Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 7 december 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 12 januari 2021 heeft het college besloten om een gemeentelijke voorkeursrecht te vestigen op het gebied ‘Rijnhaven-Oost’. In navolging hierop heeft de raad op 25 maart 2021 de vestiging van het voorkeursrecht bestendigd. Na de vestiging c.q. bestendigheid van het voorkeursrecht dienen eigenaren binnen het vestigingsgebied hun percelen, kadastraal bekend als A-7842 ter grootte van 418 m2, bij een voorgenomen verkoop als eerste aan de gemeente aan te bieden. Op 10 september 2021 heeft de Gemeente een aanbod gedaan tot aankoop van het perceel Energieweg 20. Er is overeenstemming over de verkoopprijs waardoor kan worden overgegaan op aankoop van het perceel.

  Voorgesteld besluit

  1. De koopovereenkomst met Minnee Holding B.V. inzake de aankoop van de locatie Energieweg 20 aan te gaan, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder van As te mandateren om de koopovereenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.
 2. 2

  Het landhuis aan de Koninginneweg 15 te Boskoop, bekend als de ‘Villa van Teylingen’ is gebouwd in 1930 naar ontwerp van de bekende gemeentearchitect D.L. Landman. Het landhuis is exemplarisch voor de rijke kwekerijencultuur aan het begin van de 20e eeuw en is daarmee van grote cultuurhistorische waarde in het centrum van Boskoop. Het aanwijzen van het landhuis als gemeentelijk monument draagt bij aan het behoud van deze unieke Boskoopse geschiedenis en de dagelijkse beleving daarvan.

  Voorgesteld besluit

  Het aanwijzen van het landhuis aan de Koninginneweg 15 te Boskoop als gemeentelijk monument.

 3. 3

  Op 29 september jl. stond op de Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch domein het onderwerp “Propositie Alphen aan den Rijn” geagendeerd. Dhr. Slingerland van de commissie OSO-Wonen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.
  OSO wonen heeft een brief gestuurd waarbij de volgende punten naar voren komen:

  • Uit het Huisvestingsplan Senioren is gebleken dat er in 2028 een tekort zal zijn van 590 tot 1.110 geclusterde woonvormen;
  • Onder de vorm hofjeswoningen verstaat de commissie OSO-Wonen complexen van 20-25 betaalbare grondgebonden woningen met een gemeenschappelijke tuin en een binnenruimte voor gezamenlijk gebruik;
  • Onderzoeken of het mogelijk is om in de Noordrand een locatie te reserveren voor hofjeswoningen;
  • Ook andere locaties onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van hofjeswoningen.

  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de brief OSO-Wonen;
  • In te stemmen met de antwoordbrief aan OSO-Wonen;
  • En de raad hierover te informeren.
 4. 4

  Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum van de Aarhof is in de gemeenteraad ingestemd met het schetsontwerp. Voorts is, gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad, de Anterieure- en Koopovereenkomst op 29 oktober 2021 ondertekend door alle partijen. In die overeenkomst is onder meer opgenomen dat als SB Real Estate hierom verzoekt, de planologische besluiten in een gecoördineerde procedure als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening worden genomen. Het college heeft op grond hiervan de gemeenteraad verzocht voor deze herontwikkeling de coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  • De gemeenteraad te verzoeken om te besluiten dat de coördinatieregeling van toepassing is op alle samenhangende besluiten benodigd voor de herontwikkeling van de Aarhof

 5. 5

  Burgmeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Herstemmen sierteelt buiten de contour 2021 vastgesteld.
  Het ontwerpbestemmingsplanvoorziet in het amoveren van sierteeltbedrijven, gesitueerd buiten het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, het realiseren van compensatiewoningen en/of –rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswoningen naar burger/plattelandswoningen, het veranderen van een bedrijfsbestemming en het verruimen van woonbestemmingen. De percelen, waarop het plan betrekking heeft, zijn: Dijk tussen 2a en 3en Noordpolder 10 te Benthuizen/Heimansbuurt 2enToegangseweg 5te Alphen aan den Rijn/ Ringdijk 3, Voorweg 34b, Westeinde 31-33, 32a, 39a, 39cen Westzijdeweg achter 21-23 en 27te Hazerswoude-Dorp.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour 2021, met identificatienummerNL.IMRO.0484.hrsierteeltbdc2021-ON01,vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour 2021ter inzage te leggen.
  3.Vast te stellen dat het (ontwerp)bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  4. Een anterieure exploitatieovereenkomst (ex art. 6.24 Wet ruimtelijke ordening) te sluiten met de initiatiefnemers waarin wordt geregeld dat het project volledig voor rekening en risico van initiatiefnemers is.

 6. 6

  De besturen van Stichting Morgenwijzer en Stichting De Groeiling hebben het voornemen kenbaar gemaakt per 1 augustus 2022 Obs De Populier en Katholieke basisschool De Akker in Boskoop samen te voegen. De ambitie is om een formele samenwerkingsschool wordt te realiseren waarin zowel de openbare als de katholieke identiteit gewaarborgd wordt.
  Volgens de Wet op het primair onderwijs moet de gemeenteraad vóór 1 februari volgend op de mededeling over de beoogde fusie besluiten of de gemeente de school in stand wenst te houden. Indien de gemeenteraad hiertoe besluit, wordt de school niet opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente. Het voorstel is om Obs De Populier niet zelf in stand te houden, zodat per 1 augustus 2022 de fusie van Obs De Populier met Katholieke basisschool De Akker tot een formele samenwerkingsschool gerealiseerd kan worden;

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het voornemen tot fusie van Openbare basisschool (Obs) De Populier met Katholieke basisschool De Akker per 1 augustus 2022;
  2. De Raad voorstellen te besluiten om Obs De Populier als gemeente niet zelf in stand te houden, zodat per 1 augustus 2022 de fusie tussen Obs De Populier met Katholieke basisschool De Akker tot een formele samenwerkingsschool gerealiseerd kan worden;
  3. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept-antwoordbrief.

 7. 7

  De aanvrager van de omgevingsvergunning heeft het voornemen om op het perceel aan het Rietveld 21 in Hazerswoude-Dorp een woning te realiseren ter vervanging van de bestaande woning. In het geldende bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied’ is voor deze locatie een woonbestemming met een bouwvlak opgenomen, op basis waarvan één woning kan worden gebouwd. De vervangende woning past echter niet binnen het bouwvlak. Medewerking is slechts mogelijk op basis van een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het college heeft besloten om medewerking te verlenen en het ontwerpbesluit voor een ieder zes weken ter inzage te leggen. Indien geen zienswijzen worden ingediend, wordt de omgevingsvergunning verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een vervangende woning aan het Rietveld 21 in Hazerswoude-Dorp;
  2. Een ontwerp “verklaring van geen bedenkingen” af te geven en bij geen zienswijzen gelijktijdig een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het geen aangewezen geval betreft (artikel 6.2.1. Bro);
  4. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  5. Na afgifte van een definitieve verklaring van geen bedenkingen, bij geen zienswijzen, de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2020850HDrtvld21-VA01, voor de bouw van de vervangende woning aan het Rietveld 21 te Hazerswoude-Dorp onder toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3˚Wabo, te verlenen;
  6. Door middel van bijgevoegde raadinformatiebrief de gemeenteraad over dit besluit.

 8. 8

  Op grond van de Woningwet 2015 maakt de gemeente Alphen aan den Rijn jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurderorganisaties. De afgelopen periode hebben partijen onderhandeld over het bod en het opstellen van de prestatieafspraken voor de periode 2022-2027. Ieder jaar actualiseren we de opgave en de bijdrage van alle partijen in de jaarafspraken over de volkshuisvestelijke opgave in onze gemeente. De concept afspraken zijn nu afgerond. De volgende stap in het proces is de bestuurlijke vaststelling van de concept prestatieafspraken.

  Voorgesteld besluit

  * Vaststellen van de concept Prestatieafspraken 2022 tussen de Gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties;
  * Kennis te nemen van de evaluatie van de meerjarige prestatieafspraken 2017-2021 en terugblik prestatieafspraken 2021;
  * Wethouder G.P. van As machtigen voor het ondertekenen van de definitieve Prestatieafspraken 2022-2027.

 9. 9

  Het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2022 is het vierde en laatste programma dat voortvloeit uit de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Alphen aan den Rijn (IVB) dat op 22 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het veiligheidsbeleid zijn zes prioriteiten voor de jaren 2019-2022 vastgesteld: verbinding veiligheid en sociale domein versterken; ondermijning aanpakken; verder ontwikkelen aanpak radicalisering en polarisatie; kader ontwikkelen voor de regierol op fysieke veiligheid;  veiligheidsrisico’s in kaart brengen die voortkomen uit de veranderende samenleving; integrale aanpak versterken door een strategische inzet voor  de gemeentelijke handhavers als partner in integrale teams voor wijkveiligheid en –leefbaarheid. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's wordt aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten en de wettelijke taken uit het beleid. In 2022 wordt er een nieuw strategisch kader integraal veiligheidsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Gestreefd wordt om in juni een startnotitie aan de nieuwe gemeenteraad aan te bieden met de prioriteiten voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid 2023-2026.

  Voorgesteld besluit

  - het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2022 vast te stellen
  - het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2022 ter informatie aan de raad aan te bieden via de lijst ingekomen stukken

 10. 10

  Op grond van de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht) zijn we verplicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen waarin we aangeven welke activiteiten we in een jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. In maart 2018 is het Beleidsplan VTH Wabo 2018-2021 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de Wabo vastgesteld. We verlengen de werkingsduur van het huidige beleidsplan tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Uitvoeringsprogramma 2022 is opgesteld op basis van dit beleidsplan

  Voorgesteld besluit

  1. Verlengen van de werking van het Beleidsplan VTH Wabo 2018-2021 tot en met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  2. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo 2022.
 11. 11

  Stichting Parkvilla is een cultuurcentrum in de gemeente Alphen aan den Rijn waar iedereen kan genieten van kunst en cultuur en waar talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld. Parkvilla is al jaren een van de kernpartners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Parkvilla biedt een breed pakket van culturele activiteiten aan vanuit haar standplaats en historische locatie in Park Rijnstroom. Jaarlijks ontvangt zij daar circa 60.000 bezoekers van jong en oud in de theaterzaal, in het filmhuis en bij creatieve en kunstzinnige cursussen. Parkvilla richt zich niet alleen op losse activiteiten, maar ook op cross overs waarmee kunst en cultuur een nieuwe impuls krijgen.
  Door de voorlopige subsidie voor 2022 te verlenen borgen wij voor een gedeelte de uitvoering van de recent vastgestelde kunst- en cultuurvisie Alphen aan den Rijn 2021-2030, kennis en expertise uitwisseling binnen het cultuurplatform KHABBAZ, samenwerking en innovatie tussen kunst- en culturele makers en inwonersparticipatie in al zijn facetten.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het verlenen van een voorlopige subsidie aan stichting Parkvilla van € 382.679 voor de basis- en activiteitensubsidie kunst en cultuur, huurderslasten en de uitvoering van het Cmk.
  2, In te stemmen met het realiseren van de benodigde dekking uit:
  o 6.511.0405/421100; kunst en cultuur voor een bedrag van € 174.000
  o 6.540.0805/421100; Cmk voor een bedrag van € 87.679
  o € 121.000 wordt eenmalig binnen het risico en innovatiebudget 2022 gerealiseerd. Dit wordt conform verwerkt in de voorjaarsnota 2022 en wordt toegevoegd aan 65110405.
  3. Besluiten om in de kadernota 2023 een structureel bedrag ad € 121.000 op te nemen om een gedeelte van de uitvoering van de vastgestelde kunst- en cultuurvisie Alphen aan den Rijn 2021-2030 te kunnen blijven waarborgen.

 12. 12

  Op 8 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen,aan de ontwikkeling van vijf woningen,hetomzetten van twee bedrijfswoningen en een natuurcamping,door het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de zienswijzenperiode.Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegenvan 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021.Hierop zijn zestienzienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is een Nota van beantwoording zienswijzen opgesteld, waarinde zienswijzen verkort worden weergegeven en van beantwoordingzijn voorzien. De conclusie vande Nota is dat -na volledige afweging van alle belangen -de zienswijzen geen aanleidinggeven om de onderhavige planologische procedure te staken en af te zien van vaststellingvan het bestemmingsplan.Dezienswijzen geven wel aanleiding om onderdelen van het bestemmingsplanaan te passen. De raad wordt voorgesteld om het
  versie d.d. 23 november 2021pagina 2van 2bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen om de bouw van vijfwoningen, het omzetten van tweebedrijfswoningen en een natuurcamping voor max.40 kampeerplaatsen mogelijk te maken.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:1.De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;2.de ingediende zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzenontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen’ (bijlage II); 3.de ‘Nota van wijzigingen bestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen’(bijlage III) vast te stellen;4.het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er kan worden volstaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het bestemmingsplan;5.het bestemmingsplan Noordeinde 11c-d, Aarlanderveen metidentificatienummer NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-VA01 en de bijbehorende bestanden, digitaal en analoog(gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3 waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrondo_NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-VA01,van25 augustus 2021;6.geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.