Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 september 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een wet die zaken regelt ten aanzien van de fysieke leefomgeving. De gemeente Alphen aan den Rijn is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding op deze wet. De omgevingsvisie is het eerste product dat helemaal in de gedachte van de Omgevingswet is opgesteld en voldoet aan de in die wet gestelde eisen. De Omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor onze fysieke leefomgeving. De ontwerp-omgevingsvisie en het bijbehorende PlanMER zijn in februari 2021 door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de terinzagetermijn zijn 19 zienswijzen ontvangen. Dit voorstel ziet op het vaststellen van de definitieve omgevingsvisie, al dan niet met inachtneming van de ingediende zienswijzen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen ontwerp omgevingsvisie’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2. De zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage II);
  3. De Nota van wijzigingen behorende bij de omgevingsvisie (bijlage III) vast te stellen;
  4. Het PlanMER en de aanvulling op het PlanMER, die is opgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de MER, vast te stellen;
  5. De omgevingsvisie Alphen aan den Rijn “Groene gemeente met Lef” met identificatienummer, NL.IMRO.0484.omgevingsvisie-VA01 met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van beslispunten 2 en 3 waarbij de focus is gelegd op 5 integrale opgaven c.q. ontwikkelrichtingen, te weten:
  a. Duurzaam ondernemen;
  b. Landschappelijke verstedelijking;
  c. Waardevol buitengebied;
  d. Samen sterker;
  e. Gezonde vergroening.
  6. Onder vaststelling van de omgevingsvisie "Groene gemeente met Lef” worden ingetrokken: de ‘Structuurvisie Alphen aan den Rijn 2031', het 'Structuurplan Boskoop 2015’ en de ‘Samengestelde Structuurvisie Rijnwoude 2008'.

 2. 2

  Om te voorkomen dat de gronden binnen de locatie Hazerswoude-Dorp zuidwest, meer specifiek de percelen kadastraal bekend als gemeente Hazerswoude, sectie E, nummers 1759 (gedeeltelijk) en 2001 (gedeeltelijk), worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van de locatie verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 20 juli 2021 tot het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wvg).
  2 Te concluderen dat er geen planologische grondslag (een structuurvisie of een bestemmingsplan) aanwezig is op basis waarvan het gemeentelijk voorkeursrecht kan worden gevestigd, om die reden het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie.
  3 Aan te wijzen op basis van artikel 5 van de Wvg voor de duur van drie jaren als perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de perceelsgedeelten, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30444274-06 en perceelslijst, met nummer PL-30444274-06, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaar en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 5 juli 2021.
  4 Te concluderen dat deze perceelsgedeelten niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  5 Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en het ter plaatse verschijnende blad de Groene Hart Koerier, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  6 Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt na drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie of een bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld.
  7 Te concluderen dat er wel een zienswijze is ingediend en geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.

 3. 3

  Om te voorkomen dat de gronden binnen de locatie Hazerswoude-Dorp noordoost, meer specifiek de percelen kadastraal bekend als gemeente Hazerswoude, sectie B, nummers 1538 (gedeeltelijk), 3826 (gedeeltelijk), 3827 (gedeeltelijk), 4055, 4056 (gedeeltelijk), 4203 en 4204, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van de locatie verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 20 juli 2021 tot het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wvg).
  2 Te concluderen dat er geen planologische grondslag (een structuurvisie of een bestemmingsplan) aanwezig is op basis waarvan het gemeentelijk voorkeursrecht kan worden gevestigd, om die reden het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie.
  3 Aan te wijzen op basis van artikel 5 van de Wvg voor de duur van drie jaren als percelen en perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelten, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30444274-04 en perceelslijst, met nummer PL-30444274-04, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 5 juli 2021.
  4 Te concluderen dat deze percelen en perceelsgedeelten niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  5 Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en het ter plaatse verschijnende blad de Groene Hart Koerier, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  6 Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt na drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie of een bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld.
  7 Te concluderen dat er wel een zienswijze is ingediend en geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.

 4. 4

  Het bedrijf Bakkerij Visser is al meer dan 12 jaar gevestigd op het bedrijventerrein De Schans II. Het is met ca. 120 werknemers 1 van de grootste werkgevers in de gemeente, en met de groei van de supermarkt wereld is ook voor de bakkerij als leverancier daarmee de behoefte aan grotere en betere productieruimtes en logistieke afwikkeling op hun locatie gegroeid. Hiervoor zal het bedrijf een perceel kopen aangrenzend aan hun huidige locatie op de Tankval. Er zal hiermee niet alleen een groot deel nieuwbouw worden gerealiseerd bij het bestaande pand, ook de interne routering en huidige technische inrichting zullen volledig worden aangepast en vernieuwd.

  Voorgesteld besluit

  1.            Een perceel grond gelegen aan de Tankval op bedrijventerrein De Schans II te Alphen aan de Rijn, groot ca. 6012 m2, voor een bedrag van €1.352.700,- excl BTW, te verkopen aan Bakkerij Visser Holding. De verkoop is conform de in de grondexploitatie opgenomen verkoopopbrengst.
  2.            Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie De Schans met nr. FCL 9.3.1.049.00 en ECL 710.310

 5. 5

  In 2020 is er een analyse gemaakt van de 7 begraafplaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn.
  Op dat moment was de conclusie dat de begroting van de begraafplaatsen niet sluitend was. Om
  de exploitatie weer dekkend te krijgen zijn inmiddels enkele maatregelen genomen. De Raad heeft
  echter het college gevraagd een visie op te stellen, waarin 3 mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt.
  Waarbij het eerste scenario de huidige situatie beschrijft, scenario 2 de noodzakelijke
  aanpassingen weergeeft en scenario 3 het optimaal scenario is. De 3 scenario’s zijn nu uitgewerkt
  in de ‘toekomstvisie begraafplaatsen Alphen aan den Rijn’ en de raad wordt gevraagd een keuze te
  maken uit een van de 3 scenario’s om verder uit te laten werken in een nieuwe begraafplaats
  verordening en tarievenstelsel.

  Voorgesteld besluit

   De raad 3 toekomstscenario's over de begraafplaatsen voor te leggen en een keuze te
  laten maken voor verdere uitwerking in een nieuwe begraafplaatsverordening en
  bijbehorende tarievenlijst
   De raad voor te stellen om op basis van het gekozen scenario een nieuwe
  begraafplaatsverordening en tarievenlijst te maken.

 6. 6

  Een groot aantal instellingen in onze gemeente heeft in 2020 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten. Na afloop van het subsidiejaar dienen de instellingen die een subsidie van € 5.000 of meer hebben ontvangen, een verantwoording in. Op basis van deze verantwoordingen worden de subsidiebedragen per instelling definitief vastgesteld. Dit besluit omvat de vaststelling van de voorlopig verleende maatschappelijke subsidies 2020 van 35 instellingen op een totaalbedrag van € 1.065.137,80. Daarbij zal er een bedrag van € 56.559,88 teruggevorderd worden. De instellingen die minder dan € 5.000 subsidie hebben gekregen vallen buiten dit besluit, deze subsidies zijn direct met de verlening eind 2020 definitief vastgesteld. Voor enkele instellingen (die grote subsidiebedragen hebben ontvangen), waaronder de Verbonden Partijen geldt aparte besluitvorming. Daarnaast is er nog 1 instelling waarvan door omstandigheden de subsidie later wordt vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De maatschappelijke subsidies 2020 definitief vast te stellen op een totaalbedrag van € 1.065.137,80 conform de bijlage;
  2. De subsidie van 1 instelling op een later moment separaat vast te stellen.

 7. 7

  Op 12 maart 2020 (zaak 247677) heeft het college een besluit genomen inzake de locatie Nieuwe Sloot. Aanvankelijk is overgegaan tot een tijdelijke exploitatieovereenkomst met de SAT voor 1 jaar. Mede gelet op het feit dat er plannen liggen voor herontwikkeling van de locatie, heeft op 16 maart 2021 het college besloten, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, om een concessie (vastgelegd in een exploitatieovereenkomst) met de SAT aan te gaan gedurende de periode tot aan de sloop van de huidige voorziening ten behoeve van nieuwbouw.
  Het college besluit nu om de exploitatie- en huurovereenkomst met de SAT aan te gaan voor de exploitatie van de racketsportlocatie Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn gedurende de periode tot herontwikkeling.

  Voorgesteld besluit

  De exploitatie- en de huurovereenkomst met de SAT aan te gaan voor de exploitatie van de racketsportlocatie Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn

 8. 8

  Burgemeester en wethouders hebben besloten een planologische procedure te starten voor de (ontwerp)wijzigingsplannen Buitengebied Boskoop - negende wijziging en Sierteeltgebied – achtste wijziging. De plannen zien op het omzetten van diverse (voormalige) agrarische bedrijfswoningen in het sierteeltgebied van de Greenport Boskoop naar plattelandswoningen, alsook het wijzigen van de bestemming op het perceel De Oude Wijk 11 te Boskoop.

  Voorgesteld besluit

  1. De ontwerpwijzigingsplannen Buitengebied Boskoop -negende wijziging (identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk9wij-ON01) en Sierteeltgebied – achtste wijziging (NL.IMRO.0484.HDsierteelt8wijz-ON01), vast te stellen;
  2. De ontwerpwijzigingsplannen Buitengebied Boskoop - negende wijziging en Sierteeltgebied – achtste wijziging ter inzage te leggen.

 9. 9

  De aanvrager van de omgevingsvergunning Van Esch Zorg v.o.f. is voornemens zich te vestigen in de bestaande boerderij/ manege aan de J.C. Hoogendoornlaan 37 te Alphen aan den Rijn. In de manege worden in de huidige situatie 25 paarden gehouden. In de toekomstige situatie wordt dit aantal teruggebracht naar maximaal 10 paarden en het bedrijf zal zich voornamelijk gaan richten op het verlenen van zorg aan diverse doelgroepen. Initiatiefnemers kunnen door het overgaan naar ‘Zorgstal van Esch’ hun dienstverlening uitbreiden.
  De zorgstal biedt plek voor 6 gezinshuiskinderen vanaf 10 jaar en jongvolwassenen met een uitdaging zoals een stoornis in het autismespectrum of adhd. Deze gezinshuiskinderen zullen tijdelijk logeren op de zorgboerderij totdat zij weer bij hun ouders kunnen instromen, of totdat zij kunnen doorstromen naar een zelfstandige woning. Een tweede doelgroep zijn kinderen en jongeren die voor dagbesteding naar de zorgstal komen (6-8 kinderen). Deze groep logeert niet op de zorgstal. Afhankelijk van de begeleiding die zij nodig hebben kunnen zij 9 dagdelen in de week terecht op de zorgstal. Er zal ook paardencoaching worden verzorgd voor de kinderen die met name is bedoeld voor de gezinshuiskinderen en de kinderen die een dagbesteding volgen. De initiatiefnemers zijn voornemens om de agrarische bedrijfswoning te gaan bewonen waardoor er permanent toezicht en begeleiding is.
  De zorgstal wordt gerealiseerd in de bestaande agrarische bebouwing, waardoor het plan ruimtelijk niet veel impact heeft. Er zullen met deze aanvraag alleen interne verbouwingen plaatsvinden. In de toekomst zullen er wel enkele fysieke ontwikkelingen worden gerealiseerd zoals de realisatie van een uitbouw en een dakkapel. Dat maakt nu echter geen onderdeel uit van de huidige aanvraag. Voor deze toekomstige ontwikkelingen kan nader ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Het plan heeft een positieve impact op het in stand houden van de boerderij en het verbeteren van het onderhoud. In de schuur zal een paardenbak met paardenboxen behouden blijven. De woonunits worden met een dikke muur afgeschermd van de paardenbak zodat de kinderen geen last zullen hebben van stankoverlast. Gestreefd wordt om de paarden zoveel als mogelijk buiten onder te brengen.
  Het plan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Alphen Zuid’. Ter plaatse geldt een agrarische bestemming en de zorgstal moet hoofdzakelijk worden gezien als een maatschappelijke functie. De in het vigerende bestemmingsplan opgenomen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden bieden onvoldoende ruimte om de zorgboerderij toe te staan. Er kan daarom alleen met een uitgebreide procedure conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het plan en een ontwerpvergunning voor zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een woon- zorgboerderij in de bestaande bebouwing op de locatie J.C. Hoogendoornlaan 37 te Alphen aan den Rijn;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het geen aangewezen geval betreft (artikel 6.2.1. Bro);
  3. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

 10. 10

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en energie.
  Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk de CO2-uitstoot terug te dringen. Bijna de helft van de energievraag in Alphen aan den Rijn is een warmtevraag voor de verwarming van huizen en kleine bedrijven (utiliteit). De verwarming van deze huizen gebeurt vandaag de dag nog bijna alleen met de fossiele brandstof aardgas. Door het reduceren van het gebruik van dit aardgas en het overstappen op duurzame niet-fossiele brandstoffen wordt de CO2-uitstoot drastisch verlaagd. In het landelijk klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een plan maakt voor de overstap van aardgas op andere, duurzame warmtebronnen. Dat plan presenteren we in deze ontwerp Transitievisie Warmte (TVW). Dit plan moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en is dus niet definitief.
  Het omschakelen van verwarming met aardgas naar verwarming met een duurzame bron is complex. Vrijwel alle huishoudens en bedrijven in Alphen aan den Rijn krijgen ermee te maken. Als onderdeel van de TVW is een Afwegingskader Warmte opgesteld dat de basis vormt bij de uitwerking van de TVW. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, haalbaarheid, toekomstbestendigheid en veiligheid van de toekomstige warmtevoorziening staan daarbij voorop.
  Tevens wordt de impact omschreven die verwacht wordt, welke technische mogelijkheden er zijn en wat de keuze voor bepaalde technieken betekent in het dagelijks leven van inwoners en ondernemers. De oplossingen kunnen individueel zijn (met gebruikmaking van bijvoorbeeld een warmtepomp), collectief (warmtenet) of op basis van duurzaam gas.
  Vervolgens zijn vijf gebieden in Alphen aan den Rijn aangewezen als verkenningsgebied: Planetenbuurt, omgeving Archeon, Ridderveld-west, Zeeheldenbuurt en Boskoop-west. Hier ziet de gemeente kansen om voor 2030 stappen te zetten richting CO2-neutraal en aardgasvrij. Dit wordt samen met iedereen die het aangaat uitgewerkt in een WUP: wijkuitvoeringsplan. Naast de verkenningsgebieden is een voorlopige fasering aangebracht voor de (overige) wijken en buurten, zodat bekend is wanneer welk gebied aan de beurt is om aardgasvrij te maken.


  De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert twee hoofdaanpakken (samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is hierbij cruciaal):


  • Gemeentebrede aanpak: het voorbereiden van de gebouwde omgeving op aardgasvrij door isolatie, energiebesparing en tussenoplossingen, zoals de hybride warmtepomp.


  • Aanpak verkenningsgebieden: op gebieds/buurtniveau worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld om de concrete overstap naar aardgasvrij nader te onderzoeken en te organiseren samen met bewoners en andere belanghebbenden.

  Voorgesteld besluit

  1. De ontwerp Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen;
  2. De ontwerp TVW, inclusief bijlagen, vrij te geven voor inspraak, met inachtneming van 1 week gelegenheid tot stuiten van de terinzagelegging door de gemeenteraad;
  3. De Publiekssamenvatting TVW goed te keuren.

 11. 11

  De gemeenten in Holland Rijnland besluiten om als gevolg van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg met ingang van 2023 de opvang van inwoners die dak- en/of thuisloos zijn en ondersteuning voor inwoners met ernstige psychosociale problemen (sub)regionaal te organiseren. We hebben het dan over beschermd wonen, maatschappelijke opvang en taken op het gebied van (preventie) verslavingszorg en bemoeizorg. In 2015 hebben de gemeenten van Holland Rijnland Gemeente Leiden gemandateerd voor de uitvoering en financiering van deze taken. Als gevolg van deze doordecentralisatie dient elke gemeente ervoor te zorgen dat benodigde hulp eerder, dichterbij de vertrouwde thuissituatie en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd.
  Vanaf 1 januari 2023 worden ook de financiële middelen voor beschermd wonen door het Rijk geleidelijk naar de afzonderlijke gemeenten overgedragen. De financiële middelen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg worden door het Rijk in elk geval tot 2026 nog aan de Gemeente Leiden verstrekt ten behoeve van de hele regio Holland Rijnland. In Holland Rijnland maken we afspraken met elkaar om de middelen die de Gemeente Leiden hiervoor ontvangt ook vanaf 2023 over de afzonderlijke gemeenten te verdelen.
  Om alle ondersteuning en benodigde samenwerkingsafspraken op (sub)regionaal niveau in 2023 goed geregeld te hebben is nu een (raads)besluit noodzakelijk zodat begin 2022 de inkoop van maatschappelijke zorg kan starten.

  Voorgesteld besluit

  1. Met ingang van 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg (MO/VZ/OGGZ) uit te (laten) voeren die nu gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden;
  2. Binnen Holland Rijnland en in de Rijnstreek afspraken uitwerken over de verdeling en verankering van de taken en middelen en wijze van samenwerking na de doordecentralisatie;
  3. Afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm een besluit hierover voorleggen aan de gemeenteraad;
  4. Bijgaand raadsvoorstel over de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 2023 aan de raad voorleggen voor besluitvorming.
 12. 12

  Op 5 juli 2021 heeft de afdeling PDV Vergunningen een evenementenmelding ontvangen voor het plaatsen van een springkussen op de openbare grond ter gelegenheid van een kinderverjaardag. Voor deze aanvraag is geen toestemming gegeven, omdat dit geen evenement maar een privé-feestje voor een select gezelschap was. Mevrouw De Groot Slagter heeft hier artikel 40 vragen over gesteld. Deze worden schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw A. de Groot-Slagter over APV Kinderfeest te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief.

 13. 13

  Een bewoonster van de Preludeweg heeft een brief gestuurd naar de raad waarin zij signaleert veel geluidhinder door verkeer te ervaren bij haar woning. Zij vraagt om maatregelen. De raad heeft de brief ter behandeling naar het college doorgestuurd. Het college geeft in de antwoordbrief hiermee bekend te zijn, licht toe dat dit een landelijk probleem is waarbij gemeenten, politie en Openbaar Ministerie samenwerken om dit aan te pakken en dat ook Gemeente Alphen aan den Rijn en politie samenwerken om dit aan te pakken.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-antwoordbrief vaststellen, verzenden en de raad een afschrift zenden waarin aangegeven wordt dat de ervaren geluidsoverlast door verkeer bekend is bij het college, dat dit een landelijk probleem is en gezamenlijk met de politie wordt onderzocht hoe dit aan te pakken.

 14. 14

  De Economische Agenda 2021-2025 wordt aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Met deze Economische Agenda zet Gemeente Alphen aan den Rijn volop in op de ontwikkeling naar een duurzame en toekomstbestendige economie, die niet alleen toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor onze inwoners oplevert maar die ook bijdraagt aan duurzaamheid, leefbaarheid en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. De Economische Agenda is aan de hand van vijf pijlers uitgewerkt. Daarin is weergeven wat onze ambities zijn en hoe we deze willen realiseren. Het nieuwe beleid is in nauwe samenwerking met onze economische partners tot stand gekomen en kan daarmee rekenen op veel draagvlak. Ten behoeve van de uitvoering wordt als vervolgstap een separaat uitvoeringsprogramma 2021-2022 opgesteld. Hierin worden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld, in aansluiting bij het door de raad beschikbaar te stellen budget voor de uitvoering van de Economische Agenda via de kadernota en begroting 2022.

  Voorgesteld besluit

  - De raad te verzoeken de Economische Agenda 2021-2025 vast te stellen, waarbij de uitvoering van de Economische Agenda 2021-2025 afhankelijk is van het beschikbaar stellen van de hiervoor gevraagde middelen door college en raad via de kadernota en begroting 2022.