Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 11 mei 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In mei 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen mbt het in ontwikkeling nemen van de voorgestelde onorthodoxe woningbouwlocaties voor de korte termijn overeenkomstig de door het college vastgestelde kavelpaspoorten.
  Hiervoor wordt binnenkort de procedure tot het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart.
  Tijdens de raadscommissie RED van 3 september 2020 is door een vertegenwoordiger van een omwonende gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht en is er namens omwonenden ingesproken. Omwonenden geven aan dat de komst van een nieuwbouwcomplex aan de Klompenmaker tegenover de bestaande bebouwing de kwaliteit van de leefomgeving (luchtkwaliteit, veiligheid en uitzicht) aantast.
  In gesprek met twee omwonenden in oktober 2020 is eveneens gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om gebouw verder van de bestaande bebouwing te situeren.
  Vanuit verschillende disciplines (stedenbouwkundig, beheer, financiën) is gekeken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij is ook gekeken hoe het gebouw zo gepositioneerd kan worden, zodat er zo min mogelijk kabels en leidingen verlegd hoeven te worden.
  We kunnen aan de wens van de omwonenden tegemoet komen. Het nieuw te bouwen gebouw kan verder van de bestaande bebouwing gerealiseerd worden en er hoeven nauwelijks kabels en leidingen verlegd te worden.
  Het kavelpaspoort is aan de nieuwe situatie aangepast.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het aangepaste kavelpaspoort ‘Klompenmaker’ als kader voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex op locatie Klompenmaker.
  2. De participatie met de omwonenden op basis van het aangepaste kavelpaspoort hervatten.

 2. 2

  Bogor Ontwikkeling B.V. is eigenaar van de locatie van de Salvatorikerk en van het uitvaartcentrum gelegen aan de Ambonstraat 3, 5, 5a en 5b en Willem de Zwijgerlaan 101. De gemeente heeft met Bogor Ontwikkeling B.V. in 2017 overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het te realiseren bouwplan en de te sluiten Anterieure Exploitatieovereenkomst in het kader van kostenverhaal. Door de veranderende marktomstandigheden is het bouwplan van Bogor Ontwikkeling B.V. niet meer haalbaar en heeft Bogor Ontwikkeling B.V. aan de gemeente een aangepast bouwplan voorgesteld. De gemeente en Bogor Ontwikkeling B.V. hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het te realiseren aangepaste bouwplan en de te sluiten Anterieure Exploitatieovereenkomst in het kader van kostenverhaal.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Bogor Ontwikkeling B.V. een addendum op de Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om het addendum op de overeenkomst namens het college aan te gaan en tekstuele wijzigingen door te voeren in het addendum;
  3. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting via de periodieke actualisatie van het MPG.
  4. De bijdrage voor Sociale woningbouw te storten in de reserve Vereveningsfonds Sociale woningbouw.

 3. 3

  Mevrouw Van de Kolk heeft artikel-40-vragen gesteld over de dupering van bijstandsgerechtigden als gevolg van de nieuwe regelgeving en uitvoering van de beslagvrije voet. Het college beantwoordt deze vragen met de brief.

  Voorgesteld besluit

  De vragen van mevrouw Van de Kolk over de dupering van bijstandsgerechtigden als gevolg van
  de nieuwe regelgeving en uitvoering van de beslagvrije voet, te beantwoorden.

 4. 4

  De PvdA fractie stelt naar aanleiding van een presentatie tijdens de informatiemarkt van 1 april 2021, artikel 40 vragen over de concept Ruimtelijke Visie voor de locatie Oostvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk. Het college heeft de vragen beantwoord en zal de vragen meenemen in het participatietraject voor de voor de concept Ruimtelijke Visie voor het Oostvaartpark.

  Voorgesteld besluit

  De fractie van de PvdA en de leden van de gemeenteraad te informeren dat de door de PvdA fractie genoemde punten in het participatietraject zullen worden meegenomen.

 5. 5

  In 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen te komen tot nieuwe afspraken met de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot. Sinds 2013 wordt getracht om met de stichting tot een herijking van afspraken te komen, tot nog toe zonder resultaat. In de vergadering van 16 februari heeft het college besloten het juridische traject niet door te zetten. Dat wordt aan de stichting gemeld.
  Medio maart jl. heeft de PvdA fractie op grond van artikel 42 Reglement van orde vragen gesteld over de voortgang van het overleg met de stichting. De beantwoording hiervan heeft geleid tot vervolgvragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met conceptbrief aan de heer H. Goes waarin artikel 42 RvO vragen worden beantwoord.

 6. 6

  Organisatoren van evenementen die in 2020 een financiële bijdrage hebben ontvangen, maar waarvan het evenement vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden, zijn per brief geïnformeerd dat zij de bijdrage mochten behouden voor de volgende editie in 2021. Inmiddels is duidelijk dat de meeste van deze evenementen ook dit jaar niet door kunnen gaan. Het college besluit daarom opnieuw om organisatoren de uitgekeerde financiële bijdrage te laten behouden tot 2022. De evenementorganisatoren worden per brief geïnformeerd over dit besluit en de voorwaarden.

  Voorgesteld besluit

  Evenementorganisatoren die een financiële bijdrage hebben ontvangen voor een evenement dat vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan, mogen de bijdrage behouden t.b.v. een editie in 2022.

 7. 7

  Er komen op dit moment regelmatig aanvragen binnen voor het innemen van een (tijdelijke) standplaats. Op grond van het standplaatsenbeleid 2015 zijn standplaatsen aangewezen waardoor het niet mogelijk is om nieuwe standplaatsen toe te kennen. Gedurende de corona-crisis is afgeweken van het beleid en zijn diverse tijdelijke standplaatsen toegewezen op grond van artikel 13 van het standplaatsenbeleid (hardheidsclausule). Om wildgroei te voorkomen, is het wenselijk een maximum aantal tijdelijke standplaatsen voor enkele gebieden in de gemeente vast te leggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 13 van het beleid standplaatsenbeleid en venten ambulante handel(hierna: standplaatsenbeleid), de hardheidsclausule toepassen voor het aanwijzen van tijdelijke standplaatsen.
  2. Maximum aantal toe te wijzen standplaatsen te bepalen per gebied:
  -Zegerplas maximaal 2 tijdelijke standplaatsen in verschillende branches.
  -Bentwoud maximaal 1 tijdelijke standplaats, met de mogelijkheid deze definitief in het  standplaatsenbeleid op te nemen.
  - Plaats achter de Dijkwal N11 geen tijdelijke standplaats toe te wijzen maar wijzen op mogelijkheid van venten.

 8. 8

  Eind 2022 eindigt de overeenkomst met GO! voor Jeugd voor de levering van ambulante en specialistische jeugdhulp. Daarmee moeten de Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem op zoek naar een uitvoerder voor de jeugdhulp met ingang van 2023. De Gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven daarin te willen participeren. Voor het traject om te komen tot een nieuwe overeenkomst met een uitvoerder is een bestuursopdracht opgesteld. Deze opdracht beschrijft de aanpak om dit resultaat te behalen.
  De motie Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp in Alphen aan den Rijn -aangenomen in de gemeenteraad op 23 april 2021- geeft opdrachten mee voor de uitvoering van de bestuursopdracht. Met de motie vraagt de raad om met relevante maatschappelijke partijen een manifest op te stellen, aanbevelingen te kunnen doen bij voortgangsrapportages, op basis van data brede gesprekken te voeren over opvoeden en opgroeien in de wijken, leertafels te blijven organiseren en deze verzoeken uit te werken in een door de raad vast te stellen beleidskader.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. De bestuursopdracht Jeugdhulp 2023 vast te stellen.
  2. De motie ‘Opvoeden en opgroeien’ te verbinden met- en uit te werken bij de uitvoering van de bestuursopdracht.
  3. De projectkosten ad € 450.000 te dekken door een onttrekking uit de Participatiereserve en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

 9. 9

  De ICT dienstverlening voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wordt sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (“BVO”). De BVO is een gemeenschappelijke regeling (GR) van beide gemeenten. Het bestuur van de GR stelt jaarlijks de jaarrekening en de kadernota vast.
  Met de Kadernota 2022 informeert de BVO de Colleges en de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De Kadernota is een richtinggevend document met daarin financiële kaders en beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van de goedgekeurde kadernota 2022 van de BVO Rijn en Braassem en deze ter
  kennisname toezenden aan de gemeenteraad.

 10. 10

  Stichting SCOPE Scholengroep is van start gegaan met de voorbereidingen van de nieuwbouw van het Ashram College. het terrein gelegen ten oosten van Wielingen 50, 52 en 54 te Alphen aan den Rijn is al jaren in gebruik door de bewoners van de Wielingen. Het schoolbestuur heeft besloten dat het nieuwe ontwerp ook zonder deze in gebruik zijnde strook kon plaatsvinden, waardoor dit terugvalt naar de gemeente.
  De Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 76u) bepaalt dat schoolgebouwen die worden verlaten door het onderwijs, terugvallen aan de gemeente. Schoolbestuur en de gemeente ondertekenen hiervoor een verklaring, die vervolgens door het Kadaster wordt gebruikt om het eigendom over te schrijven

  Voorgesteld besluit

  1. De verklaring buitengebruikstelling van het terrein gelegen ten oosten van Wielingen 50,
  52 en 54 te Alphen aan den Rijn ex. Artikel 76u Wet op het Voortgezet Onderwijs vast
  te stellen en in te dienen bij het Kadaster;
  2. De teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed te machtigen voor het ondertekenen
  van de verklaring.

 11. 11

  Jaarlijks worden er ongeveer 450 evenementen in onze gemeente georganiseerd (op basis van de vergunningaanvragen en meldingen). De gemeente juicht het organiseren van evenementen toe, want evenementen brengen een levendige sfeer tot stand, vergroten de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bewoners en bezoekers, en stimuleren de lokale economie.
  In de tweede helft van 2020 is het evenementenbeleid (d.d. 2017) en de uitvoeringspraktijk geëvalueerd door onderzoeksbureau DSP-groep uit Amsterdam. De evaluatie is gebaseerd op ruim 30 digitale (groeps)gesprekken met betrokken professionals en op enquêtes onder bewoners (respons: 978) en organisatoren (respons: 225). Het onderzoek vond plaats in een bijzonder moeilijke periode voor de evenementenbranche vanwege de coronapandemie. Toch was deze stille periode een goed moment om het huidige beleid te evalueren en terug te blikken op de afgelopen drie jaren waarin wel volop evenementen in onze gemeente werden georganiseerd. Door nu te evalueren, kunnen we weer goed van start zodra er weer evenementen georganiseerd mogen worden.
  De uitvoeringspraktijk krijgt in het onderzoek veel lof en de betrokkenheid van ambtelijke collega’s en ketenpartners veel waardering. Mede hierdoor is er bij de uitvoering van evenementen een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. 80% van de respondenten van de bewonersenquête heeft de afgelopen drie jaar een of meerdere evenementen bezocht met als belangrijkste reden: plezier en vermaak (84%). Driekwart vindt dat er voldoende evenementen zijn in de gemeente. 70% zegt geen overlast te ervaren van (evenementen)locaties.
  De dienstverlening is op orde en wordt gewaardeerd door bewoners en organisatoren. Aspecten als innovatie en evaluatie kunnen extra aandacht gebruiken. Daarnaast is een aantal beleidskaders verouderd door ontwikkelingen op andere beleidsdomeinen (bijvoorbeeld op het gebied van afval en duurzaamheid). Daarom sluit het rapport af met adviezen welke vertaald kunnen worden in zowel het beleid, als de uitvoering daarvan.

  Voorgesteld besluit

  • Het evaluatierapport evenementenbeleid vaststellen;
  • De adviezen m.b.t. beleidskaders en dienstverlening uit het evaluatierapport over te nemen in de actualisatie van het evenementenbeleid of verder te onderzoeken;
  • De raadsinformatiebrief en het evaluatierapport versturen aan de raad.

 12. 12

  Bij het vaststellen van het beleid voor de dorps- en buurthuizen (raadsnummer 298733 in de
  gemeenteraadsvergadering van 17 juli 2020) is een structureel budget vastgesteld voor de
  exploitatie- en beheer volgens een nieuwe systematiek. Ook is besloten dat de dorps- en
  buurthuizen Kerk en Zanen, Wijkcentrum Zeeheldenbuurt en dorpshuis de Som (Hazerswoude
  Rijndijk) voor beheer en exploitatie in de subsidie uitvraag bundel preventie gingen.
  De subsidie-uitvraag is door de coronapandemie een halfjaar verschoven waardoor deze pas op 1 juli
  2021 ingaat. Met het verschuiven van de subsidie uitvraag was een tijdelijke oplossing nodig voor
  het beheer en exploitatie tot 1 juli 2021. Voor de wijkcentra in Alphen aan den Rijn voert Participe
  dat uit, zoals ze dat al jaren doen. Het gaat om de volgende accommodaties: Kerk en Zanen,
  wijkcentrum Zeeheldenbuurt, door accommodatie Concertweg tot en met 31 maart 2021.
  Het beheer van dorpshuis de Som is van 1-10-2020 tot 1-7-2021 in beheer genomen door
  Rijnvicus. Met dit besluit wordt de subsidie aan Participe voor het beheer en exploitatie vastgesteld
  en het incidentele tekort gedekt uit de Corona compensatie van het Rijk.

  Voorgesteld besluit

  1. Voorlopige incidentele aanvullende productsubsidie te verlenen aan Participe van maximaal € 147.234,- voor het beheer van drie wijkcentra in de kern Alphen aan den Rijn, te weten Oude Wereld (voor 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021), Van Brakelstraat (van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021) en Concertweg (voor 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021).
  2. Het incidentele tekort ad € 142.903,-  voortvloeiend uit niet gerealiseerde baten en uitstel subsidie-uitvraag preventiebundel voor de exploitatie en beheer van vier dorps- en buurthuizen voor de periode 1-10-2020 tot 1 juli 2021 te dekken uit het begrotingsresultaat 2021, indachtig de Corona-compensatie vanuit het Rijk en te verwerken als saldomutatie Voorjaarsnota 2021.

 13. 13

  De coronapandemie heeft grote gevolgen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het kabinet heeft daarom extra gelden vrijgemaakt voor de bestrijding van de negatieve effecten van corona voor jeugdigen (hierna: Corona-middelen jeugd). De Gemeente Alphen aan den Rijn wil hiervoor een integrale aanpak ontwikkelen, in nauwe samenwerking met het onderwijs, de partijen uit de bundel preventie, partners op het gebied van jeugd en lokale ondernemers. Door de integrale aanpak wil de gemeente voorkomen dat er een versnipperd aanbod ontstaat en wil de gemeente bevorderen dat het gemeentelijk aanbod aansluit bij het aanbod van het onderwijs vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De gemeente heeft hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld, dat zoveel mogelijk aansluit bij de huidige doelstellingen, initiatieven en programma's.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de uitgangspunten voor de besteding van de extra middelen voor de jeugd vanwege de gevolgen van Corona.
  2. De middelen ad € 342.140 toevoegen aan het flexibel budget bij de Preventieagenda en ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Het vierde Corona compensatie pakket wordt via verwerking van de meicirculaire 2021 toegevoegd aan het begrotingssaldo.
  3. De financiële gevolgen voor de begroting 2021 verwerken in voorjaarsnota.
   4. De bijlage ter kennisname aanbieden aan de raad.
 14. 14

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen al geruime tijd slechts weinig evenementen plaatsvinden. De gemeente wil evenementen en initiatieven steunen die binnen de geldende maatregelen wél kunnen plaatsvinden. Voor de organisatie van verschillende activiteiten rond Koningsdag 2021, ontvangt Stichting Oranje Comité Zwammerdam een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 2.000,- toekennen aan Oranje Comité Zwammerdam voor het organiseren van een puzzeltocht en verschillende activiteiten tijdens Koningsdag 2021.

 15. 15

  Castellum B.V. heeft conform de subsidieafspraken hun jaarverslag van Castellum B.V. over de subsidie binnen kunst en cultuur 2020 ingeleverd. Dit jaarverslag is door accountantsbureau Flynth Audit B.V. beoordeeld. De beoordeling is toegevoegd aan het jaarverslag. Het jaar 2020 heeft zich niet alleen door Covid-19 getekend. Ook het uitstellen van de opening is een ongekende tegenslag voor de B.V. en de gemeente Alphen aan den Rijn. De kernactiviteiten, zoals het tonen van theatervoorstellingen en films, hebben na 12 maart 2020 volledig stil gelegen.


  Castellum B.V. heeft in het eerste kwartaal van 2020 goede zaken gedaan. Dit blijkt uit de vergelijkingen van de cijfers van 2019 en 2020 over de periode januari t/m 12 maart 2020 waarin Castellum open is geweest. In het jaarverslag is te lezen dat de bezoekersaantallen bijna overal hoger uitkwamen. Het theater trok ruim 3.000 bezoekers meer over deze periode en ook film liet een kleine plus zien. Door het managen van de kosten en personeel te detacheren heeft Castellum B.V. ten opzichte van de eigen begroting het jaar 2020 afgesloten met een heel licht positief resultaat en dus een klein eigen vermogen kunnen opbouwen van € 13.000. Dit resultaat komt in 2021 ten goede aan de activiteiten die worden ontwikkeld om het publiek en stakeholders terug te winnen.

  Voorgesteld besluit

  De definitieve kunst en cultuur subsidie 2020 van Castellum B.V. vaststellen voor een bedrag € 1.784.800 op basis van de bijgaande jaarrekening 2020 en de daarbij behorende accountantsverklaring.

 16. 16

  Met dit besluit worden de resultaten van een aantal onderzoeken vastgesteld, en worden naar aanleiding hiervan maatregelen vastgesteld om de aanbevelingen uit die onderzoeken op te volgen. De onderzoeksonderwerpen zijn onderdeel van de opgave ‘Gemeente in Regie’ uit het coalitieakkoord. Doel van deze opgave is om voor een aantal beleidsonderdelen te onderzoeken of het mogelijk is de kwaliteit en/of de efficiency te verbeteren door andere keuzes te maken ten aanzien van de manier waarop werkzaamheden zijn verdeeld tussen betrokken maatschappelijke partners inclusief de gemeente.
  De onderzoeken betreffen de beleidsonderdelen Sport, en Groen, Schoon en Spelen. Voor beide onderwerpen leiden de uitkomsten van de onderzoeken niet tot een wezenlijk andere verdeling van taken over maatschappelijke partners. Wel worden aanbevelingen gedaan en maatregelen voorgesteld om binnen de huidige verdeling van taken de ketensamenwerking, en daarmee de kwaliteit en/of de efficiency te verbeteren. Het onderzoek betreffende Instandhouden/reconstructies van het openbaar gebied heeft al in een andere vorm plaatsgevonden en vervalt hierbij voor de opgave Gemeente in Regie.

  Voorgesteld besluit

  1. De onderzoeksresultaten, bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van Gemeente in Regie
  op Sport vast te stellen;
  2. De opdracht te geven om door middel van maatwerkgesprekken tussen gemeente en
  verenigingen onderling de organisatiekracht, maatschappelijke oriëntatie en vitaliteit van
  sportverenigingen te versterken. Hierbij na 1 juli 2021 gebruik te maken van de bestaande
  overlegstructuur horend bij het sportbesturen-netwerk en van de verenigingsondersteuning
  in het kader van de preventiebundel ‘buurtsportcoaches’;
  3. De gemeentesecretaris opdracht te geven te laten onderzoeken in hoeverre de huidige
  tarieven voor sportaccommodaties kostendekkend zijn, en hierover aan het college te
  rapporteren;
  4. De onderzoeksresultaten, bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van Gemeente in Regie
  op Groen, Schoon en Spelen vast te stellen;
  5. De opdracht te geven om voor 1 juli 2021 een plan van aanpak op te stellen ter opvolging
  van de in het onderzoeksrapport geformuleerde maatregelen;
  6. De opdracht te geven in afstemming met het traject van de opgave een nadere verkenning
  uit te voeren naar de kosten en (materiële en immateriële) opbrengsten van het
  Gebiedsgericht Werken;
  7. Het Gemeente in Regie onderzoek op het beleidsonderdeel ‘Instandhouden/reconstructies
  van het openbaar gebied’ met de recente organisatieveranderingen als afgedaan te
  beschouwen;
  8. De gemeentesecretaris opdracht te geven op dit beleidsonderdeel na 1 mei 2022 een
  evaluatie uit te voeren.

 17. 17

  Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de ontwikkelingen rond de voormalige kleiwarenfabriek Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk. Dit fabriekscomplex is sinds 2000 niet meer in gebruik en is in eigendom van Nieuw Werklust Holding B.V.. Het complex heeft een monumentenstatus en verkeert in vervallen staat. De afgelopen jaren is geprobeerd om samen met de Nieuw Werklust Holding BV, de Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente te komen tot een gedragen gebiedsvisie, waarbij de herbestemming van het complex een belangrijke rol speelt. In de brief wordt uitgelegd welke stappen er de afgelopen tijd zijn gezet.

  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen bij de voormalige kleiwarenfabriek Nieuw Werklust

 18. 18

  In de Verordening parkeerbelastingen worden onder andere de tarieven geregeld en regels gesteld voor betaald parkeren. Gehandicapten mogen in het centrum op straat overal gratis parkeren. In juni 2019 is een pilot gestart met de GPK app. Hiermee kunnen houders van een gehandicaptenparkeerkaart het kenteken digitaal aanmelden en gratis parkeren. Veel kaarthouders hebben aangegeven moeite te hebben met digitale oplossingen, of willen er geen gebruik van maken. Daarnaast kunnen alleen Alphense kaarthouders van de app gebruik maken. Om het makkelijker te maken wordt een speciale vergunning voor gehandicapten ingesteld. Houders van een kaart, ook uit andere gemeenten, kunnen gratis een gehandicaptenvergunning aanvragen. Hiermee kunnen zij gratis op alle openbare parkeerplaatsen parkeren. Kaarthouders die geen vergunning willen én geen gebruik willen maken van de app mogen alleen nog gratis parkeren met de fysieke kaart op gehandicaptenparkeerplaatsen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:
  1 De Verordening parkeerbelastingen 2021, eerste wijziging per 1 juli 2021 in te trekken;
  2 De Verordening parkeerbelastingen 2021, tweede wijziging vast te stellen en per 1 juli 2021 in werking te laten treden.

 19. 19

  - De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen
  met een totaalbedrag van € 37.952,- (tranche 2).
  - De in bijlage 2 genoemde organisaties een definitieve subsidie Steunfonds 2020 te
  verlenen op basis van de verantwoording 2020.

  Voorgesteld besluit

  - De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 37.952,-  (tranche 2).
  - De in bijlage 2 genoemde organisaties een definitieve subsidie Steunfonds 2020 te verlenen op basis van de verantwoording 2020.

 20. 20

  De locatie Biezen 49 en 53 is bestemd voor sierteelt. Voortzetting van sierteeltactiviteiten is hier niet wenselijk, omdat het plangebied in een overwegend woongebied ligt met aan weerszijde woningen en basisscholen. Een vervolgfunctie naar wonen ligt daarom voor de hand. In verband hiermee is een woningbouwplan ontwikkeld met maximaal 23 vrijstaande woningen en een park dat het woonmilieu in en nabij het plangebied zal versterken.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De negen ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen om 23 woningen in het plangebied van Biezenlanden juridisch/planologisch mogelijk maken.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De negen zienswijzen, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop, ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop;
  3. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop vast te stellen;
  4. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan;
  5. het bestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbiezenlanden-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  6. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Biezenlanden Boskoop vast te stellen;
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
  8. Het beeldkwaliteitsplan Biezenlanden als addendum op de welstandsnota vast te stellen.

 21. 21

  In 2018 zijn de Rijnstreekgemeenten met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg ‘Blijf in de buurt’ Rijnstreek 2018-2021 gestart met de voorbereiding van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per, ten tijde van de vaststelling, 1 januari 2021. Tegelijkertijd is voor deze voorbereiding een projectbudget maatschappelijke zorg ingesteld. Inmiddels is de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg o.a. in verband met het uitblijven van een landelijk financieel herverdeelmodel voor beschermd wonen uitgesteld naar 1 januari 2023. Het uitstel van deze nieuwe taken heeft geen invloed op onze visie en uitgangspunten. Door extra en/of andere ondersteuning en voorzieningen te realiseren willen we ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk (of weer) zelfstandig kunnen wonen en leven in de vertrouwde thuisomgeving.
  Het Werkplan maatschappelijke zorg Rijnstreek ‘Blijf in de buurt’ 2021-2022 is de concretisering van het Uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de buurt’ 2018-2021 tot de beoogde doordecentralisatie op 1 januari 2023. Het Werkplan beschrijft de voortgang van het Uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de buurt’ 2018-2021, gevolgd door een toelichting van acties voor de komende jaren. Deze acties richten zich enerzijds op het doorzetten van de ingezette transformatie, anderzijds op de (voorbereiding van de) inkoop van de regionale en subregionale voorzieningen en de afspraken die nodig zijn voor de toekomstige samenwerking.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Werkplan Maatschappelijke zorg Rijnstreek ‘Blijf in de buurt’ 2021-2022 vast te stellen;
  2. De huidige projectmiddelen Maatschappelijke Zorg toe te voegen aan de reserve Participatie en gefaseerd te onttrekken ten behoeve van het project de komende jaren en dit te verwerken in Najaarsnota 2021;
  3. De collegebrief te versturen aan de gemeenteraad over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma/Werkplan Maatschappelijke zorg Rijnstreek ‘Blijf in de buurt’.

 22. 22

  Er zijn toenemende zorgen op landelijk en lokaal niveau over de problematiek omtrent huisvesting, arbeidsomstandigheden en de veiligheid van arbeidsmigranten. Om die reden is het thema o.l.v. Emile Roemer opgenomen in de landelijke politieke agenda. Op lokaal niveau hebben de SP en Dorpen & Wijken Belangen tijdens de raadsvergadering van juli 2020 verzocht om de aanbevelingen voor de gemeenten uit het landelijk rapport ‘Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ over te nemen en verder te onderzoeken hoe we de veiligheid van arbeidsmigranten in onze gemeente kunnen waarborgen. Wethouder E. van Zuylen heeft deze motie overgenomen.


  Om de genoemde problematiek in een deel van Alphen aan den Rijn proactief aan te pakken is het project ‘Arbeidsmigranten Alphen aan den Rijn’ gestart. Het project heeft als doel te komen tot een integrale werkwijze die zich richt op het voorkomen van problematiek door o.a. goede regelgeving, vroegsignalering van zorgelijke situaties en door zorg voor (ex) arbeidsmigranten en hun omgeving in het kader van leefbaarheid en veiligheid. Deze doelstelling dient in een projectlooptijd van twee jaar te worden behaald, na de officiële accordering. Inmiddels zijn de bouwstenen voor dit project gelegd in het Plan van Aanpak Arbeidsmigranten. Om van start te kunnen gaan dient het college en de gemeenteraad in te stemmen met het projectplan.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak Arbeidsmigranten en toestemming te geven voor de verdere uitvoering.