Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 19 januari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een
  gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.
  Met het wegnemen van milieubelemmeringen en met de inwerkingtreding van het omgevingsplan
  Rijnhaven-Oost is de transformatie mogelijk gemaakt en zijn door meerdere marktpartijen
  woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering genomen.
  Ruimtemaken B.V. en Vink Bouw B.V. hebben in 2020 het appartementencomplex Dok2404
  gerealiseerd en zijn nu voornemens op het naastgelegen perceel – eveneens gelegen tussen de
  Energieweg en de haven zelf - 18 appartementen en 3 grondgebonden woningen met
  bijbehorende parkeerplaatsen te realiseren.
  Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.
  Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit
  deze ontwikkeling verhaald op de ontwikkelaar. Het college heeft besloten deze overeenkomst aan
  te gaan en de burgemeester heeft wethouder Van As een volmacht verleend om de overeenkomst
  te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1.Met “Ruimtemaken B.V.” en Vink Bouw B.V.” inzake de ontwikkeling Dok2404 fase 2 (locatie
  Langeveld) een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd
  concept;
  2. Wethouder van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan,
  tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot
  ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “DOK2404 fase 2” (locatie Langeveld, Nijverheidsweg 1 en
  1 b/c te Alphen aan den Rijn) te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen
  (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te
  verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie van het MPG;

 2. 2

  De Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeentes in de regio Hollands Midden (18 gemeenten). De RDOG voert veel taken voor de gemeenten uit, zoals Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Rijksvaccinatieprogramma en Advisering op publieke gezondheid.
  De raad wordt per brief met bijlage geïnformeerd over de ontwikkelingen in de werkzaamheden van de RDOG en de contouren van de financiële kaders 2022

  Voorgesteld besluit

  De raad door middel van bijgevoegde brief informeren over de ontwikkelingen in de werkzaamheden van de RDOG en de contouren van de financiële kaders 2022.

 3. 3

  Ledenbrief van de VNG om gemeenten te informeren over de inhoud van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

  Voorgesteld besluit

  Het College en de Gemeenteraad door middel van bijgevoegde VNG brief te informeren over de huidige situatie en voorgenomen toekomstige ontwikkelingen.

 4. 4

  De Biezen is één van de mooiste wegen in Boskoop. Aan de Biezen in Boskoop is echter ernstige schade aan de weg geconstateerd. De weg is pas 13 jaar oud, maar heeft al zoveel extra onderhoud nodig, dat de gemeente de weg wil vervangen. Hierbij moeten de beschermwaardige bomen langs de Biezen behouden blijven en moet de ondergrond van de Biezen gesaneerd worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het college vraagt de raad om te besluiten om een investeringsbudget van € 4.990.000 beschikbaar te stellen en de structurele kosten voor rente- en afschrijving ad. afgerond € 291.000 jaarlijks te dekken uit de structurele begrotingsruimte om dit groot onderhoud uit te voeren.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Een aanvullend investeringsbudget van € 5.516.000 beschikbaar te stellen om het groot
  onderhoud/reconstructie op de Biezen plaats te laten vinden, waarbij de bomen
  behouden kunnen blijven en de grond in de Biezen gesaneerd wordt;
  2. De hieruit voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten (exploitatiedeel) van afgerond
  € 291.000 jaarlijks te dekken binnen de structurele begrotingsruimte en de kosten voor
  riolering te dekken binnen de kostendedekkende exploitatie (KDE) riolering.

 5. 5

  Aan de Rijndijk 83 in Hazerswoude-Rijndijk is een groothandel in dierenbenodigdheden gevestigd.
  Tussen de eigenaren van het perceel Rijndijk 83, provincie Zuid-Holland en de gemeente over het
  gedeeltelijk saneren van bedrijfsopstallen en het bouwen van nieuwbouw. Dit heeft uiteindelijk
  geresulteerd in een plan dat ruimtelijk- en financieel acceptabel is. Op basis van de gemaakte
  afspraken is vervolgens een bestemmingsplan voorbereid om de planontwikkeling mogelijk te
  maken. Op 9 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten een ontheffing van de
  Omgevingsverordening verleend, omdat de gewenste bebouwing in de molenbeschermingszone
  ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
  Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is deels gegrond en het bestemmingsplan dient
  gewijzigd te worden vastgesteld. Verder zijn twee ondergeschikte ambtshalve wijzigingen
  noodzakelijk (datum en tekstueel). De aanpassingen zijn van zeer geringe aard.
  Met het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan wordt de (deels vervangende) nieuwbouw
  op het huidige perceel Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk mogelijk gemaakt.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording
  zienswijze bestemmingsplan Rijndijk 83 (bijlage 1) vast te stellen;
  2 Vast te stellen dat het bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en
  geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  3 De regels, de verbeelding en toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83 te
  wijzigen zoals aangegeven in de Nota van zienswijze (bijlage 1);
  4 Het gewijzigde bestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRrijndijk83-VA01,
  digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage
  gelegde ontwerp en de hiervoor onder 3 aangegeven wijzigingen;
  5 De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Rijndijk 83 vast te stellen;
  6 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet
  ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.
  Publiekssamenvatting

 6. 6

  Talrijke bewoners, ondernemers en organisaties in de stad zijn aan de slag met duurzaamheid.
  Daarbij gaat het om duurzaamheid in brede zin. Het gaat om de leefbaarheid van onze aarde en de
  leefbaarheid van de stad. Het gaat om de grote opgave rond klimaatverandering, natuurlijke
  hulpbronnen en biodiversiteit, die lokaal handen en voeten krijgt. En dat wordt heel concreet in
  initiatieven van bewoners en ondernemers. Deze initiatieven op talrijke gebieden, van groen,
  natuur en stadslandbouw tot energie besparen en duurzame energie opwekken, van duurzame
  mobiliteit en gezonde lucht tot afval en circulaire economie, willen wij versterken. Daarmee dragen
  we samen bij aan een mooie, schone, leefbare en duurzame stad.
  Het Huis van Duurzaamheid, gevestigd in de bibliotheek aan het Aarplein, verbindt samen met
  Duurzaam Alphen de initiatieven uit de stad met elkaar, en met de hulpbronnen van de gemeente
  en grote bedrijven. Wij maken zichtbaar hoe de initiatieven verder komen en creëren volume en
  meer zichtbare resultaten. Daardoor gaan de initiatieven van onderop nog meer verschil maken in
  de stad. Dat is waar het Huis van Duurzaamheid voor gaat en staat. Naast een fysiek
  informatiepunt komt er ook een digitaal informatieplatform waar inwoners informatie kunnen
  vinden die bij kan dragen aan hun kennis, het besef van eigen invloed en uiteindelijk een bijdrage
  aan meer toekomstbestendig gedrag.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. In 2021 een incidenteel budget ad. € 100.000,- beschikbaar te stellen als subsidie aan de
  Bibliotheek Rijn en Venen voor het inrichten van het (fysieke en digitale) Duurzaamheidsinformatiepunt in het Huis van de Duurzaamheid;
  2. Het benodigde budget/bijdrage te dekken middels een onttrekking aan de Reserve
  Duurzaamheid;
  3. De hiervoor genoemde incidentele financiële mutaties in de begroting te verwerken via een
  separate begrotingswijziging bij het raadsvoorstel.

 7. 7

  In oktober 2020 heeft het college de Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn vastgesteld, de lokale inclusie agenda. Met het uitvoeren van de actiepunten op deze agenda wil de gemeente bereiken dat inwoners met een beperking zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen.
  Eén van de actiepunten op deze agenda gaat over de toegankelijkheid van de multifunctionele accommodaties die eigendom zijn van de gemeente. Omdat deze accommodaties voor een zo breed mogelijk publiek bedoeld zijn, is het van belang te onderzoeken of inwoners met een beperking volwaardig gebruik kunnen maken van de noodzakelijke ruimtes.
  Het gaat daarbij in eerste instantie om de dorps- en buurthuizen, de bibliotheken en de binnenzwembaden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het maatschappelijk vastgoed te laten beoordelen op toegankelijkheid;
  2. Projectbudget beschikbaar te stellen van totaal € 20.000,- en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  3. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2021.
  4. Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met werkzaamheden om het vastgoedgebruik te optimaliseren.
 8. 8

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris is het noodzakelijk dat hij vervangen wordt door een directeur. Daarom wordt de nieuwe directeur, mevrouw M.J.A. Wiegerinck, per 20 januari 2021 benoemd tot loco-secretaris.

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw M.J.A,. Wiegerinck, directeur, per 20 januari 2021 te benoemen tot loco-secretaris en haar hierover informeren conform bijgevoegde conceptbrief.

 9. 9

  De burgemeester heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid om voor het publiek openstaande gebouwen te sluiten in het belang van de openbare orde. Denk hierbij aan winkels, bioscopen, autogarages, musea, e.d.

  Voorgesteld besluit

  De "Beleidsregels Sluiting voor het publiek openstaande gebouwen Alphen aan den Rijn 2021" vast te stellen.

 10. 10

  De Christen Unie heeft vragen gesteld over burgervoogdij. Het college heeft deze vragen met een brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de artikel 40 vragen (inzake burgervoogdij) te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 11. 11

  De gemeente sluit met de Hervormde gemeente te Aarlanderveen een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 4 eengezinswoningen, 4 appartementen en een ontmoetingscentrum nabij dorpsstraat 38 te Aarlanderveen. Het geldende bestemmingsplan biedt niet de mogelijkheid om het plan te realiseren. In de anterieure overeenkomst staan daarom afspraken om de woningen en het ontmoetingscentrum planologisch mogelijk te maken. Verder bevat de anterieure overeenkomst afspraken over de te betalen kosten voor de ruimtelijke procedure, bouw- en woonrijp maken en over planschade.

  Voorgesteld besluit

  1. Met de Hervormde gemeente te Aarlanderveen bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  2. De faciliterende projectexploitatie “locatie Dorpshart Aarlanderveen” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen, conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de actualisatie van het MPG;

 12. 12

  De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om tijdelijke woningen voor spoedzoekers te realiseren. Naast een concrete locatie aan de Zaagmolenweg zal ook elders in de kern Alphen en in de andere gemeentelijke kernen worden gekeken naar geschikte locaties. Als een geschikte locatie geen woonbestemming heeft, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Wanneer langer dan tien jaar wordt afgeweken, is een uitgebreide Wabo-procedure noodzakelijk. Mocht sprake zijn van een stedelijke ontwikkelingsproject dan kan evenmin gebruik worden gemaakt van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt het, onder voorwaarden, mogelijk om met een reguliere (relatief korte) vergunningprocedure langer dan tien jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Een langere termijn dan tien jaar biedt meer mogelijkheden voor een rendabele exploitatie. Om voor de realisatie van tijdelijke woningen gebruik te kunnen maken van de reguliere vergunningprocedure voor een langere termijn dan tien jaar dient de gemeente een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om het gemeentelijk grondgebied toe te voegen aan het experiment in artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;
  2. De gemeenteraad met bijgevoegde conceptbrief hiervan op de hoogte te stellen.