Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 januari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 11 december 2019 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 6 woningen en 1 appartement op het huidige niet-bebouwd terrein aan de Swaenswijkplaats (naast de fietsbrug aan de Prins Hendrikstraat) te Alphen aan den Rijn. Het is een kleinschalig plan, dat qua functie en bouw aansluit bij de omgeving.
  De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan Alphen Stad, voornamelijk omdat het perceel weliswaar wel de bestemming ‘Wonen’ kent maar zonder bouwvlak. Er is evenwel sprake van een wenselijke ontwikkeling. In de wet is een mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning via een uitgebreide afwijkingsprocedure, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Uit de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de woningen kan een goed woon- en leefmilieu worden gegarandeerd. Ook levert het project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu op, waardoor een milieueffectrapport niet nodig is.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen en 1 appartement aan de Swaenswijkplaats te Alphen aan den Rijn, door het opstarten van een procedure ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is, op grond van artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Geen milieueffectrapport op te stellen, omdat de activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft zoals beschreven in de aanmeldnotitie m.e.r. die onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke onderbouwing;
  4. De gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te
  geven en gelijktijdig de gemeenteraad voor te stellen bij geen zienswijzen of zienswijzen die niet van ruimtelijke aard zijn een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  5. Na het besluit van de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende
  stukken voor een periode van zes weken terinzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v.
  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene
  wet bestuursrecht.

 2. 2

  Er is met Rijnpark Ontwikkeling B.V. en Niersman Projectontwikkeling 2 overeenstemming bereikt inzake een minnelijke afwikkeling over het woningbouwprogramma op de locatie Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn.
  Als gevolg hiervan is vaststelling van het voor de woningbouwontwikkeling op de locatie Rijnpark opgestelde en ter inzage gelegen ontwerpbestemmingsplan “Rijnpark” niet meer aan de orde.
  Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan “Rijnpark” uitsluitend (gewijzigd) vast te stellen voor enkele, andere door Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde onderdelen van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn”. Dit betekent dat met het bestemmingsplan “Rijnpark” geen woningbouwontwikkeling mogelijk wordt gemaakt en alleen de verwerking plaatsvindt van de door Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde artikelen 3, lid 3.2, onder a (uitsluitend bouwen van kassen),  4, lid 4.1, aanhef en onder e en 4, lid 4.5 van de planregels van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn en de plandelen met de bestemming "Bedrijf" en de aanduidingen "maximum goothoogte (m) = 3" en "maximum bouwhoogte (m) = 5" en de daarbij horende dubbelbestemming en aanduidingen van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn".

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Het bestemmingsplan “Rijnpark” gewijzigd vast te stellen, voor zover dat betrekking heeft op:
  • de op 27 juni 2018 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde plandelen met de bestemming "Bedrijf" en de aanduidingen "maximum goothoogte (m) = 3" en "maximum bouwhoogte (m) = 5" en de daarbij horende dubbelbestemming en aanduidingen van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn";
  • het op 27 juni 2018 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde artikel 3, lid 3.2, onder a, van de planregels (uitsluitend bouwen van kassen) van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn;
  • het op 27 juni 2018 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder e van de planregels (aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -  bitumenemulsie') van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn;
  • het op 27 juni 2018 door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde artikel 4, lid 4.5, van de planregels (wijzigingsbevoegdheid m.b.t. aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -  bitumenemulsie') van het op 15 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn”;
  2. De toelichting, planregels en verbeelding van het bestemmingsplan “Rijnpark” (identificatienummer NL.IMRO.0484.KKrijnpark-VA01) voor de onder 1 genoemde punten gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan “Rijnpark” en de in het voorstel weergegeven aanpassing van de verbeelding van dit plan;
  3. De indieners van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Rijnpark” van het besluit in kennis te stellen.

 3. 3

  Om te voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Rijnhaven-Oost, gelegen ten noorden van de kern van de gemeente Alphen aan den Rijn, ten westen van de Van Foreestlaan, ten zuiden van de Hoorn, ten oosten van de Rijnhaven en ten noorden van de Nijverheidsweg te Alphen aan den Rijn, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een herontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1.  De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op de locatie Rijnhaven-Oost te Alphen aan den Rijn zodat de gemeente een centrale regierol kan uitoefenen bij de ontwikkeling van plannen.
  2. Aan te wijzen op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK- 30439174-01 en perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 5 januari 2021.
  3. Te concluderen dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  4. Kennis te hebben genomen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad voor de betreffende percelen een besluit ex artikel 4 Wvg is genomen.
  5. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 13 januari 2021 en het ter plaatse verschijnende blad het Alphens Nieuwsblad van 20 januari 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  6. In het gemeentelijk beperkingenregister als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ('Wkpb') aan te tekenen dat op de betreffende percelen het gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is, alsmede de eigenaren en beperkt gerechtigden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.
  7. Geheimhouding op te leggen tot 14 januari 2021 op dit voorstel en de bijlagen bij dit voorstel op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10 Wob, lid 2 sub b om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.
  8. De gemeenteraad voor te stellen om het gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 4 Wvg te bestendigen en akkoord te gaan met bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

 4. 4

  De huidige supermarkt in de Snijdelwijk (Puttelaan 142) gaat verhuizen naar locatie Hoogeveenseweg te  Boskoop (tegenover de Karwei). Dit wordt gezien als een gewenste ontwikkeling, mits op de achterblijvende locatie geen nieuwe detailhandel wordt gevestigd. Detailhandel en commerciële voorzieningen buiten het centrumgebied van Boskoop wordt in principe niet uitgebreid maar geconcentreerd binnen het centrumgebied. Om ongewenste detailhandels- en/of horeca initiatieven tegen te gaan die wel in het ter plaatse geldende bestemmingsplan passen, is het nemen van een voorbereidingsbesluit mogelijk. Dit is een voortzetting op het eerdere voorbereidingsbesluit van 28 maart 2019. Het voorbereidingsbesluit houdt in dat een aanhoudingsplicht geldt voor aanvragen om omgevingsvergunningen die zien op (ongewenste) detailhandels- en/of horeca initiatieven binnen het aangewezen gebied. Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig. Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Een voorbereidingsbesluit conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen
  voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met IMRO-code NL.IMRO.0484.BKvbbboskoop2021-VA01, waarbij geldt dat het verboden is tot het vestigen van nieuwe detailhandel en/of horeca van lichte vorm op gronden en/of in bouwwerken met de bestemming Centrum-Buurt zoals bedoeld in artikel 5 dan wel 6 van de regels van het geldende bestemmingsplan Boskoop-Dorp inclusief daaropvolgende actualisaties van dit bestemmingsplan.
  2. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit, als bedoeld onder 1, in werking treedt op de dag na
      de datum van bekendmaking van dit besluit.

 5. 5

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Preventie. Door extra in te zetten op preventieve activiteiten en het ondersteunen van de basisvoorzieningen, wil Gemeente voorkomen dat kleine problemen groot worden en pech leidt tot ellende. We willen komen tot een preventieve basis die flexibel inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken met als belangrijkste doelstellingen: 
  Vitale en gezonde inwoners 
  Zelfstandige inwoners die er zijn voor elkaar 
  Maatschappelijke – arbeidsparticipatie voor onze inwoners


  Naast de reguliere subsidie voor Preventie stellen we gedurende de eerste subsidieperiode van drieënhalf jaar extra financiële middelen ter beschikking. Door deze extra investering willen we komen tot een aanbod waarbij het een norm is om ‘gewoon’ mee te doen in plaats van een diagnose of recept te krijgen. Om te komen tot het gewenste aanbod vanaf 1 juli 2021 heeft het college de ‘Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021’ vastgesteld. Het doel van deze subsidieregeling is om te komen tot verlening van vijf deelsubsidies in het kader van Preventie:
  I. Breed welzijnswerk: -9 maanden tot en met 100+ jaar
  II. Combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches en cultuurcoaches)
  III. Opvoeden en Opgroeien
  IV. Jongerenwerk op het snijvlak van preventieve (zorg en) openbare orde en veiligheid
  V. Sociale activering in het kader van de Participatiewet, Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders en Participatieverklaringstraject voor asielstatushouders en gezinsmigranten


  Na besluit van het college, in september 2020, is de subsidieregeling en de subsidieuitvraag die hierbij hoort, gepubliceerd. Potentiële subsidieaanvragers konden tot en met 4 november 2020 een subsidie aanvragen in het kader van deze subsidieregeling. Voor elke deelsubsidie zijn in deze periode aanvragen gedaan. Na een zorgvuldig beoordelingsproces besluit het college nu tot het verlenen van subsidie per 1 juli 2021 aan:
  - Participe voor de deelsubsidie Breed welzijnswerk -9 maanden tot en met 100+ jaar;
  - Participe voor de deelsubsidie Combinatiefunctionarissen, onderdeel cultuurcoaches;
  - Kwadraad voor de deelsubsidie Opvoeden en Opgroeien;
  - Participe voor de deelsubsidie Jongerenwerk op het snijvlak van preventieve (zorg en) openbare orde en veiligheid;
  - Kwadraad voor de deelsubsidie Sociale activering in het kader van de Participatiewet en maatschappelijke begeleiding asielstatushouders en Participatieverklaringstraject voor asielstatushouders en gezinsmigranten.
  Het college gaat een subsidierelatie aan met bovenstaande partijen voor de duur van 3,5 jaar, met de mogelijkheid – na evaluatie - tot verlengen van 4 jaar. Het college heeft nog niet besloten op de deelsubsidie Combinatiefunctionarissen, onderdeel buurtsportcoaches, en beraadt zich tot nader orde.

  Voorgesteld besluit

  1. Naar aanleiding van Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 subsidie te verlenen aan:
  - Participe voor de deelsubsidie Breed welzijnswerk -9 maanden tot en met 100+ jaar
  - Participe voor de deelsubsidie Combinatiefunctionarissen, onderdeel cultuurcoaches - Kwadraad voor de deelsubsidie Opvoeden en Opgroeien
  - Participe voor de deelsubsidie Jongerenwerk op het snijvlak van preventieve (zorg en) openbare orde en veiligheid
  - Kwadraad voor de deelsubsidie Sociale activering in het kader van de Participatiewet en maatschappelijke begeleiding asielstatushouders en Participatieverklaringstraject voor asielstatushouders en gezinsmigranten.
  2. Een subsidierelatie aan te gaan voor de periode 1 juli 2021 – 31 december 2024 met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar;
  3. De bijbehorende beschikkingen te tekenen op 12 januari 2021;
  4. Het college besluit nog niet op de deelsubsidie Combinatiefunctionarissen, onderdeel buurtsportcoaches, en beraadt zich tot nader orde.
  5. De gemeenteraad te informeren over dit besluit op dinsdag 12 januari 2021 met het verzoek dit vertrouwelijk te houden tot 14 januari 2021;
  6. Dit besluit openbaar te maken vanaf donderdag 14 januari 2021, tot die tijd is dit besluit vertrouwelijk.

 6. 6

  De gemeente heeft een zogenaamde zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep. Jaarlijks ontvangt de Stichting Lokale Omroep Alphen aan den Rijn (hierna omroep) een bedrag per huishouden, aangevuld met de bijdrage voor de productie van het TV-jaaroverzicht. Gebaseerd op het aantal huishoudens op 1 januari 2021, bedraagt deze bijdrage € 73.674,29 . Op basis van de zorgplicht die de gemeente voor de bekostiging van de omroep heeft, heeft het college besloten, naast de jaarlijkse bijdrage, subsidiëring van € 65.000,- voor 2021 toe te kennen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken de jaarlijkse bijdrage per huishouden, die in 2021 € 1,39 per huishouden bedraagt, aangevuld met de bijdrage vanuit de prestatieovereenkomst, te verlenen voor het jaar 2021;
  2. De Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken voor het jaar 2021 een extra bijdrage van € 65.000 ,- toe te kennen en hierover met bijgaande conceptbeschikking te informeren.
 7. 7

  Van tevoren was, vanwege de beperkende maatregelen rondom Covid19 en het landelijke vuurwerk verbod, moeilijk te voorspellen hoe de jaarwisseling in Alphen aan den Rijn zou gaan verlopen. In een groot deel van de gemeente is de jaarwisseling rustiger verlopen dan vorig jaar.
  In de kern Alphen aan den Rijn is deze jaarwisseling relatief onrustig verlopen door twee grote incidenten die zich hebben afgespeeld; een vuurwerkontploffing in een woning aan het Aïdaplein en onrust in het Rode Dorp. Daarnaast hebben veel inwoners zich aan het algehele vuurwerk verbod gehouden, maar is er meer schade in het openbaar gebied dan vorig jaar.
  Als gevolg van het algehele vuurwerkverbod was er minder vuurwerkafval.

  Voorgesteld besluit

  - instemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad over het verloop van de jaarwisseling 2020-2021;


  - brief over het verloop van de jaarwisseling 2020-2021 ter informatie sturen naar de gemeenteraad.

 8. 8

  In het onderliggende jaarprogramma Milieu staat welke werkzaamheden de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in onze gemeente uit gaan voeren. De basis voor het jaarprogramma is de door het algemeen bestuur van de ODMH vastgestelde programmabegroting. Het college gaat nu ook akkoord met het inhoudelijke jaarprogramma van de ODMH. In 2020 staan in de uitvoering van de werkzaamheden van de ODMH de volgende speerpunten uit het collegeprogramma centraal:
  • Duurzaamheid: samen aan de slag met lef
  • Wonen: toekomstbestendige en vitale buurten
  • Economie: kansen voor groene groei

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met het Jaarprogramma Milieu, Asbest (BWT) 2020 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH);
  2. de burgemeester en de gemeentesecretaris te mandateren om de overeenkomst behorend bij het Jaarprogramma te ondertekenen;
  3. de ODMH door middel van bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen.

 9. 9

  De heer Blom van de Nieuw Elan fractie heeft vragen gesteld over het gebruik van het voormalig GGZ gebouw als woongebouw voor kamerverhuur.
  Het betreft de zorg over de brandveiligheid, de hygiëne en de staat van het onderhoud.
  Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 40 vragen van de heer R. Blom, namens de Nieuw Elan fractie gesteld op 31 december 2020, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 10. 10

  De SP heeft op grond van artikel 40 Reglement van orde van de raad vragen gesteld over de gemeentelijke dienstverlening aan het gezin uit Alphen aan den Rijn dat gedupeerd is door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Met bijgevoegde brief beantwoordt het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De door de SP gestelde vragen over de gemeentelijke dienstverlening aan het gezin uit Alphen aan den Rijn dat gedupeerd is door de kinderopvangtoeslagenaffaire te beantwoorden via bijgevoegde antwoordbrief.