Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 december 2021

12:00
Locatie

Teams

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Per 1 juli 2017 is de gemeente gestart met cameratoezicht in de Julianastraat en Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. In de uitgangspunten cameratoezicht hebben we vastgelegd dat we na vier jaar het cameratoezicht zouden evalueren en bepalen of het wordt voortgezet. Voor de evaluatie wordt iedere 2 jaar een rapportage door de politie opgesteld met de belangrijkste bevindingen. Hieruit blijkt dat de resultaten wederom positief zijn. Op basis daarvan zullen de mogelijkheden tot uitbreiding van het cameratoezicht in het centrum onderzocht worden.

  Voorgesteld besluit

  1.    In te stemmen met de voortzetting van het cameratoezicht in de Hooftstraat en Julianastraat in Alphen aan den Rijn;
  2.    Mogelijkheden tot uitbreiding van het cameratoezicht in het centrum te onderzoeken;
  3.    Dit besluit ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

 2. 2

  Aan Noordeinde 50 in Aarlanderveen ligt nu, op een perceel van zo’n 7000 m2, een boerderij met enige bebouwing. Het plan omvat de sloop van de bestaande boerderij en bebouwing en het ontwikkelen van 13 woningen. Van deze 13 woningen zijn 8 woningen bedoeld voor jonge gezinnen uit het dorp welke voor de planvorming zijn verenigd in een koperscollectief. Om het geheel financieel mogelijk te maken worden daarnaast 5 woningen in het duurdere segment gerealiseerd.
  Om het plan te ontwikkelen heeft participatieoverleg plaatsgevonden. De zorgen die zijn geuit zijn voor de gemeente Alphen aan den Rijn geen reden geweest te twijfelen aan de goede ruimtelijke inpassing van dit plan. Zo is er uitgebreid aandacht besteed aan het cultuurhistorische aspect van de locatie, de Ke contour van Schiphol en is het plan zodanig ruim van opzet dat qua parkeren geen druk voor de omgeving wordt verwacht.
  Ook is vooroverleg geweest tussen onder meer de Gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie om te toetsen of het plan haalbaar is. Er is in juli 2021 een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar gesloten. Op basis van de gemaakte afspraken is vervolgens een bestemmingsplan voorbereid om de planontwikkeling mogelijk te maken. Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met een aantal adviesinstanties. De vooroverlegreacties hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan.
  Als vervolg hierop hebben burgemeester en wethouders de bereidheid uitgesproken medewerking te verlenen aan de gevraagde ontwikkelingen door het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de zienswijze periode.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen met identificatienummer NL.IMRO.0484.Noordeinde50-ON01 de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen vast te stellen;
  3. Vast te stellen dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet nodig wordt geacht en in te stemmen met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. De gemeenteraad informeren middels bijgaande (concept) raadsinformatiebrief.
 3. 3

  Het gemeentebestuur heeft in 2020 een steunfonds ingericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen, ontstaan door de Coronapandemie, op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. De Coronapandemie duurt voort en de sociaal maatschappelijke organisaties kunnen hun activiteiten door de gedeeltelijke lockdown niet optimaal voortzetten waardoor inkomsten achterblijven. Daarom stelt het college van B&W voor om voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 juni 2022 het Steunfonds te verlengen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Steunfonds COVID-19 voor aanvraag en verlening te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 1 juni 2022;
  2. Het college mandaat te geven de Nadere Regels indien nodig aan te passen, vast te stellen en uit te voeren.
  3. De onderbesteding van project “Steunfonds Sociaal maatschappelijke organisaties” van € 806.030,- per stand 1 december 2021 in te zetten als dekking hiervoor.

 4. 4

  Het college van B&W heeft in mei 2020 een Stimuleringsfonds Ondernemerscollectieven opgericht, om initiatieven/projecten vanuit ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn financieel te ondersteunen, die als doel hebben om de economische schade van het coronavirus te beperken en ervoor zorgen dat ondernemers in onze gemeente in deze periode (een deel van ) hun omzet
  kunnen blijven genereren. Het Stimuleringsfonds loopt tot en met 31 december 2021. De Coronapandemie duurt voort en de beperkende maatregelen vanuit het Rijk hebben impact op onze ondernemers. Om ondernemend Alphen aan den Rijn te ondersteunen legt het college van B&W aan de raad voor om voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 juni 2022 het
  “Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven” te verlengen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om het volgende te besluiten:
  1. Het Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven te verlengen van 1 januari 2022 tot 1 juni 2022;
  2. Het college mandaat te geven de huidige Nadere Regels hierop aan te passen, vast te stellen en uit te voeren voor de hierboven genoemde periode;
  3. De onderbesteding van project “Stimuleringsfonds Ondernemerscollectieven” van €84.435,- per stand 1 december 2021 in te zetten als dekking hiervoor.

 5. 5

  De ontwikkelcombinatie Ruimtemaken BV en Bébouw Midreth BV wenst over te gaan tot de herontwikkeling van een sierteeltlocatie gelegen tussen de N207 en de Biezen 23 in Boskoop, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie B, nummers 5114 en 6124. Het plan bestaat uit het beëindigen van de kwekerij, het slopen van de opstallen en het realiseren van een sierteeltetalagefunctie in combinatie met woningbouw. Om de herontwikkeling mogelijk te maken moet de bestemming van de betreffende percelen worden gewijzigd. Het college is in principe bereid om medewerking te verlenen aan de noodzakelijke procedures om de herontwikkeling van de locatie Biezen 23 in Boskoop mogelijk te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. De ontwikkelcombinatie Ruimtemaken BV en Bébouw Midreth BV mee te delen:
  - in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de noodzakelijke procedures om de herontwikkeling van de locatie Biezen 23 in Boskoop (bestaande uit in totaal 40 woningen, waarvan 10 “Ruimte voor Ruimte”-woningen) mogelijk te maken;
  - dat de investering voor het ontwerp en de daadwerkelijke aanleg van de sierteeltetalagefunctie onderdeel dient te zijn van de exploitatie voor de herontwikkeling.
  2. De gemeenteraad te informeren via de lijst van mededelingen.

 6. 5.m

  De VNG heeft op 3 november jl. met de bonden een principeakkoord gesloten over een nieuwe Cao Gemeenten voor de periode 1 januari 2021 – 1 januari 2023. Belangrijke onderdelen van dit akkoord zijn:

  • een salarisstijging van 1,5% per 1 december 2021 en van 2,4% per 1 april 2022;
  • een corona onkostenvergoeding van € 300,- bruto en een eenmalige uitkering van € 900 bruto voor alle gemeentelijke medewerkers naar rato van het dienstverband;
  • een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto in 2022;
  • een minimum salaris van € 14 per uur per 1 januari 2022;
  • vanaf 1 januari 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (naast de 20 wettelijke); voor medewerkers die meer bovenwettelijke dagen hebben, is overgangsrecht afgesproken;
  • medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijk verlof inzetten voor verlofsparen;
  • onderzoek naar nut en noodzaak van de huidige aanvullingen op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers.
   Het college heeft besloten met het prinicipeakkoord in te stemmen.
 7. 6

  De heer Blom van Nieuw Elan heeft vragen gesteld over cameratoezicht in de openbare ruimte. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Blom, namens de fractie van Nieuw Elan, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 8. 7

  Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn in juli van dit jaar, is ter hoogte van de Hooftstraat, schade aan de aanbruggen (fiets- en wandelpad) ontdekt. Dit was aanleiding om het werk direct stil te leggen en het fiets- en wandelpad uit voorzorg af te sluiten. Vervolgens zijn er tijdelijke maatregelen genomen, waardoor er geen belasting meer is op het betreffende gedeelte van de Koningin Julianabrug.
  Tevens is aan het bureau Royal Haskoning DHV opdracht gegeven een onderzoek te starten naar de oorzaak van de schade en de definitieve herstelmaatregelen voor de aanbruggen.
  Om de herstelwerkzaamheden aan de Koningin Julianabrug mogelijk te maken, stelt het college de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De herstelwerkzaamheden staan gepland om in de loop van 2022 uitgevoerd te worden.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het hersteladvies (robuuste variant), zoals genoemd in het onderzoeksrapport van Royal Haskoning DHV, d.d. 26 november 2021;
  2. de gemeenteraad voor te stellen een voorziening “Achterstallig onderhoud Koningin Juliana brug” te openen en deze voorziening te vullen middels een onttrekking ad. € 2.150.000,- aan de algemene reserve;
  3. Deze voorziening in te zetten ten behoeve van:
  a. het vernieuwen van de uitkragende betonnen delen voor het voet- en fietspad (zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde) van de oostelijke aanbrug boven de Hooftstraat en boven de sportschool, door bestaande velden te slopen en een aangepaste constructie aan te brengen met extra boven- en extra onderwapening;
  b. het loshalen van het dek, aan de randen aan de noord- en aan de zuidzijde op de plek van de sportschool, van de zijwand om deze daarmee uitkragend te maken;
  c. het voor de hele brug, zowel aan de westzijde als aan de oostzijde van de Oudem Rijn, aanbrengen van een permanente voertuigkerende rijbaanscheiding.
  4. de financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting via een separate begrotingswijziging.

 9. 8

  Sinds 2016 voeren BOOST en Alphen Beweegt de opdrachten uit op het gebied van de gemeentelijke basisvoorzieningen voor opgroeien en ontwikkelen, preventie, cultuur, talentontwikkeling en gezonde leefomgeving. De definitieve subsidievaststelling over de periode 2019-2020 van deze subsidietenders vindt plaats in 2021. Het betreft hier de verleningsperiode van twee jaar op de eerste periode, 2016-2018.
  De financiële beoordeling van de gerealiseerde maatschappelijke effecten in 2019 en 2020 is onderdeel van dit proces.
  De opdrachten van BOOST en Alphen Beweegt zijn formeel beëindigd per 31 december 2020. In verband met de coronacrisis hebben de partners van BOOST en Alphen Beweegt inzet en inspanningen gepleegd in de eerste 6 maanden van 2021onder meer ten behoeve van de continuïteit in het netwerk van organisaties en het behoud van de lokaal sociale infrastructuur. Per 1 juli 2021 is de inzet vanuit BOOST en Alphen Beweegt beëindigd. Vanaf 1 juli 2021 worden activiteiten van BOOST en Alphen Beweegt voortgezet en of doorontwikkeld vanuit het kader van Preventie, Voorschoolse Educatie (VE) en Cultuur.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. Definitief vaststellen subsidietenders BOOST 2019-2020
  *  conform bedragen in vaststellingsbeschikkingen
  *  toestemming verlenen aan Parkvilla en Peuterstart voor het toevoegen van een licht positief resultaat aan hun algemene reserve
  * met uitzondering van Stichting SportSpectrum Next
  2. Definitief vaststellen subsidietender Gezonde Leefstijl (Alphen Beweegt en Stichting Buurtwerk Alexander) 2019-2020.

 10. 9

  Het integraal veiligheidsbeleid (IVB) geeft invulling aan de wettelijke regierol van de gemeente om
  het sturen op integrale veiligheid goed vorm te geven. Voor het werken aan en sturen op integrale
  veiligheid hebben zes strategische veiligheidsthema’s prioriteit gekregen in het integrale
  veiligheidsbeleid 2019-2022. Deze thema’s zijn vastgesteld door de raad op 31 mei 2018. Twee
  van de thema’s zijn: de verbinding veiligheid en sociale domein versterken en het aanpakken van
  ondermijning

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen een bedrag van € 15.000,- in 2022 en 2023, tezamen € 30.000,- te onttrekken aan de Reserve Veiligheid.
  2. Dit bedrag in te zetten voor salarislasten voor een Adviseur Veiligheid.
  3. De raad voor te stellen een bedrag van € 96.422,- in 2022 en 2023, tezamen € 192.844,- te onttrekken aan de Reserve Veiligheid.
  4. Dit bedrag in te zeten voor salarislasten voor een Bibobcoördinator.
  5. De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2022.
 11. 10

  Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad het participatiekader ‘Iedereen aan zet’ vastgesteld. Met de vaststelling van dit kader is een basis gelegd voor participatie. Dit kader geeft een duidelijke aanpak om niet alleen vóór, maar ook mét de samenleving te komen tot toekomstige plannen voor de gemeente. Het participatiekader wordt nu verder uitgewerkt in een implementatieplan. Doel van dit plan is onder andere om participatie een structurele manier van werken te maken in de gemeentelijke organisatie. Door uitproberen, leren van elkaar en van pilots moet de gemeentelijke organisatie verder werken aan het versterken van het DNA voor participatie.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad per brief te informeren over de implementatie van het participatiekader ‘Iedereen
  aan zet’ conform de gedane toezegging.
  2. Om de inwerkingtreding van de Wet versterking lokale democratie (wijziging artikel 150
  Gemeentewet) af te wachten voor het opstellen van participatieverordening.

 12. 11

  Gemeente Alphen aan den Rijn verleent subsidies aan maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke effecten die zijn beschreven in het Uitvoeringsplan Herinrichting Maatschappelijk Domein. Om in aanmerking te komen voor subsidie 2022, hebben partijen voor 1 juli 2021 subsidie aangevraagd. De volgende stap is de verdeling van de middelen over de verschillende partijen. De grondslag hiervoor is de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en het beschikbare subsidiebudget. Voor subsidies boven de € 1.000 geldt daarnaast dat ze zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de maatschappelijke effecten (zoals verwoord in het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein) en op de mate waarin ze slim benutten.

  Voorgesteld besluit

  1. a - De in Bijlage I. genoemde organisaties subsidie te verlenen conform de daarbij vermelde bedragen met een totaalbedrag van € 1.403.182;
  b – en een bedrag van € 98.412 incidenteel te dekken binnen programma 4 en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.
  2. De subsidieaanvragen van de in Bijlage II. genoemde organisaties te weigeren.

 13. 12

  Bijna de helft van de energievraag in Alphen aan den Rijn is een warmtevraag voor de verwarming
  van huizen en kleine bedrijven (utiliteit). De verwarming van deze huizen gebeurt vandaag de dag
  nog bijna alleen met de fossiele brandstof aardgas. Door het reduceren van het gebruik van dit
  aardgas en het overstappen op duurzame niet-fossiele brandstoffen wordt de CO2-uitstoot
  drastisch verlaagd. In het landelijk klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat elke gemeente
  uiterlijk in 2021 een plan maakt voor de overstap van aardgas op andere, duurzame
  warmtebronnen. Dat plan presenteren we in deze Transitievisie Warmte (TVW). Als onderdeel van
  de TVW is een Afwegingskader Warmte opgesteld dat de basis vormt bij de uitwerking van de TVW.
  In de TVW is de impact omschreven die verwacht wordt, welke technische mogelijkheden er zijn en
  wat de keuze voor bepaalde technieken betekent in het dagelijks leven van inwoners en
  ondernemers. De oplossingen kunnen individueel zijn, collectief (warmtenet) of op basis van
  duurzaam gas. Tevens zijn vijf gebieden in Alphen aan den Rijn aangewezen als
  verkenningsgebied: Planetenbuurt, omgeving Archeon, Ridderveld-west, Zeeheldenbuurt en
  Boskoop-west. Hier ziet de gemeente kansen om voor 2030 stappen te zetten richting CO2-
  neutraal en aardgasvrij. Dit wordt samen met iedereen die het aangaat uitgewerkt in een WUP:
  wijkuitvoeringsplan. Naast de verkenningsgebieden is een voorlopige fasering aangebracht voor
  de (overige) wijken en buurten, zodat bekend is wanneer welk gebied aan de beurt is om
  aardgasvrij te maken. De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert twee hoofdaanpakken
  (samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is hierbij cruciaal):
  versie d.d. 14 december 2021 pagina 2 van 8
  • Gemeentebrede aanpak: het voorbereiden van de gebouwde omgeving op aardgasvrij door
  isolatie, energiebesparing en een stappenplan aardgasvrij met tussenoplossingen.
  • Aanpak verkenningsgebieden: op gebieds/buurtniveau worden wijkuitvoeringsplannen
  opgesteld om de concrete overstap naar aardgasvrij nader te onderzoeken en te organiseren
  samen met bewoners en andere belanghebbenden.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijlage I “Nota van beantwoording van zienswijzen op de ontwerp TVW” goed te keuren en daarmee toestemming te geven met het inhoudelijk ongewijzigd laten van de ontwerp Transitievisie Warmte;
  2. Bijlage II “participatiestrategie warmtetransitie” goed te keuren met de operationalisatie van het gemeentebrede participatiekader voor de warmtetransitie;
  3. De Transitievisie Warmte (TVW) voor te leggen aan de Raad ter vaststelling, waarmee de raad instemt met:
  a. Bijlage I “Nota van beantwoording van zienswijzen op de ontwerp TVW”;
  b. Bijlage II “participatiestrategie warmtetransitie”: de operationalisatie van het gemeentebrede participatiekader voor de warmtetransitie;
  c. De start van de verkenning in de 5 genoemde verkenningsgebieden in de TVW met bijbehorende fasering/planning.

 14. 13

  De gemeenteraad stelt de Verordening Parkeerbelasting 2022 vast. In deze verordening wordt aan het college opdracht gegevens tot het bepalen van de plaats, het tijdstip en de wijze waarop deze belasting verschuldigd is. Met het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelasting 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelasting 2022

 15. 14

  In 2012 heeft de gemeente in de “RijnHavenwijzer” haar visie op en belang bij het Rijnhavengebied geschetst. Het Rijnhavengebied moet weer een aantrekkelijk en goed functionerend deel van de stad worden. Het huidige bestemmingsplan Rijnhaven-Oost, vastgesteld in 2018, maakt transformatie van het bedrijventerrein naar een gemengd gebied met wonen, bedrijvigheid en diverse andere voorzieningen mogelijk. Op dit moment zijn op basis van het huidige bestemmingsplan al diverse woningbouwprojecten gerealiseerd of in ontwikkeling in Rijnhaven-Oost. De aanwezigheid van verschillende ‘zwaardere’ bedrijven zorgt er echter voor dat woningbouw in grote delen van het gebied niet mogelijk is, omdat er rekening moet worden gehouden met geluids- en geurcontouren (hindercontouren) die de bedrijven veroorzaken. Dit terwijl er in de gemeente Alphen aan den Rijn een groot tekort aan woningen is. De gemeente heeft daarom de strategie voor een deel van het gebied veranderd in een actievere strategie en wil het bestemmingsplan aanpassen om deze contouren weg te kunnen nemen. Ook wordt het maximaal aantal toegestane woningen verhoogd van 1120 naar 2000. Daarnaast zijn andere aanpassingen doorgevoerd om het bestemmingsplan actueel te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen:
   - De indieners van de zienswijzen op het bestemmingsplan, zoals vermeld in het ‘overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
   - De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in het ‘overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
   - De Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage II) vast te stellen voor zover de zienswijzen betrekking hebben op het bestemmingsplan;
   - De Nota van wijzigingen (bijlage III) vast te stellen voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op het bestemmingsplan;
   - Het ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’, met identificatienummer, NL.IMRO.0484. OPrijnhavenoost21-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.084. OPrijnhavenoost21-VA01.dxf, d.d. 30-03-2021;
   - De plicht tot het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan voor gronden in het in het ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’ door te schuiven naar de fase van de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor het bouwen, dit met inachtneming van hetgeen in artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is bepaald;
   - Aansluitend op het raadsbesluit inzake de vaststelling van de grond- en facilitaire exploitatie Havenfront d.d. 3 juni 2021 (2021/196591), de aan bouwplannen buiten Havenfront toe te rekenen verwervingskosten (schadeloosstellingscomponent) met betrekking tot het mengvoederbedrijf en de zand- & grindhandel alsmede de dekking uit kostenverhaal bij de actualisatie van het MPG 2022 op te nemen in de facilitaire exploitatie Rijnhaven-Oost fase 1.
  2. De indieners van de zienswijzen op het gebiedsbeleid, zoals vermeld in het ‘overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  3. De ingediende zienswijzen op het gebiedsbeleid (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in het ‘overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  4. De Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage II) vast te stellen voor zover de zienswijzen betrekking hebben op het gebiedsbeleid;
  5. De Nota van wijzigingen (bijlage III) vast te stellen voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op het gebiedsbeleid;
  6. . Het Gebiedsbeleid Rijnhaven-Oost ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021 – Gebiedsbeleid’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.GBrijnhavenoost21-VA01 gewijzigd vast te stellen, vooruitlopend op de vaststelling van ‘Chw bestemmingsplan
   Rijnhaven-Oost 2021’ door de raad
 16. 15

  Op 13 oktober 2016 heeft de raad de beleidsbrief erfgoed vastgesteld. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat al het erfgoed binnen de gemeente op een eenduidige wijze wordt benaderd. Hieraan is gevolg gegeven door het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart waarop alle bovengrondse cultuurhistorische waarden (gebouwd en niet-gebouwd) zijn geïnventariseerd. De cultuurhistorische waardenkaart laat in één oogopslag zien hoe cultuurhistorisch rijk onze gemeente is.
  Zolang de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, is het noodzakelijk om de gemeentelijke Erfgoedverordening aan te passen om de gekozen werkwijze te kunnen realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te kunnen beschermen middels een bestemmingsplan of beheersverordening. De Erfgoedverordening is daarom aangepast aan deze nieuwe werkwijze. De Erfgoedverordening vervangt de Erfgoedverordening uit 2018 en wordt tevens gericht aangepast met oog op de komende Omgevingswet. De Erfgoedverordening wordt met deze aanpassing beknopter en gaat in op drie typen erfgoedbescherming; gemeentelijke monumenten, cultuurhistorisch waardevolle objecten en immaterieel erfgoed. Reeds aangewezen gemeentelijke (archeologische) monumenten blijven met de herziening van de verordening hun bescherming en juridische grondslag behouden
  Voor nadere informatie wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit verwezen.

  Voorgesteld besluit

  De Erfgoedverordening 2021 Alphen aan den Rijn voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad onder intrekking van de Erfgoedverordening 2018 Alphen aan den Rijn.

 17. 16

  Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Stichting HALT kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving.
  Stichting HALT heeft voor de Gemeente Alphen aan den Rijn in het jaar 2020 preventieve activiteiten verricht. Door middel van de inhoudelijke verantwoording en het financiële jaarverslag 2020 inclusief accountantsverklaring legt Stichting HALT verantwoording af over de besteding van de reeds ontvangen subsidiegelden.

  Voorgesteld besluit

  De subsidie voor Stichting HALT over het jaar 2020 op een totaalbedrag van € 49.770,- definitief vast te stellen.

 18. 17

  De gemeente is eigenaar van meerdere bouwkavels op bedrijventerrein Steekterpoort I. Post.nl
  koopt een kavel van de gemeente voor de realisatie van een distributiecentrum

  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst met Post.nl voor de verkoop van een bedrijfskavel op bedrijventerrein Steekterpoort I in Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  3. Wethouder Van As te mandateren deze overeenkomst aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
  4. De kosten en baten met betrekking tot de verkoop van deze locatie te boeken ten laste respectievelijk ten gunste van de grondexploitatie Steekterpoort.

 19. 18

  Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is eind oktober aan de RES regio's een uitnodiging gestuurd om projecten voor grootschalige duurzame opwek op Rijksvastgoed, programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) aan te melden. Het Rijk wil hiermee een bijdrage leveren aan (inter)nationale doelstellingen voor de opwek van duurzame energie. Uit een eerste verkenning tussen betrokken gemeenten, regio's en provincie Zuid-Holland bleek dat er animo bestaat om een gezamenlijke aanvraag in te dienen voor de opwek van zonne-energie op rijksgronden in de zoekgebieden voor zon langs de N11. Indien dit verzoek gehonoreerd wordt, draagt dit bij aan het behalen van de ambities uit de RES 1.0 en het Programma Duurzaamheid 2021-2030. Daarnaast stelt het Rijk capaciteit voor coördinatie beschikbaar, en zien zij toe op naleving van nationale beleidsuitgangspunten (b.v. dubbel ruimtegebruik) voor duurzame opwek. Tot slot zorgt deelname voor vroegtijdige afstemming tussen diverse (semi)-overheden.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het indienen van een verzoek om de N11 voor opwek van zonne-energie op te nemen in het programma Opwek Energie Rijksvastgoed (OER) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  2. Dit verzoek gezamenlijk met RES regio's Holland Rijnland en Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland in te dienen;
  3. De wethouder Duurzaamheid te machtigen de gezamenlijke brief namens gemeente Alphen aan den Rijn te ondertekenen.

 20. 19

  De gemeente is eigenaar van meerdere bouwkavels op bedrijventerrein Steekterpoort II. De grootste kavel is ca. 10 ha. en is verkocht aan Stahlberg Steekterpoort B.V. die een distributiecentrum gaat realiseren.

  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst met Stahlberg Steekterpoort B.V. voor de verkoop van een bedrijfskavel op
      bedrijventerrein Steekterpoort II in Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  3. Wethouder Van As te mandateren deze overeenkomst aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de
      notariële afwikkeling;
  4. De kosten en baten met betrekking tot de verkoop van deze locatie te boeken ten laste respectievelijk ten gunste van de
      grondexploitatie Steekterpoort.