Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 25 mei 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven om een masterplan voor de locatie Noordrand I op te stellen, waaruit de technische, financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid blijkt. Het masterplan Noordrand I, dat nu ter kennisgeving aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is ontwikkeld als antwoord op deze opdracht van gemeenteraad. De technische en financiële haalbaarheid van het plan is aangetoond en het plan is op inhoud door het merendeel van de geconsulteerde publieksgroepen goed ontvangen. Het plan is aldus een kwalitatieve vertaling van de door de raad meegegeven ontwikkelambities voor een duurzame wijk met veel groen en water en vormt daarmee een solide basis voor de ontwikkeling van Noordrand I.
  Uit de participatie is ook gebleken dat de impact van de voorgestelde verkeersontsluiting via de opgewaardeerde Herenweg en Kalkovenweg omwonenden zorgen baart. Daarom wordt voorgesteld om -met inbreng van omwonenden voor wat betreft de knelpunten in de huidige situatie- een verkeersanalyse uit te laten voeren in de aan Noordrand I aansluitende wijken. Doel van deze analyse is te komen tot een optimalisatie van de in het masterplan opgenomen verkeersstructuur en een verbetering van de verkeersveiligheid.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het masterplan voor de locatie Noordrand I.
  2. Het college van B&W opdracht te geven een verkeersanalyse uit te laten voeren in de aan Noordrand I aansluitende wijken, met als doel tot een optimalisatie van de in het masterplan opgenomen verkeersstructuur te komen, en de civieltechnische gevolgen en financiële resultaten daarvan in beeld te brengen.
  3. A. Een (project)budget voor projectmanagement en plankosten voor het uitvoeren van de verkeersanalyse en voor de voorbereidende werkzaamheden voor een later op te stellen
  omgevingsplan en omgevingsparticipatie ter grootte van € 300.000,- beschikbaar te stellen en, gelet op het feit dat de reserve Grondexploitaties en de reserve Wonen & Infra over
  onvoldoende middelen beschikken, dit te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve.
  B. De Algemene reserve weer te compenseren zodra voldoende middelen beschikbaar zijn via de reserve Grondexploitaties en/of de reserve Wonen & Infra.

 2. 2

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgen dan de Jaarstukken. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten. Na verwerking van de financiële mutaties uit de Voorjaarsnota 2021 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.

  Voorgesteld besluit

  1. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen:

  1. Grote projecten; 2) Treasurybeleid; 3) Kredieten; 4) Reservemutaties; 5) Begrotingswijzigingen 6) Taakvelden.
  2. de Voorjaarsnota 2021 met de genoemde opgenomen bijlagen aan te bieden aan de auditcommissie en de raad;
  3. 3. de raad voor te stellen:
   3.1: in te stemmen met de Voorjaarsnota 2021 en met de daarin opgenomen bijlagen:\
   1. Grote projecten;
   2. Treasurybeleid;
   3. Kredieten;
   4. Reservemutaties;
   5. Begrotingswijzigingen en Taakvelden.
    3.2: de uit deze Voorjaarsnota 2021 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting conform vast te stellen.
 3. 3

  Met deze Kadernota 2022 biedt het college uw raad de contouren aan waarbinnen het college de aankomende Programmabegroting 2022-2025 zal voorbereiden.
  De Kadernota 2022 bevat slechts de voorlopige financiële kaders en beleidsvoornemens voor de aanstaande Programmabegroting 2022-2025. Het college heeft een omvangrijk pakket aan autonome ontwikkelingen en beleidsaanpassingen klaar liggen, dat de beschikbare vrije begrotingsruimte echter aanzienlijk te boven gaat. In deze voorlopige kaderstelling heeft het college de meest urgente onderwerpen geprioriteerd, waarmee tenminste in 2025 een sluitende begroting behouden kan worden.
  Voor de aangehouden onderwerpen geldt dat het college “Wacht Op (de nieuwe) Regering”. Door de nog voortdurende kabinetsformatie is er nog geen nieuw kabinet dat op de verschillende dossiers nog besluiten moet nemen die naar verwachting aanzienlijke extra middelen voor de gemeenten moeten gaan opleveren. Hier nu al op vooruitlopen zou kunnen leiden tot onomkeerbare maatregelen (bezuinigingen die achteraf niet nodig blijken)!
  Tegelijkertijd ziet het college dat de aangekondigde extra middelen vanuit Den Haag waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn om het volledige tekort te kunnen dekken. Het college stelt dan ook voor om de OZB de komende vier jaar ieder jaar met € 1 miljoen te verhogen, leidend tot een totale verhoging van de OZB met € 4 miljoen in 2025. Daarnaast onderzoekt het college of er binnen vier onderwerpen begrotingsruimte vrij gemaakt kan worden.
  Met de verwachte extra middelen uit Den Haag, de verhoging van de OZB en de uitkomsten van de vier onderzoeken moet er na het zomerreces een volledige sluitende kaderstelling voor de Programmabegroting 2022-2025 bereikt kunnen worden, waarmee alle voorliggende autonome ontwikkelingen en beleidsaanpassingen gedekt en uitgevoerd kunnen worden en daarmee het gemeentelijke voorzieningenniveau voor de Alphense burger ook na de Coronacrisis in stand gehouden kan worden.

  Voorgesteld besluit

  1. De kadernota 2022 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad;
  2. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele aanpassingen te doen, voordat de stukken voor raadsbehandeling worden aangeboden.
 4. 4

  Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2020 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur/ beleid over het jaar 2020. De genoemde stukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
  Het jaarverslag bestaat vervolgens uit a) programmaverantwoording en b) de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit a) het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting, b) de balans en de toelichting, c) de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

  Voorgesteld besluit

  1. de Jaarstukken 2020 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, en de raad te vragen:

  1. de Jaarstukken 2020 vast te stellen conform bijgevoegd voorstel;
  2. daarbij het financieel resultaat 2020 vast te stellen op een positief resultaat van € 2,5 miljoen;
  3. daarbij de resultaatbestemmingen vast te stellen op per saldo € 2,973 miljoen;
  4. daarmee het definitieve saldo na resultaatbestemmingen vast te stellen op € 0,473 miljoen negatief (totaal van het jaarrekeningresultaat en de resultaatbestemmingen);
  5. het financieel resultaat en de resultaatbestemmingen te verrekenen met de Algemene Reserve.
   2. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om noodzakelijke redactionele verbeteringen in de Jaarstukken 2020 aan te brengen.
 5. 5

  Voor inwoners uit gemeente Alphen aan den Rijn is zwemmen belangrijk. De betrokkenheid bij de zwembaden is groot. In Koudekerk en Hazerwoude-dorp gaat de betrokkenheid zo ver dat de zwembaden in deze kernen volledig gerund worden door vrijwilligers. Dit gaat al 30 jaar naar volledige tevredenheid. Om in de toekomst ook op deze wijze te kunnen beschikken over deze openluchtzwembaden, zijn investeringen nodig in grootonderhoud en duurzaamheid. Voor zowel het PWA-bad als voor De Hazelaar zijn hier plannen voor gemaakt. Na het zomerseizoen gaan beide zwembaden deze plannen uitvoeren met als doel om voor de komende jaren weer toekomstbestendig te zijn. Om de plannen te kunnen uitvoeren zijn investeringsbijdragen van de gemeente nodig.

  Voorgesteld besluit

  Besluit om de raad voor te stellen:
  1. om voor het PWA-bad in 2021 een éénmalige investeringsbijdrage van €323.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten (gemiddeld € 17.000,- per jaar) te dekken via de structurele begrotingsruimte;
  2. om voor De Hazelaar in 2021 een éénmalige investeringsbijdrage van €400.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten (gemiddeld € 21.000 per jaar) te dekken via de structurele begrotingsruimte;
  3. om voor De Hazelaar in 2021 een investeringskrediet van €650.000 beschikbaar te stellen, in 25 jaar annuïtair af te schrijven, en de jaarlijkse kapitaallasten ad. € 35.000,- te dekken middels een jaarlijkse vergoeding van de Hazelaar en de vrijval van € 100.000,- aan onderhoudsbudget uit de voorziening MJOP sportvastgoed;
  4. voor de professionele ondersteuning van de zwembaden vanaf 2021 een structureel bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken via de structurele begrotingsruimte.

 6. 6

  Eind 2018 hebben we onze ambitie op het gebied van informatieveiligheid neergezet in het strategisch informatieveiligheidsbeleid. We vinden het een belangrijk onderwerp en hebben verschillende acties/aandachtspunten onderkend om aan te werken. In de basis zijn vooral de teams van de ambtelijke organisatie aan zet om het onderwerp meer aandacht te geven, maar hebben we een sterke centrale aansturing nodig om dit te doen slagen. Met de huidige bezetting centraal informatieveiligheid kunnen we realistisch gezien niet verwachten dat we dit kunnen leveren. Daarom kiezen we ervoor extra functies te creëren: Security Officers, welke zich vooral zullen richten op de inhoudelijke sturing op de afgesproken kaders, actieplannen, audits en het uitvoeren van risico-inventarisaties.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrapportage 2020 informatieveiligheid gemeente Alphen aan den Rijn;
  2. Kennis te nemen van het memo jaarplan 2021 informatieveiligheid gemeente Alphen aan den Rijn;
  3. Instemmen met het op een voldoende niveau brengen van de gemeentebrede sturing op de informatieveiligheid middels noodzakelijke versterking van de formatieomvang van de centrale informatieveiligheidsfunctie met 4FTE, leidend tot een additioneel middelenbeslag van € 348.000,-- structureel vanaf 2022;
  4. De raad voor te stellen voor het op een voldoende niveau brengen van de gemeentebrede sturing op de informatieveiligheid met ingang vanaf 2022 een structureel uitvoeringsbudget van € 348.000,--beschikbaar te stellen en de dekking hiervan onderdeel te maken van de integrale afweging in de Kadernota 2022 met betrekking tot de beschikbare structurele begrotingsruimte.
 7. 7

  Voor het transformatiegebied Reijerskoop-Oost te Boskoop wordt conform de visie op transformatiegebieden ‘Een Nieuwe Waarde’ ingezet op een sierteelt gerelateerde invulling in combinatie met recreatie en toerisme en behoud en/of versterking van het cultuurhistorisch erfgoed. In dat kader is door Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB) een inrichtingsvisie ontwikkeld voor een openbaar park als uitbreiding van het Boomkwekerijmuseum met o.a. collectietuinen, sortimentstuin, sierteelteducatie, workshops, vaarroute met fluisterbootjes, semi openbaar wandelpad en parkeergelegenheid.
  Teneinde deze ontwikkeling in het gebied mogelijk te maken, wordt door SMVGB een LEADER subsidie aangevraagd. Om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen kracht bij te zetten, stelt het college de noodzakelijke 50% co-financieringsbijdrage daartoe beschikbaar.

  Voorgesteld besluit

  1. Een bedrag van € 250.000 in te zetten als 50% co-financieringsbijdrage voor een door Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop in te dienen aanvraag voor een LEADER subsidie ten behoeve van het project ‘Tuinen van Boskoop’;
  2. Wethouder Van Velzen te machtigen bijgevoegde co-financieringsverklaring, welke bij de subsidieaanvraag moet worden meegeleverd, te ondertekenen (Bijlage 1);
  3. Dit bedrag ten laste te brengen van de volgende projectbudgetten:
   a. projectbudget nr. PJ0298 (implementatie Visie op Transformatiegebieden) ad
   € 95.000;
   b. projectbudget nr. PJ0330 (Modernisering Teeltareaal – transformatie Reijerskoop) ad € 155.000;
  4. Bovenstaande financiële gevolgen onderdeel te laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2021. Bij vaststelling van de Voorjaarsrapportage door de raad is de hiervoor financiële ruimte pas formeel beschikbaar;
  5. Dit bedrag na toewijzing van de LEADER subsidiebeschikking en na facturatie door RVO Nederland over te maken op het IBAN-rekeningnummer van RVO Nederland;
  6. Kennis te nemen van de schriftelijke toezegging door de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop dat uiterlijk 1 mei 2022 aan de gemeente een maatschappelijke bijdrage wordt geleverd van € 65.000 ter compensatie van het projectbudget nr. PJ0298 (implementatie Visie op Transformatiegebieden).
 8. 8

  Bij de raadsvergadering van 22 april 2021 heeft de gemeenteraad geamendeerd ingestemd met een deel van de besluitpunten opgenomen in raadsvoorstel 359489 Herontwikkeling De Aarhof Alphen aan den Rijn. Dit gewijzigd raadsvoorstel ziet daarom op een deel van de besluitpunten waar op 22 april 2021 nog geen raadsbesluit over is genomen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Voor de aankoop van de parkeergarage ingeval SB Real Estate deze aan de gemeente te koop aanbiedt:
   a. een investeringskrediet van € 5.500.000,- beschikbaar te stellen, in 40 jaar annuïtair af te schrijven, en de structurele kapitaallasten ad. € 219.100,- vanaf 2023 te dekken binnen de parkeerexploitatie.
   b. een structureel budget voor onderhoud, beheer en exploitatie beschikbaar te stellen van € 154.900,- en dit te dekken binnen de parkeerexploitatie, ten laste van de geraamde opbrengsten bezoekersparkeren tezamen met de parkeeropbrengsten totaal ad. € 374.000,-
  2. De garantstelling van SB Real Estate voor de dekking van het laatste deel van de exploitatie op te nemen in de Anterieure en Koop Overeenkomst met SB Real Estate.
 9. 9

  Eind 2020 kwam als gevolg van de Coronacrisis steeds meer druk op de organisatie en met name op de vitale processen te staan. Om knelpunten op te lossen is de najaarsnota 2021 3 miljoen euro ter beschikking gesteld. Hiervan was 1 miljoen euro bestemd voor de vitale processen van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is gekeken of er keuzes gemaakt kunnen worden. Op een aantal vitale processen is intern met capaciteit geschoven en voor een deel van de vitale processen is extra ingehuurd. Alle inhuur is in eerste instantie tot de zomer 2021 ingehuurd. Voor de meeste vitale processen geldt, dat de nu aanwezige inhuur langer nodig is om de vitale processen door te kunnen laten gaan. Daarvoor wordt het college gevraagd enerzijds nogmaals 1 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het 2e half jaar van 2021 en anderzijds een bedrag van 400.000 euro uit de reeds geoormerkte middelen uit het Coronafonds in de Najaarsnota 2020 in te zetten voor de vitale processen en de top 10 doelen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken mbt de vitale processen;
  2. Een bedrag van 400.000 euro uit de reeds geoormerkte middelen uit het Coronafonds in de Najaarsnota 2020 in te zetten voor de vitale processen.
  3. aanvullend 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vitale processen en top 10 doelen voor het 2e halfjaar 2021;
  4. deze 1 miljoen euro te dekken uit het begrotingsresultaat 2021, indachtig de Corona-compensatie vanuit het Rijk en te verwerken als saldomutatie Voorjaarsnota 2021.
 10. 10

  Het CDA heeft op 4 mei 2021 artikel 40 vragen gesteld over de terrassen bij buitensportaccommodaties. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen van het CDA te verzenden

 11. 11

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Piette heeft vragen gesteld over de verkeersremmende maatregelen op de Reijerskoop in Boskoop waar een sluis is aangelegd en een geslotenverklaring voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen is ingevoerd. Geantwoord is dat uitgevoerde maatregelen voldoen aan het verkeersbesluit en tekeningen en dat gezamenlijk met de bewoners gekeken wordt naar de inrichting van de Reijerskoop om de rijsnelheden te beperken.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van dhr. Piette van VVD mbt de verkeersremmende maatregelen Reijerskoop Boskoop, te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.