Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 6 april 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De heer Goes heeft namens de fractie van de PvdA vragen gesteld over de verleende
  omgevingsvergunning voor een grasdrogerij aan de Hogeveenseweg 57-59 in Benthuizen.
  Gevraagd wordt om een intrekkingsprocedure te starten.
  Het college is van mening dat met het starten van een intrekkingsprocedure van de verleende
  milieuvergunning een belangrijk argument wordt los gelaten om conform eerder gemaakte
  afspraken met provincie en initiatiefnemer medewerking te verlenen aan het oprichten van een
  composteerinrichting door middel van een herziening van het bestemmingsplan. Hierdoor gaat de
  nieuwe situatie er milieutechnisch beter op worden. Het is dan ook niet verstandig om nu een
  intrekkingsprocedure te starten.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met verzending van de brief aan de heer Goes (PvdA fractie)
  overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief

 2. 2

  De vragen volgens art. 40 betreffende de Gladheidsbestrijding van raadslid Blom - de Ruiter te beantwoorden met aangehechte brief.

  Voorgesteld besluit

  - De vragen te beantwoorden met aangehechte brief

 3. 3

  Alphen aan den Rijn heeft grote ambities voor Duurzaamheid: in 2050 zijn we CO2 neutraal, volledig circulair en klimaat adaptief met een grotere biodiversiteit. Daarnaast is er de ambitie dat iedere inwoner een passende woning heeft. De bouwsector is cruciaal bij het behalen van deze doelen. Met het ondertekenen van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen geeft de gemeente aan wat de uitgangspunten zijn bij nieuwbouwprojecten om deze ambities te bereiken

  Voorgesteld besluit

  1. Deel te nemen aan de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen;
  2. De kosten van € 7.500,- gelijkelijk te verdelen over de opgaven Duurzaamheid & Klimaat en Toekomst bestendig Wonen en verblijven.
  3. De portefeuillehouder Duurzaamheid het mandaat te verlenen de City Deal namens het College te ondertekenen;
 4. 4

  Gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan haar nieuwe woonvisie, gericht op de gewenste
  ontwikkeling van het wonen in de gemeente tot 2026. De huidige woonvisie ‘De Alphense
  Woonagenda’ is vastgesteld in 2016. Sinds 2016 is er echter veel gebeurd. De druk op de
  woningmarkt is opgelopen, regelgeving is veranderd en de gemeente heeft de
  verantwoordelijkheid voor meer doelgroepen gekregen. Daarom gaat de gemeente over tot het
  opstellen van een nieuwe woonvisie, vanuit de gedachte dat een combinatie van meerdere
  ingrepen nodig is om de woningmarktproblematiek te verlichten. Ook moet de visie bijdragen aan
  de doorontwikkeling van de gemeente tot een knooppunt van landschap en stad met vitale kernen
  faciliteert zoals staat beschreven in de ontwerp-Omgevingsvisie “Groene gemeente met lef”. De
  woonvisie geeft daarmee een beeld van de gewenste ontwikkeling van de gemeente en de
  ontwikkeling van de kernen en wijken. De woonvisie kent daarom straks bij uitwerking een
  algemeen deel met uitgangspunten op gemeenteniveau en gebiedsgerichte vertaling hiervan naar
  de wijken en kernen. In deze eerste contourennotitie geven we een aanzet voor de
  thema’s/contouren die in de woonvisie verder uitgewerkt zullen worden.
  De notitie geeft een aanzet tot ambities van de gemeente en de opgaves waar zij de komende
  jaren voor staat. In de contourennotitie wordt de prioritering gegeven aan de thema's:


  1. Voldoende bereikbare woningen;
  2. Aandacht voor senioren en bijzondere groepen met een zorgvraag;
  3. Gezonde vergroening en landschappelijke verstedelijking om kwalitatief hoogwaardige en
  diverse leefomgevingen te creëren;
  4. Verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de contourennotitie woonvisie Alphen aan den Rijn;
  2. De raad voor te stellen deze contourennotitie vast te stellen;
  3. Hiermee de prioriteiten voor de op te stellen woonvisie te bepalen.

 5. 5

  Beantwoording van vragen gesteld in en naar aanleiding van de Raadscommissie RED d.d. 11 maart 2021

  Voorgesteld besluit

  • De beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens en naar aanleiding van de raadscommissievergadering van 11 maart op voorgestelde wijze te beantwoorden
 6. 6

  Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI-wetgeving)
  gewijzigd. Hierin staat hoe gemeenten en het UWV hun wettelijke taken moeten uitvoeren voor
  werkgevers en werkzoekenden. De wijziging heeft betrekking op het verder versterken van de
  samenwerking tussen gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland.
  In het besluit SUWI is opgenomen, dat de colleges van B&W in de arbeidsmarktregio (Holland
  Rijnland) en het UWV jaarlijks een uitvoeringsplan vaststellen. Dit geldt voor alle
  arbeidsmarktregio’s in Nederland om er zo voor te zorgen dat elk regionaal WSP straks hetzelfde
  basispakket aan diensten aanbiedt en werkgevers weten waarvoor zij terecht kunnen. De subregionale WSP’s binnen Holland Rijnland (Rijnvicus, Dijn- en Bollenstreek en regio Leiden) en het UWV vormen het regionaal WSP Holland Rijnland.

  Voorgesteld besluit

  1.Het Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland 2021 (d.d. 16 maart 2021) vast te stellen in
  navolging van de wetswijziging SUWI (1 januari 2021), waarbij de volgende hoofdpunten van
  toepassing zijn:
  a. Eén gemeenschappelijk publiek aanspreekpunt voor gemeenten en UWV in het
  Werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland;
  b. Een eenduidige werkgeversdienstverlening, waarbij tenminste hetzelfde basispakket aan
  dienstverlening wordt geboden aan werkgevers in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland;
  c. Het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en UWV vanuit een gezamenlijk
  regionaal uitvoeringsplan dat jaarlijks wordt opgesteld conform de SUWI-wetgeving.

 7. 7

  Stichting Max is voor 2019 een subsidie verleend. Daarbij zijn de activiteiten op de locatie Olympiaweg tot 1 juli 2019 gesubsidieerd. Op het moment van de subsidieverlening was er sprake dat nieuwbouw zou plaatsvinden van het Ashramcollege op de locatie Olympiaweg. In 2019 werd duidelijk dat deze nieuwbouw op deze locatie niet zou plaatsvinden en heeft st. Max op deze locatie de activiteiten kunnen voortzetten. Voor de periode 1 juli 2019 – 1 januari 2020 heeft stichting Max verzocht het totale subsidiebedrag voor 2019 te verlenen en vast te stellen. Daar de activiteiten waarop de subsidie betrekking heeft na 1 juli 2019 door stichting Max gecontinueerd zijn , heeft het college daartoe besloten.

  Voorgesteld besluit

  De subsidie 2019 van de Stichting Max vast te stellen op 19.200 euro.

 8. 8

  Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de maatregelen Hazerswoude-Dorp in het kader van het project N207-Zuid. Door middel van deze brief verzoekt het college de provincie de maatregelen HWD op te nemen in de nieuwe versie van het Provinciaal Inpassingsplan.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde brief versturen naar Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland

 9. 9

  Van 15 oktober tot en met 25 november 2020 heeft het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan heeft betrekking aan het Reijerskoop 58-60, 64, 78, ten noorden van 68/78 en tussen 102-114, de Biezen 116 en 144a en Goudse Rijweg 130 en voorziet voornamelijk in het amoveren en/of extensiveren van (sierteelt)bedrijven, (gedeeltelijk) gesitueerd in het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, en het realiseren van compensatiewoningen en/of –rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het samenvoegen van sierteeltpercelen.
  Tijdens de inzageperiode is een 10-tal zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan ingekomen.
  Deze zienswijzen hebben aanleiding om het plan op enkele onderdelen te wijzigen. Burgemeester
  en wethouders hebben het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging (Transformatiegebied Reijerskoop e.o.) (bijlage 1), vast te stellen;
  2. De regels, de toelichting, de verbeelding en bijbehorende documenten van het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging te wijzigen zoals aangegeven in de onder 1 genoemde Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging (Transformatiegebied Reijerskoop e.o.);
  3. Het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk7wij-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de hiervoor onder 2 aangegeven wijzigingen;
  4. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging gewijzigd vast te stellen;
  5. Vast te stellen dat het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 10. 10

  Eén van de gemeentelijke onderscheidingen die de gemeente uitreikt, is de erepenning. Deze penning is bedoeld voor personen of organisaties die bijzondere inspanningen hebben verricht voor de Alphense gemeenschap.
  De heer Bert van Zeijts ontvangt een erepenning, omdat hij zich meer dan 20 jaar met hart en ziel heeft ingezet voor de Hospicegroep in Alphen aan den Rijn en omgeving, met als resultaat een organisatie die niet meer weg te denken is uit de lokale samenleving.

  Voorgesteld besluit

  De erepenning toe te kennen aan de heer Bert van Zeijts.