzien van de fysieke leefomgeving. In het kader van deze wet is de gemeente al langere tijd bezig met het treffen van voorbereidingen om slagvaardig aan de slag te kunnen als de Omgevingswet eenmaal in werking is getreden. Veel zaken zullen namelijk anders verlopen als deze wet er eenmaal is. Dit voorstel ziet op het eerste product dat in het kader van deze nieuwe wet is opgesteld, te weten de omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft het toekomstbeeld weer voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De ontwerp-omgevingsvisie Alphen aan den Rijn “Groene gemeente met Lef” met identificatienummer, NL.IMRO.0484.omgevingsvisie-ON01 met bijbehorende bestanden
  digitaal en analoog vast te stellen;
  2. Het bij de ontwerp-omgevingsvisie behorende planMER vast te stellen;
  3. De ontwerp-omgevingsvisie en het bijbehorende planMER vrij te geven voor inspraak voor een ieder;
  4. Het planMER voor advies voor te leggen aan de commissie voor de Mer