Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 18 mei 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het hbo-bidbook, waarin de ambities van Alphen aan den Rijn op hbo-niveau worden uitgesproken, en de mogelijkheden voor samenwerkingen in het kader van hbo-activiteiten zijn verkend.
  Het hbo-bidbook sluit aan op een van de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 en bijbehorend uitvoeringsprogramma, namelijk de realisatie van hbo-activiteiten in Alphen aan den Rijn. Hiervoor is besloten om een zogenaamd bidbook te ontwikkelen als instrument om de actuele en toekomstige opgaven van Alphen aan den Rijn duidelijk over het voetlicht te brengen, en hogescholen (regulier en commercieel) te verleiden daarin de samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven aan te gaan. In het bidbook wordt beschreven wat de ambitie van Alphen aan den Rijn op hbo-niveau is, waar de gemeente economisch gezien sterk in is en welke vragen en kansen er voor onderwijsactiviteiten liggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het hbo-bidbook vaststellen;
  2. Het hbo-bidbook versturen aan de raad.

 2. 2

  De nieuwbouw van het buurthuis aan de Dennenlaan is net voor de zomer 2020 gereed gekomen. Vooruitlopend op de mondeling gemaakte afspraken met de Stichting Kaju Putih, is het gebouw vast in gebruik gegeven, onder de geldende coronarestricties. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Kaju Putih is nog niet getekend.
  De gesprekken over een huurovereenkomst en het onderdeel uitmaken van de herijking dorps- en buurthuizen hebben gelopen van januari 2020 tot en met april 2021. Daaruit blijkt dat een combinatie van de wensen van Kaju Putih in combinatie met een buurthuis niet verenigbaar zijn. Voorgesteld wordt het gebouw uit de herijking dorps- en buurthuizen te halen en het wijkcentrum Kaju Putih een bijzondere positie te geven.

  Voorgesteld besluit

  - De door Kaju Putih op 12 april 2021 aangepaste huurovereenkomst met tegenvoorstel af te wijzen;
  - Een standaard huurovereenkomst voor een periode van 2 jaar af te sluiten met Stichting Kaju Putih met een aangepast huurbedrag ter hoogte van € 1000,- per maand;
  - Het wijkcentrum Kaju Putih uit het beleid herijking dorps- en buurthuizen te halen;
  - De bijgevoegde raadsbrief aan de gemeenteraad te doen toekomen.

 3. 3

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerpbegrotingen voor het jaar 2022 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten acht weken de tijd hebben om hun zienswijzen op de ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen
  a. Holland Rijnland
  b. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
  c. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
  d. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
  e. Promen
  f. BVO Rijn en Braassem
  2. De verhoogde structurele bijdragen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de toegestane indexeringen ad. € 230.247 vanaf 2022 op  te nemen in de begroting en te dekken ten laste van de stelpost verbonden partijen, waarbij het restant van de stelpost verbonden partijen (€ 216.494) vrijvalt ten gunste van het begrotingssaldo.
  3. Zienswijzen / reacties conform de bijgevoegde concepten te versturen naar de geadresseerde gemeenschappelijke regelingen.

 4. 4

  De gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 10 september 2019 de Beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides gemeente Alphen aan den Rijn 2019-2025 vastgesteld en ingestemd om met een incidentele subsidie van € 150.000 (incl. randvoorwaarden) invulling te geven aan de in de raadsvergadering van 4 juli 2019 overgenomen motie: lees toezegging van de wethouder om de drie kinderboerderijen open te houden.


  Met deze raadinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken en de uitvoeringsagenda van de toekomstvisie Alphense kinderboerdrijen.

  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over de uitvoeringsagenda van de toekomstvisie Alphense kinderboerderijen.
 5. 5

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is de decembercirculaire 2020 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht. Normaal gesproken is een decembercirculaire géén bijstellingsmoment, omdat in een decembercirculaire alleen over het lopende jaar informatie wordt verstrekt. Echter in deze decembercirculaire 2020 heeft het Rijk ook informatie verwerkt over het 3e Corona compensatiepakket voor gemeenten voor het jaar (2020 en) 2021.

  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de decembercirculaire 2020, jaarschijf 2020 te verwerken in de Jaarrekening 2020;
  2. De uitkomsten van de decembercirculaire 2020, jaarschijven 2021 (coronacompensatie) en verder te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;
  3. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  4. De raad te informeren over de uitkomsten van de decembercirculaire 2020, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 3.

 6. 6

  De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 besloten om een Raadswerkgroep Gedragscode c.a.
  in te stellen. Deze raadswerkgroep heeft bekeken of actualisatie nodig is van het Protocol
  Agressie tegen bestuurders. Binnenkort wordt het geactualiseerde protocol ter vaststelling
  voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat het protocol ook ziet op agressie tegen collegeleden
  is aan het college gevraagd om het (geactualiseerde) agressieprotocol vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen Protocol Agressie jegens politieke ambtsdragers Alphen aan den Rijn 2021.

 7. 7

  Het college van gemeente Kaag en Braassem heeft het college van de Gemeente Alphen aan den Rijn per brief geïnformeerd dat zij onder voorwaarden akkoord gaan met het initiatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Kruisweg te Woubrugge. Voor een adequate communicatie vraagt de gemeente Kaag en Braassem het college medewerking voor het informeren van omwonenden en het informeren van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.
  In haar antwoordbrief zegt het college van de Gemeente Alphen aan den Rijn haar medewerking toe.

  Voorgesteld besluit

  Besluiten de brief van de gemeente Kaag en Braassem van 22 april, zaaknummer 39552, met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 8. 8

  Om de opgaven omtrent stikstofdepositie, bodemdaling en klimaatverandering voor de Nieuwkoopse Plassen aan te pakken, heeft de provincie Zuid-Holland de Gebiedsgerichte Aanpak Nieuwkoopse Plassen ingericht, een breed overleg met diverse overheids- en gebiedspartijen. De gemeente Alphen aan den Rijn is ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij deze aanpak, omdat het oostelijk deel van de gemeente valt binnen de 10km zone rondom de Nieuwkoopse Plassen. Er is een zogenaamd Gebiedskader opgesteld, dat een beschrijving geeft van het gebied alsmede de doelstellingen voor stikstof- en bodemdalingsopgaven, en de overige doelstellingen die waar mogelijk mee worden genomen in de Gebiedsgerichte Aanpak. Momenteel worden d.m.v. een gebiedsproces de knelpunten in relatie tot deze opgaven in beeld gebracht en maatregelen geïnventariseerd en beoordeeld op kansrijkheid. Dit alles zal resulteren in een integraal gebiedsplan en uitvoeringsprogramma. De rol van de gemeente in deze aanpak zal worden bepaald middels voorliggende bestuursopdracht.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met voorliggende bestuursopdracht