Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 13 juli 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente sluit met Bolton Ontwikkeling B.V. een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van het perceel Noordeinde 50 te Aarlanderveen. Op dit moment bevinden zich een oude, maar cultuurhistorisch relevante boerderij en oude agrarische opstallen op het perceel. Bij deze herontwikkeling wordt de boerderij herbouwd tot 4 rijwoningen en maken de oude opstallen op het achterterrein plaats voor nog eens 9 woningen. Deze ontwikkeling vindt plaats met aandacht voor de cultuurhistorische elementen. De geldende beheersverordening biedt geen mogelijkheid om het plan te realiseren. In de anterieure overeenkomst staan daarom afspraken om de 13 woningen planologisch mogelijk te maken. Verder bevat de anterieure overeenkomst afspraken over de te betalen kosten voor de ruimtelijke procedure, bouw- en woonrijp maken en over planschade.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Bolton Ontwikkeling B.V. bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  2. De faciliterende projectexploitatie “locatie Noordeinde 50” te openen, vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen, conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de actualisatie van het MPG;

 2. 2

  Stichting SCOPE Scholengroep heeft het voormalige schoolgebouw gesloopt en op deze locatie zal nieuwbouw worden gerealiseerd. Medio mei 2020 is het nieuwe schoolgebouw opgeleverd. Omdat het oostelijke deel van de kavel niet meer als schoollocatie wordt gebruikt valt dit gedeelte terug naar de gemeente. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 76u) bepaalt dat schoolgebouwen die worden verlaten door het onderwijs, terugvallen aan de gemeente. Schoolbestuur en de gemeente ondertekenen hiervoor een verklaring, die vervolgens door het Kadaster wordt gebruikt om het eigendom over te schrijven.

  Voorgesteld besluit

  1. De verklaring buitengebruikstelling van het oostelijke deel van de kavel aan de Prinses
  Beatrixlaan 4 te Alphen aan den Rijn ex. Artikel 76u Wet op het Voortgezet Onderwijs
  vast te stellen en in te dienen bij het Kadaster;
  2. De teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed te machtigen voor het ondertekenen
  van de verklaring.

 3. 3

  De Gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan de organisatie van het Korenfestival 2021, waarmee de gemeente zowel lokaal als regionaal op de kaart wordt gezet. Alsmede een boost wordt gegeven aan het herstel van het Stadshart na de coronacrisis.

  Voorgesteld besluit

  Conform advies Alphen Marketing in te stemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van €10.650,- uit het evenementenbudget citymarketing aan stichting Verenigde Ondernemers Centrum voor het organiseren van het Korenfestival 2021 in Alphen aan den Rijn.

 4. 4

  Het gebouw van basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk is in 2013 opgeleverd en in eigendom overgedragen aan het schoolbestuur. Vanaf de oplevering heeft het gebouw mankementen vertoond waarop door het schoolbestuur WijdeVenen reparaties en onderhoud is uitgevoerd, uiteindelijk zonder dat de problemen structureel zijn verholpen. In 2020 is door schoolbestuur WijdeVenen, als zijnde eigenaar van het schoolgebouw, contact gelegd met de gemeente  om te spreken over mogelijke constructiefouten in het gebouw. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebouw inderdaad constructiefouten vertoond. De gemeente erkent deze constructiefouten en stelt budget beschikbaar om deze constructiefouten te herstellen.

  Voorgesteld besluit

   Een investeringskrediet van € 890.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het
  herstel van constructiefouten geconstateerd aan het schoolgebouw van basisschool De
  Tweeklank;
   De investering als bijdrage aan activa van derden te activeren, conform beleid af te
  schrijven in 25 jaar, en de kapitaallasten te dekken ten laste van de reserve
  onderwijshuisvesting;
   De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente en afschrijving)
  ad. € 1.179.250,- te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve
  onderwijshuisvesting;
   Voorgaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2021;
   Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget het bedrag
  beschikbaar te stellen voor uitvoering van het herstel van de constructiefouten.

 5. 5

  Conform artikel 11, lid 2 van de statuten van de Stichting Scala College en Coenecoop College moet de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht van deze stichting benoemen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad via de lijst van antwoord-brieven voor te stellen in te stemmen met de herbenoeming van de heer B. de Lange als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Scala College en Coenecoop College per 1 augustus 2021 overeenkomstig artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting Scala College en Coenecoop College.

 6. 6

  De gemeenten in Holland Rijnland werken samen op het gebied van de jeugdhulp. Het gaat dan om de beleidsvoering, inkoop van de jeugdhulp, contractmanagement, (financiële) administratie en monitoring. Er is in 2015 een werkorganisatie gevormd die voor en namens de gemeenten deze
  taken uitvoert. Tussen de gemeenten, de werkorganisatie en het bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt (dienstverleningsovereenkomst) over verantwoordlijkheden, besluitvorming en uitvoering van de taken die regionaal uitgevoerd worden. De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp ligt in deze constellatie bij de individuele  gemeenten. De gemeenten hebben besloten om beleid/sturing en uitvoering in de toekomst anders te organiseren; de gemeenten pakken het beleid en sturing zelf op en de uitvoering (inkoop
  contractmanagement, (financiële) administratie, en monitoring) wordt bestuurlijk belegd bij een nieuw samenwerkingsverband (Bedrijfsvoeringorganisatie). Onder dit samenwerkingsverband wordt een serviceorganisatie gebracht die uitvoering geeft aan het beleid dat de gemeenten met elkaar afspreken.
  Wat betreft dat laatste nemen de gemeenten Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem een andere
  positie in, aangezien zij zelf de jeugdhulp gecontracteerd hebben bij GO! voor jeugd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het positieve advies (d.d. 7 juli 2021) van het regionale Portefeuillehoudersoverleg Jeugd m.b.t. het instellen van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (GR) over te nemen.
  2. Het voornemen uit te spreken om gezamenlijk met de gemeenten in Holland Rijnland (exclusief Voorschoten) een Bedrijfsvoeringsorganisatie op te richten, daarover na het zomerreces een feitelijk besluit over te nemen en dit besluit ter toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. Bijgevoegde raadsbrief met betrekking tot dit voornemen vast te stellen en aan de raad te doen toekomen.
 7. 7

  De afgelopen jaren is een stijging te zien in het aantal aanvragen voor een vergunning. Ook in 2021 zet die stijging wederom door. Op dit moment loopt het aantal aanvragen circa 20% voor op de prognose gedaan in het Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2021. De werkzaamheden van team Vergunningen en team Veiligheid en Inspectie komen hierdoor onder een nog grotere druk te staan. Extra inhuur is noodzakelijk om de gewenste dienstverlening op een adequaat niveau te houden en wettelijke termijnen te kunnen blijven waarborgen. Op dit moment (peildatum 7 juli 2021) zijn er al meer opbrengsten aan bouwleges gerealiseerd dan voor heel het jaar 2021 is begroot. De gemeenteraad wordt voorgesteld een deel van deze meeropbrengsten beschikbaar te stellen voor de inhuur van extra personeel.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen bij de Najaarsnota een bedrag van € 550.000 van de meeropbrengsten voor de KDE Titel 2 Leges boekjaar 2021 in te zetten voor dekking voor extra inhuurkosten;
  2. Het bedrag van € 550.000,- te doteren aan de Reserve Veiligheid en deze gelijktijdig te onttrekken conform bijgevoegde begrotingswijziging en deze vooruitlopend op besluitvorming bij de Najaarsnota 2021 reeds te verwerken.
 8. 8

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de gemeente gevraagd om in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst. Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Rijk en gemeenten staan elk voor 50% in de
  achtervang bij het WSW (25% wordt verdeeld over alle gemeenten en 25% wordt toegerekend aan 1 gemeente die in de leningovereenkomst is vermeld). Dat betekent dat wanneer een corporatie in financiële problemen geraakt, het WSW zorgt dat rente en aflossing van leningen doorgaat. WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Dat kapitaal kan worden aangevuld door “obligo” bij alle deelnemende corporaties op te halen. Pas wanneer dat onvoldoende is, komen Rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om renteloze leningen te verstrekken. Het risico voor de achtervangers is
  overigens beperkt, tot nu toe heeft WSW daar nooit een beroep op gedaan. Onze gemeente heeft een ongelimiteerde achtervangovereenkomst met WSW, voor Habeko en Woonforte. Er ligt een nieuwe achtervangovereenkomst voor, met een aantal wijzigingen die de positie van WSW ten opzichte van deelnemende corporaties en de achtervangers verduidelijken. Op verzoek van de VNG wordt voor nieuwe leningen ook de verdeling van de tweede 25% achtervang veranderd. In plaats van één gemeente staan alle gemeenten in de achtervang waar een corporatie Daeb-bezit heeft (sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed), naar rato van de marktwaarde van dat bezit. Dit voorkomt scheve verdelingen tussen gemeenten. Voor bestaande leningen verandert er niks in de verdeling, maar worden wel enkele algemene veranderingen aangekondigd.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
  2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.
  3. De raad te informeren over dit besluit.

 9. 9

  De groenstrook tussen de Haagwinde, de Korenbloemweg en de Veldbloemweg is aangewezen als onorthodoxe woningbouwlocatie, een binnenstedelijke locatie waar op korte termijn gebouwd kan worden. De afgelopen jaren is er in overleg met Woonforte een plan ontwikkeld om hier 12 sociale huurwoningen te realiseren. Dit plan is in de afgelopen maanden met bewoners besproken. Dit heeft geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast is onderzocht of het verantwoord is om te heien aan de Korenbloemweg. Bewoners maakten zich namelijk zorgen over de staat van hun woningen en verwachtten dat wanneer er geheid zou worden, er schade op zou treden. Het onderzoek wijst uit dat de kans op schade door heien op deze locatie gering is. Dit vormt daarom geen belemmering voor deze ontwikkeling. Om de kans op schade nog kleiner te maken is met Woonforte afgesproken om schoefpalen toe te passen. Om verder te kunnen met de ontwikkeling besluit het college om de ruimtelijke procedure in gang te zetten, zodat het bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht en de grondexploitatie kan worden opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De ruimtelijke procedure te starten voor 12 sociale huurwoningen aan de Korenbloemweg in Alphen aan den Rijn

 10. 10

  Nettenergy uit Boskoop wenst samen met haar partner Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen te Hazerswoude-Dorp een tijdelijke proefneming uit te voeren op basis van geselecteerde organische reststoffen op de bedrijfslocatie van Vermeulen aan de Hoogeveenseweg 4 met als doel productie van biochar en opwekking van groene elektriciteit en groene waterstof.
  Burgemeester en wethouders hebben besloten om medewerking te verlenen aan een tijdelijke omgevingsvergunning voor
  - het plaatsen van een bouwwerk;
  - het afwijken van het bestemmingsplan;
  - het onderdeel Milieu;
  ten behoeve van een proefopstelling voor de productie van biochar en opwekking en opwekking van groene elektriciteit en groene waterstof op het perceel Hoogeveenseweg 4 te Hazerswoude-Dorp. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar.
  Het ter plaatse gevestigde bedrijf Vermeulen is recent opgeschrikt door een brand welke een deel van de aanwezige bebouwing heeft verwoest. Aan dit ongewoon voorval wordt aanleiding gezien om toepassing te geven aan  artikel 3.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan een tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bouwwerk ten behoeve van een proefopstelling voor de productie van biochar en opwekking groene elektriciteit en groene waterstof op het perceel Hoogeveenseweg 4 te Hazerswoude-Dorp, voor een periode van maximaal 5 jaar;
  2. Op grond van artikel 3.10 lid 2 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te bepalen dat bij de verlening van deze omgevingsvergunning geen toepassing wordt gegeven aan Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 11. 11

  Via een Europese aanbestedingsprocedure is de Opdracht maatwerkvoorziening Huishoudelijke hulp opnieuw in de markt gezet. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2022 en zijn voor de duur van drie jaar met de optie om deze eenzijdig met twee maal twee jaar te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. De definitieve uitslag op de aanbesteding en het implementatieproces worden toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad 15 juli 2021 te informeren over de uitslag aanbesteding Huishoudelijke hulp per 2022, zoals voorgesteld in bijgevoegde raadsbrief en
  2. dit besluit en raadsbrief pas openbaar te maken na de definitieve gunning.
 12. 12

  Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het jeugdzorglandschap, landelijk, regionaal en gemeentelijk . Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de Raad over deze ontwikkelingen.
  Gemeentelijk spelen de effecten van corona op gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren, deze effecten zijn terug zien bij de jeugdhulp: de zorgvraag is toegenomen en geïntensiveerd met als gevolg langere wachttijden. Met de verlenging van het contract met GO in 2022 wordt hernieuwd ingezet op de transformatie bij GO voor jeugd. Het proces dat moet leiden tot contractering van jeugdhulp per 1-1-2023 is gestart. In verband met de beëindiging van de huidige vorm van samenwerking per 1-1-2023 in Holland Rijnland wordt een nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie – los van het openbaar lichaam Holland Rijnland – opgericht door de dertien gemeenten. Landelijk is nu klip en klaar vastgesteld dat het Rijksbudget voor de jeugdhulp substantieel verhoogd moet worden; in 2021 en 2022 komen middelen beschikbaar voor de jeugdhulp. Het Rijk bereidt een wijziging van de jeugdwet voor; de verwachting is dat meer nadruk zal komen te liggen op regionale regie en sturing.
  De raad heeft met een motie aan gegeven zelf nauw betrokken te willen zijn bij de ontwikkelingen op het terrein van de jeugd en zal een manifest – een breed gedragen visie binnen de gemeente– met betrekking tot opgroeien en opvoeden opstellen.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande raadsbrief jeugdhulp vast te stellen en aan de gemeenteraad toe te zenden

 13. 13

  Bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is toegezegd de raad en de inwoners intensief te informeren over en te betrekken bij het vervolgproces van de RES. Een eerste stap in dit proces is het informeren over het beschikbaar komen van de concept PlanMER (Milieu Effect Rapportage) die voor de RES 1.0 is opgesteld en het attenderen op de mogelijkheid om hier zienswijzen op in te dienen. Voor het opstellen van een planMER voor de RESsen bestaat vooralsnog geen verplichting. Om te achterhalen of een planMER een geschikt instrument is om toe te passen op RESsen, zijn vanuit het Nationaal Programma RES (NP RES) 5 pilots gestart. De RES Holland Rijnland is één van de regio’s die als pilotregio zo’n Plan MER heeft laten uitvoeren. Omdat het proces van de planMER later is gestart dan het RES proces, was het concept planMER nog niet gereed ten tijde van vaststelling van de RES. De resultaten kunnen echter wel gebruikt worden bij de lokale uitwerking van de RES en het opstellen van kaders voor windmolens conform het amendement van de raad op de RES 1.0.

  Voorgesteld besluit

  de raad middels bijgevoegde brief te informeren over de publicatie van de concept PlanMER voor de RES 1.0 en de contouren van het vervolgproces

 14. 14

  In de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft wethouder Van As toegezegd de gemeenteraad te
  informeren over de stand van zaken Centrum Zuid Boskoop. Het college informeert de
  gemeenteraad middels bijgevoegde brief.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde brief.

 15. 15

  Op 11 december 2019 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van in totaal 7 woningen op het huidige niet-bebouwd terrein aan de Swaenswijkplaats (naast de fietsbrug aan de Prins Hendrikstraat) te Alphen aan den Rijn (artikel 2.1, lid 1 onder a / c en artikel 2.2, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo). Vanwege de geconstateerde strijdigheden met het bestemmingsplan ‘Alphen Stad' heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 januari 2021 besloten om een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wabo op te starten. Op 18 februari 2021 heeft de raad de hiervoor vereiste ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerpstukken (vanaf 4 maart tot en met 14 april 2021) zijn 13 zienswijzen ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, na de afweging van de diverse belangen die spelen bij dit bouwplan, de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is de raad verzocht om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Alphen Stad’, in het kader van onderhavige omgevingsvergunningsprocedure (ex artikelen 2.27 en 3.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht);
  2. De indieners van de zienswijzen (Bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  3. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van zienswijzen ontwerp besluit voor het bouwen van 7 woningen, Swaenswijkplaats te Alphen aan den Rijn (Bijlage II);
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn (artikelen 6.12 Wro en 6.2.1 Bro);
  5. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2019750Aswaenswk-VA01, voor de bouw van 7 woningen, Swaenswijkplaats te Alphen aan den Rijn, onder toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3˚ Wabo, te verlenen na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in beslispunt 1.

 16. 16

  Het bedrijf Culvita is een groothandel in potgrond voor tuincentra, hoveniers en kwekers. Culvita wil op het adres Rijndijk 263A Hazerswoude Rijndijk hun bedrijf uitbreiden met een hal van circa 3000m2. Het college ziet een verdere toename van bebouwing bij een niet-agrarisch bedrijf op deze locatie in het landelijk gebied als een ongewenste ontwikkeling. Daarnaast heeft een bedrijf als Culvita met afnemers in de planten- en bomenteelt meer toekomstperspectief op het Pot- en Containerteelt terrein (PCT), gelegen tussen de kernen Hazerswoude-Dorp en Boskoop.

  Voorgesteld besluit

  1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Culvita om het bedrijf op het adres Rijndijk 263A Hazerswoude-Rijndijk uit te breiden;
  2. De aanvrager over het principebesluit te informeren;
  3. De gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over het principebesluit.

 17. 17

  Als gemeente, woningcorporaties en marktpartijen constateren we dat de complexiteit op de woningmarkt vraagt om een gezamenlijke inspanning. Het Marktplatform Alphen aan den Rijn (MAR) is daarom in het leven geroepen, om de benodigde kennis, ervaring en inzet te organiseren en stroomlijnen voor de benodigde nieuwbouw en transformatie. Ook willen de partijen in de MAR gezamenlijk investeren om Alphen-stad en de omliggende kernen nog mooier en toekomstbestendiger te maken. Het primaire doel de komende jaren is om de woningbouwproductie te versnellen en te vergroten, en om gedifferentieerd en betaalbaar te bouwen. Deze ambitie is in het Woonakkoord vertaald in tien concrete actiepunten voor de komende jaren, waar iedere partij zich vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden voor wil inzetten.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Woonakkoord Alphen aan den Rijn vast te stellen en deze ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

 18. 18

  In 2017 zijn raamovereenkomsten voor het bieden van de maatwerkvoorziening Hulpmiddelen gesloten, daaronder valt onder meer aan het leveren van rolstoelen, scootmobiels en handbikes voor kwetsbare inwoners. Deze raamovereenkomsten liepen af per 1 januari 2021. In verband met de Corona-pandemie zijn in 2020 overbruggingsovereenkomsten voor een jaar gesloten, geldend van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.


  Vervolgens is door de Rijnstreekgemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop via een Europese aanbestedingsprocedurede de opdracht ‘Wmo Hulpmiddelen’ opnieuw in de markt gezet om per 1 januari 2022 een nieuwe samenwerkingspartner te contracteren. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2022 voor de duur van drie jaar met tweemaal de mogelijkheid om met wederkerige instemming twee jaar te verlengen. De maximaal mogelijke contractduur is daarmee zeven jaar. Voor de uitvoering van deze opdracht hebben de Rijnstreekgemeenten gekozen voor de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding conform de eisen in de Aanbestedingsleidraad.

  Voorgesteld besluit

  1. De opdracht Wmo Hulpmiddelen voorlopig te gunnen conform het oordeel van de beoordelingscommissie;
  2. Manager Samenleving te mandateren voor het ondertekenen van de voorgenomen- en definitieve gunningsbrieven mits dit conform de voorgenomen gunning is;
  3. De bijgevoegde raadsbrief te versturen aan de gemeenteraad op 3 augustus, de dag van gunning, onder voorbehoud van definitieve gunning conform de voorgenomen gunning.