Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 februari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De afgelopen jaren is een gemengd programma van wonen, werken, horeca en algemene voorzieningen gerealiseerd in de stationsomgeving van Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn wenst met de ontwikkeling van blok 22 de woonfunctie in de Stationsomgeving te versterken. Stichting Woonforte heeft het voornemen om 259 (sociale) huurwoningen te realiseren op deze locatie. Om die reden wenst Stichting Woonforte de grond, behorend tot dit blok, te kopen van de gemeente en wil met de realisatie van de woningbouw starten in het derde kwartaal van 2022. De oplevering van de woningen zal naar verwachting medio 2024 plaatsvinden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  - de verkoop van grond blok 22 van het projectgebied Stationsomgeving aan Stichting Woonforte, ten behoeve van de bouw van 259 (sociale) huurwoningen;
  - het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst met Stichting Woonforte;
  - wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomst en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  - het betrekken van de financiële consequenties van dit besluit bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie Stationsomgeving.

 2. 2

  De aanhoudende COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen voor de jeugd, jongeren en jongvolwassenen, ook in Alphen aan den Rijn. Er is sprake van eenzaamheid, depressie, boosheid en een ontvankelijkheid voor complottheorieën. Gemeente, partners, maatschappelijke organisaties, scholen en individuen springen hier elk op hun eigen manier op in door extra activiteiten aan te bieden, aandacht te geven en ondersteunende instrumenten in te zetten. Dit varieert van hulpapps tot herstelprogramma’s bij leerachterstanden en van online toernooien en pubquizes tot het jagen op stages in het kader van jeugdwerkloosheid.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het informeren van de raad over jongeren in coronatijd middels bijgaande brief.

 3. 3

  Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Dit betekent dat gemeenten vanaf dan verantwoordelijk worden voor inburgering. Inburgeraars gaan tegelijkertijd Nederlands leren en werken. Dit is een nieuwe taak voor gemeenten. Hiervoor hebben gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop samen een aanbesteding gedaan.
  Asielstatushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden, krijgen vanaf dan inburgeringsonderwijs aangeboden bij Echt Nederlands.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de brief en versturen naar de raad.

 4. 4

  Het Rijk, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft provincies en gemeenten opgeroepen om het Schone Lucht Akkoord te tekenen omdat als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging Nederlanders op dit moment gemiddeld 9 maanden korter leven en er jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig overlijden. Deelnemende partijen  In dit akkoord stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dit Akkoord, samen met 35 andere gemeenten, 9 provincies en het Rijk in januari 2020 ondertekend. Later in 2020 zijn daar nog meer dan 30 nieuwe deelnemers bijgekomen. De maatregelen uit het akkoord zijn vertaald naar een landelijke standaard voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Elke deelnemer van het SLA moet dit standaard uitvoeringsplan invullen en voor 1 maart 2021 opsturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het RIVM gaat vervolgens, op basis van de lokale plannen, de maatregelen uit de gezamenlijke uitvoeringsagenda en andere maatregelen van het Rijk, berekenen wat de te verwachten gezondheidseffecten zijn.

  Voorgesteld besluit

  1. Het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord vast te stellen

 5. 5

  Stichting Sta-Art is een initiatief dat al jaar en dag met vrijwilligers en kunstenaars een galerie in stand houdt in het centrum van Alphen aan den Rijn. Het biedt met name Alphense kunstenaars de mogelijkheid hun werk te tonen en te verkopen. Tevens wordt atelierruimte georganiseerd voor kunstenaars. De Galerie wordt veelvuldig bezocht door inwoners van Alphen en is van belang voor de beleving en beoefening van beeldende kunst.
  De stichting heeft voor 2021 subsidie aangevraagd, met name als bijdrage aan de vaste lasten waarmee de stichting te maken heeft voor het gebruik van ruimte voor de Galerie en Atelier. Deze subsidie is afgewezen. Naar aanleiding van het bezwaar van de stichting tegen deze afwijzing en het gesprek dat de Gemeente daarover met Sta-Art gevoerd heeft, heeft het college het aanvankelijke besluit herzien en de stichting alsnog de aangevraagde subsidie verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit van 8 december 2020 (briefnummer 341957) om de subsidieaanvraag van de stichting Sta-Art af te wijzen in te trekken;
  2. De stichting Sta-Art voor 2021 een subsidie te verlenen van € 4.500,-.
 6. 6

  Samen met de EDBA wordt op dit moment gewerkt aan een vervolg op het Economisch Actieprogramma 2016-2019 in de vorm van een nieuwe Economische Agenda inclusief uitvoeringsagenda 2022-2025. In aansluiting bij recente door de gemeenteraad vastgestelde kaders en onderzoeken, zal de rode draad in deze nieuwe Economische Agenda naar verwachting zijn om op korte termijn stevig in te zetten op duurzaam-economisch herstel uit de coronacrisis en voor de lange termijn in te zetten op een versnelling van de transitie naar een duurzame economie. Om concreet invulling te kunnen gaan geven aan deze ambities is het huidige budget economie niet toereikend. Daarom wordt nu aanvullend (structureel) budget opgenomen in de kadernota 2022, wat geldt als financieel kader bij de nadere uitwerking en invulling van de Economische Agenda.

  Voorgesteld besluit

  1. Een structureel bedrag van € 200.000 per jaar als werkbudget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de (in Q3) nog vast te stellen Economische Agenda met uitvoeringsagenda 2022-2025;
  2. Een bedrag van €350.000 per jaar in de periode 2022-2025 beschikbaar te stellen voor een vernieuwde cofinancieringsregeling LEF als één van de uitvoeringsinstrumenten van de nog vast te stellen Economische Agenda;
  3. Een eenmalig bedrag van €500.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor het Innovatiefonds Economie als onderdeel van de uitvoering van de Economische Agenda en in aansluiting bij de ambities uit het Duurzaamheidsprogramma 2021-2030;
  4. Het vastgestelde bedrag waarover bij de behandeling van de Kadernota 2022 in de raad wordt besloten, als financieel kader te beschouwen bij de nadere uitwerking en invulling van de Economische Agenda en uitvoeringsagenda 2022-2025;
  5. Budget en dekking met betrekking tot de hiervoor genoemde beslispunten onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  6. Bij vaststelling van de begroting 2022 door de raad, zijn de hiervoor genoemde budgetten/dekking pas formeel beschikbaar.
 7. 7

  Mevrouw Van der Louw van de raadsfractie CDA heeft vragen gesteld over de communicatie bij het onderhoud van het wegennet. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Van der Louw, namens de fractie van het CDA, te
  beantwoorden met bijgevoegde brief.

 8. 8

  De heer Straver heeft namens de PVDA fractie vragen gesteld over de twee recente autobranden in
  de Snijdelwijk. Specifieker gesteld, het Pastoor Daalmansplantsoen in Boskoop. Het college heeft
  deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De vragen van de heer Straver over autobranden in Boskoop Snijdelwijk met bijgaande conceptbrief beantwoorden.

 9. 9

  Mevrouw Blom-de Ruiter heeft artikel-40-vragen gesteld over giften in relatie tot de Participatiewet. Het college beantwoordt deze vragen met de brief.

  Voorgesteld besluit

  De vragen van mevrouw Blom- de Ruiter over giften in relatie tot de Participatiewet met de conceptbrief beantwoorden

 10. 10

  Het college biedt aan de Bestuurlijk Afstemgroep (BAG) van Beter bereikbaar Gouwe de moties aan die door de raad zijn aangenomen. Het betreft moties die betrekking hebben op het project Beter bereikbaar Gouwe.

  Voorgesteld besluit

  • De aangenomen moties middels de bijgevoegde brief aan te bieden aan de leden van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van Beter bereikbaar Gouwe
  • De wethouder Verkeer het mandaat te geven eventuele tekstuele aanpassingen te doen op de brief na behandeling de N207 Zuid in de raad van 18 februari 2021