Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 26 januari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene
  subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de tiende tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds.

  Voorgesteld besluit

  De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 122.955,- (tranche 10).

 2. 2

  Het gemeentebestuur heeft in 2020 een steunfonds opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen, ontstaan door de Corona-pandemie, op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Daarvoor vragen we deze organisaties wel eerst alle andere mogelijke vangnetregelingen van het Rijk en koepelorganisaties te benutten, kosten te minimaliseren en al het mogelijke te doen om de inkomsten te behouden. Het Verlengde Steunfonds COVID-19 liep tot eind december 2020. De Coronapandemie duurt voort en de sociaal maatschappelijke organisaties kunnen hun activiteiten door de lockdown niet voortzetten. Het college heeft daarom besloten het steunfonds te verlengen tot en met 30 juni 2021. De Nadere regels zijn hiertoe aangepast. Stichting Parkvilla is de eerste organisatie die gebruik maakt van het steunfonds in 2021 en krijgt een voorlopige verlening van het College.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Steunfonds COVID-19 voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, met een subsidieplafond van € 1.256.132,- in te stellen;
  2. Nadere regels voor het Steunfonds COVID-19 2021 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021;
  3. De dekking voor het Steunfonds 2021als volgt vorm te geven
  - Restant van het Verlengde steunfonds COVID-19 2020 ad. € 435.214,-
  - Een bedrag van € 400.000,- uit PJ0332-Steunfonds Corona, als onderdeel van de € 3.000.000 van de gemaakte reservering in de Najaarsnota 2020.
  - De Algemene uitkering van het Rijk 2021 ten behoeve van “ondersteuning lokale culturele infrastructuur” ad. € 420.918,- binnen de Algemene Uitkering 2021.
  4. Stichting Parkvilla een eenmalige voorlopige subsidie te verlenen ter hoogte van € 144.184,- basis van de nieuwe regels Steunfonds COVID-19 2021.

 3. 3

  Op 29 oktober jl. heeft de fractie ChristenUnie een motie ingediend over:
  Bouwen voor burgers - onderzoek Woonplicht.
  In de motie wordt het college verzocht:
  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een woonplicht in de gemeente Alphen aan den Rijn in te voeren, waarbij nadrukkelijk gekeken moet worden naar handhavingsmogelijkheden, het maximum aankoopbedrag en een redelijke termijn voor de woonplicht;
  • en de raad hierover binnen drie maanden te informeren.
  Het onderzoek is nog niet afgerond, waardoor de motie niet binnen de aangegeven termijn volledig beantwoord kan worden.
  Via een tussenbericht wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken.

  Voorgesteld besluit

  Het tussenbericht naar aanleiding van de motie ‘Bouwen voor burgers – onderzoek Woonplicht’ te verzenden aan de fractie ChristenUnie.

 4. 4

  De provinciale weg N207 en de wegen ten westen van de N207 worden steeds voller, met name in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Zo zorgen de wegen voor geluidsoverlast en onoverzichtelijke, onveilige verkeerssituaties. De provincie Zuid-Holland en de drie betrokken
  gemeenten willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verbeteren. Inmiddels is het besluit tot het aanleggen van de Verlengde Bentwoudlaan genomen. Afgesproken is dat ook voor Hazerswoude-Dorp maatregelen genomen worden om daar de doorstroming en
  interne aansluitingen te verbeteren waarmee naast de bereikbaarheid ook de veiligheid en de leefbaarheid toeneemt.
  In Hazerswoude-Dorp concentreren de problemen zich op het kruispunt Dorpsstraat-N209 en op het gebied tussen dit kruispunt en de brug in het noorden. Het kruispunt zit op dit moment aan het maximum van de hoeveelheid verkeer dat er overheen kan. Niets doen, betekent dat het
  verkeer op alle takken van het kruispunt meer en langer zal vaststaan. De wachtrijen nemen toe, zowel mét als zonder Verlengde Bentwoudlaan. De Dorpsstraat is voor het westelijk deel van het dorp de enige ontsluiting. Bewoners ervaren de Dorpsstraat als druk en onveilig.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met het pakket maatregelen zoals aangegeven in Variant Zuidwestelijk wijkontsluiting als maatregelen voor Hazerswoude in het kader van het project N207 zuid, dit ruimtelijk verder uit te werken en de benodigde ruimtelijke procedures op te starten.
  2. De provincie Zuid-Holland te verzoeken de variant Zuidwestelijke wijkontsluiting mee te nemen in de verdere uitwerking van het Provinciaal Inpassingsplan;
  3. De variant, samen met inwoners rondom een ingreep, voor wat betreft de (landschappelijke) inrichting verder uit te werken.
  4. De provincie Zuid Holland kennis te laten nemen van hetgeen besproken is tijdens de consultatie van de pakketten Beter Bereikbaar Gouwe, in de commissie RED, d.d. 17 december 2020, middels het versturen van bijgevoegde conceptbrief.

 5. 5

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen al geruime tijd slechts weinig evenementen plaatsvinden. De gemeente wil evenementen en initiatieven steunen die binnen de geldende maatregelen wél kunnen plaatsvinden. Voor het organiseren van radio- en televisie-uitzendingen waarmee carnaval bij de mensen thuis wordt gebracht, ontvangt Carnavalsvereniging De Krooshappers een bijdrage van de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 3.000,- toekennen aan Carnavalsvereniging De Krooshappers voor het
  organiseren van meerdere radio- en tv-uitzendingen tijdens carnaval 2021.

 6. 6

  Participe heeft op basis van de beschikkingen met kenmerken 208421, 215926 en 208419 een voorlopige subsidie voor het jaar 2019 toegekend gekregen van in totaal € 2.523.168 voor de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen Wmo, het beheer van de multifunctionele accommodaties en de uitvoering van buurtbemiddeling. Voor de uitvoering van de verstrekkingen,  heeft het college voor 2019 in totaal een budget van € 10.160.000 verstrekt. Op basis van de jaarstukken heeft het college de subsidie 2019 definitief vastgesteld op € 2.774.492 en het verstrekkingenbudget 2019 op € 10.247.662.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorlopig verleende subsidies (beheer accommodaties, buurtbemiddeling en uitvoering individuele maatwerkvoorzieningen Wmo) 2019 aan Participe definitief vaststellen op € 2.774.492.
  2. Het verstrekkingenbudget 2019 definitief vaststellen op € 10.247.662
  3. Participe nog een bedrag van € 338.986 betalen over 2019.
  4. Als gevolg van een positief jaarresultaat Participe toestemming verlenen om een bedrag van € 110.104 toe te voegen aan haar Algemene Reserve.

 7. 7

  In het project N207 zuid heeft de raadswerkgroep een aantal varianten onderzocht en is met een aantal groeperingen in gesprek gegaan. In december 2020 heeft de commissie RED over de maatregelen voor Hazerswoude-Dorp gesproken. Het bewonersoverleg Plan Zuid heeft een aantal vragen gesteld.

  Voorgesteld besluit

  De vragen van het bewonersoverleg Plan Zuid beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief.

 8. 8

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw De Groot-Slagter van RijnGouwe Lokaal heeft vragen gesteld over het aantal gegrond verklaringen op bezwaren tegen naheffingsaanslagen als gevolg van de scanauto en een onderbouwing van het tarief voor de naheffingsaanslag. In de vastgestelde brief wordt deze informatie verstrekt.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van RijnGouwe Lokaal te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 9. 9

  Alphen aan den Rijn behoort tot de regio Holland Rijnland en werkt in dit verband samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Participatie is in dit proces zeer belangrijk. Daartoe zijn in regionaal verband enkele informerende webinars georganiseerd. Ook in Alphen aan den Rijn is een participatietraject gestart om de inwoners te informeren en consulteren over de energietransitie in het algemeen, over de Regionale Energie Strategie en in het bijzonder de Kansenkaart voor duurzame opwekking van Elektriciteit door middel van wind en zon. Uit de resultaten van de gehouden enquête blijkt dat in de meeste kernen rond 75% van de inwoners positief staat ten opzichte van opwekking van duurzame elektriciteit in de gemeente. In navolging van de enquête is een informerend webinar gehouden en twee consulterende vervolgbijeenkomsten. Ook hier was sprake van een positieve basishouding, maar werden ook zorgen geuit. De zorgen betroffen met name de gevolgen voor waardevolle landschappen en natuur, hinder, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen van alternatieven. De resultaten van de participatie zullen gebruikt worden als input voor de RES. Daarnaast zullen concrete vervolgacties volgen richting participanten die hebben aangegeven betrokken te willen worden bij het vervolg.

  Voorgesteld besluit

  • De conclusies van de rapportage met resultaten van de lokale enquête over de Regionale Energie Strategie over met name de Kansenkaart voor Wind- en Zonne-energie in Alphen aan den Rijn vrij te geven aan Holland Rijnland middels bijgevoegde brief;
  • De opbrengst van de reeds beschikbare resultaten van de lokale webinars over Wind- en Zonne-energie vrij te geven aan Holland Rijnland middels bijgevoegde brief;
  • De raad te informeren over het regionale en het lokale participatietraject over de RES middels een raadsinformatiebrief.

 10. 10

  Op 12 december 2019 is de Nota Dierenwelzijn 2020 - 2030 (hierna: Nota) vastgesteld. Hierin zijn 21 actiepunten vastgelegd die een bijdrage leveren aan Dierenwelzijn in onze gemeente. Daarnaast is de gemeenteraadsvergadering d.d. 12 december 2019 is een motie aangenomen om in het nieuwe dierenwelzijnsbeleid – naast de gestelde actiepunten in de Nota - meer plaats te geven aan vervoer en opvang van in het wild levende dieren, het stimuleren van sterilisatie/castratie-acties bij zwerfkatten en het leveren van een bijdrage in de medische kosten voor huisdieren van inwoners met een smalle beurs.


  In bijgevoegde raadsinformatiebrief lichten wij de stand van zaken toe op het gebied van Dierenwelzijn, zowel ten aanzien van de actiepunten uit de Nota als de aanvullende punten van de motie.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken over de uitvoering van de Nota Dierenwelzijn en bijbehorende motie.