Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 26 oktober 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In Benthuizen wordt nieuwbouw voor de Brede school Benthuizen gerealiseerd alsmede Sporthal De Hil gerenoveerd om zodoende te voorzien adequate en toekomstbestendige voorzieningen voor onderwijs, bewegingsonderwijs en sport in en voor Benthuizen. Door grote onvoorziene bouwprijsstijgingen hebben de aanbestedingen van beide projecten niet tot het gewenste resultaat geleid. Met het versoberen van de projecten en een aanvullende financiering wordt dit gerepareerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Voor de aanvullende bouwkosten van de nieuwbouw van de Brede School Benthuizen een krediet beschikbaar stellen van € 801.724,-;
  2. De investering, conform beleid af te schrijven in 40 jaar, en de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting;
  3. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 1.212.608,- te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve onderwijshuisvesting;
  4. Voor de aanvullende bouwkosten van de renovatie van De Hil een krediet beschikbaar stellen van € 534.646,-;
  5. De investering, conform beleid af te schrijven in 25 jaar, en de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting;
  6. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 708.406,- te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve onderwijshuisvesting.

 2. 2

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Zevenbergen heeft vragen gesteld over het handhaven van scooters in het centrum en verkeersoverlast op de Aziëlaan. Geantwoord is dat de handhaving op scooters en bromfietsen afdoende werkt. Over de verkeersoverlast is geantwoord dat de meldingen bekend zijn, de snelheid zeer acceptabel is en is ingegaan op de functie van de weg.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brieven vaststellen en verzenden waarin wordt geantwoord dat de handhaving op het scooterverbod in het centrum afdoende werkt en de meldingen over verkeersoverlast op de Aziëlaan bekend zijn.

 3. 3

  Per 1 juli 2021 is Stichting Alphen Vitaal gestart. Voor de opstartfase heeft het college een kwartiermaker aangesteld als directeur/bestuurder en een tijdelijke bestuurder, de heer S. Sijm. In de afgelopen maanden zijn beoogd bestuursleden geworven. Uit 17 sollicitanten benoemt het college nu 5 kandidaten tot bestuurder van Alphen Vitaal. Het bestuur wordt gevormd door 5 bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemene bestuursleden.

  Voorgesteld besluit

  Het college benoemt 5 bestuursleden van Alphen Vitaal, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester voor een periode van 4 jaar.

 4. 4

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris is het noodzakelijk dat hij vervangen wordt door een directeur. Daarom worden de nieuwe directeuren benoemd tot loco-secretarissen.

  Voorgesteld besluit

  - M.E. Spreij (directeur) per 27 oktober 2021 te benoemen tot eerste loco-secretaris;
  - De directeuren M.H.M. de Graaff, S. Ruster en I.W.M. Wooning op basis van beschikbaarheid te benoemen tot tweede loco-secretaris;
  - De directeuren hierover informeren conform bijgevoegde conceptbrieven.

 5. 5

  Gemeente Alphen aan de Rijn neemt samen met een bedrijventerrein deel aan een collectieve subsidieaanvraag bij het Nationaal Groeifonds. De aanvraag wordt ingediend door een brede coalitie van partijen voor het programma Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. Dit programma is erop gericht om bedrijventerreinen, waar ca 30% van de beroepsbevolking actief is, groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. Ons doel daarbij is om één Alphens bedrijventerrein als pilot te laten deelnemen. Een groenere werkomgeving draagt naast een grotere klimaatbestendigheid en biodiversiteit ook bij aan verhoging van werkplezier, gezondheid en productiviteit van ondernemers en werknemers.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met deelname aan de aanvraag voor het programma toekomstgericht groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen bij het Nationaal Groeifonds.

 6. 6

  De gemeente heeft de Detailhandelsvisie Alphen aan den Rijn 2016-2025 geëvalueerd. De grote dynamiek in de samenleving, de effecten van de Coronamaatregelen en de snelle ontwikkelingen in de retail waren aanleiding om dit op een samenhangende en integrale wijze te doen. In de evaluatie is voor alle winkelgebieden in Alphen aan den Rijn de situatie geïnventariseerd en beoordeeld op de toekomstbestendigheid. Vanwege de grote omvang van de hierdoor verkregen informatie heeft het college een samenvattende notitie met prioriteiten en hoofdlijnen vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie wordt de evaluatiefase afgerond en kan de verkregen informatie worden ingezet om de actualisatie van de huidige detailhandelsvisie te starten.

  Voorgesteld besluit

  - De concept notitie Prioriteiten en hoofdlijnen Evaluatie vaststellen;
  - Het achterliggende document Evaluatie Detailhandelsvisie Alphen aan den Rijn opvatten als basis/werkdocument;
  - De raad over de voortgang informeren door de bijgaande concept brief.

 7. 7

  De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone is vanaf begin 2011 effectief en in 2015 overgegaan in een bedrijfsvoeringsorganisatie. De Gemeenschappelijke Regeling is destijds aangegaan met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude en Leiderdorp. Het doel was de realisatie van de uitvoering van de Transformatievisie Oude Rijnzone en de Samenwerkingsovereenkomst door middel van afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beschikking stellen van middelen.
  De in het uitvoeringsprogramma aangemerkte projecten zijn inmiddels gerealiseerd of bevinden zich in de afrondende fase.
  Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone heeft daarom besloten de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone per 31 december 2021 op te heffen. In geval van opheffing van de regeling gaat het bestuur over tot de liquidatie en stelt daarvoor de regels vast in het liquidatieplan. Het concept-liquidatieplan wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR ORZ voorgelegd voor een reactie.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen reactie te hebben op het concept-liquidatieplan opheffing GR De Oude Rijnzone
  2. Bijgevoegd concept antwoordbrief aan de secretaris van de GR De Oude Rijnzone waarin de gemeente informeert geen opmerking bij het concept-liquidatieplan te hebben, aan de raad kenbaar te maken via de lijst ontwerp antwoordbrieven.
 8. 8

  Door Porta Prima B.V. is een bieding gedaan voor een perceel in eigendom van de gemeente. Dit perceel maakt deels onderdeel uit van de herontwikkeling van de Aarhof, mede waardoor conform bijgevoegd concept niet zal worden ingegaan op de bieding.

  Voorgesteld besluit

  • In reactie op de door Porta Prima B.V. gedane bieding te antwoorden volgens bijgevoegd concept.
 9. 9

  In het kader van privacy en de AVG moet de gemeente zorgvuldig omgaan met gegevens van inwoners en ondernemers. Hiervoor is het Privacy Protocol opgesteld. Dit Privacy Protocol gaat over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente in het kader van ondermijning/georganiseerde criminaliteit. Het Privacy Protocol geeft de richtlijnen en kaders aan hoe de gemeente hiermee om moet gaan.

  Voorgesteld besluit

  De burgemeester besluit het Privacy Protocol ondermijning 2021 vast te stellen.

 10. 10

  Om te voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Rijnhaven-Oost, gelegen ten noorden van de kern van de gemeente Alphen aan den Rijn, ten westen van de Van Foreestlaan, ten zuiden van de Hoorn, ten oosten van de Rijnhaven en ten noorden van de Nijverheidsweg te Alphen aan den Rijn, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een herontwikkeling van het gebied verliest, heeft de gemeenteraad op 25 maart jl. besloten het gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Een eigenaar binnen het gebied verzoekt het college van burgemeester en wethouders om een vrijstelling van de aanbiedingsplicht te verlenen, zodat vervreemding aan door de gemeente geselecteerde projectontwikkelaars kan plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het verzoek in te willigen, maar daarbij wel beperkingen op te leggen.

  Voorgesteld besluit

  De heer J.D. van Rijn een vrijstelling van de aanbiedingsplicht te verlenen in het kader van artikel 10 lid 6 Wet voorkeursrecht gemeenten en daarbij beperkingen op te leggen.