Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

donderdag 1 juli 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In oktober 2019 is een marktverkenning gestart met als doel te onderzoeken of er geïnteresseerde commerciële partijen zijn die een voorstel willen indienen inzake (deel)exploitatie/(deel)huren/koop van het theaterpand, binnen onze gemeentelijke kaders en randvoorwaarden. Door de Covid-19 pandemie én de knelpunten op het gebied van de brandveiligheid heeft de marktverkenning tijdelijk on-hold gestaan. Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten (343977) om de brandveiligheid in het pand Castellum te herstellen én de verbouwing af te ronden. Daarnaast is toentertijd besloten om de marktverkenning te vervolgen en om nader te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de exploitatie te verbeteren. Hierbij wordt ook de mogelijkheid meegenomen om de exploitatie door een andere partij dan Castellum B.V. uit te laten voeren. Gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van Castellum B.V. Dit moment, om te kiezen voor het definitief in de markt zetten van de exploitatie van het pand (met behoud van de theater en de sociaal-maatschappelijke functies) of hier samen met Castellum B.V. mee door te gaan, is nu gekomen en met die keuze wordt de marktverkenning afgesloten.
  De overall conclusie is dat de marktpartijen interessante voorstellen hebben aangeleverd die financieel gezien (zeker op langere termijn) een besparing binnen de gemeentelijke begroting op kunnen leveren. Geen van de voorstellen die de partijen hebben ingediend voldoen volledig aan het pakket van eisen uit de marktverkenning. Marktpartijen zien wel mogelijkheden om nieuwe functies aan het gebouw toe te voegen. Voor het businessplan van Castellum B.V. geldt dat deze gedegen is en er beperkte mogelijkheden zijn de exploitatie te verbeteren. Dit past binnen de gemeentelijke afspraken met Castellum B.V. Tot nu toe mocht Castellum B.V. bijvoorbeeld ook geen reserve opbouwen om eventuele risico’s op te vangen. Daarnaast is er duidelijk gecommuniceerd over het feit dat er geen nieuwe investeringen zouden worden gedaan.
  Het college ziet op basis van de uitkomsten van de marktverkenning voldoende inhoudelijke en financiële kansen om te kiezen voor een aanbesteding. De risico’s worden zo goed als mogelijk afgedekt in de gunnings- en randvoorwaarden van de te starten aanbesteding. De raad wordt in een apart besluit gevraagd wensen en bedenkingen in te dienen op de randvoorwaarden voor deze aanbesteding. Dit voorstel volgt zo snel mogelijk.

  Voorgesteld besluit

  1. Het proces van de marktverkenning 2019 af te ronden én
  2. Te concluderen dat er naar aanleiding van deze marktverkenning twee geïnteresseerde marktpartijen naar voren zijn gekomen die mogelijkheden zien voor een toekomst bestendige oplossing voor de huidige kostenontwikkelingen van het pand Castellum die tegelijkertijd ook de inhoudelijke opgave vanuit de (concept) cultuurvisie niet uitsluiten.
  3. Kennis nemen van de conclusie van de externe adviseurs dat de gedeelde ideeën van de marktpartijen (gedeeltelijk) buiten de grenzen van het pakket van eisen uit de marktverkenning 2019 vallen.
  4. Kennis nemen van de conclusie van de externe adviseurs dat de gemeentelijke B.V. (Castellum) een gedegen en onderbouwde businesscase heeft ingediend, waarbinnen nog aanpassingen/verbeteringen mogelijk zijn.
  5. Kennis nemen van de geschetste financiële feiten, kansen en risico’s
  6. Een aanbestedingsprocedure te starten als vervolg op de marktverkenning en hiervoor een projectbudget (voor 2 jaar) beschikbaar te stellen van € 150.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Participatie, en de financiële consequenties zullen worden verwerkt in de Najaarsnota 2021. Als er sprake is van een positief resultaat binnen Programma 4 zullen de kosten van dit project eerst met het resultaat van Programma 4 worden verrekend.
  7. De AVA te vragen Castellum B.V. hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen.
 2. 2

  Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland hebben gereageerd op vragen van Statenleden op de Motie Gnephoek van Tweede Kamerlid Koerhuis. In deze beantwoording loopt GS vooruit op uitkomsten van het bestuurlijk overleg met het college dat nog plaats moet vinden. Bovendien stelt het college de nodige kanttekeningen bij de beantwoording. Het college wijst GS hierop en nodigt de provincie uit tot een open dialoog over de invulling van de gemaakte afspraken Oude Rijnzone en de mogelijkheden die onze stadsranden bieden om meerdere urgente maatschappelijke opgaven aan te pakken.

  Voorgesteld besluit

  • de reactie van het college op de beantwoording door Gedeputeerde Staten op vragen van Statenleden van Provincie Zuid-Holland over de Motie Gnephoek, versturen aan Gedeputeerde Staten;
  • de brief en bijlagen ter informatie versturen aan de raad.