Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 24 augustus 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De Eben-Haëzerschool in Boskoop vervangt de twee verzakte semipermanente lokalen door permanente nieuwbouw zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Alphen aan den Rijn (IHP). Naast de middelen hiervoor beschikbaar te stellen door de gemeente doet ook het schoolbestuur een investering om een kwaliteitsimpuls aan de leeromgeving te geven en extra duurzaamheidsmaatregelen te implementeren. Als gevolg van de extreem toegenomen grondstofprijzen en de schaarste in arbeidskrachten in de bouwwereld, zijn de geoffreerde bouwkosten toegenomen en is het schoolbestuur geconfronteerd met een tekort van € 231.446,-
  De gemeente Alphen aan den Rijn stelt hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar.

  Voorgesteld besluit

  • Een aanvullend investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitbreiding van het schoolgebouw van de Eben-Haëzerschool;
  • De investering als bijdrage aan activa van derden te activeren, conform beleid af te schrijven in 25 jaar, en de kapitaallasten te dekken ten laste van de reserve onderwijshuisvesting;
  • De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 198.750,- te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve onderwijshuisvesting;
  • Voorgaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2021 en begroting 2022;
  • Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van het budget het bedrag beschikbaar te stellen voor uitvoering van de uitbreiding van het schoolgebouw.

 2. 2

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. In de regio Holland Rijnland zijn bij de uitvoering van de Jeugdhulp drie sub-regio’s betrokken. De Gemeente Alphen aan den Rijn vormt samen met de gemeenten Kaag & Braassem en Nieuwkoop de subregio Rijnstreek. De onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en de gesloten jeugdhulp wordt in regionaal verband ingekocht. Samen zijn de drie subregio’s verantwoordelijk voor een evenwichtig zorglandschap in de gehele regio. Dat is ook een belangrijke reden om gezamenlijk de governance van de uitvoering te willen verbeteren.
  De huidige overeenkomst van de gemeenten en de GR Holland Rijnland voor de uitvoering van deze taak loopt eind 2021 af. De gemeenten van de regio hebben de ambitie om meer beleidsmatig te sturen op de jeugdhulp. De bestaande afspraken van de gemeenten met de GR Holland Rijnland en de TijdelijkeWerkOrganisatie (TWO) passen onvoldoende bij de gewenste nieuwe invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' legt gemeenten de plicht op om regionaal samen te werken en daarvoor ook een aparte entiteit op te richten. Dat vraagt om herijking van de huidige governance.
  Tijdige besluitvorming over een passende governance is noodzakelijk om deze taak goed uit te kunnen blijven voeren per 1 januari 2022 en verder. De huidige DienstVerleningsOvereenkomst met de TWO loopt immers op 31 december 2021 af en verlengen is niet gewenst.
  De nieuwe governance jeugdhulp krijgt vorm door oprichting van een nieuwe GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (‘Bedrijfsvoeringsorganisatie’). Dit is verder uitgewerkt in een tekstvoorstel voor de GR en een Samenwerkingshandvest.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen tot het oprichten van een Bedrijfsvoering GR Zorg voor de ServiceOrganisatie.
  2. In te stemmen met de GR-tekst en de tekst voor het Samenwerkingshandvest.
  3. In te stemmen met financiële consequenties van de gewijzigde governance jeugdhulp en versterking van de organisatie waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met structureel € 2.540.000,- en voor de nieuwe governance een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten
  4. In te stemmen met financiële consequenties van de gewijzigde governance jeugdhulp.
  5. In te stemmen met de incidentele bijdrage voor implementatie en doorontwikkeling in 2021 van € 130.000,- en € 100.000 voor 2022.
  6. De gemeenteraad verzoeken om toestemming te geven voor het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling Service Organisatie Zorg op grond van Wgr art. 1 lid 2.
 3. 3

  Per 1 juli 2021 is de Stichting Alphen Vitaal opgericht en operationeel. Het college heeft een kwartiermaker aangesteld in de persoon van mevrouw S. Meeuwsen. Zij is bevoegd bestuurder van Stichting Alphen Vitaal. Voor een aantal zaken blijkt een 2e bestuurder voorwaardelijk (zoals het openen van een bankrekening, waardoor betalingen kunnen plaatsvinden). Er zijn inmiddels profielen opgesteld voor de nieuwe bestuurders en de werving is gestart. Naar verwachting is er per 1 oktober 2021 een bestuur van Stichting Alphen Vitaal geïnstalleerd. Tot dat moment is de heer S. Sijm, teamleider van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Alphen aan den Rijn bestuurder van Stichting Alphen Vitaal.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college benoemt de heer S. Sijm tot tijdelijke bestuurder van de Stichting Alphen Vitaal;
  2. De heer Sijm wordt de 2e bestuurder van Stichting Alphen Vitaal, naast de reeds benoemde mevrouw Meeuwsen;
  3. De benoeming is per direct, tijdelijk en duurt tot er via een reguliere selectieprocedure bestuurders zijn gevonden en benoemd.
 4. 4

  Het aanwijzingsbesluit Heffings - en invorderingsambtenaar 2019 voorzag in de aanwijzing van de Manager Bedrijfsvoering als Heffingsambtenaar. Door de ontwikkelingen in de organisatiestructuur komt deze functie te vervallen. Dit voorstel voorziet in de aanwijzing van de Algemeen Directeur als Heffingsambtenaar.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Heffings -en invorderingsambtenaar 2021, inclusief de bijlagen 1 tot en met 6
  2. Dit besluit bekend te maken op de voorgeschreven wijze.

 5. 5

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures. Een groot aantal soorten juridische diensten van advocaten zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht op grond van de Aanbestedingswet. Gelet op de huidige corona pandemie, gemeenteraadsverkiezingen in 2022, de aankomende organisatorische veranderingen in de gemeentelijke organisatie en expertise op het gebied van energietransitie wordt gekozen voor stabiliteit en continuering van de exclusieve vertrouwensrelatie in de juridische dienstverlening voor het kleine gedeelte van de juridische dienstverlening dat niet is uitgezonderd van de aanbestedingsplicht. Daarom heeft het college besloten om af te wijken van het inkoopbeleid en met ingang van 2022 de uitvoering van de juridische dienstverlening enkelvoudig onderhands te gunnen voor twee jaar aan de huidige huisadvocaat AKD.

  Voorgesteld besluit

  1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid aangezien een aantal soorten juridische diensten van advocaten zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht.
  2. Eén opdrachtnemer in aanmerking te laten komen vanwege de huidige expertise en exclusieve vertrouwensrelatie om de dienst uitvoering van juridische dienstverlening 2022-2023 enkelvoudig en onderhands te gunnen.

 6. 6

  In februari 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de maatregelen voor Hazerswoude-Dorp in het kader van het project N207 zuid. Bij deze besluitvorming is ook gevraag om bij de nadere uitwerking naar optimalisaties te kijken. Dit is gedaan en de uitkomst is aan de raad teruggekoppeld. Naar aanleiding daarvan zijn er vragen gesteld door de heer Piette (VVD).
  In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer Piette te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 7. 7

  Mevrouw de Groot-Slagter heeft namens de fractie van de RGL vragen gesteld over de herstelwerkzaamheden aan het fietspad van de Koningin Julianabrug.

  Voorgesteld besluit

  De vragen gesteld door mevrouw A. de Groot-Slagter namens de RGL, in hun brief d.d. 26 juli 2021, te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

 8. 8

  De heer Blom heeft artikel-40-vragen gesteld over dierenzorg na sluitingstijd van de in Alphen gevestigde dierenartsen. Het college beantwoordt deze vragen met een brief.

  Voorgesteld besluit

  De artikel-40-vragen van de heer Blom, over dierenzorg na sluitingstijd van de in Alphen
  gevestigde dierenartsen, namens de fractie van Nieuw Elan, beantwoorden met bijgevoegde
  brief.

 9. 9

  In februari 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de maatregelen voor Hazerswoude-Dorp in het kader van het project N207 zuid. Bij deze besluitvorming is ook gevraag om bij de nadere uitwerking naar optimalisaties te kijken. Dit is gedaan en de uitkomst is aan de raad teruggekoppeld. Naar aanleiding daarvan zijn er vragen gesteld door mevrouw Kottenhage (GroenLinks).
  In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van mevrouw Kottenhagen te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 10. 10

  In 2019 heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn zich als samenwerkingspartner aangesloten bij een voorbereidend onderzoek naar de Limes Bubble Barrier: een bellenscherm in de Oude Rijn bij Katwijk dat als doel heeft te voorkomen dat plastic vanuit Katwijk naar de Noordzee stroomt door het op te vangen en te verwijderen. De eerste Bubble Barrier functioneert inmiddels sinds 2019 in het IJ te Amsterdam en vangt uitstromend plastic van de grachten af. Meer informatie is te vinden op www.coastbusters.nl en www.thegreatbubblebarrier.com.
  Uit het voorbereidend onderzoek is gebleken dat een bellenscherm op de gekozen locatie zowel technisch als praktisch goed realiseerbaar is en dat een hoge effectiviteit kan worden behaald. Daarom wordt nu aan de samenwerkingspartners een financiële bijdrage verzocht zodat kan worden overgegaan tot realisering van de Limes Bubble Barrier in het voorjaar van 2022. Voor de totale financiering is een bedrag benodigd van €692.500,-. Inmiddels is de dekking rond mits alle partijen de toezegde bijdragen nakomen. De Gemeente Alphen aan den Rijn besluit hiervoor eenmalig € 0,06 per inwoner beschikbaar te stellen, hetgeen neerkomt op afgerond € 6.700,-.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verzoek tot een eenmalige, incidentele bijdrage van € 0,06 per inwoner van de Gemeente Alphen aan den Rijn aan het realiseren van de Limes Bubble Barrier. Op basis van 112.580 inwoners gaat het om een totaal bedrag van afgerond € 6.700,-. Dit bedrag kan worden onttrokken aan het beleids- en communicatiebudget van de KDE Afval.

 11. 11

  22 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten per 1 augustus 2021 een tarief in te voeren vanaf het 13e bezoek per jaar aan het Ecopark.


  Raadsbesluit tarief Ecopark
  Het toegangsbeleid voor het Ecopark vanaf 1 augustus 2021 vast te stellen:

  1. Het maximaal aantal gratis bezoeken per jaar voor het Ecopark op 12 te stellen
  2. Met ingang van het 13e bezoek een tarief van €14,95 per bezoek te heffen

  Daarbij is besloten bij invoeren op 1 augustus 2021 het aantal gratis bezoeken voor de resterende 5 maanden van het jaar 2021 op 12 te houden.


  Inmiddels is duidelijk dat er vanwege enkele technische tegenvallers meer tijd nodig is om het betaalsysteem te realiseren en te testen. Voorstel is daarom om na oplevering van het betaalsysteem, naar verwachting half oktober, de rest van dit jaar te gebruiken als testperiode. Dit houdt in dat inwoners nog niet betalen maar dat de data wel worden ingevoerd in het systeem.
  Op 1 januari 2022 zal het betaalsysteem dan daadwerkelijk definitief worden geïmplementeerd.
  De financiële consequenties zijn beperkt, gezien er in de uitgangsituatie in 2021 al een afwijkende situatie was met 12 bezoeken gratis in de resterende 5 maanden van het jaar.
  Bewoners worden nu geïnformeerd over uitstel. Voorafgaand aan de testperiode volgt er nadere informatie aan inwoners en bestuur over het proces.

  Voorgesteld besluit

  De brief ‘update betalingen Ecopark Alphen aan den Rijn’ te versturen aan de gemeenteraad.

 12. 12

  Om te komen tot een herontwikkeling van een tweetal locaties aan de Voorkade en om te voorzien in de behoefte aan meer parkeerplaatsen en een betere waterhuishouding in het gebied tussen de Voorkade en de Nieuwstraat in Boskoop, is de afgelopen periode getracht te komen tot een stedenbouwkundige invulling (concept-kavelpaspoort) die zoveel mogelijk recht doet aan het karakter van de bestaande bebouwing aan de Voorkade en de Nieuwstraat. Het geldende bestemmingsplan moet worden herzien om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Het college wenst inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de voorgestane herontwikkeling van de locaties aan de Voorkade en het gebied tussen de Voorkade en de Nieuwstraat.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het concept-kavelpaspoort, met uitzondering van het aantal bouwlagen voor het appartementengebouw op de locatie Voorkade 26-27-30 en dit aantal aan te passen naar 3 bouwlagen;
  2. Met de ontwikkelende partij in overleg te treden over de invulling van het appartementengebouw op de locatie Voorkade 26-27-30 en
  3. De participatie met de omwonenden op basis van het aangepaste concept-kavelspaspoort op te starten.

 13. 13

  De gemeente is eigenaar van 2 percelen grond aan de Tankval/Gouwelandenlaan op bedrijventerrein De Schans II. Deze 2 percelen grond waren gereserveerd voor een
  hotelontwikkeling vanwege de directe ontsluiting langs de N-11. De gemeente had met Van der Valk overeenstemming bereikt over de verkoop van het grootste gedeelte van de kavel. Met Van der Valk is nu overeenstemming bereikt over de verkoop van de gehele hotelkavel.

  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een addendum op koopovereenkomst met Van der Valk voor de verkoop
  van de gehele hotelkavel op bedrijventerrein De Schans II te Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van
  ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  3. Wethouder Van As te mandateren deze overeenkomst aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
  4. De kosten en baten met betrekking tot de verkoop van deze locatie te boeken ten laste respectievelijk ten gunste van de grondexploitatie De Schans.