Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 21 september 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op
  getrouwheid en rechtmatigheid.
  Het doel van het Controleplan is om inzicht te geven in de mate waarin de gemeente Alphen aan
  den Rijn ‘in control’ is en op welke wijze getoetst wordt of dit gedurende het jaar ook
  daadwerkelijk het geval is. Het waarborgen van een adequate inrichting en uitvoering van de
  werkzaamheden is van groot belang om een uitspraak te kunnen doen over de getrouwheid en
  rechtmatigheid.
  Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de
  jaarrekening moet de gemeenteraad een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen
  plaatsvindt in het controleprotocol.
  In de 2e tussentijdse rapportage willen we management, directie en bestuur informeren over de
  voortgang en tussentijdse resultaten van de werkzaamheden op het gebied van de VIC, en de
  ontwikkelingen die zich daaromtrent intern en extern hebben voorgedaan, en nog gaan voordoen
  als ook de bevindingen van de interne controle.

  Voorgesteld besluit

  De volgende stukken te laten vaststellen door het college, inhoudelijk aan de orde te
  stellen in de vergadering van de auditcommissie op 6 oktober 2021 en ter kennisneming
  aan te bieden aan gemeenteraad 28 oktober 2021;
  - Het Controleplan 2021;
  - Het Controleprotocol 2021;
  - 2e tussenrapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2021.

 2. 2

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale
  sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die
  zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene
  subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het
  Steunfonds. Het college besluit over de vierde tranche aanvragen in het kader van dit
  steunfonds 2021. Het college stelt ook een definitieve subsidie vast voor een aantal aanvragen die
  in 2020 zijn gedaan en nu zijn verantwoord.

  Voorgesteld besluit

  - De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 8.300,-  (tranche 4).
  - De in bijlage 2 genoemde organisaties een definitieve subsidie Steunfonds 2020/2021 te verlenen op basis van de verantwoording 2020/2021.

 3. 3

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert Wareco sinds 1 januari 2013 de nazorg van de Coupépolder uit. Sinds 2012 worden de nazorgwerkzaamheden uitgevoerd conform het in 2011 opgestelde en op 5 december 2011 door de provincie Zuid-Holland beschikte nazorgplan. Er zijn in 2020 geen overschrijdingen geconstateerd.  Er is voldaan aan de nazorgdoelstellingen. Het bevoegd gezag is akkoord met de uitgevoerde nazorg en de nazorgrapportage 2020

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de nazorgrapportage 2020 van de bodemsaneringslocatie
  Coupépolder;
  2. De gemeenteraad te informeren via de Lijst Mededelingen;
  3. De nazorgrapportage 2020 te agenderen voor de raadscommissie bodemsanering

 4. 4

  Van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-Rijndijk voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan voorziet het realiseren van 53 woningen op een locatie die ligt nabij de Rijndijk en de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk.
  Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingekomen. Er zijn wel enkele ambtshalve aanpassingen op de toelichting van het plan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en –besluit.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Het bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-Rijndijk, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRwestvaartparkeco-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven aanpassingen op de toelichting van het plan;
  2. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-Rijndijk gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 5. 5

  Mevrouw I. van der Kolk (SP) heeft vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over misstanden huisvesting arbeidsmigranten OTTO Work Force locatie Boskoop. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD. De vragen zijn door het college van B&W beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen die mevrouw van der Kolk (SP) heeft gesteld over misstanden huisvesting arbeidsmigranten OTTO Work Force locatie Boskoop te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

 6. 6

  Mevrouw Groep heeft artikel-40-vragen gesteld over de massale vissterfte door baggeren aan Waterkade. Het college beantwoordt deze vragen met een brief.

  Voorgesteld besluit

  De artikel-40-vragen van mevrouw Groep over de massale vissterfte door baggeren aan Waterkade, namens de fractie van de SP, beantwoorden met bijgevoegde brief.

 7. 7

  Aan de Honingzwam is een bouwplan gerealiseerd waarbij voormalige praktijkruimte is
  omgebouwd naar woningen. Bij dergelijke bouwplannen wordt conform de beleidsnota
  parkeernormen een parkeereis gesteld. In dit geval moeten er drie openbare parkeerplaatsen in de
  nabijheid van het bouwplan aangelegd worden. De fysieke ruimte om deze parkeerplaatsen aan te
  leggen ontbreekt. Omdat het college het belangrijk vindt extra woonruimte te realiseren is gezocht
  naar mogelijkheden om deze parkeerplaatsen toch aan te kunnen leggen. De ruimte kan gevonden
  worden in enkele groenvakken in de straat. Het verlies aan bomen wordt, conform het
  bomenbeleid, in de omgeving gecompenseerd, waarbij voor een extra kwaliteitsimpuls wordt
  gekozen.

  Voorgesteld besluit

  1. De parkeervakken aan te leggen conform de bij dit besluit behorende tekening;
  2. Hiertoe het betreffende groenvak bij Stuifzwam 4-86 op te heffen;
  3. De twee te kappen bomen in het groenvak te compenseren langs de Veldbloemweg en
  hierbij een extra boom toe te voegen;
  4. De kosten voor de aanleg van drie parkeerplaatsen en de kosten voor de compensatie
  van het groen voor de helft in rekening te brengen bij de aanvrager van de
  omgevingsvergunning Honingzwam 16;
  5. De kosten voor de aanleg van de overige vakken en de helft van de kosten voor
  compensatie van het groen te dekken uit de lopende begroting 2021.

 8. 8

  De gemeente heeft in 2016 nadere regels vastgesteld voor het hebben van een terras. In de APV wordt hiernaar verwezen. Voldoe je niet aan de nadere regels voor het hebben van een terras dan kan je hiervoor een terrasvergunning aanvragen. In deze nadere regels is een gebied aangewezen in het centrum van de kern Alphen aan den Rijn (aangewezen gebied) waar terrassen tussen 1 april en
  1 oktober open mogen blijven tot 00:30 uur. Buiten dit aangewezen gebied mogen de terrassen openblijven tot 23:00 uur. Dit aangewezen gebied is destijds tot stand gekomen vanwege het voornamelijk dominerende horeca karakter in dit gebied. Vanwege een motie van GroenLinks en Nieuw Elan in de gemeenteraad van december 2020 en de maatschappelijke effecten van Covid19 draait er op dit moment (tot 1 oktober 2021) in onze gemeente een pilot verruimde openingstijden van terrassen. Vanwege de maatregelen rondom Covid19 zijn de terrassen maar voor een paar dagen volledig opengegaan. Na overleg met de horecaondernemers, de klankbordgroep (in deze groep zitten; omwonenden, Koninklijke Horeca Nederland, Omgevingsdienst en politie) en het lezen van de tussentijdse evaluatie kan er op dit moment niet worden gesproken van een representatieve pilot waar conclusies aan verbonden kunnen worden. Daarom gaat deze pilot in het terrasseizoen 2022 gecontinueerd worden.

  Voorgesteld besluit

  - instemmen met het verlengen van de pilot verruimde openingstijden terrassen in
  de gehele gemeente Alphen aan den Rijn van 1 april 2022 tot oktober 2022;
  -instemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad over de verlenging van de
  pilot verruimde openingstijden terrassen;
  -kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over de pilot gelijktrekken
  terrastijden welke is opgesteld door het bureau Awareness;
  -brief over de verlenging van de pilot gelijktrekken terrastijden ter informatie
  sturen naar de gemeenteraad;
  - Het uitvoeringsbesluit ‘Nadere regels voor het hebben van een terras 2021’ op
  grond van artikel 2:28a en 2:29 APV vaststellen (bevoegdheid burgemeester);
  - instemmen met het verlengen van de verleende vergunningen voor tijdelijke
  uitbreiding terrassen (vanwege Covid19) tot 1 december 2021, dit betekent dat op
  de tijdelijke uitbreiding terrassen met een verleende vergunning ook alcohol
  geschonken mag worden tot 1 december 2021.