Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 19 oktober 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente ontvangt € 50.000 extra voor ondersteuning van mantelzorgers van het Rijk. De extra middelen zijn beschikbaar gekomen voor gemeenten die de toegang tot mantelzorgvoorzieningen willen verbeteren. In onze gemeente start op 1 januari de nieuwe opdracht ondersteuning. Ook de toegang tot alle Wmo-voorzieningen valt vanaf dat moment onder de nieuwe Tom in de Buurt. Een extra bedrag is welkom om een goed plan van aanpak uit te werken, specifiek voor het verbeteren van de toegang voor mantelzorgers.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bedrag van € 50.000 dat via de Decembercirculaire wordt toegekend voor mantelzorgondersteuning in te zetten voor dat doel.
  2. Daartoe de mantelzorgondersteuning  middelen van € 50.000 middels de Reserve jaaroverschrijdende budgetten te verwerken in de Najaarsnota 2021 en te besteden in 2022
 2. 2

  Voor de aanpak van jeugdwerkloosheid zijn door SZW middelen vrijgemaakt om dreigende werkloosheid, als gevolg van de Coronamaatregelen, te adresseren. De aanname was dat door corona de jeugdwerkloosheid snel zou stijgen. Na een aanvankelijke stijging is er nu een daling zichtbaar, maar er staan toch nog jongeren aan de kant én de tekortsectoren hebben goed opgeleid personeel nodig. Met een anti-cyclische insteek investeert de gemeente Alphen aan den Rijn juist nu in het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het ondersteunen van kwetsbare jongeren richting een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Op basis van een aantal verdeelsleutels (bijlage I) krijgt de regio Rijnstreek hiervoor €295.000. Met deze middelen worden dus ook gemeentes Kaag & Braassem en Nieuwkoop bediend.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de speerpunten voor de besteding van de extra middelen voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid.
  2. De financiële gevolgen ad Euro 295.000 te verwerken in de Najaarsnota 2021 middels storting in de reserve jaaroverschrijdende budgetten.
 3. 3

  In coronatijd zijn heel positieven ervaringen opgedaan met de dienstverlening in het gemeentehuis en daar willen we mee doorgaan. Voor Burgerzaken en Vergunningen blijven inwoners een afspraak kunnen maken voor hun bezoek zodat de wachttijd kort blijft. Vanaf 18 oktober kunnen inwoners zonder afspraak terecht bij het Serviceplein. De openingstijden zijn:

  • Maandag van 13.00 - 16.30 uur;
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 - 16.30 uur;
  • Vrijdagavond 16.30 – 20.00 uur (alleen voor paspoort, rijbewijs, ID -kaart, verhuizing, verklaring omtrent gedrag en uittreksels).

  Voorgesteld besluit

  De eerstelijns dienstverlening in het gemeentehuis aan te passen:

  1. De balies van Burgerzaken en Vergunningen blijven Op afspraak open;
  2. De balie van Burgerzaken en de Infobalie kunnen indien nodig open op zaterdagochtend;
  3. Op het Serviceplein gaat de Open inloop weer open per 18 oktober.
 4. 4

  In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn en/of worden locaties aangewezen waarop woningbouw kan plaatsvinden via ruimte-voor-ruimte contingenten. Een ruimte-voor-ruimte contingent omvat nadeelcompensatie voor geleden of te lijden economische schade bij sanering van gronden met een sierteeltbestemming en de daarop aanwezig bebouwing en/of kassen, zoals in het project Sierteelt buiten de contour wordt toegepast. Inzet van een ruimte-voor-ruimte contingent voor woningbouw levert daardoor een behoorlijke extra kostenpost op in vergelijking met reguliere woningbouwontwikkeling. Hierdoor ontbreekt de financiële ruimte om nog te kunnen voldoen aan de eis van 25% sociale huur, danwel een bijdrage te leveren aan het Vereveningsfonds.
  Het college wordt daarom verzocht bij woningbouwlocaties waarbij sprake is van toepassing van de ruimte-voor-ruimte regeling deze uit te zonderen van de eis 25% sociale huur en daarnaast de ontwikkeling vrij te stellen van een bijdrage aan het Vereveningsfonds. Een bijdrage voor het aandeel sociale huur maakt deze ontwikkelingen namelijk (nog) moeilijker of onmogelijk.

  Voorgesteld besluit

  1. Woningbouwontwikkelingen waarbij de ruimte-voor-ruimte regeling wordt toegepast uit te zonderen van de eis 25% sociale huur;
  2. De ontwikkelingen vrij te stellen van een bijdrage aan het Vereveningsfonds.
 5. 5

  Het college beantwoordt de vragen van de VVD fractie over de W20-varianten uit het programma Beter Bereikbaar Gouwe en over een tweede oeververbinding bij Boskoop

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen van de VVD fractie en de bijgevoegde brief te verzenden aan de heer Piette.

 6. 6

  De fractie van de Rijn Gouwe Lokaal stelt artikel 40 vragen over de herstelwerkzaamheden aan het fiets- en wandelpad van de Koningin Julianabrug. Naar aanleiding van deze vragen informeert het college de fractie van Rijn Gouwe Lokaal en de leden van de gemeenteraad over de uitgevoerde werkzaamheden en onderhoud aan de Koningin Julianabrug, de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de schade aan de Koningin Julianabrug en het definitieve herstel van de schade aan de Koningin Julianabrug.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw A. de Groot-Slagter (Rijn Gouwe Lokaal) over de uitgevoerde werkzaamheden en onderhoud aan de Koningin Julianabrug, de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de schade en het definitieve herstel van de schade met bijgaande brief beantwoorden.

 7. 7

  Enkele bewoners van het J.H. van Straaten van Nesplantsoen in Boskoop  hebben in de commissie RED ingesproken over de situatie van de gemeentegrond nabij hun woning. In bijgevoegde raadsinformatiebrief staat de reactie van het college en zijn standpunt, gebaseerd op het vastgestelde snippergroenbeleid.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde brief en deze brief via de lijst van ingekomen stukken en mededelingen aan de raad ter kennis brengen.

 8. 8

  Het college stuurt een antwoordbrief op de ingebrachte zienswijze van het parkmanagement van De Schans II over Beter bereikbaar Gouwe.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande brief te verzenden aan het parkmanagement De Schans II

 9. 9

  Op 15 juli 2021 is een verzoek ingediend in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob verzoek) over beleid bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) gedurende de periode van 1 maart 2021 tot 16 juli 2021. Gezien de omvang van het verzoek is de beslistermijn met 4 weken verdaagd. Daarnaast is, in overleg met de indiener, de termijn verruimd om externe partijen gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen ten aanzien van openbaarmaking van enkele stukken. Op 5 oktober is de laatste zienswijze ontvangen, waardoor nu overgegaan kan worden tot besluitvorming door het college, en daarna beantwoording van het Wob-verzoek.

  Voorgesteld besluit

  • De gevraagde informatie betreffende de Regionale Energie Strategie voor de periode van 01-03-2021 tot 16-07-2021 beschikbaar te stellen aan de indiener van het Wob-verzoek.
  • De indiener hierover te informeren middels bijgevoegde brief en daarbij behorende bijlagen.

 10. 10

  In februari 2020 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van De Aarhof. De eigenaar heeft de ambitie om het complex sterk te moderniseren, te verduurzamen en woningen toe te voegen op deze plek om zo de aansluiting bij de rest van het centrum mogelijk te maken. Op verzoek van de raad is de overeenkomst na de besluiten van 22 april en 15 juli voor wensen en bedenkingen aan de raad gezonden. In het geamendeerde raadsbesluit van 30 september heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt aan het college. Nu deze wensen en bedenkingen zijn verwerkt, heeft het college besloten tot ondertekening over te gaan.

  Voorgesteld besluit

  • Gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad op de Anterieure- en Koopovereenkomst voor de herontwikkeling van de Aarhof over te gaan tot het ondertekenen van de overeenkomst; en
  • Wethouder van As te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.