Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 20 april 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures. Bij de ontwikkeling van het wijkcentrum in de Edelstenenbuurt is ook de ontwikkeling van een voedselbank meegenomen. Beide voorzieningen zijn aan elkaar gekoppeld met een gezamenlijke ingang en een gezamenlijk dak. Het ontwerp en de nieuwbouw vindt gelijktijdig en op dezelfde locatie plaats. Het nieuwe pand van de voedselbank wordt door een ontvangstplein verbonden aan het reeds bestaande pand wat wordt uitgebreid en
  verbouwd tot wijkcentrum. De bouwwerkzaamheden voor beide panden worden gelijk uitgevoerd. Om kosten te besparen en het voorkomen van twee bouwers op éénzelfde bouwproject wordt dit project uitgevoerd door één lokale aannemer.

  Voorgesteld besluit

  1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door het bouwteamproces, “herontwikkeling van het wijkcentrum aan de Briljantstraat 1”, enkelvoudig onderhands te starten met  aannemingsbedrijf Bruijnes.
  2. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij resultaat binnen de gestelde kaders van dit proces (marktconforme prijs) en dan enkelvoudig onderhands het werk aan aannemingsbedrijf Bruijnes te gunnen.
  3. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de dienst “Architectenwerkzaamheden tbv bovengenoemde herontwikkeling”, enkelvoudig onderhands te gunnen aan Bloemen Architecten B.V.

 2. 2

  Voor de woningbouwlocatie Westvaartpark is in 2020 een bestemmingsplan vastgesteld. Voor een gedeelte van de woningbouwlocatie geldt dat woningbouw mogelijk is door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het woningbouwinitiatief van Konkreet BV past niet geheel binnen deze wijzigingsbevoegdheid. Om de ontwikkeling met 53 woningen alsnog mogelijk te maken wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Konkreet BV een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Westvaartpark ECO” te openen en vast te stellen;
  4. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting via de periodieke actualisatie van het MPG

 3. 3

  Rijnpark Ontwikkeling B.V. heeft het voornemen om op het voormalige Bosbeton-terrein aan de oostzijde van de kern Koudekerk aan den Rijn over te gaan tot de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein Rijnpark. Door het afsluiten van een Anterieure Overeenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Rijnpark Ontwikkeling B.V. een Anterieure Overeenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Bedrijventerrein Rijnpark” te openen en vast te stellen;
  4. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting via de periodieke actualisatie van het MPG.

 4. 4

  Mevrouw De Groot heeft vragen gesteld op grond van art. 40 van het regelement van orde, inzake de Villa van Teylingen. Het college heeft middels bijgevoegde brief de gestelde vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De door Rijn Gouwe Lokaal gestelde artikel 40 vragen betreffende de Villa van Teylingen in Boskoop te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

 5. 5

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Noordermeer van de VVD heeft vragen gesteld over de mogelijkheden om lokale ondernemers een voorsprong te geven bij aanbestedingen. In de vastgestelde brief worden deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40-vragen van de VVD-fractie te beantwoorden met bijgevoegde brief

 6. 6

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen al geruime tijd slechts weinig evenementen plaatsvinden. De gemeente wil evenementen en initiatieven steunen die binnen de geldende maatregelen wél kunnen plaatsvinden. Voor het organiseren van verschillende activiteiten tijdens Koningsdag 2021, ontvangt de Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  een bijdrage van € 1.000,- toekennen aan Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en ouderen tijdens Koningsdag 2021.

 7. 7

  Op 26 maart jl. heeft Horeca Nederland Alphen aan den Rijn (KHNAR) haar ‘herstelplan horeca’ aangeboden aan college en gemeenteraad. Dit herstelplan is ingediend naar eerder bestuurlijk overleg met de KHNAR. Op 14 april jl. is met KNHAR gesproken over het herstelplan. Het college heeft de reactie op het herstelplan schriftelijk beantwoord. Een afschrift van deze brief wordt aan de gemeenteraad gestuurd.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording op het herstelplan Horeca van Koninklijke Horeca Nederland Alphen aan den Rijn.

 8. 8

  In de Nota Grondbeleid 2020-2023 is vastgelegd dat wij actief grondbeleid kunnen voeren om ruimtelijke beleidsdoelstellingen van onze gemeente te realiseren. We zien steeds meer opgaven waarbij actief grondbeleid de beste mogelijkheden biedt om deze doelstellingen te realiseren en situaties waarin snel handelen vereist is. Met het strategisch verwervingsbudget als instrument kan daadkrachtiger worden gehandeld en de uitvoering worden bespoedigd.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Een strategisch verwervingsbudget in te stellen;
  2 Een investeringsbedrag van € 2.500.000,- beschikbaar te stellen als strategisch verwervingsbudget;
  3 De jaarlijkse rentekosten (maximaal € 62.500,-) vanaf 2022 ten laste te brengen van de reguliere begroting (grondzaken) en te dekken middels een onttrekking aan de reserve grondexploitatie;
  4 Het strategisch verwervingsbudget aan te merken als revolving fund waarbij eerder gemaakte verwervingskosten van strategische gronden overgeheveld worden naar een nieuw geopende grondexploitatie waardoor weer financiële ruimte beschikbaar komt voor andere grondaankopen;
  5 Jaarlijkse verantwoording via de P&C documentenverantwoording te laten lopen via de jaarrekening.

 9. 9

  De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacy binnen de gemeente. Hij houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het gemeentelijke privacybeleid en rapporteert hierover aan het college. Over 2020 is een jaarverslag uitgebracht waarin aanbevelingen zijn opgenomen. De gemeente neemt kennis van deze aanbevelingen en zorgt in 2021 voor de naleving ervan.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de Functionaris voor Gegevensbescherming.
  2. Kennis te nemen van de aanbevelingen over DPIA's en bewustzijn waar reeds gevolg aan is gegeven.
  3. Gevolg te geven aan aanbevelingen over visie en het efficiënter bijhouden van het register van verwerkingen door in 2021 onderzoek te doen naar noodzaak actualisatie visie en de inzet van een privacy tool.
  4. Het jaarverslag 2020 van de Functionaris voor Gegevensbescherming ter kennis te brengen aan de raad
 10. 10

  Gemeenten dienen een integriteitsbeleid te hebben en zich jaarlijks over de uitvoering daarvan te verantwoorden. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is een jaarverslag integriteit 2020 en een jaarplan integriteit 2021uitgebracht. Voor de activiteiten van Rijnvicus (BV) in het kader van ongewenste omgangsvormen in 2020 is een afzonderlijk jaarverslag opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het jaarverslag integriteit 2020;
  2. Kennisnemen van het jaarplan integriteit 2021;
  3. Kennisnemen van het jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Rijnvicus (BV) 2020;
  4. De gemeenteraad in kennis te stellen van beide jaarverslagen en het jaarplan.
 11. 11

  Zoals hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft, rapporteert Gemeente Alphen aan den Rijn jaarlijks over de ingediende bejegeningsklachten. Het Jaarverslag Klachten is een bundeling van zowel de interne als de externe klachtbehandeling. De interne klachtbehandeling bestaat uit de eerstelijns klachtbehandeling door Gemeente Alphen aan den Rijn en de externe klachtbehandeling bestaat uit tweedelijns klachtbehandeling door de Nationale Ombudsman. De jaaroverzichten die hierover zijn opgemaakt, vormen de basis van het Jaarverslag Klachten. De aanbevelingen die in het Jaarverslag worden gedaan, gaan over het optimaliseren van de klachtbehandeling. Iedere klacht kan namelijk een signaal en/of een onbenutte kans bevatten waar we met elkaar van kunnen leren, met als doel de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het Jaarverslag Klachten 2020 met daarbij:
  - Overzicht ingediende en geregistreerde klachten per team Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;
  - Overzicht ontvangen en behandelde verzoeken Nationale Ombudsman 2020; - Ombudsagenda 2021
  2. de aanbevelingen uit het Jaarverslag Klachten 2020 over te nemen;
  3. de gemeenteraad in kennis te stellen van het Jaarverslag Klachten 2020.

 12. 12

  De Extern Adviseurs en de Commissie bezwaarschriften rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van de aan hen voorgelegde besluiten. De Extern Adviseurs op het gebied van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Commissie bezwaarschriften op het gebied van
  bijvoorbeeld de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, de Jeugdwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit doen zij op basis van de verantwoording die zij afleggen voor de behandelwijze van de bezwaarschriften die aan hen zijn voorgelegd. In hun jaarverslagen doen zij aan de raad, de burgemeester en het college aanbevelingen ter verbetering van de besluitvorming en de behandeling van bezwaarschriften.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het jaarverslag 2020 van de Extern Adviseurs;
  2. Kennisnemen van het jaarverslag 2020 van de Commissie bezwaarschriften;
  3. De aanbevelingen van de Extern Adviseurs overnemen;
  4. De aanbevelingen van de Commissie bezwaarschriften overnemen;
  5. De jaarverslagen over 2020 van zowel de Extern Adviseurs als van de Commissie bezwaarschriften ter kennis van de raad te brengen.

 13. 13

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2021) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en projecten waar sprake is van kostenverhaal. Dit kostenverhaal is vastgelegd in facilitaire exploitaties.
  Het MPG 2021 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, de risico’s en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
  2. De financiële mutaties op basis van het geactualiseerde MPG 2021 te verwerken in de jaarrekening 2020;
  3. Het resultaat op afgesloten projecten van € 60.040 vast te stellen, waarbij
  a. Het resultaat bij afsluiting van de grondexploitatie Herontwikkeling Westkanaalweg 17 ter grootte van -/- € 77.213 wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement ten gunste van de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 77.213 (raadsbesluit 2020/219492);
  4. In het kader van de opening van de grondexploitaties Weteringpad en Marokkostraat de voor deze exploitaties benodigde verliesvoorziening, welke op contante waarde per 1-1-2021 becijferd wordt op € 263.524 te onttrekken aan de reserve Vastgoedmanagement en te storten in de reserve Grondexploitaties (raadsbesluit 2020/270740);
  5. De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties van € 175.159 vast te stellen;
  6. De verhoging van de verliesvoorzieningen van per saldo € 172.284 vast te stellen;
  7. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 415.150 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289) in totaliteit met  € 65.150 te verlagen ten gevolge van:
  a. gerealiseerde uitgaven op het investeringskrediet ter grootte van € 65.150;
  8. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 300.000 ten behoeve van investeringskrediet rijwielstalling cba-gebouw (raadsbesluit 2017/131940) in totaliteit met  € 300.000 te verlagen ten gevolge van:
  a. gerealiseerde uitgaven op het investeringskrediet ter grootte van € 300.000;
  9. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 3.500.000 te handhaven als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s ten gevolge van o.a. de Coronacrisis;
  10. De mutaties van beslispunten  3, 4, 5, 6, 7 en 8 te storten in c.q. te onttrekken aan de reserve Grondexploitaties;
  11. Het saldo van de reserve Grondexploitaties van € 4.145.993 vast te stellen en hiervan € 3.850.000 te reserveren, bestaande uit:
  a. de resterende reservering ter grootte van € 350.000 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289);
  b. de resterende reservering ter grootte van € 3.500.000 als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s ten gevolge van o.a. de Coronacrisis;
  12. Het saldo van de reserve Grondexploitaties na verwerking van de onder 10a t/m 10b genoemde reserveringen, zijnde € 295.993, te storten in de reserve Wonen en Infra;
  13. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

 14. 14

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021’ (MPG 2021), zaaknummer 373178. De bijlagen behorend bij het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021’ (MPG 2021) bevat gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 en 5b van het MPG 2021 en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 en 5b van het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021’ (MPG 2021) en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

 15. 15

  Op 29 oktober jl. heeft de fractie ChristenUnie een motie ingediend over: Bouwen voor burgers - onderzoek Woonplicht. In de motie wordt het college verzocht:
  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een woonplicht in de gemeente Alphen aan den Rijn in te voeren, waarbij nadrukkelijk gekeken moet worden naar handhavingsmogelijkheden, het maximum aankoopbedrag en een redelijke termijn voor de woonplicht;
  • en de raad hierover binnen drie maanden te informeren.
  Op 26 januari is de raad met een tussenbericht geïnformeerd over de stand van zaken en is toegezegd zo spoedig mogelijk met een volledige beantwoording van de motie terug te komen.
  Inmiddels is het traject om de woonvisie te actualiseren en in het verlengde daarvan een woningbouwakkoord te sluiten van start gegaan. Het voorstel is om de motie te beantwoorden in de woonvisie en het bijbehorende woningbouwakkoord, omdat een van de vraagstukken waar de woonvisie een oplossing voor moet bieden het beter bedienen van starters op de woningmarkt is. We gaan daarbij onderzoeken welke instrumenten nodig zijn in de Alphense woningmarkt. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een woonplicht maakt hier onderdeel van uit.

  Voorgesteld besluit

  - De motie ‘Bouwen voor burgers - onderzoek Woonplicht’ te beantwoorden in de woonvisie met bijbehorend woningbouwakkoord;
  - De raad hierover schriftelijk te informeren.

 16. 16

  Door Holland Rijnland is, samen met de dertien gemeenten, de Regionale Strategie Mobiliteit opgesteld (RSM). Vanuit onze regio, de Rijn en Veenstreek, zijn in de RSM knelpunten en speerpunten benoemd die hun basis vinden in de Strategische agenda Rijn- en Veenstreek. Het
  uitgangspunt is dat op het schaalniveau van Holland Rijnland de strategische opgaven worden verwoord. De vormgeving van het stuk wordt de komende dagen nog verder geoptimaliseerd. De RSM dient:
  • als strategisch document, waarmee Holland Rijnland het Rijk, provincie en omliggende regio's laat zien waar we samen voor staan en welke koers wij de komende decennia in willen slaan op gebied van toekomstbestendige mobiliteit;
  • als lobbydocument naar andere partijen;
  • als basis voor de regionale mobiliteitsagenda

  Voorgesteld besluit

  1 Vast te stellen dat de subregionale speerpunten voldoende zijn geborgd in de Regionale Strategie Mobiliteit;
  2 De agendacommissie te vragen de RSM te agenderen voor behandeling in de raad van 3 juni 2021, gelijktijdig met of aansluitend op de Regionale Omgevings Agenda Holland Rijnland;
  3 De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten op de regionale strategie.

 17. 17

  Het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft onlangs besloten om de
  subsidieregeling Preventie voor het onderdeel “buurtsportcoaches” in te trekken en de inzet van
  buurtsportcoaches in de toekomst anders vorm te geven. Anders vormgeven zal plaatsvinden door
  het oprichten van een stichting die deze activiteiten voor de gemeente gaat uitvoeren. Voor het
  oprichten van een stichting is op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet nodig dat het
  college een ontwerpbesluit tot het oprichten van een stichting aan de gemeenteraad toezendt voor
  wensen en bedenkingen voordat het college definitief overgaat tot oprichting van de stichting.

  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met het ontwerpbesluit van het college tot het oprichten van de Stichting
  Alphen Vitaal (inclusief het concept statuten);
  - De raad voorstellen om op grond van het bepaalde in artikel 160, tweede lid,
  Gemeentewet, haar wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van het ontwerpbesluit
  van het college tot oprichting van de Stichting Alphen Vitaal.

 18. 18

  In december 2020 heeft de gemeenteraad gesproken over een herhaling van de Minima-Effectrapportage (MER). Hiervoor is een motie ingediend, vanuit de zorg over de effecten van de coronacrisis op kwetsbare Alphense inwoners. Na toezeggingen van het college, is deze motie uiteindelijk niet in stemming gebracht.


  Eind 2015 heeft het Nibud voor de gemeente Alphen aan den Rijn een MER opgesteld. Hierbij is een aantal hypothetische huishoudtypes (voorbeeldsituaties) onderzocht. Het gaat hierbij om huishoudens met een laag inkomen. Voor deze huishoudens wordt berekend hoe de maandelijkse begroting eruit ziet, inclusief alle toeslagen en andere (gemeentelijke) inkomensondersteunende voorzieningen.


  Via de raadsbrief informeert het college de raad over een aantal recente onderzoeken, die zicht geven op kwetsbare Alphenaren en de impact van Corona op deze kwetsbare inwoners. Gegeven deze onderzoeken, verwacht het college dat een nieuwe MER geen nieuwe inzichten oplevert en stelt het college voor om geen nieuwe MER op te laten stellen. Het betreft de volgende onderzoeken:

  1. Rapport Nibud: 5 Jaar MER bij 80 gemeenten
  2. Rekenkameronderzoek aanpak armoede en schulden
  3. Onderzoek Deloitte gevolgen Corona
   Daarnaast informeert het college de raad over de factsheet inkomensondersteunende voorzieningen 2020, zoals toegezegd in de commissie van 4 maart 2021 bij het bespreken van de discussiepaper “Impact Corona”.

  Voorgesteld besluit

  1. De raadsinformatiebrief over de minima-effectrapportage en de factsheet inkomensondersteunende voorzieningen te versturen.
 19. 19

  De komende jaren staat er een forse bouwopgave (bouw- en civiele projecten) gepland in Alphen aan den Rijn. Het realiseren daarvan geeft een belangrijke impuls aan de economie en leefbaarheid in de stad. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de bouwlogistiek die hiermee gepaard gaat; wat is de impact daarvan op de bereikbaarheid, veiligheid en de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2. Door als gemeente sterker te kunnen sturen op de wijze waarop bouwlogistiek georganiseerd wordt moet dit leiden tot efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek.

  Voorgesteld besluit

  1. Een verkenning te starten naar de mogelijkheden om als gemeente een actievere rol in te nemen bij het verduurzamen van de bouwlogistiek.
  2. Bij de verkenning kostenloos gebruik te maken van ondersteuning door de Projectmanager duurzame bouwlogistiek voor Ministerie van IenW gedurende ca. acht adviesdagen.
  3. De uitkomsten van de verkenning uit te werken in een concreet implementatieplan.

 20. 20

  Door Holland Rijnland is, samen met de dertien inliggende gemeenten, de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland (ROA) opgesteld. In dit document is beoogd een antwoord te geven op de vraag hoe de ruimtelijke druk op de regio kan worden benut om de aantrekkelijkheid van de regio te behouden en versterken.

  Voorgesteld besluit

  1 Vast te stellen dat lokale en regionale ruimtelijke speerpunten voldoende zijn geborgd in de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland;
  2 De agendacommissie te vragen de Regionale Omgevings Agenda Holland Rijnland te agenderen voor behandeling in de raad van 3 juni 2021, gelijktijdig met of aansluitend op de Regionale Strategie Mobiliteit;
  3 De raad derhalve voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten op de regionale omgevingsagenda.

 21. 21

  Op dinsdag 16 maart 2021 heeft het college besloten om de uitvraag van de Subsidieregeling Preventie voor Deelsubsidie II, het onderdeel Buurtsportcoaches in te trekken wegens zwaarwegende omstandigheden. Geen van de partijen die een subsidieaanvraag heeft ingediend, heeft om die reden subsidie verleend gekregen. Het college wil op basis van redelijkheid en billijkheid met de inschrijvende partijen in overleg treden over een tegemoetkoming voor de kosten die zij voor de aanvraag hebben gemaakt.

  Voorgesteld besluit

  1. In gesprek gaan met de partijen die subsidie hebben aangevraagd voor de Subsidieregeling Preventie voor Deelsubsidie II, het onderdeel Buurtsportcoaches, om te komen tot een nader te bepalen tegemoetkoming voor hun kosten om te komen tot de subsidieaanvraag;
  2. De heer A. Schans, in de functie van Manager Samenleving, te mandateren om namens het college afspraken te maken over de tegemoetkoming;
  3. Akkoord gaan met bijgevoegde conceptbrief die verstuurd gaat worden zodra het college hoogte tegemoetkoming heeft bepaald.
 22. 22

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op het collegevoorstel (zaaknummer 370203) inzake de opening en vaststelling van een grond- en facilitaire exploitatie voor het project Havenfront. De bijlage 1 behorend bij de grondexploitatie Havenfront en de bijlage 1 behorend bij de facilitaire exploitatie Havenfront bevatten gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 1 van de grondexploitatie Havenfront en bijlage 1 van de facilitaire exploitatie Havenfront en de gemeenteraad voor te stellen om deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van:
   a. de bijlage 1 van de grondexploitatie Havenfront en
   b. de bijlage 1 van de facilitaire exploitatie Havenfront en
   de gemeenteraad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.
 23. 23

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.
  Voor de volgende stap in de transformatie van Rijnhaven-Oost is het noodzakelijk nog twee milieubelemmeringen weg te nemen. De oplossing van deze belemmeringen is opgenomen in het projectgebied ‘Havenfront’.


  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met marktpartijen BPD en Vink Bouw de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van (de eerste fase van) Havenfront onderzocht. Voor het vervolg van de realisatie is de gemeente voornemens om met deze partijen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
  Dit heeft geresulteerd in een plan dat de realisatie van circa 670 woningen behelst, waarvan minimaal 25% als sociale huurwoning beschikbaar komt en ruim 50% in de categorie betaalbaar valt.


  De beoogde transformatie zal voor het grootste deel van het exploitatiegebied door middel van actief grondbeleid tot stand komen. De gemeente heeft hiervoor een grondexploitatie opgesteld. Het resterend deel komt via facilitair grondbeleid tot ontwikkeling en is vastgelegd in een facilitaire exploitatie. Aangezien de grondexploitatie een financieel tekort kent, is bij het Rijk een subsidieaanvraag in het kader van de woningbouwimpuls ingediend. Deze subsidie is verstrekt. Daarnaast heeft ook de provincie een financiële bijdrage toegezegd. Het resterende tekort dient gedekt te worden door de gemeente.
  De raad wordt voorgesteld om de grond- en facilitaire exploitatie te openen en vast te stellen en in te stemmen met het dekkingsvoorstel voor het tekort op de grondexploitatie.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen de grondexploitatie Havenfront en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen en de grondexploitatie te openen;
  2. De raad voor te stellen de facilitaire exploitatie Havenfront en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen en de facilitaire exploitatie te openen;
  3. De raad voor te stellen om ter dekking van het negatieve resultaat van de grondexploitatie een verliesvoorziening te treffen ter grootte van € 4.087.649,- op contante waarde per 1-1-2021 en deze:
   a. voor een bedrag van € 1.600.000,- te dekken door middel van het aframen van eerder voor Rijnhaven-Oost beschikbaar gesteld (project-)budget en dekking via de reserve Herstructurering bedrijventerreinen;
   b. het restant ter grootte van € 2.487.649,-, gelet op het feit dat de reserve Grondexploitaties en de reserve Wonen & Infra over onvoldoende middelen beschikken, te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve;
  4. De algemene reserve weer te compenseren zodra voldoende middelen beschikbaar zijn via de reserve Grondexploitaties en/of de reserve Wonen & Infra;
  5. De raad voor te stellen om de financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting via een separate begrotingswijziging.
 24. 24

  Eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen is een actueel probleem dat door de coronamaatregelen steeds groter wordt. Jongeren zien een deel van hun normale structuur wegvallen. Veel jongeren zijn op dit moment kwetsbaar of dreigen dit te worden. Er is een zeer dringende behoefte aan meer fysieke activiteiten voor jongeren en aan ontmoeting. Het is daarom juist nu belangrijk om in contact te blijven met hen en activiteiten en ondersteuning te blijven organiseren.
  Jongeren en jongvolwassenen zijn voor hun welzijn en ontwikkeling afhankelijk van onderling contact en interactie die belangrijk voor hen zijn. De verwachting is dat de vraag naar psychische hulp onder jeugdigen de komende tijd verder toe zal nemen.
  BOOST heeft tot 1 juli 2021 de opdracht om onder andere activiteiten te organiseren ten behoeve van het welbevinden van deze jongeren en jongvolwassenen. Vanwege de urgentie om juist voor deze groep fysiek activiteiten te organiseren, is het wenselijk de komende periode BOOST extra activiteiten te laten organiseren binnen alle wijken en kernen op het gebied van: sport en bewegen, kunst en cultuur, ontmoeten en training en ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is dat het laagdrempelig is zodat het voor jongeren en jongvolwassenen ook interessant is om aan te sluiten bij de activiteiten.
  Bij de totstandkoming van het extra aanbod worden jongeren en jongvolwassenen nauw betrokken. Vanuit BOOST wordt nauw samengewerkt met diverse verenigingen, scholen, Alphen Beweegt en Tom in de buurt. De basis van de aanpak wordt gefinancierd vanuit de huidige budgetten van BOOST en TOM in de buurt. Voor de extra aanvullende inzet zijn aanvullende middelen aangevraagd.

  Voorgesteld besluit

  • BOOST een extra subsidie te verlenen ad €57.400,- voor activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen voor de periode april - 1 juli 2021;
  • En te dekken uit de inkomsten ‘Vierde pakket maatregelen coronacrisis’ van het Rijk.