Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 8 juni 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente heeft in 2016 nadere regels vastgesteld voor het hebben van een terras. In de APV wordt hiernaar verwezen. Voldoe je niet aan de nadere regels voor het hebben van een terras dan kan je hiervoor een terrasvergunning aanvragen. In deze nadere regels is een gebied aangewezen in het centrum van de kern Alphen aan den Rijn (aangewezen gebied) waar terrassen tussen 1 april en
  1 oktober open mogen blijven tot 00:30 uur. Buiten dit aangewezen gebied mogen de terrassen openblijven tot 23:00 uur. Dit aangewezen gebied is destijds tot stand gekomen vanwege het voornamelijk dominerende horeca karakter in dit gebied. Vanwege een motie van GroenLinks en Nieuw Elan in de gemeenteraad van december 2020 en de maatschappelijke effecten van Covid19 gaat de gemeente in de maanden juli, augustus en september 2021 een pilot draaien in de gehele gemeente Alphen aan den Rijn als het gaat om verruimde openingstijden van terrassen. Horecaondernemers die mee willen doen aan deze pilot kunnen zich hiervoor aanmelden en moeten zich wel aan bepaalde voorwaarden houden zoals o.a. het betrekken van de omwonenden, medewerking verlenen aan tussentijdse evaluatiemomenten en aan de eindevaluatie.

  Voorgesteld besluit

  - instemmen met het uitvoeren van een pilot gelijktrekken terrastijden in de maanden juli, augustus en september 2021 in de gehele gemeente Alphen aan den Rijn;
  -instemmen met conceptbrief die horecaondernemers ontvangen indien zij meedoen aan de pilot;
  -instemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad over de uitvoering van de motie gelijktrekken terrastijden;
  -instemmen met gunnen van de opdracht om de evaluatie uit te voeren aan bureau Awareness;
  -brief over de motie gelijktrekken terrastijden ter informatie sturen naar de gemeenteraad.;
  - Het uitvoeringsbesluit ‘Nadere regels voor het hebben van een terras 2021’ op grond van artikel 2:28a en 2:29 APV vast te stellen.

 2. 2

  November 2016 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn de Nota Bodembeheer regio gemeenten Midden-Holland en Zoetermeer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart (BKK)  vastgesteld. De nota heeft een geldigheid van 10 jaar. De geldigheid van de BKK loopt van rechtswege na 5 jaar af. De BKK moet of voor die datum geactualiseerd worden vastgesteld, of de geldigheid moet worden verlengd, waarbij de kaarten ongewijzigd blijven. Zonder verlenging of actualisatie van de BKK vervallen deze.
  De geldigheid van de BKK wordt daarom verlengd met 5 jaar. De verlenging van de geldigheidsduur met 5 jaar is eenmalig. Zoveel eerder als besluitvorming en invoering van nieuwe regelgeving dit nodig maakt, zal de nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart worden herzien.

  Voorgesteld besluit

  1. De geldigheid van de bodemkwaliteitskaart (BKK) behorende bij de Nota bodembeheer regio Midden-Holland met 5 jaar te verlengen;
  2. De gemeenteraad te informeren door toezending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  3. Kennis te geven vandit besluit via de gemeentelijke publicaties.

 3. 3

  Aan Noordeinde 11C-D in Aarlanderveen bevinden zich kassen van een voormalige Rozenkwekerij.
  Het plan omvat de sloop van 17.000 m2 aan kassen, de ontwikkeling van 5 vrijstaande woningen, een natuurcamping en de omzetting van 2 bedrijfswoningen. Er wordt al lang gewerkt aan een plan om dit perceel te herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Jaren hebben gesprekken tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie plaatsgevonden over aantallen, 20 KE contour en andere aspecten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan dat ruimtelijk- en financieel acceptabel is. Er is een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars gesloten. Op basis van de gemaakte afspraken is vervolgens een bestemmingsplan voorbereid om de planontwikkeling mogelijk te maken. Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met een aantal adviesinstanties. De vooroverlegreacties hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan.
  Als vervolg hierop hebben burgemeester en wethouders de bereidheid uitgesproken medewerking te verlenen aan de gevraagde ontwikkelingen door het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de zienswijze periode.

  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11C-D, Kronenburgerpark, Aarlanderveen met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-ON01 de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11C-D, Kronenburgerpark, Aarlanderveen vast te stellen;
  3. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het ontwerpbestemmingsplan;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11C-D, Kronenburgerpark, Aarlanderveen gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. De gemeenteraad informeren middels bijgaande (concept) raadsinformatiebrief.

 4. 4

  Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke woningbouwlocaties (de onorthodoxe woningbouwlocaties) waarvoor het college de procedure van de wijziging van het bestemmingsplan zal opstarten. Twee van deze locaties, de locaties Klompenmaker en Bospark, zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocaties woningbouw Alphen Stad.
  In het ontwerpbestemmingsplan zijn de planologisch-juridische kaders opgenomen waarbinnen de ontwikkelingen moeten worden uitgewerkt. Voor de locaties is de haalbaarheid van de beoogde ontwikkelingen onderzocht en deze zijn haalbaar gebleken. Het resultaat van de onderzoeken is beschreven in het ontwerpbestemmingsplan. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan en een ontwerpbesluit hogere waarden geluid zes weken ter inzage gelegd. Een ieder heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocaties woningbouw Alphen Stad met identificatienummer NL.IMRO.0484.Ainbreidingalphen-ON01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocaties woningbouw Alphen Stad vast te stellen;
  3. Geen milieueffectrapport op te stellen voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden geluid gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij voor een ieder de gelegenheid bestaat om zienswijzen in te dienen;
  5. Kennis te geven van de voorbereiding van het bestemmingsplan conform artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening;
  6. De gemeenteraad te informeren met de (concept) raadsinformatiebrief.

 5. 5

  Het college ontving een brief van de VOA met als onderwerp de stijging van onroerendezaakbelasting voor bedrijven. Het college gaat hierbij in op de brief.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegde reactie op de brief van de VOA met betrekking tot de stijging van OZB bedrijven
 6. 6

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker, zaaknummer 383138.
  De ‘Rapportage Grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker d.d. 27-05-2021’ behorend bij de grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker bevat gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt de raad voorgesteld om de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de ‘Rapportage Grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker d.d. 27-05-2021’ te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van ‘Rapportage Grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker d.d. 27-05-2021 behorende bij de grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker te bekrachtigen.

 7. 7

  De raad van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in mei 2020 ingestemd met het in ontwikkeling nemen van een aantal onorthodoxe woningbouwlocaties. Dit zijn binnenstedelijke locaties waar op korte termijn gebouwd kan worden om de woningnood terug te dringen. Klompenmaker is één van deze locaties. Het doel is om hier een woonzorgcomplex te realiseren met maximaal 40 appartementen. Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie vast te stellen zodat er een start gemaakt kan worden met deze ontwikkeling. De kosten die de gemeente maakt voor onder andere projectbegeleiding en bouw- en woonrijp maken, worden terugverdiend met de verkoop van de grond.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De rapportage ‘Grondexploitatie Klompenmaker d.d. 27-05-2021’ vast te stellen;
  2. Het resultaat toe te voegen aan de reserve Wonen en Infra;
  3. De financiële gevolgen op te nemen en in de begroting te verwerken via een separate begrotingswijziging (jaarschijf 2021) en via de eerstvolgende actualisatie van het MPG (jaarschijf 2022 en volgende jaren).

 8. 8

  Nadat het project Centrum Zuid door het uitstappen van Ahold in het plan stilviel, heeft de gemeente getracht met ontwikkelaar Leyten een doorstart te maken. Helaas lukte dat niet. Daarop is de overeenkomst met ontwikkelaar Leyten ontbonden. De gemeente heeft aan Volker Wessels
  gevraagd om onderzoek te doen naar een financieel haalbaar plan, waarbij zij de samenwerkingmet Leyten ook zouden onderzoeken. Leyten heeft aan de gemeente en aan Volker Wessels aangegeven, dat zij niet in deze samenwerking wil meewerken. Leyten heeft de gemeente gemeld
  alsnog Centrum Zuid te willen ontwikkelen. Het college informeert Leyten over haar standpunten en nodigt Leyten wederom uit om voor de
  ontwikkeling van haar eigendom te komen tot een samenwerking met de gemeente en Volker Wessels.

  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met de inhoud van de brief aan ontwikkelaar Leyten en deze brief versturen;
  - De gemeenteraad informeren door deze brief ter kennisneming te sturen.

 9. 9

  Het college heeft een regeling vastgesteld om commerciële gebruikers van gemeentelijk vastgoed over 2020 een huurkorting aan te bieden mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Belangrijke voorwaarde is dat sprake is van een omzetdaling van tenminste 30%. Een klein deel van de commerciële huurders/erfpachters heeft aangegeven gebruik te willen maken van deze regeling. Het college gaat met deze gebruikers, voor zover zij (alsnog) voldoen aan de voorwaarden, een aanvullende overeenkomst aan waarin de afspraak over de huurkorting wordt vastgelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de honorering / afwijzing van de aanvragen om huurkorting 2020 overeenkomstig het in dit advies gestelde.
  2. De kosten ad € 29.333,- ten laste brengen van respectievelijk:
  • de grondexploitatie “de Werf” 2022 ad. € 7.915,- via de actualisatie van het MPG 2022 ;
  • de via de jaarrekening 2020 gereserveerde middelen (nog te betalen balanspost) ad. € 21.418,-;
  1. Het restant aan gereserveerde middelen labelen als dekking voor de huurkorting 2021.
 10. 10

  Het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft onlangs besloten om de subsidieregeling Preventie voor het onderdeel “buurtsportcoaches” in te trekken en de inzet van buurtsportcoaches in de toekomst anders vorm te geven. Anders vormgeven zal plaatsvinden door het oprichten van een stichting die deze activiteiten voor de gemeente gaat uitvoeren. Voor het oprichten van een stichting is op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet nodig dat het college een ontwerpbesluit tot het oprichten van een stichting aan de raad toezendt zodat hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college kan brengen voordat het college definitief overgaat tot oprichting van de stichting. De gemeenteraad heeft hierop geen wensen of bedenkingen geuit en daarmee kan het college definitief overgaan tot het besluit tot oprichting van de stichting Alphen Vitaal.

  Voorgesteld besluit

  • over te gaan tot definitief besluit tot oprichting van de Stichting Alphen Vitaal;
  • over te gaan tot benoeming van de heer A.H.J. Theelen tot bestuurder van de Stichting Alphen Vitaal.
 11. 11

  Van 25 maart tot en met 5 mei 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan voorziet in het realiseren van 9 vrijstaande woningen op het perceel Linnaeusweg 2 te Boskoop.
  Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingekomen. Wel is een reactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland ontvangen. Deze reactie geeft geen aanleiding om het plan gewijzigd vast te stellen. Er zijn wel enkele ambtshalve aanpassingen op de toelichting van het plan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en –besluit.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de reactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland op het ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop;
  2. Het bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKlinnaeusweg2-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven aanpassingen op de toelichting van het plan;
  3. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 12. 12

  Om de ontwikkeling van Bentwijck (voorheen Bentlanden II) planologisch mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk om de bestemming van het perceel Heerewegh 30 in Benthuizen te wijzigen naar een woonbestemming. Met de eigenaar van deze gronden zijn hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

  Voorgesteld besluit

  1. Een overeenkomst te sluiten met de eigenaar van het perceel Heerewegh 30 in Benthuizen, waarin afspraken zijn gemaakt over een vervolgfunctie naar wonen van het perceel Heerewegh 30; één en ander volgens bijgevoegde concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.
 13. 13

  Voor de ontwikkeling van Bentwijck stelt de gemeente een bestemmingsplan op. Met de ontwikkelaar is afgesproken wanneer deze door de raad vastgesteld zou moeten zijn. Deze datum is niet gehaald. In het addendum wordt afgesproken hoe de partijen omgaan met deze vertraging.

  Voorgesteld besluit

  1 Met Van Wijnen Projectontwikkeling West BV een ontwikkelovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van Bentlanden II (Bentwijck) in Benthuizen;
  2 Wethouder G. van As –portefeuillehouder Wonen- te mandateren om de ontwikkelovereenkomst namens uw college aan te gaan, eventuele tekstuele wijzigingendoor te voeren en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  3 De financiële gevolgen van deze overeenkomst worden onderdeel van een (eind dit jaar) te openen grondexploitatie Bentlanden II.
  4 Ingevolge artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10 Wet openbaarheid bestuur lid 2 sub b., gelet op de economische en/of financiële belangen van de gemeente, geheimhouding op te leggen.