Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 5 oktober 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In de Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn zijn alle actiepunten opgenomen waarmee we als gemeente willen bevorderen dat inwoners met een beperking zo normaal mogelijk mee kunnen doen. De agenda is in oktober 2020 vastgesteld door het college. Nu we één jaar verder zijn, informeert het college de raad graag over de stand van zaken op de verschillende actiepunten.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad informeren over de stand van zaken van de Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn.

 2. 2

  Via de bijgevoegde raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de verbouwing, de opening én de op handen zijnde aanbesteding van de exploitatie van het pand Castellum.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het versturen van de bijgaande raadsbrief.

 3. 3

  Op 20 juli 2021 het college besloten om het concept van de Woonvisie 2021-2025 in de periode
  van 12 augustus 2021 tot 23 september 2021 ter inzage te leggen. Op deze manier heeft iedereen
  de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen op dit concept. Deze wijziging heeft geleid
  tot twee beleidsaanpassingen, een extra maatregel in de uitvoeringsagenda, een aanvulling in de
  inleiding en een verduidelijking in de naamgeving van een ontwikkellocatie, ten opzichte van het
  concept van de Woonvisie 2021-2025 die door het college is vastgesteld. De ingediende
  zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van beantwoording.
  Zowel de Nota van beantwoording zienswijzen als de Woonvisie 2021-2025 worden ter
  vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:
  1 De Nota van beantwoording zienswijzen, behorende bij de Woonvisie 2021-2025, vast te
  stellen;
  2 De Woonvisie 2021-2025 vast te stellen, met de volgende uitgangspunten:
  a. Voldoende bereikbare woningen
  b. Aandacht voor senioren en bijzondere groepen met een zorgvraag
  c. Gezonde vergroening en landschappelijke verstedelijking om kwalitatief
  hoogwaardige en diverse leefomgevingen te creëren
  d. Verduurzaming van de gebouwde omgeving
  3 Voor de uitvoering van de Woonvisie een incidenteel (project-)budget van €100.000,-
  beschikbaar te stellen voor het jaar 2022 te dekken ten laste van de reserve Wonen en Infra;
  4 De benodigde middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (totaal € 300.000), voor de
  uitvoering van de Woonvisie 2021 - 2025, onderdeel te maken van de
  coalitieonderhandelingen en het kadernota proces voor de begroting 2023.

 4. 4

  Het incidentele budget voor de dorps- en buurthuizen, waaruit de fysieke aanpassingen worden gefinancierd, raakt uitgeput. Door de verhoging van de prijzen en (onderhouds) tegenvallers is het hiervoor beschikbaar gestelde onderhoudsbudget sneller uitgeput dan verwacht. Er zijn nog twee
  accommodaties waar aanvullende aanpassingen aan moeten worden gedaan. Dit betreft het wijkcentrum Zeeheldenbuurt en Kerk en Zanen.
  Bij de structurele middelen is een eenmalige onderbesteding die ontstaat doordat er in het overgangsjaar nog niet volledig kon worden opgestart met de werkzaamheden. Voorgesteld wordt € 100.000,- incidenteel te onttrekken aan de exploitatiebudgetten “Samenkracht en burgerparticipatie” en deze te storten in een reserve ten gunste van de aanpassingen aan twee wijkcentra.

  Voorgesteld besluit

  1. Een bedrag van € 100.000 ,- incidenteel te onttrekken aan de exploitatiebudgetten uit taakveld 6.1 “Samenkracht en burgerparticipatie” en deze te storten in de reserve “Vastgoed Welzijnsaccommodaties”.
  2. De financiële gevolgen van deze mutatie te verwerken bij de Najaarsnota 2021.

 5. 5

  Subsidies in Alphen worden verworven via het subsidieloket in samenwerking met de subsidioloog duurzaamheid. Het Subsidieloket adviseert en ondersteunt sinds 2016 de gemeentelijke organisatie op het gebied van inkomende subsidies, de subsidioloog ondersteunt sinds juni 2019. De voortgangsrapportage inkomende subsidies 2020 geeft een overzicht van de resultaten van het loket, inclusief duurzaamheidssubsidies.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de Voortgangsrapportage Inkomende Subsidies 2020
  2. De raad te informeren over de resultaten van het subsidieloket door middel van bijgevoegde raadsbrief

 6. 6

  Op 30 augustus 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de tweede kamer geïnformeerd over de beëindiging van de steunmaatregelen. Per 1 oktober 2021 vervallen de generieke steunpakketten voor de Coronacrisis. Het kabinet zag met deze steunpakketten toe op het opvangen van de tijdelijke klap voor bedrijven, ondernemers en werkenden als gevolg van de coronacrisis.
  Middels deze brief informeert het college de gemeenteraad, op verzoek van wethouder De Jager, over de gevolgen van dit besluit voor de Gemeente Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad middels een brief informeren over de effecten van de stopzetting van de corona steunpakketten voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

 7. 7

  Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels tijdelijk wonen 2021 vastgesteld. Op hoofdlijnen blijven deze regels gelijk aan de huidige regels, zoals verwoord in de Nadere regels tijdelijk wonen 2019, na 1e wijziging; er wordt nog steeds een onderscheid gemaakt tussen kleine
  vormen, grote vormen en huisvesting bij agrarische bedrijven. De aanpassing heeft betrekking op de grens gemaakt tussen kleine vormen en grote vormen. Die wordt gewijzigd naar 2 (i.p.v. 4) personen bij een hoofdhuishouden. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen, geen
  beleidsmatige wijzigingen, verricht voor een betere uitvoering en handhaving van de regels.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nadere regels tijdelijk wonen 2021 vast te stellen;
  2. De onder punt 1 genoemde nadere regels in werking te laten treden de dag na bekendmaking op de gemeentepagina en de daarvoor bestemde media.
  3. De Nadere regels tijdelijk wonen 2019, na 1e wijziging in te trekken.

 8. 8

  Participe heeft op basis van de beschikkingen met kenmerken 277108, 289750 en 248556 een voorlopige subsidie voor het jaar 2020 toegekend gekregen van in totaal € 2.797.766 voor de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen Wmo, het beheer van de multifunctionele accommodaties en de uitvoering van buurtbemiddeling. Voor de uitvoering van de verstrekkingen, heeft het college voor 2020 in totaal een budget van € 11.105.000 verstrekt. Op basis van de jaarstukken heeft het college de subsidie 2020 definitief vastgesteld op € 3.112.642 en het verstrekkingenbudget 2020 op € 11.144.327 .

  Voorgesteld besluit

  1. De voorlopig verleende subsidies (beheer accommodaties, buurtbemiddeling en uitvoering individuele maatwerkvoorzieningen Wmo) 2020 aan Participe definitief vaststellen op € 3.112.642 .
  2. Het verstrekkingenbudget 2020 definitief vaststellen op € 11.144.327
  3. Participe nog een bedrag van € 354.253 betalen over 2020.
  4. Als gevolg van een positief jaarresultaat Participe toestemming verlenen om een bedrag van € 397.909 toe te voegen aan haar Algemene Reserve.

 9. 9

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft MEE ZHN voor 2020 een voorlopige subsidie toegekend van € 567.977. MEE heeft hiervoor een aantal diensten geleverd: inzet van MEE-medewerkers in de Servicepleinteams en de specialistenpool. Medewerkers van MEE hebben expertise op het gebied van mensen met beperkingen als LVB en niet aangeboren hersenletsel. Het college heeft de definitieve subsidie aan MEE over 2020 vastgesteld op € 567.977.

  Voorgesteld besluit

  De voorlopige verleende subsidie 2020 aan MEE Zuid-Holland Noord definitief vaststellen op € 567.977

 10. 10

  Op 1 juli 2021 is de Subsidieregeling Preventie van start gegaan. Eén van de onderdelen van deze subsidieregeling is het flexibel budget dat direct verbonden is aan de Preventieagenda.
  De coronapandemie heeft grote gevolgen voor alle inwoners van onze gemeente, zowel op het mentale als fysieke welbevinden. De partijen binnen de bundel Preventie hebben extra opdrachten gekregen om extra in te zetten op jeugd en jongeren en kwetsbare inwoners en senioren. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol bij het Nationaal Programma Onderwijs. De extra middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld hebben het reguliere aanbod extra verstevigd, maar er zijn ook nieuwe initiatieven ontstaan. Zo zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan met onder andere het voorveld zoals het onderwijs, huisartsen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen.
  De extra middelen zijn beschikbaar gesteld vanaf de tweede helft van 2021. Gevraagd wordt om de middelen die in 2021 niet zijn ingezet, te reserveren voor 2022 zodat de nieuwe initiatieven en de extra inzet in 2022 gecontinueerd kunnen worden, met als opdracht om succesvolle activiteiten te borgen binnen het reguliere aanbod.
  Preventie kent naast reguliere middelen en coronamiddelen ook Versnellingsmiddelen. Deze middelen zijn door alle extra inzet in het kader van corona niet allemaal in 2021 besteed. Daarnaast is er een verzoek om deze middelen te temporiseren, zodat ze juist als de bundel Ondersteuning van start gaat (1 januari 2022) meer gericht op de transformatie ingezet kunnen worden.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het temporiseren van de Versnellingsmiddelen Preventie over de jaren 2021 – 2024 conform de verdeling zoals opgenomen onder het onderdeel financiën;
  2. Instemmen met een gedeelte van de resterende extra coronamiddelen, inclusief de resterende middelen van Kansrijke start en het flexibel budget van Preventie over te hevelen naar 2022, middels de reserve jaar overschrijdende budgetten voor een bedrag van € 324.000;
  3. De financiële gevolgen voor de begroting 2021 verwerken in de Najaarsnota 2021 in de jaarschijven 2021 en verder;
  4. De notitie ter kennisname aanbieden aan de raad.
 11. 11

  De burgemeester heeft de bevoegdheid om woningen en lokalen te sluiten als daar een handelshoeveelheid soft- of harddrugs wordt aangetroffen. In de “Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Alphen aan den Rijn 2021” is vastgelegd hoe van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt.
  In 2020 is de Opiumwet aangepast en zijn ook zogenaamde voorbereidingshandelingen strafbaar gesteld. Daarom moeten de beleidsregels uit 2014 aangepast worden.

  Voorgesteld besluit

  1. De Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Alphen aan den Rijn 2021 vast te stellen;
  2. De Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Alphen aan den Rijn 2014 in te trekken.

 12. 12

  De heer E. Straver (PvdA) heeft vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over autobranden in de Snijdelwijk in Boskoop. In bijgevoegde brief is antwoord gegeven op de vragen van de heer Straver.

  Voorgesteld besluit

  De door dhr. E. Straver (PvdA) gestelde artikel 40 vragen over autobranden in de Snijdelwijk Boskoop te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 13. 13

  Mevrouw Van der Louw-Vergeer (CDA) heeft vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de fietsenstalling met oplaadpunten die geplaatst is aan de Parklaan te Boskoop voor het Floragebouw. De vragen gaan met name over de gekozen locatie van de stalling omdat het Floragebouw een rijksmonument is in een historische omgeving. In bijgevoegde brief is antwoord gegeven op de vragen van mevrouw Van der Louw-Vergeer.

  Voorgesteld besluit

  De door mw. W.E.F.T. Van der Louw-Vergeer (CDA) gestelde artikel 40 vragen over het oplaadstation e- bikes aan de Parklaan te Boskoop beantwoorden met bijgevoegde brief.

 14. 14

  Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten onderzoek te laten doen naar de staat en toekomst van het buitengebied van gemeente Alphen aan den Rijn. Dit onderzoek is nu afgerond.
  Zoals in de rest van Nederland, heeft ook het buitengebied van Alphen te maken met een groot aantal uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Door dit onderzoek weet de gemeente hoe de inwoners en gebruikers van het buitengebied en de in het gebied actieve organisaties tegen deze uitdagingen aankijken en het buitengebied beleven en gebruiken. Bovendien weet de gemeente nu waar zij trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving en welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied. Dit helpt bij het opstellen van nieuw plattelandsbeleid en een bijbehorend uitvoeringsprogramma.
  Als resultaat zijn twee producten opgeleverd. Er is een magazine gemaakt met de meest in het oog springende resultaten per thema en per deelgebied. Daarnaast is op www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl alle informatie te vinden die voor dit onderzoek is verzameld. Hier zal ook de digitale versie van het magazine worden geplaatst.

 15. 15

  Gelet op de juridische ontwikkelingen rondom schaarse vergunningen wordt het huidige standplaatsenbeleid (Beleid standplaatsen, venten en ambulante handel 2015) op dit moment geactualiseerd. In verband met deze actualisatie wordt voorgesteld om de huidige standplaatsvergunningen en huurovereenkomsten met een jaar te verlengen, derhalve tot en met 31 december 2022.
  Tijdens de Corona-crisis is aan de Zegerplas een tijdelijke standplaats aangewezen aan Smooth Coffee. Aan het begin van dit jaar is door de standplaatshouder een verzoek gedaan om een definitieve standplaats in te nemen. Dit verzoek is aangehouden in verband met het aanpassen van het beleid.

  Voorgesteld besluit

  1. Verlengen van de vergunningen en huurovereenkomsten voor de standplaatsen, zowel die het gehele jaar gebruikt worden als de seizoensstandplaatsen (oliebollen, kerstbomen) voor 1 jaar, te weten van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
   2. Het verlengen van de tijdelijke standplaats bij de Zegerplas voor Smooth Coffee tot 31 december 2021.