Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 20 juli 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De samenleving is voortdurend in beweging. Dit vraagt om een andere relatie met die samenleving. En om andere overheidscommunicatie. Dat was de aanleiding voor een nieuwe gemeentelijke communicatiestrategie. Een motie over communicatie in de raad was aanleiding om het opstellen van een nieuwe gemeentelijke communicatiestrategie te versnellen. In deze strategie staat hoe we als gemeente communiceren met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medewerkers. Wat vinden we daarin belangrijk en hoe sluiten we aan bij wat de samenleving van ons verwacht. Het is de paraplu boven alles wat we communiceren. De strategie is opgebouwd uit 8 bouwstenen. Het doel is de tevredenheid over onze gemeentelijke communicatie onder inwoners en bedrijven te vergroten.

  Voorgesteld besluit

  • Vaststellen Communicatiestrategie Gemeente Alphen aan den Rijn, Beleefwereld centraal
  • Communicatiestrategie ter informatie toesturen aan de raad
 2. 2

  De gemeente Alphen aan den Rijn wil door middel van participatie, niet alleen vóór, maar ook mét de samenleving komen tot toekomstbestendige plannen voor de gemeente. Daarom heeft de gemeente de behoefte aan een duidelijke participatie-aanpak binnen onze organisatie en een goede inbedding van kennis over participatietrajecten en de communicatie daarbij. Vanuit de opgaven ‘Democratisch akkoord’ en Omgevingswet is daarom gewerkt aan een gemeentebrede aanpak voor participatie. De opzet is gebaseerd op ervaringen met verschillende participatieprojecten in het afgelopen jaar.

  Voorgesteld besluit

  1. het participatiekader 'Iedereen aan zet, participatie in gemeente Alphen aan den Rijn' met bijgaand concept raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. het participatiekader ter kennisneming voor te leggen aan raadsklankbordgroep Omgevingswet van 2 september.

 3. 3

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene
  subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de vierde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds 2021. Het college stelt ook een definitieve subsidie vast voor een aantal aanvragen die in 2020
  zijn gedaan en nu zijn verantwoord.

  Voorgesteld besluit

  - De eenmalige subsidie voor Stichting 20 van Alphen vast te stellen en deze uit het evenementenbudget te dekken;
  - Het besluit op de aanvraag Verlengde Steunfonds 2020 van VTC de Ridderhof in te trekken en op basis van de aanvraag en verantwoording de subsidie direct definitief vast te stellen.
  - De in bijlage 1 genoemde organisaties een definitieve subsidie Steunfonds 2020 te verlenen op basis van de verantwoording 2020.
  - Het Steunfonds COVID-19 2021 II aan te merken als bestendigd beleid per 1 september 2021. Per diezelfde datum de mandatering aan de Manager Samenleving in te trekken.

 4. 4

  Sinds het vaststellen van de vorige woonvisie in 2016 is de druk op de woningmarkt sterk toegenomen. Alphenaren komen moeilijker aan een woning. Zeker voor huishoudens met een laag of middeninkomen is dit het geval. Ook is veel regelgeving veranderd en hebben we meer verantwoordelijkheid gekregen voor nieuwe doelgroepen. Kortom, het is tijd voor een nieuwe Woonvisie om de woonopgaven een plek te geven in het lokale beleid. Een visie die uitgaat van de gedachte dat een combinatie van meerdere ingrepen nodig is om de woningmarktproblematiek te verlichten zodat het voor iedereen goed wonen is in Alphen aan den Rijn.
  In de geactualiseerde Woonvisie geven wij aan hoe wij ons op het gebied van wonen door willen ontwikkelen tot een knooppunt van landschap en stad met vitale kernen. Deze uitdagingen pakken wij aan door te innoveren, experimenteren en te vernieuwen. Oftewel, met 'lef' werken aan een toekomstbestendige woonomgeving.

  Voorgesteld besluit

  1. De concept Woonvisie 2021-2025 Alphen aan den Rijn vast te stellen en;
  2. Deze voor inspraak voor een periode van zes weken van 12 augustus 2021 tot 23 september 2021 ter inzage leggen, op grond van artikel 4 van de inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2016.

 5. 5

  Aan de Kortsteekterweg 26 in Alphen aan den Rijn is een voormalige varkenshouderij aanwezig met bijbehorende opstallen. De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande agrarische bebouwing met een totale oppervlakte van circa 2.000 m2 te saneren en middels de Ruimte voor ruimteregeling twee woningen te realiseren.
  De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Aarlanderveen - eerste herziening' dat ter plaatse van het plangebied geldt.
  Om de planontwikkeling mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn te verwachten;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan Rijn’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.Akortsteekterweg26-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ vast te stellen;
  4. De procedure ex artikel 3.8 onder 1 Wro voor het ontwerpbestemmingsplan te starten en het ontwerpbestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. De raad te informeren via de lijst van mededelingen.

 6. 6

  De bewoners van Het Vaardorp Het Rietveld hebben zelfstandig een visie opgesteld over de landschappelijke kwaliteit, de natuurwaarde, de mogelijkheden voor (kleinschalige) recreatie en de bestaande woonkwaliteit. Het college geeft middels een antwoordbrief aan hoe een en ander is opgenomen in bestaand beleid zoals de gemeentelijke Omgevingsvisie, de Cultuurhistorische Waardenkaart, Visie op Water en mobiliteitsvisie. Tevens wordt ingegaan op een aantal praktische zaken met betrekking tot Toezicht en Handhaving en inrichting openbare ruimte.

  Voorgesteld besluit

  1. Te constateren dat de Toekomstvisie voor het Vaardorp Het Rietveld aan de ene kant een conserverend uitgangspunt heeft maar ook mogelijkheden voor ontwikkeling van de bestaande kwaliteit biedt;
  2. middels bijgaande antwoordbrief te antwoorden op de vragen over beleid en in te gaan op de suggesties.
 7. 7

  Omdat de overeenkomst met GO! Voor jeugd eind 2022 afloopt bereidt Alphen aan den Rijn zich voor op een nieuwe contractering ambulante en specialistische jeugdhulp. Naast Kaag en Braassem heeft nu ook de Gemeente Nieuwkoop zich aangesloten bij deze contractering. Hiermee kiezen de Rijnstreekgemeenten voor één gezamenlijke aanpak. Het strategiedocument is het startdocument van de drie gemeenten voor de nieuwe opdracht en beschrijft de beoogde effecten, doelen en scope van de opdracht. De scope van de opdracht is niet helemaal afgebakend maar kent nog wat vragen en aandachtspunten. Deze onderdelen worden in een participatietraject met belanghebbenden en belangstellenden verder geconcretiseerd.
  Wat betreft de vorm van de contractering wordt in het strategiedocument uitgegaan van voortzetting van de huidige aanpak, namelijk een openbare aanbesteding volgens de taakgerichte uitvoeringsvariant. In september start het participatietraject voor de contractering met belanghebbenden en belangstellenden op basis van het strategiedocument. Het document is in de colleges van Nieuwkoop en Kaag en Braassem eveneens vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Strategiedocument Jeugdhulp 2023 Rijnstreek, met de beoogde effecten, doelen en scope van de nieuwe opdracht Jeugdhulp die per 2023 moet ingaan.
 8. 8

  Gemeente Alphen aan den Rijn is aan de slag met het project duurzame warmte Plantenbuurt, met als doel om een deel van de Planetenbuurt zo optimaal mogelijk aardgasvrij-ready/ aardgas-arm te maken. Dit is het eerste wijkuitvoeringsplan vooruitlopend op de warmte transitievisie. Samen met de grote gebouweigenaren in het gebied zoeken we naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam warmtealternatief voor aardgas. Samen met hen is een warmtebedrijf aanbesteed. Na de zomer starten we samen met dit warmtebedrijf met de ontwikkelfase. Dan wordt duidelijker wat dit project voor inwoners betekent en worden zij betrokken. Tot deze tijd zijn alle inwoners geïnformeerd met brieven en via de krant. Ook zijn vragen beantwoord

  Voorgesteld besluit

  Voor het eerste wijkuitvoeringsplan duurzame warmte Planetenbuurt de raad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over de voortgang van en de afwegingen die een rol spelen in dit project.

 9. 9

  Op 6 juli heeft het college mede namens Nieuwkoop en Kaag en Braassem besloten over de voorgenomen gunning voor de opdracht ondersteuning ‘Dichtbij in de Rijnstreek 2022-2026’. Na afloop van de bezwaartermijn van 15 dagen wordt de opdracht op 22 juli definitief gegund. Met bijgaande raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat. Op 5 oktober 2021 is een kennismaking van de gemeenteraden van de drie gemeenten met de nieuwe samenwerkingspartner gepland. De nieuwe overeenkomst gaat in op zaterdag 1 januari 2022.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde raadsbrief vaststellen en na de definitieve gunning op 22 juli 2021 aanbieden aan de raad.

 10. 10

  Naar aanleiding van de besluitvorming rondom de RES 1.0 in de gemeenteraad van 24 juni 2021 heeft de PvdA vragen gesteld. Tijdens de raadsvergadering hebben de coalitiepartijen als meerderheid in de raad een amendement aangenomen waarin staat dat kaders moeten worden opgesteld waaraan windturbines moeten voldoen, waarbij te overwegen zijn de lokale richtlijnen voor de afstand tussen de voet van de windmolen en de voorgevel van het huis/bedrijfspand; lokale richtlijnen over o.a. geluidsoverlast, hoogte van de windturbine, slagschaduw; lokale richtlijnen voor flora en fauna. Aldus is het standpunt van de raad als geheel dat eerst kaders en normen moeten worden vastgesteld en pas daarna de vervolgbesluitvorming moet plaatsvinden. Behalve deze richtlijnen hebben meerdere wethouders een gesprek gehad met de dorpoverleggen/raden over het vervolgproces. Naar aanleiding van dit gesprek en de waarde van de RES en de Milieu Effectrapportage zijn vragen gesteld over de waarde van deze gesprekken en het vervolgproces.
  Met bijgevoegde brief geeft het college antwoord op de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer Ernst-Jan Straver te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 11. 11

  Met de bijgevoegde brief aan de provincie worden de doelstellingen van Tour de Force onderschreven en wordt tegelijkertijd de raad via een afschrift geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde brief aan de provincie met een afschrift aan de gemeenteraad en Holland Rijnland

 12. 12

  Met deze brief informeert het college de gemeenteraad op hoofdlijnen over gevolgen en maatregelen van de coronacrisis. Tot nu toe is de gemeenteraad ieder kwartaal geïnformeerd over de ontwikkelingen in onze gemeente rondom corona. Met de versoepelingen van de afgelopen maanden komen we in een nieuwe fase terecht. De gemeenteraad wordt actief geinformeerd als daar aanleiding toe is. Dat kan zijn op specifieke onderwerpen of via de reguliere planning en control stukken. Het college stelt  daarom voor af te stappen van de brief met vaste frequentie.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over de maatregelen en gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal 2021.

 13. 13

  Is er geen technische aanleiding om één of meerdere bomen uit openbaar gebied te verwijderen,
  maar willen inwoners één of meerdere bomen toch weg hebben, dan is er hiervoor een
  mogelijkheid namelijk de regeling Adaptief beheer. Hierbij kan de gemeente een dergelijk verzoek
  bij voldoende draagvlak in de directe omgeving toch honoreren. De effecten van deze regeling
  hebben sterke maatschappelijke consequenties en leiden steeds vaker tot discussie. Ingrepen in
  het gemeentelijk bomenbestand hebben directe negatieve effecten op de klimaatveranderingen,
  ontwikkeling van een duurzame samenleving en de ontwikkeling van de biodiversiteit.
  Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten per direct de bestaande
  regeling Adaptief beheer in te trekken. In 2021/2022 zal in het nieuwe groenbeleid worden
  beschreven hoe inwoners verzoeken kunnen indienen over het rooien van bomen in het openbare
  gebied worden.

  Voorgesteld besluit

  De bestaande regeling Adaptief beheer (verwijderen van bomen) in te trekken.

 14. 14

  Bij de behandeling van de vaststelling van de omgevingsvisie ”Groene gemeente met lef” heeft het college op 13 juli jongstleden besloten dat het zoekgebied voor Wind  uit de omgevingsvisie gehaald moet worden. Dit naar aanleiding van de besluitvorming door de raad in het kader van de Regionale Energie Strategie 1.0 (kortweg: RES). Het vervallen van het zoekgebied voor Wind in de omgevingsvisie heeft consequenties voor zowel de inhoud als voor het proces om te komen tot vaststelling van de visie. Met deze brief wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde brief aan de gemeenteraad te zenden naar aanleiding van de collegevergadering van dinsdag 13 juli jl. inzake de vaststelling van de omgevingsvisie.

 15. 15

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen al geruime tijd slechts weinig evenementen plaatsvinden. De gemeente wil evenementen en initiatieven steunen die binnen de geldende maatregelen wél kunnen plaatsvinden. Voor de organisatie van een gezamenlijke opening van het Culturele seizoen ontvangt een coalitie van culturele instellingen van cultuurplatform KHABBAZ een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 3.000,- toekennen aan de Nieuwe Muziekschool Alphen die met een coalitie van culturele instellingen een gezamenlijke opening van het Culturele seizoen organiseert.

 16. 16

  De Gemeente Alphen aan den Rijn levert een voorlopige evenementenbijdrage citymarketing aan de organisatie van het Zomerspektakel 2021 en de Oldtimerdag 2021, waarmee de gemeente zowel lokaal, als regionaal op de kaart wordt gezet.

  Voorgesteld besluit

  1. Conform advies Alphen Marketing in te stemmen met het verlenen van een voorlopige financiële bijdrage van €30.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor het organiseren van het Zomerspektakel 2021.
  2. Conform advies Alphen Marketing in te stemmen met het verlenen van een voorlopige financiële bijdrage van €4.000,- voor het organiseren van de Oldtimerdag 2021.

 17. 17

  Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van acute problematiek in de jeugdzorg ten gevolge van corona, zodat gemeenten in staat worden gesteld om de wachtlijsten tegen te gaan. GO! voor jeugd ziet een toename van het aantal urgente- en crisisaanvragen waardoor de wachtlijsten oplopen. Het college stelt de middelen van het Rijk beschikbaar aan GO! voor jeugd om de wachtlijsten te verminderen.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit om de incidentele rijkmiddelen ad € 2.600.000 die door het Rijk zijn verstrekt voor de aanpak van de knelpunten in de jeugdhulp ten gevolge van corona, te verstekken aan GO! voor jeugd.

 18. 18

  Tijdens de raadscommissie ruimtelijk en economisch domein van 10 juni 2021 is gevraagd een nadere toelichting te geven op het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord en de laatste stand van zaken. Voorgesteld wordt om de raad te informeren middels bijgevoegde brief.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad door toezending van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

 19. 19

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op het collegevoorstel (zaaknummer 359489) inzake de Anterieure en Koopovereenkomst met SB Real Estate voor de herontwikkeling van de Aarhof. De overeenkomst bevat gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Anterieure en Koopovereenkomst voor de herontwikkeling van de Aarhof en de gemeenteraad voor te stellen om deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Anterieure en Koopovereenkomst herontwikkeling de Aarhof.
 20. 20

  In februari 2020 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van De Aarhof. De eigenaar heeft de ambitie om het complex sterk te moderniseren, te verduurzamen en woningen toe te voegen op deze plek om zo de aansluiting bij de rest van het centrum mogelijk te maken. Het college heeft het plan en de Anterieure en Koop Overeenkomst vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  • Voornemen te besluiten om in te stemmen met het aangaan van een Anterieure en Koop overeenkomst met SB Real Estate Alphen B.V.; en
  • de Anterieure en Koopovereenkomst vertrouwelijk voor te leggen aan de raad voor wensen en bedenkingen.
 21. 21

  In de raadsvergadering van 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over jeugdparticipatie. Daarin is gevraagd gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen om samen en duurzaam het gesprek aan te gaan, nu en in de toekomst . Ter uitvoering van deze motie is een plan van aanpak opgesteld. In een brief aan de gemeenteraad biedt het college een eerste evaluatie over de periode januari -juni 2021 aan.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgaande conceptbrief de eerste evaluatie tot 1 juli 2021 over jongerenparticipatie aanbieden.