Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 31 augustus 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn neemt, onder voorwaarden, deel aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om pandeigenaren in de Tuinstraat te Hazerswoude-Dorp de mogelijkheid te bieden een lening aan te gaan voor de kosten van het herstellen van de fundering. De gemeente onderzoekt de komende periode of en op welke manier eigenaren van woningen en gebouwen ondersteund kunnen worden bij de problematiek van aangetaste funderingen.

 2. 2

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad de laatste achtste wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014 vastgesteld. Sinds deze wijziging is op een aantal gebieden gebleken dat wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn. In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen gedaan, mede in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrieven van- en informatie over de Model-APV van de VNG.
  Daarnaast wordt voorgesteld om bij deze actualisering in de APV een nieuw artikel 2:28b over intrekking van de exploitatievergunning voor een openbare inrichting in te voegen, een nieuw artikel 2:34e over proeverijen in slijterijen, alsook een nieuwe afdeling 7A in hoofdstuk 5 over een vergunningplicht voor deelvoertuigen.

 3. 3

  Om meer circulair te kunnen bouwen is er regionaal behoefte aan een bouwhub. Dit is een locatie waar vrijkomende materialen tijdelijk opgeslagen worden om weer hergebruikt te worden in nieuwe projecten. Er zullen nog veel vragen moeten worden beantwoord voordat het zover is.
  Gemeente Alphen aan den Rijn wil daarom samen met Provincie Zuid Holland, Gemeente Leiden, Bouwend Nederland en EDBAlphen onderzoek laten doen door de universiteiten van Leiden , Delft en Rotterdam (Erasmus).

 4. 4

  Alphen aan den Rijn is een gemeente met grote ruimtelijke ambities welke zijn vastgelegd in de structuurvisies. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van deze visie. De gemeente blijft echter, in haar publiekrechtelijke taak, verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen. De Wet Ruimtelijke Ordening is de basis om de kosten van deze openbare voorzieningen op de initiatiefnemer te verhalen. Dit leidt tot een rechtvaardige verdeling van deze kosten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en gemeente. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan. De Nota Bovenwijkse Voorzieningen geeft inzicht in de aan te leggen voorzieningen en de bijdragen vanuit bouwplannen aan de kosten van de voorzieningen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De geactualiseerde Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2021 vast te stellen;
  2. De budgettair neutrale wijzigingen (kosten/dekking) van de Programmabegroting 2021-
  2024, als gevolg van de actualisatie vast te stellen.
  3. De budgettaire (neutrale-) financiële gevolgen middels bijgevoegde separate
  begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

 5. 5

  Eigenaar AJBB B.V. van het melkveebedrijf aan de Voshol 45 te Boskoop heeft de wens de locatie te herontwikkelen. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
  De ontwikkeling houdt in dat in ruil voor het staken van het melkveebedrijf de bestaande bedrijfsbebouwing gedeeltelijk zal worden gesaneerd en gedeeltelijk zal worden hergebruikt voor de inpandige opslag van volumineuze goederen. De bestaande bedrijfswoning krijgt de functieaanduiding “bedrijfswoning”.
  Het betreft een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de initiatiefnemer.
  Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en wethouder Van As te mandateren om deze namens het college te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Met AJBB B.V. een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten volgens bijgevoegd
  concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst aan te gaan, tekstuele
  wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot
  ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie "Voshol 45 te Boskoop" te openen en vast te stellen en
  de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en
  Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/ administratie via de
  Najaarsnota 2021.

 6. 6

  Mevrouw Verschuur (Beter Alphen) heeft vragen gesteld over een voetgangersbrug bij de Polenhuisvesting aan de Hoogeveenseweg/N455 in Boskoop.

  Voorgesteld besluit

  De vragen gesteld door mevrouw W. Verschuur (Beter Alphen) te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief

 7. 7

  Mevrouw A. de Groot-Slagter heeft namens de fractie van de RGL vragen gesteld over flatgebouwen in het centrum van Alphen aan den Rijn. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De vragen, per brief d.d. 15 augustus 2021 gesteld door mevrouw A. de Groot-Slagter namens de RGL,
  te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

 8. 8

  Op 13 januari 2021 heeft het college van vergunninghouder een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het dempen van een dwarssloot, gelegen aan de Lansing 23 te Boskoop. Bij het collegebesluit is op 23 februari 2021 een omgevingsvergunning hiervoor verleend. Tegen dit besluit zijn door belanghebbenden meerdere bezwaarschriften ingediend. Het college heeft besloten de ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren, bezwaren ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten met nadere aanvulling en motivering en de ingebrekestelling wegens het te laat nemen van het besluit, toe te kennen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ontvankelijk verklaren van de ingediende bezwaren, zoals opgenomen in genoemde
  zaaknummers, omgevingsvergunning tegen het dempen van een dwarssloot;
  2. bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit in stand te laten met nadere aanvulling en motivering;
  4. de ingebrekestelling toe te kennen.

 9. 9

  Het benodigde budget voor erfgoed is in 2021 en 2022 onvoldoende om de lopende activiteiten rondom de voorbereiding en viering van het Limesjaar 2022 uit te voeren. De erkenning van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed heeft de activiteiten rondom de Limes in Alphen in een stroomversnelling gezet. De middelen hiervoor waren niet binnen erfgoed begroot voor 2021 en 2022. Dit onderwerp is nu Europees, landelijk, provinciaal en lokaal van groot belang en geeft een boost aan de ambitie om ‘Alphen, Wereldstad aan de Limes’ op de kaart te zetten. Voorgesteld wordt om via een onttrekking aan de Algemene Reserve €200.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de viering van het Limesjaar 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van extra projectbudget van € 200.000,- ten
  behoeve van de uitvoering van het Limesjaar 2022;
  2. Dit budget te dekken middels een onttrekking aan de Algemene Reserve;
  3. De mutatie te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Najaarsnota 2021;
  4. Eventueel niet aangewende middelen vloeien bij de afsluiting van het project terug in de
  Algemene Reserve.

 10. 10

  De provincie Zuid-Holland bereidt zich voor op de nieuwe omgevingswet die 1 juli 2022 ingaat. Daarom herziet de provincie stapsgewijs haar omgevingsbeleid. Het omgevingsbeleid bestaat uit al het beleid voor de fysieke leefomgeving in Zuid-Holland. Het omgevingsbeleid houdt rekening met de samenhang van verschillende sectoren zoals mobiliteit, wonen en natuur.
  Het omgevingsbeleid ligt ter inzage tot en met 8 september 2021. Gemeente Alphen aan den Rijn maakt gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.