Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 21 december 2021

12:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Blok 3 aan de Thorbeckestraat vormt het sluitstuk van de door de gemeente geïnitieerde (her)ontwikkeling van het stadshart. Het college heeft op 7 april 2020 ingestemd met de koopovereenkomst en op 6 mei 2020 met een |(eerste) addendum in verband met mogelijke gevolgen van het coronavirus voor het bepaalde in de koopovereenkomst.
  Als gevolg van het terugtrekken van de oorspronkelijke aannemer voor de realisatie van de beoogde bebouwing zijn partijen met elkaar in overleg zijn getreden om de (plannings)gevolgen van het aantrekken van een nieuwe aannemer te regelen. De afspraken zijn vastgelegd in een tweede addendum. Deze wijzigingen zijn geen essentiële wijzigingen als bedoeld in artikel 4.1 van de Koopovereenkomst.

  Voorgesteld besluit

  Addendum II op de koopovereenkomst met BEMOG Projectontwikkeling West B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van Blok 3 Stadshart Lage Zijde, De Kroon van Alphen vast te stellen en toe te voegen aan deze overeenkomst.

 2. 2

  Voor het perceel Bentwoudlaan 15 is een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een woning. Recent heeft initiatiefnemer de buurt geïnformeerd over zijn wens om dit te wijzigen in een kleinschalig appartementenblok voor senioren. Hierover worden vanuit de fractie van de Christen Unie vragen gesteld.
  In bijgevoegde brief beantwoordt het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van mevrouw C. Blom – de Ruiter te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

  Besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van mevrouw C. Blom – de Ruiter te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 3. 3

  Er zijn artikel 40 vragen gesteld over de uitgifte van bladkorven. Deze worden met bijgaande brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met de beantwoording van de Artikel 40 vragen GroenLinks inzake de uitgifte van bladkorven

 4. 4

  De heer Teule van de raadsfractie van de GroenLinks heeft vragen gesteld over onderhoud en beweegbaar maken van bruggen in de Biezen te Boskoop. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Teule, namens de fractie van de GroenLinks, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Teule, namens de fractie van de GroenLinks, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 5. 5

  De heer Blom van de Nieuw Elan fractie heeft vragen gesteld over de aanwezigheid van gladde tegelvloeren in winkelcentrum Ridderhof. In 2018 zijn hier ook al vragen over gesteld. Er is toen aangegeven dat dit de verantwoordelijkheid is van de eigenaar/gebruiker van het pand. Er zijn geen veranderende inzichten, om van dat standpunt af te wijken Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer R. Blom, namens de Nieuw Elan fractie gesteld op 3 december 2021, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 6. 6

  Mevrouw G. Groep-Eijsackers over de overlast van jongeren in Benthuizen en omgeving. Met bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de Artikel 40 vragen inzake overlast jongeren in Benthuizen en omgeving.

 7. 7

  Op 8 september 2020 heeft de aanvrager een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen en in gebruik nemen van een loods aan de Westzijdeweg 71 te Hazerswoude-Dorp. Naar aanleiding van de ingekomen bezwaarschriften, heeft het college op 11 februari 2021 in het kader van het bepaalde in artikel 6:19 Awb, besloten om een gewijzigde reguliere omgevingsvergunning te verlenen, artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo, voor de activiteit bouwen, en artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo, voor het handelen in strijd met regels van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit zijn er een drietal bezwaarschriften ingediend. Het college heeft in afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften besloten om het bestreden besluit onder aanvulling van de nadere motivering in stand te laten.

  Voorgesteld besluit

  1. Ontvankelijk verklaren van de ingediende bezwaren, zoals opgenomen in genoemde zaaknummers, gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods aan de Westzijdeweg 71 te Hazerswoude- Dorp;
  2. Het bestreden besluit onder nadere motivering in stand te laten.

 8. 8

  Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden aan het pand ‘Rozenburcht” aan de Rozenlaan 4 te Boskoop heeft Waaijerbouw B.V. op respectievelijk 10 en 17 juni 2021 ontheffingen gevraagd om in de periode 28 juni 2021 tot en met 23 december 2022 openbaar gebied in gebruik te nemen en om te rijden met brede voertuigen tegen de geldende rijrichting in de Valkenburgerlaan te Boskoop, ter hoogte van de huisnummers 12 tot en met 113.
  Tegen de verleende ontheffing om met vrachtauto’s over de Valkenburgerlaan tegen de geldende rijrichting in te mogen rijden, heeft een bewoner van de Valkenburgerlaan een bezwaarschrift ingediend.
  De commissie bezwaarschriften geeft in haar advies aan dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) een nieuw besluit dient te nemen.
  Het college heeft ervoor gekozen om het advies van de commissie gedeeltelijk over te nemen. Dat houdt in dat het college in haar belangenafweging goed omschrijft waarom zij de ontheffing heeft verleend voor de route Valkenburgerlaan in plaats van de route Rozenlaan. Het college heeft er echter voor gekozen om deze motivering op te nemen in de beslissing op bezwaar in plaats van het herroepen van het besluit en een nieuw besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ontvankelijk verklaren van het ingediende bezwaarschrift, zoals opgenomen in genoemde zaaknummer, gericht tegen de verleende ontheffing aan Waaijerbouw B.V. om aan de Valkenburgerlaan ter hoogte van huisnummers 12 tot en met 113 tegen het verkeer in te mogen rijden.
  2. De bezwaren gericht tegen het bestreden besluit met kenmerk 388002 zoals genoemd onder punt 1 ongegrond te verklaren.
  3. De verleende ontheffing aan Waaijerbouw B.V. (kenmerk 388002) om aan de Valkenburgerlaan en Reijerskoop te Boskoop tegen het verkeer in te rijden in stand te houden mét aanvulling van de belangenafweging en motivering. In de belangenafweging en motivering wordt uitgelegd waarom de Rozenlaan niet geschikt is voor het vervoer van transport door Waaijerbouw B.V.
 9. 9

  Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer. Tijdens deze verkiezing was de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 (TwvC) van kracht waarbij er diverse maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. Een aantal stemlocaties was niet beschikbaar vanwege de coronamaatregelen die golden. Het gaat hier voornamelijk om (basis) -scholen en zorginstellingen. En een aantal stemlocaties was niet groot genoeg om voldoende afstand te kunnen houden (1,5 meter maatregel). In de kieswet is geregeld dat er in de gemeente voldoende stembureaus moeten worden ingericht zodat kiezers op redelijke (loop) afstand van het woonadres hun stem uit kunnen brengen. De stemlocaties moeten ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. Om de spreiding van de stembureaus in de gemeente op peil te houden zijn een aantal van onze gemeentelijke sportaccommodaties als alternatief ingezet. Inmiddels is bekend dat de TwvC met een half jaar wordt verlengd (van 1-1-2022 tot 1-7-2022). Dat betekent dat voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden de TwvC ook van kracht is. Hierdoor is het noodzakelijk om, net zoals bij de afgelopen verkiezingen, gebruik te maken van de in bijlage 1 genoemde sportaccommodaties.

  Voorgesteld besluit

  Sportaccommodaties genoemd in (bijlage 1) beschikbaar stellen als stemlocatie voor de gemeenteraadsverkiezing in 2022

 10. 10

  De gemeente heeft de jaarwisseling voorbereid met de hulpdiensten teneinde de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen. Afspraken daarover zijn vastgelegd in het draaiboek jaarwisseling 2021-2022.

  Voorgesteld besluit

  Het draaiboek jaarwisseling 2021-2022 vast te stellen.

 11. 11

  Sinds 2003 is de gemeente Alphen aan den Rijn bezig met het project ‘Transformatie Rijnhaven’. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt. Om dit te bewerkstelligen worden milieubelemmeringen weggenomen en wordt planologisch mogelijk gemaakt om de transformatie naar een gemengd woon-werk gebied te faciliteren. Inmiddels is veel gerealiseerd en wordt de raad hierover per brief geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad per brief te informeren over de voortgang van het project ‘Transformatie Rijnhaven’ conform bijgevoegd concept.

  Besluit

  De raad per brief te informeren over de voortgang van het project ‘Transformatie Rijnhaven’ conform bijgevoegd concept.

 12. 12

  Voor het aanvragen, plaatsen en exploiteren van openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen in de gemeente Alphen aan den Rijn is er in 2019 een plankaart met bestaande en mogelijke locatie voor openbare oplaadpalen uit 2019 vastgesteld na inspraak. Op de mogelijke locaties kan een openbare oplaadpaal worden aangevraagd op basis van de in 2019 vastgestelde “Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn 2019”. De Plankaart openbare oplaadpalen is nu geactualiseerd aan de hand van de prognose voor het aantal oplaadpalen in 2025. Zie https://arcg.is/1yP8z4 voor de plankaart. De plankaart wordt eerst vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraak zal de plankaart door het college worden vastgesteld, al dan niet met wijzigingen n.a.v. de inspraak.

  Voorgesteld besluit

  De Plankaart openbare oplaadpalen 2025 met bestaande en mogelijke locatie voor openbare oplaadpalen openbare vrij te geven voor inspraak met de mogelijkheid voor inwoners en andere belanghebbenden (b.v. bedrijven) om gedurende 6 weken schriftelijk een zienswijze in te dienen over de mogelijke locaties bij het college van B&W.

  Besluit

  De Plankaart openbare oplaadpalen 2025 met bestaande en mogelijke locatie voor openbare oplaadpalen openbare vrij te geven voor inspraak met de mogelijkheid voor inwoners en andere belanghebbenden (b.v. bedrijven) om gedurende 6 weken schriftelijk een zienswijze in te dienen over de mogelijke locaties bij het college van B&W.

 13. 13

  De VNG heeft op 3 november jl. met de bonden een principeakkoord gesloten over een nieuwe Cao Gemeenten voor de periode 1 januari 2021 – 1 januari 2023. Belangrijke onderdelen van dit akkoord zijn:

  • een salarisstijging van 1,5% per 1 december 2021 en van 2,4% per 1 april 2022;
  • een corona onkostenvergoeding van € 300,- bruto en een eenmalige uitkering van € 900 bruto voor alle gemeentelijke medewerkers naar rato van het dienstverband;
  • een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto in 2022;
  • een minimum salaris van € 14 per uur per 1 januari 2022;
  • vanaf 1 januari 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (naast de 20 wettelijke); voor medewerkers die meer bovenwettelijke dagen hebben, is overgangsrecht afgesproken;
  • medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijk verlof inzetten voor verlofsparen;
  • onderzoek naar nut en noodzaak van de huidige aanvullingen op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers.
   Het college heeft besloten met het prinicipeakkoord in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022;
  2. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022.
 14. 14

  De Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek U.A. (Tom in de buurt) heeft de Aanbesteding Dichtbij in de Rijnstreek 2022-2026 gewonnen. Binnen deze opdracht valt o.a. de uitvoering van de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo. Het college mandateert de directeur van de Coöperatie om deze gemeentelijke taak per 1 januari 2022 uit te voeren.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgevoegd mandaatbesluit de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek U.A. (Tom in de buurt) 2022:
  1. Per 1 januari 2022 mandaat, machtiging en volmacht verlenen aan de directeur van de Coöperatie (Tom in de buurt) om de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo, de gehandicaptenparkeerkaarten en eventuele bestuursrechtelijke procedures die volgen uit de in mandaat genomen besluiten, uit te voeren namens het college;
  2. Per 1 januari 2022 het Mandaatbesluit Participe 2018 (zaaknummer 171237) in te trekken.

 15. 15

  Gemeente  Alphen  aan  den  Rijn  levert  een financiële bijdrage  aan  evenementen die een bijdrage leveren en invulling geven aan de gemeentelijke citymarketingmarketingdoelstellingen. Vanaf 2019 is hiervoor jaarlijks € 200.000,- beschikbaar. Door  de  coronapandemie en bijbehorende maatregelen konden veel  evenementen in  2021 niet doorgaan. Hierdoor zijn er relatief weinig aanvragen voor een financiële bijdrage gedaan en resteert er een aanzienlijk deel van het budget 2021. Met dit voorstel wordt het resterende bedrag van 2021 meegenomen naar 2022. Dit komt de evenementensector –als sector die hard geraakt is tijdens de coronapandemie –in onze gemeente ten goede.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het voorstel om het restantbudget 2021 van citymarketing evenementen, middels de reserve Jaar overschrijdende budgetten, over te hevelen naar 2022 als incidenteel budget en dit te verwerken via de jaarrekening 2021.

 16. 16

  De realisatie van het Wijkcentrum Briljantstraat gaat samen met de realisatie van een opslag en uitdeellocatie voor de Voedselbank Alphen aan den Rijn. Omdat het optische één gebouw is met twee eigenaren en de samenwerking tussen de gemeente en de Voedselbank Alphen aan den Rijn moet worden vastgelegd, is gezamenlijk samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze wordt ter vaststelling aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  - De samenwerkingsovereenkomst met de Voedselbank vast te stellen;
  - De wethouder gebiedsgericht werken, J.G. Schotanus, mandateren om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 17. 17

  De gemeenten in Holland Rijnland hebben besloten om als gevolg van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg met ingang van 2023 de opvang van inwoners die dak- en/of thuisloos zijn (genaamd: Opvang) en ondersteuning voor inwoners met ernstige psychosociale problemen (genaamd: Ondersteuning met wonen) (sub)regionaal te organiseren. Om de benodigde ondersteuning en samenwerkingsafspraken goed te regelen per 1 januari 2023 is een besluit nodig. Hiervoor hebben de Rijnstreekgemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) een Strategiedocument opgesteld voor de opdrachten Ondersteuning met wonen en Opvang. Hierin wordt de ambitie en aanpak beschreven. Deze onderdelen worden in dialoog tussen gemeenten en belanghebbenden geconcretiseerd. De uitkomsten van de dialoogtrajecten worden onderdeel van de op te stellen raamovereenkomst (Ondersteuning met wonen) en subsidieregeling (Opvang). Ook wordt de toegang tot Ondersteuning met wonen en Opvang als een reeks ambulante activiteiten per 1 januari 2023 als addendum aan de Overeenkomst met Tom in de buurt toegevoegd. De organisatie en financiering van Ondersteuning met wonen en Opvang wordt belegd bij de Gemeente Alphen aan den Rijn en de governance wordt geregeld door deze onder te brengen in de bestaande centrumregeling in de Rijnstreek met toevoeging van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor Ondersteuning met wonen en Opvang.

  Voorgesteld besluit

  Het Strategiedocument Ondersteuning met wonen en Opvang 2023 Rijnstreek vaststellen om de benodigde opvang en ondersteuning te organiseren als gevolg van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 1 januari 2023. Daarmee wordt besloten om:

  1. Ondersteuning met wonen te contracteren middels een Open House procedure.
  2. Opvang te subsidiëren.
  3. De toegang tot Ondersteuning met wonen en Opvang en een reeks aanvullende ambulante activiteiten toe te voegen aan de Overeenkomst met de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek (Tom in de buurt) en de ondertekening hiervan te mandateren aan de verantwoordelijke directeur van Gemeente Alphen aan den Rijn.
  4. De uitvoering en financiering van de taken Ondersteuning met wonen en Opvang voor de Rijnstreek te beleggen bij de Gemeente Alphen aan den Rijn.
  5. De governance voor Ondersteuning met wonen en Opvang te regelen door uitbreiding van en onderbrenging in de bestaande Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek met een DVO.
 18. 18

  Per 1 juli 2021 is de Stichting Alphen Vitaal opgericht en operationeel. Het college heeft een kwartiermaker aangesteld. Zij is bevoegd bestuurder van Stichting Alphen Vitaal. Haar opdracht bestaat uit 3 delen:

  • Het inrichten van een bestuur voor Alphen Vitaal;
  • Het inrichten van de werkorganisatie Alphen Vitaal;
  • Het opleveren van een bedrijfsplan met bijbehorende begroting voor Alphen Vitaal voor 2022.
   Het bedrijfsplan met bijbehorende begroting zijn nu gereed en geaccordeerd door het reeds benoemde bestuur. Het college accordeert het bedrijfsplan met bijbehorende begroting en geeft hiermee opdracht aan Alphen Vitaal om het plan uit te voeren in 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het bedrijfsplan van Alphen Vitaal met bijbehorende begroting.
 19. 19

  College van B&W heeft ingestemd met de oprichting van een GR voor de Service Organisatie Zorg (SOZ) voor de inkoop van de jeugdhulp vanaf 2022. Recent is echter gebleken dat de technische ontvlechting van de TWO uit de GR Holland Rijnland niet volledig mogelijk is voor 1 januari 2022. Het bleek niet haalbaar te zijn om alle benodigde bedrijfsvoeringsprocessen die van vitaal belang zijn voor de werkzaamheden van het TWO, tijdig over te zetten naar de nieuwe organisatie SOZ. Om het primaire proces van de TWO jeugdhulp te kunnen borgen heeft het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland groen licht gegeven om de TWO onder de nieuwe naam SOZ nog een jaar bij Holland Rijnland te houden. Voor 2022 moet er een vernieuwde DVO jeugdhulp worden aangegaan, zodat de SOZ onder Holland Rijnland een juridische basis heeft voor het uitvoeren van haar taken in 2022.

  Voorgesteld besluit

  1.Kennis te nemen van de brief van Holland Rijnland over het gefaseerd invoeren van de SOZ in 2022 (d.d. 8 december 2021)
  2.Kennis te nemen van de vernieuwde DVO Jeugdhulp 2022
  3.In te stemmen met de vernieuwde DVO Jeugdhulp 2022 en deze voor akkoord te tekenen.
  4.De raadsinformatiebrief over de getrapte inrichting van de Service Organisatie Zorg naar de gemeenteraad te versturen.

  Besluit

  1.Kennis te nemen van de brief van Holland Rijnland over het gefaseerd invoeren van de SOZ in 2022 (d.d. 8 december 2021)
  2.Kennis te nemen van de vernieuwde DVO Jeugdhulp 2022
  3.In te stemmen met de vernieuwde DVO Jeugdhulp 2022 en deze voor akkoord te tekenen.
  4.De raadsinformatiebrief over de getrapte inrichting van de Service Organisatie Zorg naar de gemeenteraad te versturen.

 20. 20

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college stelt de laatste twee definitieve subsidies vast voor aanvragen die in 2020 zijn gedaan en nu worden verantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De definitieve subsidies Steunfonds COVID-19 2020 vaststellen voor Stichting Max en Stichting Museumpark Archeon.

 21. 21

  Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. Halt zal voor de Gemeente Alphen aan den Rijn in het jaar 2022 preventieve activiteiten verrichten.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de uitbetaling van de voorlopige subsidie van Halt voor het jaar 2022. Het bedrag van € 49.770, - zal in drie gelijke termijnen worden overgemaakt.

 22. 22

  De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 een motie aangenomen over jeugdparticipatie. De opdracht is om gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen om samen en duurzaam het gesprek aan te gaan, nu en in de toekomst. Het gemeentebestuur vindt de versterking van zeggenschap en participatie belangrijk. Binnen de uitvoering van de bestuursopdracht Democratisch Akkoord zoeken we continu naar vormen om inwoners van de gemeente te betrekken. Kinderen en jongeren worden hierbij zeker niet vergeten. In juli 2021 is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de resultaten van jeugdparticipatie over het eerste half jaar van 2021. De doelstelling voor 2021 is dat minimaal 1250 jongeren op de een of andere manier betrokken is geweest bij de gemeente. In een brief aan de gemeenteraad biedt het college een tweede evaluatie over de periode juli – december 2021.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad per brief te informeren over de voortgang jeugdparticipatie, periode juli – december 2021.
 23. 23

  Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het in gang zetten van een aanbestedingstraject voor de exploitatie van het pand Castellum en heeft de gemeenteraad een aantal nieuwe, aangescherpte wensen aan het college meegegeven (besluit 385522). Na het collegereces zijn externe adviseurs gecontracteerd om dit proces inhoudelijk en inkoop-technisch te gaan begeleiden. Er zijn daarnaast weinig voorbeelden in het land van theaters waarvan de exploitatie op deze manier in de markt wordt gezet en dit maakt het proces vrij uniek.
  De projectgroep vraagt nu instemming met de voorliggende besluiten om deze eerste fase van onderzoek af te ronden en de benodigde documenten op te kunnen gaan stellen.
  Het college kiest voor een de concurrentiegerichte dialoog in plaats van een reguliere procedure (zoals bijvoorbeeld de openbare procedure). Daarmee kiest het college voor langer proces.
  In de concurrentiegerichte dialoog worden in een selectiefase drie tot vijf gegadigden geselecteerd waarmee vervolgens de dialoogfase wordt gestart. In de dialoogfase worden de geselecteerde gegadigden gevraagd om in gesprek te gaan over de uitdagingen die zij zien, in dialoog met de gemeente. Op deze wijze is er gelegenheid voor de gegadigden om een passende aanbieding op te stellen voor de gemeente.
  In de gunningsfase van de aanbesteding dienen alle geselecteerde gegadigden een inschrijving in die wordt beoordeeld door de gemeente. Een en ander betekent dat wij in tijd gaan uitlopen en de eerste verwachtingen om een beoogd exploitant te kunnen contracteren in juni 2022 niet waar kunnen maken. De afronding van het aanbestedingsproces richten wij nu op september/oktober 2022. Een en ander is ook nog afhankelijk van de bezwaarmogelijkheden die dit proces biedt. Vanzelfsprekend volgt dan een overgangsfase tussen de oude en nieuwe exploitant.

  Voorgesteld besluit

  1. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de aanbesteding Exploitatie pand Castellum én de nog te publiceren documenten in stemmen met het voorstel om de aanbesteding in te richten als een ‘concurrentie gerichte dialoog’ .
  2. Conform raadsbesluit 385522 de volgende wensen vanuit de gemeenteraad te verwerken in de aanbestedingsdocumenten:
   a. In totaliteit minimaal 150 voorstellingen te ‘eisen’ waarvan 120 theatervoorstellingen in de grote zaal op primetime dagen (woensdag t/m zaterdag) en 30 podiumactiviteiten die zich meer op culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten richten.
   b. De functies die voor het investeringskrediet (collegebesluit 385522 – maximaal € 2 miljoen) eventueel worden toegevoegd moeten te allen tijde in het verlengde van cultuur en/of ontmoeting staan of ter versterking van de hoofdfuncties dienen. De beoogde exploitant draagt hiervan in beginsel het risico en de lasten. Dit wordt onderdeel van de aanbestedingsleidraad.
  3. In te stemmen met een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de beoogde, nieuwe exploitant van minimaal € 850.000 voor theater en podiumkunsten en € 250.000 om overige culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten (mede) vorm te geven en 3.a. op deze manier zeker te stellen.
  4. In te stemmen met het op de hoogte brengen van Castellum B.V. en te vragen een nieuwe aanvraag voor een jaarsubsidie 2022 in te dienen (in plaats van een subsidie tot en met juni 2022).
  5. De gemeenteraad te informeren middels de bijgaande (concept) brief.