Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 maart 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader
  Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende
  principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Preventie.
  Door extra in te zetten op preventieve activiteiten en het ondersteunen van de basisvoorzieningen,
  wil de gemeente voorkomen dat kleine problemen groot worden en pech leidt tot ellende.
  We willen komen tot een preventieve basis die flexibel inspeelt op actuele maatschappelijke
  vraagstukken met als belangrijkste doelstellingen:
   Vitale en gezonde inwoners
   Zelfstandige inwoners die er zijn voor elkaar
   Maatschappelijke – arbeidsparticipatie voor onze inwoners
  Onderdeel van de inzet op preventie is de inzet van de buurtsportcoaches. Het college heeft op
  basis van gewijzigde inzichten besloten de subsidieregeling op dit onderdeel in te trekken en te
  onderzoeken hoe de buurtsportcoaches gelieerd kunnen worden aan het vitaliteitsplatform, dat
  zich sinds de publicatie van de subsidieregeling, heeft ontwikkeld. Op deze manier zijn de
  buurtsportcoaches direct verbonden aan de sportverenigingen en andere maatschappelijke
  organisaties, die met elkaar in het platform werken aan vitaliteit voor alle Alphenaren.
  Doordat deelsubsidie II, onderdeel buurtsportcoaches wordt ingetrokken, besluit het college alle
  subsidieaanvragen voor het onderdeel Buurtsportcoaches te weigeren.

  Voorgesteld besluit

  - De Subsidieregeling Preventie voor Deelsubsidie II, het onderdeel Buurtsportcoaches in te trekken;
  - Verder te onderzoeken hoe het inrichten van het vitaliteitsplatform dat de inzet van buurtsportcoaches regelt, kan worden vormgegeven;
  - Te besluiten over de beschikkingen inhoudende de weigering van de subsidieaanvragen voor de aanvragers van dit onderdeel van de subsidieregeling vanwege de intrekking van de regeling;
  - De raad te informeren via een brief (bijlage bij besluit)
  - Dit besluit openbaar te maken vanaf 17 maart 2021, tot die tijd is dit besluit vertrouwelijk.

 2. 2

  De eigenaren van de Rijndijk 107 en 107a hebben het voornemen om op de locatie Rijndijk 107-109 in Hazerswoude-Rijndijk over te gaan tot de ontwikkeling en realisatie van enkele woningen. Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.

  Voorgesteld besluit

  1. Met de eigenaren van de Rijndijk 107 en 107a een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Nieuw Rhynhoven” te openen en vast te stellen;
  4. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting via de periodieke actualisatie van het MPG.

 3. 3

  In haar rol als publiekrechtelijke overheidsorgaan neemt het gemeentebestuur in het kader van de
  coronacrisis financiële steunmaatregelen voor lokale organisaties. De gemeente heeft echter ook
  een privaatrechtelijke rol als verhuurder van vastgoed en grond. Recent is jurisprudentie ontstaan
  die voor de uitvoering van deze privaatrechtelijke rol van belang is. Uit deze jurisprudentie volgt
  dat het niet redelijk is om de financiële effecten die het gevolg zijn van de landelijke maatregelen
  om corona te bestrijden (gehele of gedeeltelijke verplichte sluiting), volledig bij de huurder te
  laten. Voor de deelportefeuille maatschappelijk vastgoed geldt dat de doorlopende kosten voor het
  vastgoed worden betrokken in de beoordeling en subsidieverstrekking in het kader van het
  gemeentelijk steunfonds. Voor de huurders en erfpachters in de deelportefeuille commercieel
  vastgoed worden nu de uitgangspunten vastgelegd voor tijdelijke huurprijsvermindering, een
  huurkorting.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de uitgangspunten en voorwaarden voor de huurkorting 2020 ten
   behoeve van commerciële huurders / erfpachters van gemeentelijk vastgoed en grond;
  2. De teamleider Beleid openbare ruimte en vastgoed mandaat te verlenen voor het afdoen
   van collegebesluiten tot huurkorting en het aangaan van allonges binnen de kaders van
   deze uitgangspunten en randvoorwaarden;
  3. De huurkorting voor een bedrag van afgerond € 41.000 ten laste te brengen van
   grondexploitatie “de Werf” en dit te verwerken in de eerstvolgende actualisatie MPG
   2022;
  4. De huurkorting voor een bedrag van afgerond € 181.000 ten laste te brengen van de
   reguliere exploitatie en te dekken via het jaarrekeningsaldo 2020. De toewijzing van
   deze middelen te bezien in samenhang met de compensatie die we vanuit het rijk
   ontvangen in het kader van Corona.
 4. 4

  Eigenaar van de nertsenhouderij aan de Steekterweg 17-19 in Alphen aan den Rijn en Achtermiddenweg 2A in Aarlanderveen heeft zijn nertsenhouderij op die locaties beëindigd. Hij heeft een aanvraag gedaan om zijn locatie te kunnen herontwikkelen. De ontwikkeling betreft de realisatie van vijf vrijstaande woningen op ruime boskavels aan de Steekterweg in ruil voor sloop van de bedrijfsbebouwing aan de Steekterweg en Achtermiddenweg. Ook worden de agrarische bedrijfswoningen aan de Steekterweg 17, Steekterweg 19 en Achtermiddenweg 2A omgezet in burgerwoning. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd.
  Het betreft een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. De publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer middels een anterieure exploitatieovereenkomst. Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en wethouder Van As te mandateren om deze namens het college te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Met de eigenaars van de percelen aan de Steekterweg 17-19 in Alphen aan den Rijn en Achtermiddenweg 2A in Aarlanderveen een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie ‘Steekterweg 17-19 te Alphen aan den Rijn / Achtermiddenweg 2A te Aarlanderveen’ vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/ administratie via de Voorjaarsnota 2021.

 5. 5

  Diverse horeca ondernemers hebben vanaf 1 juni 2020 een tijdelijke terrasvergunning ontvangen. Zij hadden vergunning om een ruimer terras te plaatsen voor de duur van de toen geldende noodverordening. Het college heeft eerder besloten om deze tijdelijke terrasvergunningen te
  verlengen tot 1 april 2021. Dit gaf horecaondernemers de mogelijkheid om ook in de winter gebruik te maken van hun tijdelijke terras. Inmiddels zijn de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Aangezien de maatregelen voor de horeca, als deze weer
  open mag, nog steeds gelden heeft de gemeente besloten deze tijdelijke terrasvergunning nogmaals te verlengen tot 1 oktober 2021.

  Voorgesteld besluit

  Verlengen van de tijdelijke terrasvergunningen voor horeca tot 1 oktober 2021.

 6. 6

  De Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganen de “onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.” (Art. 3) Alphen aan den Rijn voldoet hier in onvoldoende mate aan. Om deze situatie te verbeteren is een verbeterplan opgesteld. Het verbeterplan richt zich op de verbetering van informatie- en archiefbeheer, met een focus op het team Informatiebeheer/DIV. Het doel van het plan is de benodigde kennis m.b.t. informatie- en archiefbeheer en de sturing (en grip) op de kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer op operationeel/tactisch niveau te organiseren en duurzaam te borgen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken het investeringsbudget voor het verbeterplan informatiebeheer (€ 523.000 incidenteel en € 184.000 structureel) vast te stellen.

 7. 7

  Ten oosten van de dorpskern Benthuizen ligt de ontwikkellocatie Bentwijck. Het betreft een plangebied met een omvang van circa 8,5 hectare tussen de woonkern Benthuizen en het bedrijventerrein Verbreepark. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met Habeko Wonen en GB Vastgoed B.V. plannen ontwikkeld voor woningbouw (maximaal 200 woningen) en een nieuwe Brede School Benthuizen met ‘De School met de Bijbel’ van Mantum Onderwijs, ‘OBS Arnoldus van Os’ van Morgenwijzer en Junis Kinderopvang. Met deze planontwikkeling wordt uitvoering gegeven aan de door de voormalige gemeenteraad van Rijnwoude op 11 december 2008 vastgestelde Samengestelde structuurvisie Rijnwoude 2020, waarin het plangebied als project is opgenomen om woningbouw mogelijk te maken. Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak om het oprichten van 200 woningen en een Brede School juridisch/ planologisch mogelijk gemaakt.

  Voorgesteld besluit

  het ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHbentwijck-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen vast te stellen;
  3. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het ontwerpbestemmingsplan;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 8. 8

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt.
  Met het wegnemen van milieubelemmeringen en met de inwerkingtreding van het omgevingsplan Rijnhaven-Oost is de transformatie mogelijk gemaakt en zijn door meerdere marktpartijen woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering genomen.


  De gemeente gaat voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwproject “Havenfront” een samenwerkingsovereenkomst aan met BPD Ontwikkeling en Vink Bouw. Deze drie partijen gaan in de komende periode gezamenlijk onderzoeken of publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Havenfront haalbaar is.

  Voorgesteld besluit

  1. Met BPD Ontwikkeling B.V. en Vink Bouw B.V. een samenwerkingsovereenkomst, inzake de gebiedsontwikkeling van de locatie ‘Havenfront’ aan te gaan, één en ander volgens de bijgevoegde overeenkomst;
  2. Wethouder van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan conform bijgevoegde volmacht.
 9. 9

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van 9 vrijstaande woning op het perceel Linnaeusweg 2 te Boskoop.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop, identificatienummer NL.IMRO.0484.BKlinnaeusweg2-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop ter inzage te leggen;
  3. Vast te stellen dat het (ontwerp)bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 10. 10

  Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de visie op transformatiegebieden ‘Een Nieuwe Waarde’ vastgesteld. Voor het transformatiegebied Reijerskoop-Oost is ingezet op een sierteelt gerelateerde invulling in combinatie met recreatie en toerisme en behoud en/of versterking van het cultuurhistorisch erfgoed. Er is door Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop een visieplan ontwikkeld voor uitbreiding van het Boomkwekerijmuseum met o.a. collectietuinen, sortimentstuin, sierteelteducatie, workshops, vaarroute met fluisterbootjes, semi openbaar wandelpad en parkeergelegenheid. Het college heeft met het sluiten van een intentieovereenkomst met de Stichting haar bereidheid tot medewerking aan de totstandkoming van het project, voor zover passend binnen haar rol en toepasselijke wet- en regelgeving, onderschreven.

  Voorgesteld besluit

  1. bijgevoegde intentieovereenkomst ‘Tuinen van Boskoop’ aan te gaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB), waarin afspraken worden gemaakt over de haalbaarheid van fase 2 van het plan;
  2. wethouder van Velzen te machtigen deze intentieovereenkomst te ondertekenen;
  3. de intentieovereenkomst na ondertekening aan SMVGB ter ondertekening aan te bieden;
  4. Bijgevoegde notitie van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) en SMVGB ter kennisgeving aan te nemen en de daarin opgenomen onderzoeksvragen tijdens de haalbaarheidsfase (nader) te onderzoeken.

 11. 11

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen al geruime tijd slechts weinig evenementen plaatsvinden. De gemeente wil evenementen
  en initiatieven steunen die binnen de geldende maatregelen wél kunnen plaatsvinden. Voor het organiseren van een online kinderprogramma tijdens Koningsdag 2021 ontvangt De Alphense Dansschool een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 2.150,- toekennen aan De Alphense Dansschool voor het organiseren van een online kinderprogramma op Koningsdag.

 12. 12

  Het college besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en een Concessieovereenkomst met de SAT aan te gaan voor de exploitatie van de racketsportlocatie Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn gedurende de periode tot aan de sloop voor nieuwbouw, zonder een aanbestedingsprocedure te doorlopen.

  Voorgesteld besluit

  Afwijken van de aanbestedingswet en het inkoop- en aanbestedingsbeleid en een Concessieovereenkomst met de SAT aan te gaan voor de exploitatie van de racketsportlocatie Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn

 13. 13

  Namens meerdere inwoners van Aarlanderveen zijn vragen gesteld over “kamerverhuur in Aarlanderveen”. Volgens het bestemmingsplan is kamerverhuur in locaties met de bestemming wonen toegestaan. Inwoners van Aarlanderveen zijn bezorgd over mogelijke overlast van een aantal nieuwe locaties en zijn bang dat er nog meer locaties bij gaan komen.

  Voorgesteld besluit

  De vragen te beantwoorden met bijgevoegde brief

 14. 14

  De fractie van Nieuw Elan heeft vragen gesteld aan het college om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de Alphense horecaondernemers over de voor hen, en de recreatieondernemers, onhoudbare situatie. Het college heeft de vragen van Nieuw Elan beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoorden van de art. 40 vragen van Nieuw Elan overeenkomstig bijgaande concept brief.

 15. 15

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Blom van de Nieuw Elan fractie heeft vragen gesteld over het gebruik van het voormalig GGZ gebouw als woongebouw voor kamerverhuur. Het betreft de zorg over de brandveiligheid, de hygiëne, en het beheer door de eigenaar (Woonforte) en verhuurder (Villex).
  Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer R. Blom, namens de Nieuw Elan fractie gesteld op 23 februari 2021, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 16. 16

  De locatie Gouwsluisseweg 6 t/m 8 en 12 t/m 16 is al langere tijd, door het wegvallen van de provinciale functie, bestemd voor herontwikkeling. Ondanks de latere maatregelen van de vaarwegbeheerder, de waarborging van zichtlijnen in de vaarwegen, is deze ontwikkeling toch mogelijk geworden en is een plan gemaakt voor totaal 14 woningen.
  Met het ondertekenen van deze overeenkomst besluit het college in te stemmen met de afspraken tussen partijen over deze ontwikkeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van bijgevoegde Anterieure overeenkomst en besluiten deze aan te gaan voor de ontwikkeling van Gouwsluisseweg 6 t/m 8 en 12 t/m 16;
  2. Wethouder van As mandateren voor de ondertekening van de overeenkomst.

 17. 17

  Synchroon B.V. heeft het voornemen om 43 grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op het perceel Zuiderkeerkring 2 (locatie “Zuidervaart”) in Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft hiertoe in 2020 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van de grond aan Synchroon B.V. Door een later vertrek van het verzorgingstehuis Zuidervaart van het terrein is de oplevering van de gronden vertraagd. De vertraging maakt het noodzakelijk om aanvullende afspraken te maken over de oplevering van het de grond.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  - Het addendum op koopovereenkomst van de grond van de locatie “Zuidervaart” (Zuiderkeerkring 2 te Alphen aan den Rijn) aan Synchroon B.V;
  - wethouder Van As te mandateren om het addendum op de koopovereenkomst namens het college aan te gaan en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  - De financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de administratie via de eerstvolgende actualisatie van de MPG.

 18. 18

  Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp hogere waarden besluit voor de woningbouwontwikkeling aan de Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a hebben ter inzage gelegen. Voorafgaand aan de behandeling van de ingebrachte zienswijzen in de gemeenteraad zijn de indieners van de zienwijzen in een gesprek met de portefeuillehouder gehoord en is nadere informatie verkregen over de funderings- en heisystematiek.

  Voorgesteld besluit

  De leden van de gemeenteraad en de commissie RED informeren over de gesprekken die wethouder Van As namens het college heeft gevoerd met de indieners van de zienswijzen, het intrekken van een zienswijze en de funderings-en heisystematiek.

 19. 19

  Mevrouw de Groot-Slagter heeft namens RijnGouweLokaal artikel 40 vragen gesteld over de gebeurtenis van zaterdag 20 februari jl. in de Briljantstraat in Alphen aan den Rijn. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De vragen van mevrouw de Groot-Slagter met bijgaande conceptbrief beantwoorden.