Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 29 juni 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Bij de besluitvorming over de Maatregelen Hazerswoude-Dorp in februari jl., heeft de raad gevraagd om bij de uitwerking te kijken naar optimalisaties. Het onderzoek naar de optimalisaties is afgerond. Gebleken is dat het niet mogelijk is om meer afslaande bewegingen toe te voegen op het kruispunt N209/Dorpsstraat. Er is geen fysieke ruimte op het kruispunt om een extra rijstrook aan te leggen en het toevoegen van extra rijrichtingen resulteert direct in een te hoge cyclustijd en een verslechterde verkeersafwikkeling. Uit het onderzoek blijkt tevens dat een derde aantakking van de wijkontsluitingsweg (Rubenslaan) niet nodig is. Wel is het wenselijk om de rotonde bij Weidelanden naar het zuiden te verschuiven tot net onder de Eerste Tocht.

  Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen / in te stemmen met de rapportage “Onderzoek optimalisatie verkeersstructuur Hazerswoude-Dorp” van Goudappel d.d. 10 juni 2021.
  2 Akkoord te gaan met onderstaande conclusie en dit, als aanvulling op het raadsbesluit d.d. 18-02 2021, als uitgangspunt te hanteren bij de verdere planuitwerking:

  • Geen toevoegingen van rijrichtingen op het kruispunt Dorpsstraat / N209;
  • Verplaatsing van de rotonde Weidelanden tot net over de Eerste Tocht;
  • De wijkontsluitingsweg met twee ontsluitingen aan te sluiten op het bestaande dorp, te weten de Jan van Eycklaan en de Breitnerlaan.
 2. 2

  Van 22 april tot en met 2 juni 2021 heeft het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude - Rijndijk voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan voorziet in de herontwikkeling van de genoemde locatie tot een woonperceel, met in totaal 5 woningen.
  Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpwijzigingsplan één zienswijze ingekomen. Na overleg is deze zienswijze op 19 juni 2021 evenwel ingetrokken. Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan (ongewijzigd) vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude - Rijndijk, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRrijndijk107109-VA01, ongewijzigd vast te stellen,
  2. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude - Rijndijk ongewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 3. 3

  Shezaf werkt samen met Ipse de Bruggen in de Kleurentuin, een kinderopvang voor kinderen van 1 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand die met de juiste hulp en ondersteuning wel leerbaar zijn. Door de samenwerking van Shezaf met Ipse kan de groep klein blijven en is er voldoende specialistische begeleiding aanwezig. De begeleider van Ipse kan niet aangemerkt worden als beroepskracht in het kader van de Wet kinderopvang (Wko), maar mag vanuit de gehandicaptenzorg wel werken met deze kinderen. De medewerker is boventallig, behalve maximaal 3 uur per dag, aan het begin, eind en tijdens de pauze. De gemeente heeft besloten dit te gedogen omdat juist de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdhulp meerwaarde heeft voor deze kinderen.
  Het voortbestaan van BSO de Schatkist bij de Prismaschool in de huidige vorm staat op het spel en er is voor deze kinderen geen alternatieve opvang in de regio. Daarom willen Shezaf en Gemiva-SVG op vergelijkbare manier samen gaan werken in de Schatkist. De gemeente heeft besloten ook hier te gedogen dat het voor kan komen dat de medewerker van Gemiva SVG een klein aantal uren per dag alleen op de groep staat, terwijl zij niet als beroepskracht in de zin van de Wko kan worden aangemerkt. De medewerker van Gemiva-SVG beschikt wel over een diploma vanuit de gehandicaptenzorg en is dus bevoegd met deze kinderen te werken.

  Voorgesteld besluit

  • in te stemmen met de bijgevoegde (concept) gedoogbeschikkingen voor de groepen De Kleurentuin en De Schatkist van Shezaf.
  • de teamleider van Maatschappelijke Ontwikkeling te mandateren deze gedoogbeschikkingen te ondertekenen.

 4. 4

  Tijdens de raadsvergadering van 10 december 2020 is toegezegd de raad te informeren over de implementatie van de ingediende motie kunstgras trapveldjes. In de motie wordt aandacht gevraagd voor het stimuleren van sporten en bewegen door de jeugd, idealiter in teamverband omdat dit een positieve bijdrage levert aan de algemene ontwikkeling, het leren samenwerken, bouwen van relaties, leren communiceren en het verbeteren van het zelfvertrouwen. Hoe de implementatie van de motie vorm krijgt is verwerkt in een raadsinformatiebrief.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de implementatie van de ingediende motie kunstgras trapveldjes.

 5. 5

  Op 25 maart 2021 is tijdens de raadsvergadering de motie ‘Vreemd aan de orde De Schoolstraat’ aangenomen. Het college wordt verzocht om in samenwerking met de basisscholen in onze gemeente, Veilig Verkeer Nederland, politie en andere belanghebbende partijen te bespreken en te onderzoeken of het (tijdelijk) autoluw of autovrij maken van (gedeelte van) wegen rondom scholen in Alphen ad Rijn wenselijk en uitvoerbaar is.
  Middels deze reactie wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de afhandeling van de motie ‘De Schoolstraat’.

 6. 6

  Eind oktober 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘aandacht voor geweld in de relationele sfeer’ ingediend. Het college heeft de strekking van de motie overgenomen. De inzet op de signalering en de aanpak van huiselijk geweld is sinds het begin van de coronacrisis op verschillende manieren geïntensiveerd. Met bijgevoegde brief wil het college de raad informeren over de wijze waarop hieraan, samen met de ketenpartners, vorm wordt gegeven.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de afhandeling van de motie ‘aandacht voor geweld in de relationele sfeer’

 7. 7

  In de reserve Vastgoed wordt geld gestort uit besparingen en verkopen binnen de Vastgoedportefeuille. Dit geld mag gebruikt worden voor de verdere professionalisering van het Vastgoed. De raad dient hierover jaarlijks een besluit te nemen. Het college stelt de raad (via de voorjaarsnota 2021) voor een bedrag van € 275.000,-- uit de reserve te halen voor kosten die gemaakt moeten worden voor o.a. de coördinatie van de woonwagens- en ligplaatsen, de verkoop van panden, onderzoeken ten behoeve van de herontwikkeling van locaties, onderzoek toegankelijkheid en de verdere optimalisatie van het vastgoedgebruik.

  Voorgesteld besluit

  1. Diverse (project)-budgetten beschikbaar te stellen van totaal € 275.000,-- ten behoeve van de professionalisering Vastgoedmanagement en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  2. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de voorjaarsnota 20210. Bij vaststelling van de najaarsnota door de raad, is de hiervoor genoemde aanvullende financiële ruimte ad. € 275.000,-- formeel beschikbaar;
  3. Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met werkzaamheden om onderzoeken uit te voeren, vastgoedgebruik te optimaliseren en projecten op te starten.
 8. 8

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft 55 woonboten binnen haar gemeentegrenzen. 43 liggen in provinciaal water. Ook de bijhorende percelen zijn vaak in eigendom bij de provincie. Van de 57 ligplaatsen liggen er acht in gemeentelijk water. Hieronder vallen de zeven ligplaatsen in Hazerswoude-Dorp. De ‘verordening op de heffing en invordering van de liggelden 2013’ waar deze onder vielen is niet vernieuwd. Een huurovereenkomst biedt eigenaren van woonboten grotere huurbescherming. Daarom kiest het college voor deze vorm, in plaats van een nieuwe verordening. De huurprijzen voor grond en water bij woonboten zijn opgenomen in de grondprijzentabel.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de nota ligplaatsen voor woonboten;
  2. Voor de ligplaatsen van woonboten een huurovereenkomst aan te gaan en daarvoor de huurprijs te hanteren zoals opgenomen in de grondprijzentabel;
  3. Voor het gebruik van het water een huurprijs vast te stellen per strekkende meter oeverperceel van € 15,75, voor ieder strekkende meter van het oeverperceel die bij de ligplaats hoort en/of gehuurd wordt;
  4. Bij de eerstvolgende herziening van de grondprijzentabel deze categorie (beslispunt 3) toe te voegen;
  5. Vooruitlopend op het wetsvoorstel ter verbetering van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen, bij ‘woningruil’, verkoop of overlijden mee te werken aan het overzetten van de verhuurovereenkomst van water en grond naar de nieuwe eigenaar van de woonboot.
  6. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels de eerstvolgende Begroting, Voor- of Najaarsnota
 9. 9

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2021 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  De uitkomsten van de meicirculaire 2021, jaarschijf 2021 te verwerken in de Najaarsnota 2021;
  2. De uitkomsten van de meicirculaire 2021, jaarschijven 2022 tot en met 2025 te betrekken bij de kadernota 2022 en verwerken in de begroting 2022-2025;
  3. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties, waarbij de Coronacompensatie wordt gezien als algemeen dekkingsmiddel en toegevoegd wordt aan het begrotingssaldo;
  4. Akkoord te gaan met het verhogen van de stelpost BCF met € 550.000 tot € 1.100.000;
  5. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2021, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.

 10. 10

  In juni 2020 heeft het college een brief naar Habeko en Hazerswoudse Boys gestuurd met daarin de voorwaarden waaronder zij willen meewerken aan de bouw van sociale huurwoningen op het derde veld van Hazerswoudse Boys en de realisatie van een nieuw kunstgrasveld op het huidige
  trainingsveld. Deze voorwaarden zijn:
  - Habeko koopt het veld van de gemeente, laat de grond bouw- en woonrijp maken en laat de sociale huurwoningen op die locatie ontwikkelen waarbij alle aanbestedingsplichtige opdrachten voor eigen rekening en risico door Habeko in de markt worden gezet. Habeko geeft de vrije sector kavels uit mits Habeko daar goedkeuring voor krijgt van de Minister danwel als Habeko kan aantonen dat er sprake is van een uitzondering op grond waarvan deze goedkeuring niet is vereist;
  - Belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming.
   - De uit te geven grond moet, in verband met de staatssteunregels, marktconform zijn en Habeko moet BTW en plankosten aan de gemeente betalen.
  - De gemeente kan een deel van de opbrengst uit de verkoop van veld 3 inzetten ter dekking van de boekwaarde die rust op het derde veld.
  - De gemeente kan een deel van de opbrengst uit de verkoop van veld 3 inzetten ter dekking van de aanleg van een geschikt officieel KNVB goedgekeurd kunstgraswedstrijdveld, met veldomheining en veldverlichting waarbij alle aanbestedingsplichtige opdrachten door Hazerswoudse Boys voor eigen rekening en risico in de markt worden gezet.
  - Hazerswoudse Boys kan het risico op schade aan het nieuwe veld door eventuele zettingsverschillen afdekken.
  Het afgelopen jaar hebben beide partijen onderzocht of zij hebben voldaan aan de voorwaarden.Met dit besluit stelt het college vast dat partijen aan de voorwaarden voldoen en dat de volgende fase kan worden ingezet: het aangaan van verschillende overeenkomsten om de ontwikkeling in
  gang te brengen.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen dat
  1. Habeko en Hazerswoudse Boys voldoen aan de gestelde voorwaarden van juni 2020 voorde ontwikkeling van sociale woningbouw op het derde veld van Hazerswoudse Boys.
  2. De ontwikkeling daarom haalbaar is.

 11. 11

  Op 17 april 2020 heeft het college een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een garage en botenhuis, inclusief gastenverblijf, te Dorpsstraat 70 te Koudekerk aan den Rijn. Het college heeft op 16 oktober 2020 besloten om de gevraagde vergunning te verlenen. Tegen dit besluit zijn meerdere bezwaarschriften ontvangen. De Commissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen. Het college heeft echter besloten om van dit advies af te wijken en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering van dit besluit.

  Voorgesteld besluit

  1. Ontvankelijk doch ongegrond verklaren van de ingediende bezwaren, zoals opgenomen in genoemde zaaknummers, gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en botenhuis, inclusief gastenverblijf aan de Dorpsstraat 70 te Koudekerk aan den Rijn;
  2. In stand houden van het besluit van 16 oktober 2020 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en botenhuis, inclusief gastenverblijf aan de Dorpsstraat 70 te Koudekerk aan den Rijn, onder aanvulling van de motivering van dit besluit, in afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften van 13 april 2021;
  3. Bezwaarmakers via bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van beslispunten 1 en 2.
  4. Ingebrekestelling door bezwaarmakers toekennen.

 12. 12

  Naar aanleiding van de publicatie van een landelijk rapport over wachttijden jeugdhulp, door Stichting het Vergeten Kind, zijn er vragen gesteld over de wachttijden jeugdhulp in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college beantwoordt deze vragen in een brief.

  Voorgesteld besluit

  Te besluiten de brief met de beantwoording van artikel 40 vragen, inzake wachttijden jeugdhulp, te versturen

 13. 13

  Mevrouw Huls heeft artikel-40-vragen gesteld over de (aanvullende) voorwaarden voor een indicatie beschermd wonen. Het college beantwoordt deze vragen met een brief.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Huls over beschermd wonen en aanvullende voorwaarden, namens de fractie van GroenLinks, beantwoorden met bijgevoegde brief.

 14. 14

  Op 6 juni 2021 heeft de heer M. de Vries vragen gesteld op basis van artikel 42 van het reglement van orde. Het college beantwoord deze vragen middels bijgaande antwoordbrief.

  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de art. 42 vragen van de heer M. de Vries betreffende het Integraal Huisvestingsplan;
  • Deze vragen te beantwoorden middels bijgaande antwoordbrief.

 15. 15

  Het Mandaatbesluit gemeente Alphen aan den Rijn 2019 is per 1-1-2020 van kracht. Wijzigingen in de structuur van de gemeentelijke organisatie maken aanpassing van het besluit nodig. Daarnaast wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om actualiseringen te doen ten aanzien van
  de heffingen en de invordering daarvan zoals deze in de bijlagen van het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar zijn opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen het “Besluit tot 1e wijziging Mandaatbesluit gemeente Alphen aan den Rijn 2019”
  2. Vast te stellen de Bijlage 1 versie 1.1. en Bijlage 2 versie 1.1. bij artikel 1 en 2 van het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 2019;
  3. De besluiten onder 1 en 2 bekend te maken op de voorgeschreven wijze.

 16. 16

  De gemeentesecretaris is eveneens Algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het geval hij afwezig is moet in zijn vervanging adequaat voorzien zijn. Dit besluit zorgt voor deze vervanging.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit loco-secretaris”
  2. De Algemeen directeur op te dragen te voorzien in zijn vervanging als directeur bij afwezigheid in de periode 1-7-2021 tot en met 31 augustus 2021