Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 15 juni 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  HCA is een bloeiende hockeyvereniging die in de afgelopen jaren steeds verder is gegroeid. In de afgelopen jaren is er door vereniging en gemeente geïnvesteerd in de accommodatie om inwoners nog beter te faciliteren. HCA is een vereniging die zich inzet voor leden, maar ook een maatschappelijke rol neemt als het gaat om zich openstellen voor niet-leden en projecten met maatschappelijke doelen. Hockey is voornamelijk een buitensport, maar wordt in de wintermaanden binnen gespeeld in een andere vorm. HCA maakt hiervoor gebruik van verschillende zalen in en buiten gemeente Alphen aan den Rijn. HCA heeft de ambitie om een tijdelijke voorziening (luchthal) te realiseren op de eigen accommodatie. Deze hal wordt geplaatst in de wintermaanden en in de zomermaanden opgeslagen. HCA financiert deze voorziening volledig zelfstandig. Het vraagt de gemeente om voor 50% garant te staan voor de investering. De garantstelling voor de andere 50% gebeurt door de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS).

  Voorgesteld besluit

  1. Voorlopig akkoord te gaan met de garantstelling van 50% van het door HCA te lenen bedrag van € 345.000 ten behoeve van een nieuw aan te leggen tijdelijke luchthal;
  2. De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de garantstelling;
  3. Indien de Raad geen wensen en bedenkingen heeft geuit, zal het voorlopige akkoord onder 1 definitief worden en zullen achtereenvolgens de borgstellingsovereenkomst, de overeenkomst tot pandrecht en de garantstellingsovereenkomst door de burgemeester of een vervanger, namens het college, worden getekend;
  4. Te besluiten onder voorbehoud van vergunningverlening voor de luchthal.

 2. 2

  Met de vaststelling van de kunst- en cultuurvisie 2021-2030 krijgen wij de kans om kunst en cultuur in Alphen aan den Rijn een zichtbaar en samenhangend geheel van artistieke, creatieve en culturele uitingen te laten worden. Dit is van onmisbare waarde voor onze samenleving. De opbrengsten uit de participatieronde (15 april t/m 7 mei 2021) geven aan hoe het onderwerp leeft binnen onze samenleving. Alle reacties zijn inmiddels gebundeld en in een apart document als geanonimiseerde inspraak-bijlage toegevoegd aan de visie**.**
  Het is onze missie om juist nu, na de Covid-19 pandemie, zorg te dragen voor het weer mogelijk maken van ontmoetingen, nieuwe inspiratie en nieuwe verbindingen om deze waardevolle sector weer snel op te bouwen. In de komende jaren zullen wij die waarden behouden, ondersteunen en laten floreren. Deelnemen en bijdragen aan culturele activiteiten is ingebed in onze gemeente als de normaalste zaak van de wereld. Wij zetten in op cultuurdeelname van alle inwoners en bieden kansen voor iedereen, in beeldende kunst, cultureel erfgoed, film, letteren, musea, muziek of podiumkunsten. Er is lokaal, regionaal en landelijk aanbod, om iets te leren, te maken, te ervaren, te bekijken of te beluisteren, verdeeld over de wijken en dorpen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook cultuureducatie is hier een onderdeel van.
  In de visie is ook speciale aandacht voor groepen die drempels ervaren bij cultuurdeelname. Omdat het inkomen te laag is om deel te kunnen nemen, of een ontoegankelijke locatie dit onmogelijk maakt. Maar ook wanneer inwoners ervaren dat hun achtergrond, leeftijd of geaardheid een rol speelt en zij daardoor niet mee (kunnen) doen.
  Cultuurplatform Khabbaz, het platform voor culturele organisaties, is de spil bij de uitvoering van de visie. Het draait om uitwisseling van kennis en expertise, verbinding en onderlinge afstemming van programmering en het vergroten van het totale bereik. De cultuurmakelaar is hierachter de drijvende kracht. Nieuw is de nauwe samenwerking met cultuurcoaches die de relatie tussen cultuur en maatschappelijke vraagstukken gaan leggen.
  Doel is bredere betrokkenheid te realiseren van inwoners die drempels ervaren en daarmee preventief te werken aan het voorkomen van uitsluiting. Via een nog te ontwikkelen subsidieregeling kunst en cultuur (verwachte vaststelling voor 31 december 2021) kan de gemeente faciliteren en sturen in de richting die in deze Cultuurvisie wordt verwoord. Het definitief vaststellen van de kunst- en cultuurvisie 2021-2030 betekent dat we in de komende 10 jaar een breed en vooral ook gedragen kader hebben om gezamenlijk aan de gang te gaan.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de definitieve versie van de kunst- en cultuurvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2021-2030 en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

 3. 3

  Ten oosten van de dorpskern Benthuizen ligt de ontwikkellocatie Bentwijck. Het betreft een plangebied met een omvang van circa 8,5 hectare tussen de woonkern Benthuizen en het bedrijventerrein Verbreepark. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met Habeko Wonen en GB Vastgoed B.V. plannen ontwikkeld voor woningbouw (maximaal 200 woningen) en een nieuwe Brede School Benthuizen met ‘De School met de Bijbel’ van Mantum Onderwijs, ‘OBS Arnoldus van Os’ van Morgenwijzer en Junis Kinderopvang. Met deze planontwikkeling wordt uitvoering gegeven aan de door de voormalige gemeenteraad van Rijnwoude op 11 december 2008 vastgestelde Samengestelde structuurvisie Rijnwoude 2020, waarin het plangebied als project is opgenomen om woningbouw mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De negen ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen om 200 woningen en een brede school in het plangebied van Bentwijck juridisch/planologisch mogelijk maken.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De negen zienswijzen, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen, ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen;
  3. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen vast te stellen;
  4. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan;
  5. het bestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHbentwijck-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  6. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen vast te stellen;
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

 4. 4

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de derde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds. Het college stelt ook een definitieve subsidie vast voor een aantal aanvragen die in 2020 zijn gedaan en nu zijn verantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 41.444,- (tranche 3).
  2. De in bijlage 2 genoemde organisaties een definitieve subsidie Steunfonds 2020 te verlenen op basis van de verantwoording 2020.

 5. 5

  Het college van B&W heeft een Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven opgericht om de lokale economie te ondersteunen in verband met de COVID-19 crisis. Aanvragen bij dit fonds worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere Regels behorend bij het Stimuleringsfonds. Het college besluit nu over een drie binnengekomen aanvragen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 22.000 voor het project “Kortingsbonnenboekje”;
  2. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 18.500 voor het project “Zweefmolen en treintje”, onder voorwaarde dat de vergunning wordt verstrekt;
  3. Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 25.000 voor het project “Week van het Werk 2021”.

 6. 6

  Het college van B&W heeft in mei 2020 een stimuleringsfonds ondernemerscollectieven opgericht, om initiatieven/projecten vanuit ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn financieel te ondersteunen, die als doel hebben om de economische schade van het coronavirus te beperken en ervoor zorgen dat ondernemers in onze gemeente in deze periode (een deel van ) hun omzet kunnen blijven genereren. Het Stimuleringsfonds liep tot 1 juni 2021. EDBA en meerdere ondernemersorganisaties zoals VOA, stichting VOC, stichting centrummanagement hebben het verzoek gedaan om het Stimuleringsfonds te verlengen. Onder andere omdat het fonds ook waardevol kan zijn voor projecten in het kader van economisch herstel. Het college heeft nu besloten om het Stimuleringsfonds te verlengen tot en met 31 december 2021. De nadere regels zijn hierop aangepast.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven te verlengen tot en met 31 december 2021;
  2. De ‘Nadere regels voor het verlengde Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven’ vast te stellen.

 7. 7

  De gemeente heeft bij verkeersbesluit de Loeteweg in Hazerswoude Dorp gesloten verklaard voor vrachtwagens, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Tegen dit verkeersbesluit is door diverse ondernemers bezwaar gemaakt. De bezwaren zijn ongegrond verklaard. Het college is bij nader inzien tot de conclusie gekomen dat het instellen van een geslotenverklaring te vroeg komt. Binnen het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt onderzocht hoe het kwekersgebied beter ontsloten kan worden op de N11. Tot die nieuwe ontsluiting is gerealiseerd is het gebied minder goed ontsloten. Daarom past het college de situatie aan. Er wordt eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens ingesteld zodat het vrachtverkeer wordt verdeeld over de overige wegen en de overlast voor aanwonenden wordt verminderd, tot er een betere ontsluiting is richting N11.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegd concept-verkeersbesluit  tot het verwijderen van de geslotenverklaring voor vrachtwagens en het instellen van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op de Loeteweg te Hazerswoude Dorp vaststellen en publiceren.

 8. 8

  De eigenaar van de percelen Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38 te Aarlanderveen wil deze locatie in het dorpscentrum herontwikkelen. Hierbij worden de woningen en de jeugdhaven aan de Dorpsstraat 32 en 34 gesloopt. Hiervoor in de plaats worden acht woningen gerealiseerd, bestaande uit vier eengezinswoningen en vier appartementen. Aan de kerk wordt een nieuwe jeugdhaven gebouwd met als belangrijkste functie een multifunctionele ontmoetingsruimte. Om dit planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college wordt voorgesteld de zienswijzenprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ op te starten.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn te verwachten;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVdorpsstraat3038-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ vast te stellen;
  4. De procedure ex artikel 3.8 onder 1 Wro voor het ontwerpbestemmingsplan te starten en het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. De gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘.
 9. 9

  In vervolg op de tranches in 2020 bestaat nu voor het eerst kwartaal 2021 de mogelijkheid om bij het ministerie van VWS compensatie te vragen voor huurderving van kosten die verbonden zijn aan het gebruik van gemeentelijk vastgoed/grond door amateursportorganisaties. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat compensatie alleen mogelijk is voor zover aan de desbetreffende huurders c.a. kwijtschelding is verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Volledige kwijtschelding (100%) ad. € 440.115,62 te verlenen aan de amateursportorganisaties voor hun huur/erfpachtverplichting voor het eerste kwartaal 2021;
  2. Het kwijtscheldingsbedrag, conform de subsidievoorwaarden, te declareren bij het ministerie van VWS;
  3. Het niet declarabele deel ad. € 110.028,91 via de Najaarsnota 2021 incidenteel te dekken ten laste van de algemene reserve;
  4. Vooruitlopend op formele (definitieve) besluitvorming via de Najaarsnota 2021 uitvoering te geven aan de kwijtschelding van de huur en erfpachtverplichtingen voor het eerste kwartaal;
  5. Mandaat te verlenen aan de teamleider Beleid openbare ruimte en vastgoed voor ondergeschikte aanpassingen t.a.v. kwijtschelding en declaratie binnen de kaders van de regeling.
 10. 10

  Om grip te houden op de kwaliteit van de openbare ruimte wordt deze doorlopend gemonitord door middel van beleidsmetingen. De in 2020 uitgevoerde metingen hebben informatie opgeleverd over de kwaliteit van de openbare ruimte, toegespitst op de verschillende ambitie niveaus. Deze informatie is samengevat in een raadsinformatiebrief en opgenomen in een rapportage. De bijgevoegde rapportage genaamd ‘Beleidsmetingen 2020’ beschrijft de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de beleidsschouwen die in 2020 in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn uitgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief en rapportage te informeren over de in jaargang 2020 uitgevoerde beleidsmetingen in de openbare ruimte.

 11. 11

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-Rijndijk vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ziet in het realiseren van 53 woningen op een locatie, gesitueerd nabij de Rijndijk en de Gemeneweg te Hazerswoude-Rijndijk.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-Rijndijk, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRwestvaartparkeco-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-Rijndijk ter inzage te leggen.
  3. Vast te stellen dat het (ontwerp)bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 12. 12

  Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Buurtbus (oktober 2020), dat is ingegeven door de aanpassingen van het vervoerplan 2020 van Arriva, is de gemeente in april gestart met een onderzoek naar de behoefte en draagvlak van het initiëren van buurtbussen (verenigingen) in de dorpen van gemeente Alphen aan den Rijn.


  Middels bijgevoegde brief wil het college de raad informeren over de stand van zaken betreft het onderzoek.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad te informeren over het buurtbusinitiatief met bijgevoegde brief.

 13. 13

  Er wordt medewerking verleend aan een binnenplanse afwijking voor het plaatsen van een scootsafe op een openbare parkeerplaats aan de Oranjestraat 32 te Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  Medewerking verlenen aan een binnenplanse afwijking voor de aanvraag voor het plaatsen van een scootsafe op een openbare parkeerplaats aan de Oranjestraat 32 te Alphen aan den Rijn.

 14. 14

  In september 2015 is het convenant Versterking economische positie centrum Alphen aan den Rijn door Gemeente Alphen aan den Rijn en deelnemende ondernemersorganisaties ondertekend. Een van afspraken in het convenant was het opstellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om de stadsbuslijnen 1 en 2 niet door het voetgangersgebied in het centrum te leiden, maar eromheen. Dit is tevens in het Coalitieakkoord 2018-2022 benoemd.
  Naar aanleiding van het onderzoek van Arriva en de gemeente, over de nadelige effecten van het weren van de stadsbuslijnen uit het centrum (memo: Centrumroute busvrij of niet? ), werd er op 12 november 2020 een informatiemarkt voor de gemeenteraad georganiseerd. De strekking van de informatiemarkt was dat, in het kader van bereikbaarheid en duurzaamheid, gepleit moest worden voor het inzetten van kleinere, elektrische bussen.
  Met de aanstaande onderhandelingen over het transitieplan openbaar vervoer en de nieuwe concessie, ziet de gemeente dit als een goed moment om nogmaals de zaak omtrent de stadsbussen in het centrum onder de aandacht te brengen bij de provincie en Holland Rijnland en daarbij te pleiten voor kleinere, elektrische bussen ter vervanging van de reguliere stadsbussen 1 en 2.
  Het college vraagt de gemeenteraad wensen en bedenkingen aan te geven over een voorstel om het Stadshart Alphen aan den Rijn in de toekomst op een duurzame manier, met kleine elektrische bussen, bereikbaar te houden met het openbaar vervoer. Wanneer voor dit voorstel voldoende draagvlak aanwezig is wordt namens gemeente Alphen aan den Rijn voor deze vorm van openbaar vervoer gepleit bij Holland Rijnland en Provincie Zuid-Holland.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te vragen om wel/ geen wensen en bedenking te uiten over:
  De inbreng in de regionale overleggen over de toekomstige vervoersplannen bij de provincie en Holland Rijnland met betrekking tot de bereikbaarheid, veiligheid en verblijfskwaliteit van het stadshart Alphen aan den Rijn. Het college stelt voor te pleiten voor de inzet van kleinere, toegankelijke, elektrische bussen, ter vervanging van de reguliere stadsbussen.
  2. Akkoord te gaan met de conceptbrief aan Holland Rijnland.

 15. 15

  Voor het jaar 2020 heeft het college een regeling vastgesteld om commerciële gebruikers van gemeentelijk vastgoed een huurkorting van 30% aan te bieden als gevolg van de overheidsmaatregelen welke zijn opgelegd in verband met de corona-pandemie, mits voldaan werd aan enkele voorwaarden. Belangrijkste voorwaarde daarbij was dat sprake was van een omzetdaling van tenminste 30%. Nu er tot begin juni 2021 nog steeds sprake was van overheidsmaatregelen wordt eveneens een generieke regeling voorgesteld. Gelet op de substantiële verbetering van de landelijke TVL-regeling wordt er alleen voor het eerste kwartaal 2021 korting verleend en wordt het kortingspercentage teruggebracht naar 15%.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met een generieke korting van 15% voor het eerste kwartaal 2021 voor de huurders / erfpachters in de commerciële vastgoedportefeuille.
  2. Voor het tweede kwartaal 2021 en verder geen generieke huurkorting verlenen
  3. De maximale kosten ad € 33.300,- ten laste brengen van de daarvoor gelabelde middelen (overschot huurkorting 2020).
 16. 16

  Op 17 oktober 2019 heeft de raad het bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi vastgesteld. Hiertegen is één beroepschrift ingediend. Hierover de Raad van State op 7 april 2021 een tussenuitspraak gedaan. Dit betekent dat er nog zaken moet worden hersteld alvorens de Raad van State over het beroepschrift een definitieve uitspraak doet. Deze gebreken hebben betrekking op de capaciteit van de Renaissancelaan, de onderbouwing van de gehanteerde verkeersintensiteiten en in het verlengde daarvan het uitgevoerde akoestisch onderzoek. Doordat een tussenuitspraak het bestemmingsplan niet schorst, kon de weg open worden gesteld. Inmiddels is de gevraagde onderbouwing opgesteld en het akoestisch onderzoek aangepast. Hieruit blijkt dat er vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening geen belemmeringen zijn. Met ingebruikneming van de weg is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omliggende woningen. Dit betekent dat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden vastgesteld. Met inachtneming van dit besluit kan de Raad van State een definitieve uitspraak doen

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201908901/1/R3, ECLI:NL:RVS:2021:710 ) inzake het bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi waarin zij, naar aanleiding van het ingediende beroep de raad opdraagt om met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (bestuurlijke lus) de geconstateerde gebreken inzake het akoestisch onderzoek en de onderbouwing van de verkeersintensiteiten te herstellen;
  2 Het bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Aentreearcheon-VA01 in digitale en analoge vorm vastgesteld op 17 oktober 2019, in navolging van de onder beslispunt 1 genoemde tussenuitspraak, op genoemde gebreken te herstellen en te wijzigen zoals aangegeven in Bijlage I  van het raadsbesluit;
  3 Het gewijzigde bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Aentreearcheon-VA02 digitaal met de bijbehorende bestanden vast te stellen in overeenstemming met de hiervoor onder punt 2 genoemde wijzigingen;
  4 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd;
  5 Dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State alsmede de partijen dit besluit mede te delen.

 17. 17

  De coronapandemie heeft grote gevolgen voor alle inwoners van onze gemeente, zowel op het mentale als fysieke welbevinden. De kans is groot dat door de coronacrisis de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid verder toenemen. Dit treft vooral kwetsbare groepen en senioren binnen onze samenleving, waarbij we vooral problemen signaleren zoals een ongezonde leefstijl, eenzaamheid en oplopende schulden.
  Het kabinet heeft daarom extra gelden vrijgemaakt voor de bestrijding van de negatieve effecten van corona voor kwetsbare inwoners en senioren. Gemeente Alphen aan den Rijn wil hiervoor een integrale aanpak ontwikkelen, in nauwe samenwerking met Tom in de buurt, de partijen uit de bundel preventie en andere lokale ketenpartners die direct met onze inwoners te maken hebben.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de uitgangspunten voor de besteding van de extra middelen voor senioren en kwetsbare groepen vanwege de gevolgen van Corona;
  2. De middelen ad € 442.000 toevoegen aan het flexibel budget bij de Preventieagenda en ten laste te brengen van het begrotingssaldo (de ontvangen Coronacompensatie wordt via verwerking van de meicirculaire 2021 toegevoegd aan het begrotingssaldo).
  3. De financiële gevolgen voor de begroting 2021 verwerken in de Najaarsnota.
  4. De notitie ter kennisname aanbieden aan de raad.
 18. 18

  In 2012 heeft de gemeente in de “RijnHavenwijzer” haar visie op en belang bij het Rijnhavengebied geschetst. Het Rijnhavengebied moet weer een aantrekkelijk en goed functionerend deel van de stad worden. Voor Rijnhaven-Oost wordt gestreefd naar de doorontwikkeling van een voor Alphen aan den Rijn uniek woon-, werk- en watersportmilieu aan de haven. Het huidige bestemmingsplan Rijnhaven-Oost, vastgesteld in 2018, maakt transformatie van het bedrijventerrein naar een gemengd gebied met wonen, bedrijvigheid en diverse andere voorzieningen mogelijk. De bestaande bedrijvigheid bleef toegestaan in dit bestemmingsplan. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met de milieubelasting van deze bedrijven, vooral in de vorm van geluids-en geurcontouren.
  Op dit moment zijn op basis van het huidige bestemmingsplan al diverse woningbouwprojecten gerealiseerd of in ontwikkeling in Rijnhaven-Oost. De aanwezigheid van verschillende ‘zwaardere’ bedrijven zorgt er echter voor dat woningbouw in grote delen van het gebied niet mogelijk is, omdat er rekening moet worden gehouden met geluids- en geurcontouren (hindercontouren) die de bedrijven veroorzaken. Dit terwijl er in de gemeente Alphen aan den Rijn een groot tekort aan woningen is. De gemeente heeft daarom de strategie voor een deel van het gebied veranderd in een actievere strategie en wil het bestemmingsplan aanpassen om deze contouren weg te kunnen nemen. Ook wordt het maximaal aantal toegestane woningen verhoogd van 1120 naar 2000. Daarnaast worden andere aanpassingen doorgevoerd om het bestemmingsplan actueel te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te geven van de voorbereiding van het bestemmingsplan conform artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening;
  2. Geen milieueffectrapport op te stellen voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.OPrijnhavenoost21-ON01 en het ontwerpgebiedsbeleid ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021 - Gebiedsbeleid’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.GBrijnhavenoost21-ON01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  4. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’ vast te stellen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpgebiedsbeleid met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij voor een ieder de gelegenheid bestaat om zienswijzen in te dienen.

 19. 19

  Mevrouw Van der Louw en de heer Oostdam hebben namens de fractie van het CDA vragen gesteld over Snippergroen.

  Voorgesteld besluit

  De vragen gesteld door mevrouw W.E.F.T van der Louw-Vergeer en de heer H. Oostdam namens het CDA te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief

 20. 20

  Raadslid Van de Kolk heeft namens de SP-fractie, op grond van het Reglement van orde artikel 40, vragen gesteld over controle van inwoners via sociale media.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40-vragen van mevrouw Van de Kolk, namens de SP-fractie gesteld op 19 mei 2021, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 21. 21

  De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad. De aanleiding voor de vragen was een chloorlekincident dat zich heeft voorgedaan op 7 mei j.l. Naast vragen over het chloorlek stelt de PvdA fractie ook vragen over de nieuwe overeenkomst die het PWA-bad en gemeente willen sluiten. In bijgevoegde brief beantwoordt het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met beantwoording artikel 40 vragen van de PvdA over het chloorlek bij het PWA-bad in Koudekerk.

 22. 22

  De eigenaar van het perceel Vinkebuurt 116-118 wil twee bestaande oude woningen slopen en vervangen door drie nieuw te bouwen woningen. Voor dit voornemen is het verkrijgen van toestemming middels een ruimtelijke procedure, bestemmingsplanwijziging, noodzakelijk. Het college van B&W sluit deze overeenkomst af om de samenwerking tussen initiatiefnemer en gemeente te bekrachtigen en de financiële consequenties vast te leggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van Vinkenbuurt 116-118 te Zwammerdam.
  2. Wethouder van As mandateren voor de ondertekening van de overeenkomst.