Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 november 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het college van B&W heeft een Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven opgericht om de lokale economie te ondersteunen in verband met de COVID-19 crisis en ondersteuning in het kader van economisch herstel. Aanvragen bij dit fonds worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere Regels behorend bij het Stimuleringsfonds. Het college besluit nu over een binnengekomen aanvraag.

  Voorgesteld besluit

  Een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 25.000 voor het project “Greenport Werkt ”;

 2. 2

  Mevrouw I. van der Kolk heeft vragen gesteld op grond van Artikel 40 van het reglement van orde over het bezoek dat tweede kamerlid Bart van Kent (SP) en FNV hebben gebracht aan het “polenhotel” te Boskoop op 12 oktober 2021. De vragen zijn door het college van B&W beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De Artikel 40-vragen die mevrouw I. van der Kolk heeft gesteld over het bezoek (11 oktober 2021) door SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent en FNV aan het “Polenhotel” in Boskoop door bijgevoegde brief te beantwoorden.

 3. 3

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in omvang (qua vierkant meters) en kwalitatief gezien onvoldoende sporthal faciliteiten om de binnensport op een volwaardige manier te faciliteren. Bovendien neemt de vraag naar binnensportfaciliteiten toe omdat het Onderwijs (Primair en Voortgezet) een vraag heeft naar extra sportzalen en de huidige planning van de toedeling van de sportactiviteiten onder druk staat. Uit marktonderzoek is gebleken dat Alphen aan den Rijn op basis van het aantal inwoners ca. 6 gymzaal eenheden minder heeft dan andere gemeenten met een gelijk aantal inwoners. Vanuit de hierboven aangegeven constateringen is deze bestuursopdracht opgesteld, waarbij het onderzoeksresultaat aan de raad wordt voorgelegd. Het resultaat van de bestuursopdracht is een rapportage waarin aangegeven wordt welke voorzieningen/uitgangspunten t.b.v. omgeving, gebruikers en multifunctionaliteit in de uitwerking meegenomen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een beslissing de uitvoeringsplannen wel of niet te gaan vormgeven.
  Op basis van deze bestuursopdracht wordt het onderzoek naar een MFS verder uitgewerkt waarna deze medio april/mei 2022 aan het college en de raad wordt voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  1 De bestuursopdracht voor de ontwikkeling van een Multifunctionele Sportaccommodatie (MFS) vaststellen.
  2 Een projectbudget ter hoogte van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de specifieke onderzoeken ten behoeve van de MFS voor de verdere uitwerking en deze te dekken uit incidentele budgetruimte binnen programma 4.
  3 Deze dekking te storten in de reserve Plankosten zodat projectbudget ook in 2022 nog beschikbaar (gereserveerd) is.
  4 Bovenstaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2021.
  5 Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met werkzaamheden om onderzoeken uit te voeren.

 4. 4

  Voor de realisatie van het Wijkcentrum Briljantstraat is door de gemeenteraad van de Gemeente Alphen aan den Rijn in 2020 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor de realisatie. Door de gestegen bouwkosten is er een tekort ontstaan van € 260.000,- om het wijkcentrum te realiseren. Dit tekort is niet op te vangen door nog verder te bezuinigingen. Met dit besluit wordt voorgesteld om een bedrag van € 359.578,- (bouwkostenstijging vermeerderd met afschrijving) beschikbaar te stellen om de bouwkostenstijging op te vangen.

  Voorgesteld besluit

  - Een aanvullend investeringskrediet van € 263.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Wijkcentrum Briljantstraat en deze investering te activeren en annuitair af te schrijven in 25 jaar;
  - De benodigde dekking ad. € 359.578,- (totale kapitaallasten) incidenteel ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021;
  - Dit bedrag te storten in de reserve WAB ter dekking van de structurele kapitaallasten;
  - De financiële van voorgaande beslispunten in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotingswijziging bij de Najaarsnota 2021.

 5. 5

  In de legesverordening is geen maximum opgenomen voor leges die zijn gerelateerd aan bouwvergunningen. De bouwprojecten worden steeds omvangrijker en de bouwkosten lopen op. De legesvergoedingen worden hierdoor ook hoger. De opbrengsten van de leges mogen de totale kosten niet overtreffen. Om dat te voorkomen wordt een maximum tarief aan leges opgenomen in de legesverordening.

  Voorgesteld besluit

  Een maximum tarief van € 500.000 als legesvergoeding op te nemen in de legesverordening 2022.

 6. 6

  In het coalitieakkoord “Groene stad met Lef!” 2018-2022 stelt het college integraal gebiedsgericht te willen werken. In het uitvoeringsprogramma is dit vertaald naar de bestuursopdracht “doorontwikkeling gebiedsgericht werken”, die in september 2018 is vastgesteld. Medio oktober 2020 heeft het college het besluit genomen om de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken verder te brengen met concrete werkafspraken en een voorstel voor de vervolgstappen. (321072). Met dit besluit worden de volgende concrete stappen gezet naar de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken: Vorming fysieke gebiedsteams en gebiedstafels voor
  de vijf gebieden.

  Voorgesteld besluit

  - De doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken verder vorm te geven door het inrichten van fysieke gebiedsteams en gebiedstafels voor de vijf gebieden;
  - Voor de aanpak een bedrag van € 500.000,- incidenteel beschikbaar te stellen en af te ramen van het begrotingsresultaat 2021;
  - Dit bedrag te storten in de reserve Organisatieontwikkeling
  - De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Najaarsnota 2021.

 7. 7

  De gemeente wil met een verkeersbesluit de Dorpsstraat-west, -oost en een gedeelte van de Voorweg binnen de bebouwde kom te Hazerswoude Dorp gesloten verklaren voor vrachtwagens. Het doel hiervan is de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Dorpsstraat te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegd verkeersbesluit vaststellen en publiceren tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in de Dorpsstraat en een gedeelte van de Voorweg binnen de bebouwde kom te Hazerswoude Dorp.

 8. 8

  Ten behoeve van de besluitvorming over het toevoegen van de richting noordwest op het kruispunt Dorpsstraat / N209 in Hazerswoude-Dorp heeft de provincie Zuid Holland een brief geschreven. Hierin geven zij aan hoe de provincie aankijkt tegen deze wijziging en de gevolgen hiervan.

  Voorgesteld besluit

  De brief van gedeputeerde Zevenbergen beantwoorden met bijgevoegde brief.

 9. 9

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is een BIZ-gebied (Bedrijven InvesteringsZone) voor ondernemers (stichting VOC). Daarnaast is het ook een BIZ-gebied voor vastgoedeigenaren (vve CVCA) en ook kent Boskoop Centrum een BIZ (stichting SCB). Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken tussen de drie BIZ-organisaties en de gemeenten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van uitvoeringsovereenkomsten. Op basis van deze uitvoeringsovereenkomsten dienen de BIZ organisaties jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag in over het voorafgaande subsidiejaar. Na ontvangst van deze stukken stelt het college de hoogte van de BIZ subsidie van dat voorgaande jaar definitief vast. Op basis hiervan kan de eindafrekening plaats vinden. Deze eindafrekening vindt nu plaats voor 2020 voor de drie BIZ-en.

  Voorgesteld besluit

  - De inhoudelijke en financiële jaarverslagen 2020 van de stichting VOC Alphen aan den Rijn, VVE CVCA Alphen aan den Rijn en stichting SCB Boskoop goed te keuren;
  - De BIZ subsidies 2020 als volgt vast te stellen:
  o € 9.150  SCB Boskoop
  o € 46.800 CVCA Alphen aan den Rijn
  o € 132.500 VOC Alphen aan den Rijn
  - Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2020 aan SCB Boskoop (ad €9135.99,-) en de werkelijke BIZ opbrengst 2020 (ad. € 9.150) ter hoogte van € 14,01 conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de BIZ SCB  Boskoop;
  - Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2020 (ad €46.800) en de werkelijke BIZ opbrengst 2020 (€48.200) ter hoogte van € 1.400 conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de BIZ CVCA;
  - Conform collegebesluit met zaaknummer 323154 het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2020 (€132.500,-) en de werkelijke BIZ opbrengst 2020 (€ 118.959,94) ter hoogte van in totaal € 13.540,06 via de jaarrekening 2021 te verwerken in het jaarresultaat.

 10. 10

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale
  sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij
  redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene
  subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het
  Steunfonds. Het college besluit over de vijfde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds
  2021. Het college stelt ook een definitieve subsidie vast voor een aantal aanvragen die in 2020
  zijn gedaan en nu zijn verantwoord.

 11. 11

  In het kader van regionale fietsnetwerkplannen heeft de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen om het Nationaal Toekomstbeeld Fiets uit te werken met de regio’s. In juli heeft onze gemeente, in een brief aan de provincie, de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het Toekomstbeeld Fiets. Wij hebben vervolgens, net als andere gemeenten, ambtelijk
  input geleverd en daarbij belangrijke doorfietsroutes, fiets-OV routes, bruggen, onderdoorgangen en fietsenstallingen aangeduid. Deze input is verwerkt in het Zuid-Hollandse Toekomstbeeld Fiets beleidsrapportage en het projectenprogramma.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde brief en bijlagen over het Zuid-Hollandse Toekomstbeeld Fiets.

 12. 12

  De heer J.N. van Gool stelt artikel 40-vragen over kansen voor woningbouw, bewoning van recreatiewoningen en besluitvorming over woningbouw. Het college gaat in de beantwoording van deze vragen in op een aantal kansen voor woningbouw in de kernen, de kansen voor tijdelijke woningbouw en permanente bewoning van recreatiewoningen en de besluitvorming van onorthodoxe woningbouwlocaties

  Voorgesteld besluit

  Het met bijgaande brief beantwoorden van de vragen van de heer J.N. van Gool over een aantal kansen voor woningbouw in de kernen, kansen voor tijdelijke woningbouw en permanente bewoning van recreatiewoningen en de besluitvorming van onorthodoxe woningbouwlocaties.

 13. 13

  De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2022. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De dekking voor het IHP is meegenomen in de kadernota 2020.

  Voorgesteld besluit

  De Raad voor te stellen:

  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2022 vast te stellen voor een bedrag van € 1.835.000 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. De uit het Programma Onderwijshuisvesting 2022 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2022-2025 conform vaststellen;
  3. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.