Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 maart 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Dit plan van aanpak is opgesteld om als leidraad te dienen voor de beheersing van de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt. De rups wordt jaarlijks waargenomen in de Gemeente Alphen aan den Rijn, de overlast varieert per jaar. De plaagdruk is een landelijk probleem, maar een definitieve oplossing is er niet. De brandharen van de rupsen geven veel overlast aan mensen, huisdieren en vee.
  Afgelopen jaar was de overlast, mede door het inzetten van een afgewogen pakket aan preventieve en curatieve maatregelen, gering. Door preventief te bestrijden, inspecteren, en het wegzuigen van nesten hebben we meldingen en overlast grotendeels voorkomen. In totaal is na preventieve bestrijding in 2,5% van de bomen alsnog een nest verwijderd. Bij de bomen met prioriteit middel, waarbij geen preventieve bestrijding is toegepast, is in 27% van de bomen een nest verwijderd. In totaal zijn er 493 nesten geregistreerd en weggezogen in nagenoeg alle variëteiten van ons bestand aan eiken. De actieve aanpak van de eikenprocessierups in het afgelopen jaar willen we in 2021 een vervolg geven. Hiervoor is de succesvolle aanpak van 2020 geëvalueerd. Op basis daarvan stellen we enkele aanpassingen voor, die verwerkt zijn in het plan van aanpak.
  Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Alphen aan den Rijn de plaagdruk en overlast in 2021 en verder beheersbaar houdt. Waar en op welke wijze treedt de gemeente op tegen de rups en wie zijn daarbij betrokken. Een definitieve oplossing voor de eikenprocessierups is er nog niet, beheersing van de overlast blijft voorlopig noodzakelijk.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Plan van aanpak Beheersing overlast eikenprocessierups vast te stellen;
  2. De incidentele en onvoorziene kosten ten laste te brengen van de post Groenbeheer en een (eventuele) overschrijding te verwerken in de voorjaars-/ en najaarsnota 2021 en te dekken via het begrotingssaldo.
  3. Instemmen met het voornemen om de structurele financiële gevolgen voor boomziekten en plagen in de openbare ruimte mee te nemen in de besluitvorming van de op te stellen ‘Richtlijn aanpak boomziekten en plagen in de openbare ruimte’ en onderdeel te laten uitmaken van de integrale afweging bij de kadernota 2022.

 2. 2

  De richtlijn aanpak boomziekten en plagen in de openbare ruimte geeft nadere invulling en detaillering aan het eerder vastgestelde bomenbeleid en zorgt voor houvast in de aanpak van een boomziekte of plaag en bij de monitoring. Deze aanpak kan projectmatig en efficiënt zijn omdat sommige boomziekten en plagen immers niet meer af en toe maar standaard voorkomen in de openbare ruimte. Op dit moment kan binnen het reguliere beheer geen structurele aanpak worden verzorgd van de volgende in de gemeente aanwezige boomziekten en plagen; Essentaksterfte, Massaria, Draaigatje, Eikenprocessierups en de Japanse Duizendknoop. De richtlijn geeft input voor een jaarplanning met een structureel budget om actuele boomziekten en de overlast van plagen te voorkomen, aan te pakken en te monitoren. Doordat er in de richtlijn risicogroepen vastgesteld zijn met een beheerstrategie is er ook inzicht in wat de gemeente moet doen bij constatering van een nieuwe ziekte of plaag.
  De richtlijn zal een keer per drie jaar herijkt worden, nieuwe ziekten en plagen kunnen toegevoegd worden evenals wijzigingen in de ontwikkeling en/of aanpak van de beschreven ziekten en plagen. Bestuurlijke besluiten die ten tijde van het opstellen van voorliggende richtlijn zijn genomen, zijn uiteraard al van kracht. Deze betreffen het Draaigatje, de Japanse Duizenknoop en de Kastanjebloedingsziekte. Dit geldt eveneens voor andere vastgestelde beleidsstukken zoals het afvalbeleidsplan en het bomenbeleid.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De richtlijn aanpak boomzieken en plagen in de openbare ruimte vast te stellen;
  2. Een incidenteel budget van €474.000,- beschikbaar te stellen voor 2021 als projectbudget en dit via de Voorjaarsnota 2021 incidenteel te dekken via het begrotingssaldo;
  3. Voor de onvermijdelijke en onuitstelbare uitvoering van de richtlijn aanpak boomzieken en plagen in de openbare ruimte een bedrag van €232.000 incidenteel in 2022 en per 2023 structureel €482.000 beschikbaar te stellen;
  4. De benodigde dekking hiervoor per 2023 ad. € 482.000 te storten in de nieuw te vormen reserve boomziekten en plagen;
  5. Budget en dekking met betrekking tot de budgetaanvraag vanaf 2022 e.v. onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte

 3. 3

  Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 wordt aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Met dit programma geeft Gemeente Alphen aan den Rijn invulling aan haar opgave Duurzaamheid en Klimaat. De stip op de horizon is om in 2050 volledig energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te zijn, met een diversiteit aan plant- en diersoorten. Hoe we dit bereiken hebben we uitgewerkt in ambities tot 2030, gewenste resultaten tot 2025 en een concreet uitvoeringsprogramma 2021-2023. Elke twee jaar actualiseren we dit uitvoeringsprogramma, zodat we kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen en initiatieven uit de samenleving. Op die manier blijft het programma flexibel en kunnen we leerervaring direct weer inzetten. Met dit Duurzaamheidsprogramma scheppen we de voorwaarden om samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gemeente Alphen aan den Rijn duurzamer te maken.

  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken:
  1. Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 met uitvoeringsprogramma 2021-2022 vast te stellen;
  2. Voor de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma jaarschijf 2021 een incidenteel budget beschikbaar te stellen ad. € 2.005.000,- en dit te dekking middels een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid ad. € 569.000,- en de Algemene reserve ad.
  € 1.436.000;
  3. Budget en dekking met betrekking tot beslispunt 2 in de begroting te verwerken middels Voorjaarnota 2021;
  4. Voor de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma vanaf 2022 incidentele en structurele middelen beschikbaar te stellen van;
  a. € 1.433.000,- incidenteel (2022) en € 1.946.000,- structureel;
  b. € 1.194.053,- incidenteel (2023) en € 2.337.000,- structureel;
  c. €      36.000,- incidenteel (2024) en € 2.509.000,- structureel;
  d. €      36.000,- incidenteel (2025) en € 2.681.000,- structureel;
  5. Budget en dekking met betrekking tot beslispunt 4 onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.
  6. Toekomstige Rijksbijdragen (algemene uitkering) met een label duurzaamheid direct toe te wijzen ter dekking van het Duurzaamheidsprogramma. Eerder beschikbaar gestelde algemene middelen worden dan gecompenseerd.

 4. 4

  Sinds 2018 zet gemeente Alphen aan den Rijn Schone Buurt Coaches in voor het activeren van bewoners en bedrijven en de preventie en aanpak van zwerfafval en bijgeplaatst afval. De huidige proactieve en succesvolle aanpak wordt nu vastgelegd in het Zwerfafvalbeleid 2021 - 2025. De financiering van het Zwerfafvalbeleid vindt tot en met 2022 plaats op basis van de zwerfafval-subsidie van het Afvalfonds.
  Voorliggend besluit draagt er zorg voor dat de instrumenten die hiervoor worden ingezet, te weten structurele preventie door positieve gedragsbeïnvloeding, participatiebevordering, educatie en communicatie ook voor de toekomst worden geborgd.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Het zwerfafvalbeleid vast te stellen;
  2. Ook na de eventuele beëindiging van de zwerfafvalsubsidie van het Afvalfonds in 2022, de benodigde financiële middelen voor de in het beleid omschreven instrumenten ter beschikking te stellen.

 5. 5

  In 2020 is 60,3% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. De doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 is niet gehaald en er is sprake van overlast door zwerfafval en bijplaatsingen. De scheidingsresultaten en de kosteneffectiviteit van gemeente Alphen aan den Rijn blijven achter bij andere vergelijkbare gemeenten. Daarom start het college het Verbeterproces Grondstoffenbeleid 2021 – 2022. Dit proces wordt uitgerold aan de hand van 5 verbeterlijnen: Innovatie en Circulaire Economie, van buiten naar binnen en gebiedsgericht werken, verder optimaliseren Bedrijfsvoering afvalinzameling en verwerking, Schone Buurt Coaches, communicatie, gedragsbeïnvloeding en intensiveren handhaving reiniging.

  Voorgesteld besluit

  1. Met het Verbeterproces Grondstoffenbeleid 2021 – 2022 uitvoering te geven aan het Grondstoffenbeleid 2015 – 2025.
  2. De raad te verzoeken in te stemmen met het Verbeterproces Grondstoffenbeleid 2021 – 2022.

 6. 6

  Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. Halt zal voor de Gemeente Alphen aan den Rijn in het jaar 2021 preventieve activiteiten verrichten.

  Voorgesteld besluit

  • akkoord te gaan met de uitbetaling van de voorlopige subsidie van Halt voor het jaar 2021. Het bedrag van € 52.065,- zal in drie gelijke termijnen worden overgemaakt.
 7. 7

  De raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein heeft in haar vergadering van 5 maart 2020 de behandeling van het bestemmingsplan Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen aangehouden, nadat insprekers in de gelegenheid waren gesteld hun zienswijze mondeling toe te lichten. Als vervolg hierop heeft gemeenteraad in zijn vergadering van 16 juli 2020 zich uitgesproken om de behandeling van het bestemmingsplan aan te houden, omdat er geen draagvlak is voor het oprichten van een composteerinrichting.
  Hierna is het college in overleg getreden met initiatiefnemer om de mogelijkheden te onderzoeken of een composteerinrichting elders kan worden gerealiseerd. Er is gekeken naar zowel het grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn als ook daarbuiten. Dit onderzoek heeft niet tot een positief resultaat geleid, omdat er geen alternatieve bedrijvenlocaties beschikbaar zijn. In verband hiermede wordt de gemeenteraad alsnog gevraagd om een besluit te nemen over vaststelling van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen een besluit te nemen over vaststelling van het bestemmingsplan Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

 8. 8

  Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Stichting HALT kortlopende interventies ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving.
  Stichting HALT heeft voor de Gemeente Alphen aan den Rijn in het jaar 2019 preventieve activiteiten verricht. Door middel van de inhoudelijke verantwoording en het financiële jaarverslag 2019 inclusief accountantsverklaring legt Stichting HALT verantwoording af over de besteding van de reeds ontvangen subsidiegelden.

  Voorgesteld besluit

  De subsidie voor Stichting HALT over het jaar 2019 op een totaalbedrag van € 49.810,- definitief vast te stellen.

 9. 9

  Tijdens de raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein van 6 februari 2020 is toegezegd de raad te informeren over de in jaargang 2020 doorlopen participatie trajecten binnen het domein spelen. Deze informatie is verwerkt in een raadsinformatiebrief en bijbehorende rapportage. De participatietrajecten zijn vormgegeven bij de reconstructies van speelplaatsen. De bijgevoegde rapportage genaamd ‘Participatie spelen 2020’ geeft inzicht in de toegepaste methodiek, middelen, resultaten, bevindingen en beoogde doorontwikkeling van de participatie trajecten binnen het domein spelen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief en rapportage te informeren
  over de in jaargang 2020 doorlopen participatie trajecten binnen het domein spelen.

 10. 10

  De heer Van Kleef van de raadsfractie Groen Links heeft vragen gesteld over de bomenkap in de wijk Groenoord. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Van Kleef, namens de fractie van Groen Links, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 11. 11

  De gemeente Alphen aan den Rijn wil de openbare ruimte planmatig en op een efficiënte wijze in stand houden. Om aan dit doel te voldoen worden er beheerplannen opgesteld. Dit beheerplan geeft inzicht in het beheer en onderhoud van het openbaar groen in de gemeente Alphen aan den
  Rijn. Het doel van dit groenbeheerplan is inzichtelijk maken welke maatregelen met bijbehorende budgetten er door de beheerorganisatie ingezet moeten worden om de vastgestelde kwaliteitsniveaus en ambities te realiseren. Het beheerplan is hiermee ook een instrument voor het
  gemeentebestuur om de doelstellingen te kunnen toetsen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Groenbeheerplan 2021-2024 vast te stellen.

 12. 12

  Op basis van de raadsinformatiemarkt van september 2020 en raadsvergadering van december 2020 en de daarna gevoerde gesprekken heeft het college een analyse uitgevoerd op de huidige begraafplaatsverordening en tarievenlijst. Hier is  een aantal voorstellen uit voortgekomen  voor optimalisatie. Het college maakt dit voorjaar een beleidsvisie op toekomstbestendig begraven. Informatie vanuit de samenleving wordt verzameld aan de hand van gesprekken met uitvaartondernemers en de samenleving (via enquête). In deze beleidsvisie wordt een drietal scenario’s uitgewerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de analyse van de begraafplaatsverordening middels bijgesloten brief en bijbehorende bijlagen.