Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 maart 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In de gemeente Alphen aan den Rijn is over een aantal jaren onvoldoende ruimte om in de eigen woningbehoefte te (blijven) voorzien. Om voldoende woonruimte te kunnen blijven bieden, is binnen de gemeente onderzoek gestart naar nieuwe locaties om ruimte te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven, waaronder woningbouw. De locatie Oostvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk is één van de mogelijke locaties. Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid is voor de locatie Oostvaartpark in een concept Stedenbouwkundige Visie opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de concept Stedenbouwkundige Visie voor de locatie Oostvaartpark en deze vrij te geven voor participatie;
  2. De gemeenteraad tijdens een informatiemarkt te informeren over bovenstaand besluit en het voorgestane participatieproces.

 2. 2

  In de gemeente Alphen aan den Rijn is over een aantal jaren onvoldoende ruimte om in de eigen woningbehoefte te (blijven) voorzien. Om voldoende woonruimte te kunnen blijven bieden, is binnen de gemeente onderzoek gestart naar nieuwe locaties om ruimte te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven, waaronder woningbouw. Het Oog van Koudekerk in Koudekerk aan den Rijn is één van de mogelijke locaties. Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid is voor de locatie Oog van Koudekerk een concept Stedenbouwkundige Visie opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de concept Stedenbouwkundige Visie voor het Oog van Koudekerk en deze vrij te geven voor participatie;
  2. De gemeenteraad tijdens een informatiemarkt  te informeren over bovenstaand besluit en het voorgestane participatieproces.

 3. 3

  Het college van B&W heeft een Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven opgericht om de lokale economie te ondersteunen in verband met de COVID-19 crisis. Aanvragen bij dit fonds worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere Regels behorend bij het Stimuleringsfonds. Het college besluit nu over de derde tranche aanvragen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van €10.150 voor het project “Alphen samen sterk”.
  2. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 25.000 voor het project “Filmapparatuur theaterzaal Parkvilla”;
  3. Niet toekennen van subsidie aan het project “Luchtreiniging d.m.v. UVC-licht” omdat het project niet in zijn geheel voldoet aan de eisen van de Nadere Regels Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven.

 4. 4

  In 2020 heeft het college besloten om de Zijde meer verkeersveilig te maken.  In de actualisatie van de MIPI 2020 is hiervoor een uitvoeringsbudget begroot van € 700.000 euro. Het college besluit om deze mutatie in de begroting te verwerken via de voorjaarsrapportage, zodat de aanpassingen aan de rotonde Voorofscheweg en het restant aan de fietspaden op de Zijde uitgevoerd kunnen worden.

  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering te geven aan Maatregelen aan de Zijde en het hiervoor benodigde
  projectbudget in 2021 ad. € 700.000,- beschikbaar te stellen;
  2. Dit uitvoeringsbudget, genoemd in het Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur (MIPI) en
  vorig jaar beschikbaar gesteld bij de vaststelling van het MIPI 2020, te dekken middels
  een onttrekking aan de reserve Wonen en Infra en door te storten in de algemene reserve
  (IRSdeel);
  3. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsrapportage 2021
  4. Om vooruitlopend op formele besluitvorming via de Voorjaarsrapportage 2021 alvast
  kosten te mogen maken inzake maatregelen aan de Zijde.

 5. 5

  Wie had in maart 2020 kunnen vermoeden dat de coronacrisis vandaag nog ons leven zou domineren? Een jaar na het uitbreken van de coronacrisis hebben we nog steeds te maken met de vrees voor een derde golf van het opleven van het virus en maatregelen die de samenleving beperken in het functioneren. De gemeenteraad ontvangt regelmatig updates over actuele ontwikkelingen en daarnaast wordt regelmatig een uitgebreider verslag gedaan, voor het laatst met een raadsbrief in november 2020. In januari heeft de gemeenteraad het discussiestuk over de impact corona op de Alphense samenleving ontvangen. Een eerste bespreking daarvan vond plaats op 4 maart 2021. Toegezegd is dat in het eerste kwartaal van 2021 een raadsbrief met de nieuwe stand van zaken wordt aangeboden. In de brief wordt ingegaan op o.a. de steunmaatregelen, kwetsbare groepen en de economische gevolgen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over gevolgen van Covid-19 in het afgelopen kwartaal.

 6. 6

  Vele feestdagen worden tijdens de coronaperiode (2020/2021) op bijzondere wijze gevierd. Door
  de coronamaatregelen zijn veel restaurants gesloten, kunnen mensen niet op vakantie en is de
  maximale groepsgrootte beperkt, waardoor veel mensen de feestdagen voornamelijk thuis in kleine
  gezelschappen vieren. Dit leidt tot extra drukte bij winkels in de levensmiddelenbranche, waardoor
  verruiming van de openingstijden wenselijk is. Voor Hemelvaart en Pinksteren hebben de Albert
  Heijn filialen daarom het verzoek ingediend om de openingstijden te verruimen, waardoor spreiding
  van winkelend publiek mogelijk is.
  Vanwege deze uitzonderlijke situatie maakt dit principebesluit het mogelijk om eenmalig op 13 mei
  2021 (Hemelvaartsdag) en maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) de winkels in de
  levensmiddelenbranche zoals supermarkten – bakkers, etc. – langer open te stellen, zolang de
  huidige situatie ongewijzigd blijft en coronamaatregelen nog van kracht zijn. Hiermee kan het
  winkelend publiek zoveel mogelijk gespreid worden en de gezondheidsrisico’s voor klanten en
  personeel zoveel mogelijk beperkt blijven.

  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten tot afwijking van de Winkeltijdenverordening, conform bijgevoegde
  wijzigingsverordening, zolang de huidige situatie ongewijzigd blijft en
  coronamaatregelen nog van kracht zijn.
  2. De gemeenteraad voorstellen om eenmalig af te wijken van de Winkeltijdenverordening
  Alphen aan den Rijn 2015, artikel 3.

 7. 7

  Met het inrichten van het Marktplatform Alphen aan den Rijn geven deelnemende ontwikkelaars, makelaars, corporaties en de gemeente een impuls aan het in 2018 opgerichte bouwberaad.
  Via het Marktplatform gaan de partijen een verregaande samenwerking aan. Het doel van het platform is om met elkaar de juiste woningen in de juiste hoeveelheden in het juiste tempo ontwikkelen en realiseren, op basis van een gedeelde visie van wat de Alphense woningmarkt nodig heeft. De structuur is een gezamenlijk Platform (geen rechtsvorm) met een roulerende kopgroep, waarin corporatie, belegger, bouwer, ontwikkelaar, makelaar en gemeente zitting hebben. Zij agenderen de onderwerpen voor de sessies (ca 4 per jaar).

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met deelname aan het Marktplatform Alphen aan den Rijn en garant te staan voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding ervan

 8. 8

  Castellum B.V. heeft de concept-jaarrekening 2020 opgesteld en ter controle voorgelegd aan de eigen accountant Flynth. De accountant wil voorafgaand aan het afgeven van de accountantsverklaring de zekerheid dat het college van burgemeester en wethouders op de vier bovengenoemde, zeer specifieke jaarrekeningposten, positief besluit. Het college is zich bewust van het feit dat 2020 een heel atypisch jaar is geweest en geeft op deze punten een positief antwoord.

  Voorgesteld besluit

  • Vooruitlopend op de afronding van de accountantscontrole akkoord gaan met het voorstel om het voorlopige positieve resultaat 2020 (ad € 11.000) aan de algemene reserve van Castellum B.V. toe te voegen, binnen de kaders van de Algemene subsidieverordening 2020.
  • Vooruitlopend op de afronding van de controle akkoord gaan met een reservering vooruit ontvangen/nog te besteden subsidie op de balans van Castellum B.V. van € 182.000 met als doel de heropening na de verbouwing te bekostigen (conform de bestemming van dit bedrag in 2020).
  • Vooruitlopend op de afronding van de controle, onder voorbehoud van de afwikkeling van de Steunfondsbijdrage, akkoord gaan met de bijdrage uit het steunfonds voor een bedrag van € 44.684 voor de afkoop van diverse voorstellingen die niet zijn doorgegaan vanwege corona (Voor het vaststellen van de steunfonds aanvraag door de gemeente is de jaarrekening van Castellum met een accountantsverklaring nodig).
  • Vooruitlopend op de afronding van de controle de definitieve subsidie 2020 op voorhand vaststellen op € 1.802.800 conform de afspraken die zijn gemaakt over de langere sluiting van het pand.