Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 februari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De overeenkomst met Tom in de buurt voor de uitvoering van ondersteuning eindigt eind 2021. Daarom zoeken de Rijnstreekgemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop per 2022 een nieuwe samenwerkingspartner door het uitschrijven van de opdracht ondersteuning. Met deze opdracht ondersteuning gaan de Rijnstreekgemeenten voortvarend door op het ingeslagen pad. Nog meer staan de hulpvraag én de mogelijkheden van de inwoner voorop door het verbreden en verdiepen van de opdracht. In de voorliggende opdracht is de toegang tot alle Wmo-maatwerkvoorzieningen ondergebracht, zodat de inwoner voor alle Wmo-aanvragen bij één organisatie terecht kan. Opdrachtnemer organiseert en indiceert dus ook de toegang voor die maatwerkvoorzieningen (zoals huishoudelijke hulp) die niet tot deze opdracht behoren maar bij samenwerkingspartners belegd zijn. Daarbij hoort brede advisering en informatieverstrekking, inclusief informatie en advies over het aanbod van partners.
  De verdieping van de opdracht om inwoners in een kwetsbare situatie te ondersteunen komt onder meer tot uitdrukking met een stevige inzet op bemoeizorg en intensieve ambulante begeleiding.
  Bovengenoemde verbreding en verdieping wordt verder doorgevoerd als ook de toegang tot maatschappelijke zorg en de ondersteuning maatschappelijke zorg op een later te bepalen moment aan de opdracht worden toegevoegd. Wanneer dit kan is afhankelijk van de regionale en landelijke afspraken over de doordecentralisatie maatschappelijke zorg.
  Voor deze radicaal integrale Opdracht kiezen de Rijnstreekgemeenten voor een opdrachtnemer die bovenal samenwerkingspartner is van de Rijnstreekgemeenten. Een partner die staat voor het belang van de inwoner en die zich verbindt aan de Opdracht en de andere samenwerkingspartners in het sociale domein. Dit is een partner met een intrinsieke motivatie om te leren, te ontwikkelen en te innoveren, een partner die dichtbij is in de Rijnstreek.

  Voorgesteld besluit

  De Aanbestedingsleidraad Ondersteuning ‘Dichtbij in de Rijnstreek’ vaststellen en vrijgeven voor publicatie op 25 februari 2021 in Negometrix.

 2. 2

  De activiteiten van Alphen Marketing worden per oktober 2020 uitgevoerd vanuit een nieuwe opgerichte stichting Alphen Marketing. Hiervoor heeft de gemeente een opdracht- en DAEB overeenkomst gesloten met de stichting Alphen Marketing. Daarin staat opgenomen dat de
  stichting jaarlijks een begroting indient, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college. Op basis hiervan wordt de opdracht verstrekt en het budget beschikbaar gesteld. Het college besluit nu over de begroting Alphen Marketing 2021.

  Voorgesteld besluit

  - De begroting 2021 van stichting Alphen Marketing goed te keuren;
  - Op basis van de begroting 2021, voor 2021 een opdracht te verstrekken ter hoogte van €350.000,-, e.e.a. in aansluiting bij de reeds gesloten opdracht- en DAEB overeenkomst tussen gemeente en stichting Alphen Marketing en het beschikbare budget;
  - Eenmalig het niet-bestede budget 2020 van stichting Alphen Marketing beschikbaar te stellen voor het jaar 2021, onder voorbehoud van goedkeuring van het (nog in te dienen) jaarverslag Alphen Marketing 2020 door het college.

 3. 3

  Juist nu, tijdens de COVID-19 pandemie, is het belangrijker dan ooit dat onze kinderen gezond opgroeien. Uit onderzoek van Iresearch in opdracht van JOGG blijkt dat de coronamaatregelen een negatieve impact hebben op de leefstijl van kinderen. De verwachting is dat, wanneer we niks doen, het overgewicht onder kinderen zal toenemen en dat de sociale ongelijkheid groter wordt. De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en daarom steunt wethouder Schotanus de oproep aan kandidaat-Kamerleden om preventie door middel van de JOGG-aanpak blijvend te steunen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ondersteunen van de oproep van Marjon Bachra – directeur bestuurder JOGG en Paul Depla – voorzitter raad van toezicht JOGG aan kandidaat-Kamerleden om preventie d.m.v. de JOGG-aanpak blijvend te steunen;
  2. de oproep namens het college te laten ondertekenen door de wethouder Sport.
 4. 4

  Door middel van een brief pleiten steden uit Europa die bij de Europese Commissie voor strengere normen voor elektrische / zero-emissie bestelauto’s in het kader van zero-emissie stadslogistiek.

  Voorgesteld besluit

  1. De city letter onderschrijven.
  2. Wethouder Van Velzen mandateren om de brief namens het college te ondertekenen.

 5. 5

  Het college stelt de Integrale visie op laadinfrastructuur vast en brengt de gemeenteraad hiervan op de hoogte. De raad wordt daarnaast op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoud van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur.

  Voorgesteld besluit

  1. De integrale visie laadinfrastructuur vast te stellen
  2. De gemeenteraad met bijgevoegde collegebrief en bijlage in kennis te stellen van het collegebesluit en op de hoogte te brengen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en Regionale Aanpak Laadinfrastructuur
 6. 6

  Om voor zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw (locatie “Nieuw Rein”) te kunnen voldoen aan de in het Activiteitenbesluit vastgelegde grenswaarden en tevens te kunnen voldoen aan het door Pleyn68 voorgestane geluiddrukniveau van maximaal 95 dB(A) in de zaal, is het noodzakelijk om geluidwerende maatregelen te treffen aan het buurthuis Pleyn68 in Groenendijk. Met het sluiten van een overeenkomst leggen partijen bindende afspraken vast over de financiering en uitvoering van geluidwerende maatregelen aan het buurthuis Pleyn68. De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage voor het treffen van de geluidswerende maatregelen.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Stichting Buurthuis Groenendijk een Overeenkomst geluidwerende maatregelen buurthuis Pleyn68 te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De raad, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toegevoegde conceptovereenkomst tussen Stichting Buurthuis Groenendijk en Gemeente Alphen aan den Rijn, te verzoeken:
  • in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage ad. € 313.017,- voor geluidswerende maatregelen buurthuis Pleyn68;
  • de totale investeringslasten (afschrijving + rente) in 25 jaar af te schrijven en vanaf 2022 te dekken middels:
   a. een bijdrage van derden, ad. € 100.000,-;
   b. het structurele begrotingssaldo/financiële ruimte (gemiddeld € 11.290,- per jaar);
  1. De financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting via een separate begrotingswijziging.
 7. 7

  Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe economische agenda 2022 – 2025. De economische agenda vormt een overkoepelend kader voor diverse beleidsthema’s met als doel de economische groei in onze gemeente verder en op een duurzame wijze te stimuleren. Het uitvoeringsprogramma 2022-2025 richt zich zowel op economisch herstel uit de coronacrisis (korte termijn), als op duurzame economische groei van Alphen aan den Rijn op de lange termijn. De raad wordt nu geïnformeerd over de bouwstenen, het proces en planning van de agenda.

  Voorgesteld besluit

  De raad informeren over de bouwstenen, het proces en de planning van de economische agenda door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

 8. 8

  De gemeente sluit voor de uitgifte van haar onroerend goed overeenkomsten met de gebruikers. Dit kunnen huurovereenkomsten zijn, maar ook erfpachtovereenkomsten, overeenkomsten tot opstalrechten, jachtrechten en visrechten etc. Hierin worden de afspraken tussen de gemeente en de gebruiker vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is de tegenprestatie; het huurbedrag, de erfpachtcanon of de retributie. De te factureren bedragen worden conform de overeenkomsten geïndexeerd.
  Gezien de huidige economische situatie heeft het college besloten om in 2021 de huurprijzen niet te indexeren. Vanaf januari 2022 zullen de tegenprestaties weer worden geïndexeerd en wordt een eenduidige wijze en moment van indexering doorgevoerd voor de huurovereenkomsten binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

  Voorgesteld besluit

  De indexering 2021 voor alle contractsoorten binnen de vastgoedportefeuille achterwege te laten.

 9. 9

  Om te voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Rijnhaven-Oost, gelegen ten noorden van de kern van de gemeente Alphen aan den Rijn, ten westen van de Van Foreestlaan, ten zuiden van de Hoorn, ten oosten van de Rijnhaven en ten noorden van de Nijverheidsweg te Alphen aan den Rijn, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een herontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen.
  Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen.
  De eigenaren van de betreffende percelen dienen hun eigendom op de percelen bij voorgenomen vervreemding eerst aan de gemeente aan te bieden. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het de gemeente mogelijk een actief grondbeleid te voeren bij de ontwikkeling van de betreffende percelen en zelf de regie te houden bij de uitvoering van haar plannen. Het gemeentelijk voorkeursrecht voorkomt, dat een andere partij zich in het gebied een positie verschaft, waardoor de gemeentelijke regierol kan worden verstoord.

  Voorgesteld besluit

  1 Te concluderen dat er op het collegebesluit (354385, 12 april 2021) voor het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht (WVG) op locatie “Rijnhaven-Oost” een zienswijze is ingediend en geen aanleiding bestaat om het concept raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.
  2 De gemeenteraad voor te stellen om het gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 6 (Wvg) op locatie “Rijnhaven-Oost” te bestendigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.