Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

woensdag 28 april 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente start in mei 2021 met het Snippergroenproject in Boskoop door de eerste groep inwoners aan te schrijven. Met het project wil de gemeente de feitelijke en de juridisch situatie van gemeentegrond met elkaar in overeenstemming brengen. Het project in Boskoop zal waarschijnlijk 4 jaar duren. Extern bureau Metafoor Vastgoed en Software zal de gemeente in dit project begeleiden. Zij hebben dergelijke projecten al in veel gemeenten uitgevoerd.
  In 2019 heeft het college de eerste versie van de nota Snippergroenbeleid vastgesteld. Nieuwe wetgeving, jurisprudentie en ervaringen in het taakveld maakten het nodig de nota te actualiseren. De versie 2021 is een actualisatie van de nota uit 2019.
  In het project zal een lagere m² prijs worden gehanteerd. Hiermee willen wij het aantrekkelijker maken voor bewoners om de aangeboden snippergroenstroken aan te kopen.
  Een belangrijke aanvulling op het beleid is het gebruik maken van de mogelijkheid om als gemeente – onder voorwaarden - schadevergoeding te vorderen, wanneer een beroep op bevrijdende verjaring moet worden erkend. Dit wordt door meer gemeenten als uitgangspunt in hun snippergroenbeleid opgenomen. Het vorderen van schadevergoeding kan positieve gevolgen hebben voor de dossierafhandeling en de voortgang van het project.

  Voorgesteld besluit

  - In mei 2021 met het Snippergroenproject te starten en de eerste inwoners in Boskoop te benaderen.
  - De nota Snippergroen te actualiseren. 
  - Binnen het project Snippergroen de verlaagde projectprijs van 140,- per m2 te hanteren voor de eerste staffel.
  - Bij erkenning van een beroep op bevrijdende verjaring, onder voorwaarden, gebruik te maken van de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen

 2. 2

  De gemeente zet sinds december 2019 een scanauto in om te handhaven op het betaald parkeren. In de jaarrapportage 2020 worden de getallen weergegeven met betrekking tot het aantal scans en de betalingsgraad, zowel in het gehele centrum als per gebied. De gemiddelde algehele betalingsgraad in 2020 was 70%.

  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van bijgevoegde rapportage van de scanauto waarin de getallen worden weergegeven over het jaar 2020 met betrekking tot het aantal scans en de betalingsbereidheid.

 3. 3

  Vanuit het coalitie-akkoord ‘Groene stad met lef’ is de aanpak van armoede en schulden een speerpunt. Het college heeft hierin de ambitie uitgesproken om steviger in te zetten op vroegsignalering van schulden, budget coaching, maatwerkondersteuning bij dreigende schulden en de doorontwikkeling van stress sensitieve dienstverlening. De Alphense aanpak van armoede en schulden, met als doel om van armoedebestrijding naar armoedepreventie te gaan, is vertaald in de Actie-Agenda Financieel Fit, onderdeel van de opgave Verbindend Samenleven. Het college neemt kennis van de voortgang van de actie-agenda Financieel Fit en de plannen voor 2021 en verder. Daarnaast neemt het college een besluit over de financiële dekking van de aanpak van armoede en schulden.

  Voorgesteld besluit

  1. de informatie over de ontwikkelingen rondom de aanpak van armoede en schulden en de stand van zaken actie-agenda ‘financieel fit’ vast te stellen.
  2. In te stemmen met het dekkingsvoorstel voor 2021 voor de aanpak van armoede en schulden en de doorontwikkeling daarvan en hiervoor
   a. Een incidenteel bedrag van €120.000 te dekken vanuit programma 4, onderdeel Volksgezondheid (RDOG incidenteel)
   b. Het bedrag van €158.000 dat het Rijk via de decembercirculaire 2020 voor 2021 incidenteel beschikbaar heeft gesteld als Corona compensatie voor de opgave rondom armoede en schulden te bestemmen voor de opgave
  3. Vanaf 2022 een structureel bedrag van €264.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de aanpak van armoede en schulden en het budget en dekking onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.
   4. Voor de jaren 2022 en 2023 ( totaal € 130.000 per jaar) incidenteel te dekken middels:
   a. de Klijnsma middelen, waarbij de verwachting is dat 70.000 nog niet zal worden aangewend in 2022 en 2023
   b. het resterende incidentele bedrag van €60.000 te dekken uit de post schuldhulpverlening (61140900/343918)
 4. 4

  Met de herijking van dorps- en buurthuizen is in Hazerswoude Rijndijk is een tijdelijk dorpshuis, de Som, verbouwd en in gebruik genomen. Dit is echter geen permanente oplossing. De opdracht is in juli 2020 gegeven door de gemeenteraad om te zoeken naar een nieuw locatie voor het
  dorpshuis. Het voorstel voor de aanpak van de zoekopdracht voor de locatiebepaling en haalbaarheid van een nieuw dorpshuis in Hazerswoude Rijndijk Oost wordt nu ter besluitvorming aangeboden. Het voorstel is in coproductie met het dorpsoverleg opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  - De aanpak van de zoekopdracht voor de locatiebepaling en haalbaarheid van een nieuw dorpshuis in Hazerswoude Rijndijk Oost vast te stellen;

 5. 5

  De gemeenteraad heeft op 10 december besloten tot ‘Aanvullende financiering Masterplan VO’ (zaaknr. 144986). Naar aanleiding daarvan hebben schoolbesturen en Gemeente overeenstemming bereikt over de partiële herziening van de bestaande doordecentralisatie overeenkomsten en wensen deze herziening, en de daarmee verband houdende voorwaarden, vast te leggen in deze overeenkomsten. Het leveren van de nieuwbouwlocatie van de Henry Dunantweg 1/Halverwege 4 aan het Scala College en het opnieuw vestigen van hypotheekrechten gebeurt op grondslag van de overeenkomsten.

  Voorgesteld besluit

   de aanvullende overeenkomst doordecentralisatie Scala aan te gaan;
   de aanvullende overeenkomst doordecentralisatie Scope (& Ashram) aan te gaan;
   de aanvullende raamovereenkomst doordecentralisatie Alphense Scholen aan te gaan;
   de akte van hypotheek Scala aan te gaan;
   de akte van hypotheek Scope (& Ashram) aan te gaan;
   de nieuwbouwlocatie Henry Dunantweg 1/Halverwege 4 aan het Scala College te leveren.

 6. 6

  Het bedrijf Zuidwijk Carrosserieën, momenteel gevestigd aan de A. Einsteinweg 2 op het bedrijventerrein Molenwetering, wil met haar bedrijf verhuizen naar het bedrijventerrein De Schans II. Hiervoor zal het bedrijf een perceel kopen aan de Tankval en de hoek Azielaan.  Zuidwijk Carrosserieën is een totaalleverancier voor carrosserieën en carrosseriebouw, inclusief renovatie, herstel en 24 uurs service. Van der Smit aanhangwagens is tevens onderdeel van Zuidwijk Carrosserieën. Met de geplande nieuwbouw van Zuidwijk ontstaat er een hoogwaardige afwerking bij de entree van het bedrijventerrein De Schans II, waarbij de uitbreiding en nieuwbouw van het naastgelegen pand van Bakkerij Visser voor wat betreft stedenbouwkundige uitstraling en inrichting hierop zal aansluiten.

  Voorgesteld besluit

  1. Een perceel grond gelegen aan de Tankval en hoek Azielaan op bedrijventerrein De Schans II te Alphen aan de Rijn, voor een bedrag van €1.223.325,- excl BTW, te verkopen aan S.G. van Stenis Holding. De verkoop is conform de in de grondexploitatie opgenomen verkoopopbrengst.
  2. Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie De Schans met nr. FCL 9.3.1.049.00 en ECL 710.310
 7. 7

  Ten zuidoosten van de dorpskern Benthuizen wordt een woningbouwplan ontwikkeld om circa 200 woningen in de nieuwbouwwijk Bentwijck te realiseren. In dit plangebied wordt ook een Brede School ontwikkeld voor ‘De School met de Bijbel’ van Mantum Onderwijs, ‘OBS Arnoldus van Os’ van Morgenwijzer en Junis Kinderopvang. Er komt een gezamenlijk schoolgebouw in twee bouwlagen waar iedere school en de kinderopvang zijn eigen identiteit behoudt.
  Vooruitlopende op de bestemmingsplanprocedure is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het schoolgebouw al te kunnen realiseren. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Benthuizen’, omdat het perceel nog is bestemd voor ‘Agrarisch’. De gevraagde functie past binnen het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woningbouwlocatie.
  Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. De twee ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het bouwplan. Het college heeft daarom besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De indieners van de twee zienswijzen, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Brede School Benthuizen, ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Brede School Bentwijck, in Benthuizen; de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Brede school vast te stellen;
  3. de omgevingsvergunning voor het oprichten Brede school in de nieuwe uitleglocatie Bentwijck van Benthuizen met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen;
  4. het afwijkingsbesluit met identificatienummer, NL.IMRO.0484.V2020403BHbrschool-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.
 8. 8

  Beoogd wordt, ter plaatse van het voormalig agrarisch bedrijf aan het Zuideinde 22 in Aarlanderveen, een plan te ontwikkelen genaamd ‘Welgelegen’. Het bedrijfsmatig agrarisch gebruik van de locatie is al geruime tijd beëindigd. De bedrijfsbebouwing is verouderd en voor een doelmatige bedrijfsvoering niet meer te gebruiken . Om de vitaliteit van het buitengebied te waarborgen, wordt een herontwikkeling ter plaatse beoogd. Met het bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ wordt een herontwikkeling naar een woonlocatie mogelijk gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de woningbehoefte van Aarlanderveen. Hiertoe worden de bestaande opstallen, met uitzondering van de bedrijfswoning, gesloopt. De bedrijfswoning wordt omgezet naar burgerwoning en als vervanging van de bedrijfsbebouwing worden daarnaast vijf extra woningen in de vrije sector en het middensegment (koop) gerealiseerd, verdeeld over twee bouwmassa’s. Eveneens worden een kleinschalige bed & breakfast en dierenverblijf gerealiseerd achterop het perceel, passend in het agrarische landschap.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Het bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ met identificatienummer 'NL.IMRO.0484.Zuideinde22-VA01' met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.0484.Zuideinde22-ON01.dxf;
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 9. 9

  De gemeente Alphen aan den Rijn kent een rijke historie. Om deze historie voor toekomstige generaties te beschermen is gemeentelijk beleid ingericht. Zo zijn panden beschermd als gemeentelijk monument en worden cultuurhistorische waarden beschermd door verankering in het (ontwerp) bestemmingsplan en de beheersverordening Cultuurhistorie. Goed omgaan met dit erfgoed loont. Het zorgt voor het behoud van de authenticiteit van gemeente en de herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van de vele kernen. Beschermen van erfgoed zorgt voor beperkingen van de eigenaren. Om hierin tegemoet te komen wordt deze subsidieregeling ingericht in de kosten voor het instandhouden van het erfgoed. De regeling voorziet in een bijdrage in de kosten gericht op de verschillende categorieën van het volledige erfgoedbestand.

  Voorgesteld besluit

  1. De subsidieregeling Instandhouding Erfgoed 2021 Alphen aan den Rijn vast te stellen en in te laten gaan na de vaststelling van het bestemmingsplan Cultuurhistorie in de gemeenteraad;
  2. De leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Alphen aan den Rijn vast te stellen als bijlage van de regeling;
  3. Het subsidieplafond van deze regeling vast te stellen op 250.000 euro.

 10. 10

  In vervolg op de tranche voor de maanden maart tot en met mei 2020 bestaat nu voor het vierde kwartaal 2020 de mogelijkheid om bij het ministerie van VWS compensatie te vragen voor huurderving van kosten die verbonden zijn aan het gebruik van gemeentelijk vastgoed/grond door amateursportorganisaties. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat compensatie alleen mogelijk is voor zover aan de desbetreffende huurders c.a. kwijtschelding is verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Volledige kwijtschelding (100%) ad. € 180.738,- te verlenen aan de amateursportorganisaties voor hun huur/erfpachtverplichting voor het vierde kwartaal 2020;
  2. Het kwijtscheldingsbedrag, conform de subsidie voorwaarden, te declareren bij het ministerie van VWS;
  3. Het niet declarabele deel ad. € 55.354, conform vergelijkbare besluitvorming vorig jaar, als incidentele uitgave te dekken ten laste van het jaarrekening resultaat 2020;
  4. Bovenstaande mutaties te verwerken in de jaarrekening 2020;
  5. Mandaat te verlenen aan de teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed voor ondergeschikte aanpassingen t.a.v. kwijtschelding en declaratie binnen de kaders van de regeling.

 11. 11

  Ten behoeve van een formeel correcte juridische afwikkeling van enkele gerealiseerde ontwikkelingen in de Stationsomgeving Alphen aan den Rijn sluiten de gemeente Alphen aan den Rijn en NS Vastgoed een aantal overeenkomsten en worden enkele zakelijke rechten gevestigd.

  Voorgesteld besluit

  Besluiten tot:
  1. het vestigen van:
  - een recht van erfpacht t.b.v. de gemeente voor de toeleidende bakken en overig openbaar gebied van de onderdoorgang, genaamd “De Verbinding”;
  - een recht van opstal t.b.v. de gemeente voor de onbewaakte fietsenstalling, genaamd “De Fietsappel”;
  - een recht van opstal t.b.v. de gemeente voor een technische ruimte aan de Kerk en Zanen-zijde en
  - rechten van opstal t.b.v. de gemeente voor de ondergrondse bewaakte fietsenstalling en een bovengronds busstation.
  2. het aangaan van een bruikleenovereenkomst voor grond, waarop de onbewaakte fietsenstalling aan de Kerk en Zanen-zijde (op maaiveldniveau) is gelegen en een onderhoudsovereenkomst voor de ondergrondse bewaakte fietsenstalling plus de overeenkomsten inzake de onder 1 genoemde zaken.
  3. het betrekken van de financiële consequenties van dit besluit bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie Stationsomgeving.

 12. 12

  De raad wordt per brief geïnformeerd over de stand van zaken over de verdere uitwerking van de maatregelen Hazerswoude Dorp in het kader van het project N207-Zuid.

  Voorgesteld besluit

  De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief informeren over de verdere uitwerking maatregelen Hazerswoude-Dorp in het kader van het project N207-Zuid.

 13. 13

  Op 13 oktober 2016 heeft de raad de beleidsbrief erfgoed vastgesteld. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat al het erfgoed binnen de gemeente op een eenduidige wijze wordt benaderd. Hieraan is gevolg gegeven door het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart waarop alle bovengrondse cultuurhistorische waarden (gebouwd en niet-gebouwd) zijn geïnventariseerd. De cultuurhistorische waardenkaart laat in één oogopslag zien hoe cultuurhistorisch rijk onze gemeente is. De cultuurhistorische waardenkaart is voorzien van meer dan 2000 objecten. In april 2019 is deze kaart gepresenteerd.
  De kaart op zich heeft geen status en is vooral informatief van aard en dient ter inspiratie. Om de geïnventariseerde erfgoedwaarden mee te kunnen wegen in ruimtelijke ontwikkelingen worden deze opgenomen in het bestemmingsplan dan wel beheersverordening Cultuurhistorie. Hiermee krijgen de cultuurhistorische waarden een juridische status. De Erfgoedverordening wordt herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. Vooruitlopend op de procedure van het ter inzage leggen van de ontwerp stukken zijn begin 2020 informatiebijeenkomsten georganiseerd. In oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten en de vervolgstappen. De ontwerp stukken worden nu voor een ieder ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Gedurende deze periode van terinzagelegging is het indienen van een zienswijze dan wel inspraakreactie mogelijk.

  Voorgesteld besluit

  Met betrekking tot het bestemmingsplan en de beheersverordening Cultuurhistorie:
  1. De Nota van beantwoording inspraakreacties Cultuurhistorie (bijlage bij toelichting ontwerp bestemmingsplan / beheersverordening Cultuurhistorie) vast te stellen;
  2. Het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-ON01 met bijbehorende bestanden digitaal en analoog, vast te stellen;
  3. De ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-ON01 met bijbehorende bestanden digitaal en analoog, vast te stellen;
  4. De procedure na de vaststelling verder te vervolgen door:
  a. het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie vrij te geven voor zienswijzen op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
  b. de ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie vrij te geven voor inspraak op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2016;
  Met betrekking tot de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021:
  5. De ontwerp Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021 vast te stellen;
  6. De procedure na de vaststelling verder te vervolgen door de ontwerpstukken zoals vermeld in de beslispunt 5 vrij te geven voor inspraak op grond van de Inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2016.

 14. 14

  Op 1 januari 2022 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna:
  Wkb) in werking. De komst van deze wetten betekent dat het huidige VTH-stelsel ingrijpend wordt
  herzien. Om op een adequate wijze invulling te geven aan deze stelselherziening zijn meer
  middelen nodig dan op dit moment in de begroting opgenomen.
  In het jaar 2020 zijn door een financiële stelselwijziging met betrekking tot de inkomsten
  bouwleges (KDE Titel 2 Leges omgevingsvergunning) veel meer inkomsten gegenereerd dan
  begroot. Als gevolg van deze financiële stelselwijziging wordt voorgesteld om deze
  meeropbrengsten uit boekjaar 2020, in lijn met de uitgangspunten van een kostendekkende
  exploitatie, te reserveren om de transitie binnen het VTH-stelsel voor de jaren 2022-2024 te
  bekostigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gegaan met de financiële stelselwijziging aangaande de verwerking van opbrengsten samenhangend met KDE Titel 2 Leges (omgevingsvergunning), in navolging van vigerende regelgeving (BBV);
  2. De raad via resultaatbestemming voor te stellen de meeropbrengsten voor de KDE Titel 2 Leges boekjaar 2020 groot € 2.050.000 in te zetten voor de incidentele dekking van de te verwachten kosten van de VTH-stelselherziening op het gebied van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet en deze te doteren aan Reserve Veiligheid. Hiervoor zal bij de vaststelling van de jaarrekening een apart voorstel worden gedaan;
  3. De raad via resultaatbestemming voor te stellen de resterende overige meeropbrengsten voor de KDE Titel 2 Leges boekjaar 2020 groot € 387.818 in te zetten voor de incidentele dekking van het project huisvesting arbeidsmigranten en deze te doteren aan Reserve Veiligheid. Hiervoor zal bij de vaststelling van de jaarrekening eveneens een apart voorstel worden gedaan.
 15. 15

  Voor twee ondernemingen op erfpachtgrond van de gemeente wordt voor de jaren 2020 en 2021 volledige kwijtschelding van de canon gevraagd. De gemeente is bereid over 2020 een korting van 30% aan te bieden. Daarmee wordt op adequate en afdoende wijze – en in aanvulling op de landelijke steunmaatregelen – voldaan aan het verdelen van de pijn tussen verhuurders en huurders, zoals dat criterium in de jurisprudentie is vormgegeven. Over 2021 wordt in het tweede kwartaal 2021 een besluit genomen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met antwoordbrief aan advocaat Koolhof.

 16. 16

  In 2017 zijn zowel de voornoemde voorzitter, alsook de bovengenoemde extern adviseur, benoemd in die functie voor een periode van vier jaar. Voor beide personen loopt deze periode het komende half jaar af. Zowel de voorzitter van de Commissie bezwaarschriften, alsook de betreffend extern adviseur, worden herbenoemd in die hoedanigheid voor nogmaals één periode van vier jaar.

  Voorgesteld besluit

  1. De heer drs. L.J. Heijlman te herbenoemen als lid en voorzitter van de Commissie bezwaarschriften voor vier jaar vanaf 1 juni 2021.
  2. De heer mr. drs. J.M. Boegborn te herbenoemen als extern adviseur voor vier jaar vanaf 1 oktober 2021.
 17. 17

  De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone heeft tot doel om de oevers van de Oude Rijn over het traject tussen de gemeenten Leiderdorp en Bodegraven-Reeuwijk volgens de in 2012 opgestelde samenwerkingsovereenkomst en transformatievisie economisch en kwalitatief te verbeteren. Hiervoor zijn financiële middelen beschikbaar gesteld in het Regionaal Investeringsfonds De Oude Rijnzone.
  Per 1 november 2015 houdt de Gemeenschappelijke Regeling zich alleen bezig met de begeleiding van projecten waarvoor in het Regionaal Investeringsfonds een bijdrage is gereserveerd. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma, begroting en jaarverslag opgesteld. Het nu voorliggende concept jaarverslag 2020 laat zien dat er een negatief saldo is over 2020. Het negatieve saldo is lager dan vooraf begroot.

  Voorgesteld besluit

  1) Geen opmerkingen te hebben op de concept jaarrekening GR Oude Rijnzone 2020 en het bestuur van de GR ORZ daarover schriftelijk te informeren.
  2) De raad te informeren via de Lijst ontwerp-antwoordbrieven.

 18. 18

  ln het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celcius. Het Klimaatakkoord is de nationale invulling van dit internationale akkoord, met als centrale doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v.1990. Voor het behalen van dit doel is een belangrijke rol weggelegd voor regio's (gemeenten, provincie en waterschappen). ledere regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin zij beschrijft welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald en op welke termijn. Een RES is daarmee ook een instrument om de lokale ambities betreffende energie binnen bereik te brengen. ln regio Holland Rijnland, waar Alphen aan den Rijn bij hoort, is in 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van dit Energieakkoord, en conform de eisen vanuit het Nationaal Programma RES is eerst een Concept-RES opgesteld, die voor Wensen en Bedenkingen aan de volksvertegenwoordigende organen is voorgelegd. Daarnaast is zowel regionaal als lokaal een uitgebreid participatietraject met inwoners doorlopen. Met deze input is vervolgens de RES 1.0 opgesteld. Deze wordt nu ter besluitvorming aan de volksvertegenwoordigende organen voorgelegd. ln Holland Rijnland is ervoor gekozen om naast Warmte en Elektriciteit (verplicht) ook in te gaan op Energiebesparing en Mobiliteit.

  Voorgesteld besluit

  • de RES 1.0 voor te leggen aan de Raad, met positief advies op de volgende bijbehorende beslispunten
  o de RES vast te stellen als uitwerking van eerdere afspraken waarin de gemeente deel heeft, waaronder:
   het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 waarin de ambitie is opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn;
   het Nationale Klimaatakkoord, met daarin de CO2-reductie doelstelling voor 2030.
  o te inventariseren uiterlijk 1 oktober 2021 welke acties nodig zijn om verder invulling te geven aan de RES;
  o de RES uit te werken in het lokaal (omgevings-)beleid, in afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland.
  • het PHO+ Energie als bestuurlijk afstemplatform van de RES Holland Rijnland te verzoeken een procesplan RES 2.0 op te stellen dat voorziet in verdere concretisering, uitwerking van de RES 1.0 tot RES 2.0.

 19. 19

  Een groep bewoners van Aarlanderveen maakt zich zorgen over de woningbouwstrategie in het dorp. Er wordt gevreesd dat door de gekozen strategie de authenticiteit van het dorp verloren gaat. Met bijgevoegde beantwoordingsbrief wordt een reactie gegeven op dit op opiniestuk. In deze reactie wordt uitgelegd waarom de huidige strategie wordt gehanteerd en hoe de gemeente de authenticiteit van het dorp wil bewaren.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ingekomen opiniestuk (bijlage 1) te beantwoorden met de brief uit bijlage 2

 20. 20

  Antwoordbrief op de klacht van de Vereniging aan de gemeente over de niet of onvoldoende beantwoorde vragen op de eerdere brief van de Vereniging van 21 januari 2021 (zgw 357704).

  Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde antwoordbrief aan de Vereniging Natuurbehoud Groenpoort
  2 De antwoordbrief ter kennisname aan de griffie te sturen

 21. 21

  Het college antwoordt op de ingekomen steunbetuiging van de SBGB op de aangenomen motie betreffende de tweede oeververbinding Boskoop (zgw 365016).

  Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde antwoordbrief aan de SBGB

 22. 22

  Het college van B&W heeft een Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven opgericht om de lokale economie te ondersteunen in verband met de COVID-19 crisis. Aanvragen bij dit fonds worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere Regels behorend bij het Stimuleringsfonds. Het college besluit nu over een binnengekomen aanvraag.

  Voorgesteld besluit

  - Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van €25.000 voor het project “Warenhuis Alphen’

 23. 23

  Op 17 maart 2021 is het college in kennis gesteld van het burgerinitiatief Jongerenraad (bijlage 1 en bijlage 2.). Binnen dit burgerinitiatief wordt door leerlingen van het Scala College in Alphen aan den Rijn gepleit voor de oprichting van een nieuw orgaan binnen de Gemeente dat kan fungeren
  als een Jongerenraad om de belangen van jongeren te behartigen. Deze Jongerenraad wil als zelfonderhoudende en zelfregulerende raad fungeren, die op actieve basis adviezen uitbrengt over gemeentelijk beleid. De Jongerenraad wil een educatieve waarde hebben en wil bijdragen aan het
  lokale democratische proces. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad in december 2020 een nieuw jeugdparticipatiebeleid vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij haar wensen en bedenkingen rondom dit burgerinitiatief kenbaar.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met een negatief advies op het ingediende burgerinitiatief Jongerenraad.