Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

donderdag 28 januari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De gemeenteraad heeft donderdag 10 december 2020 de motie “opdracht haalbaarheid
  alternatieven scenario theater Castellum e.a.” aangenomen. De motie ziet toe op het uitvoeren van
  een verkennende haalbaarheidsstudie naar alternatieve scenario’s voor het pand Castellum. De
  gevraagde haalbaarheidsonderzoeken richten zich op de mogelijkheden van een theaterfunctie
  gecombineerd met andere functies zoals wonen, sport en evenementen op een nader te bepalen
  locatie(s) in de gemeente Alphen aan den Rijn.
  Het in stand houden van een volwaardige theaterfunctie voor Alphen aan den Rijn blijft daarmee
  het uitgangspunt. De motie heeft het doel het kunnen maken van een gemotiveerde keuze tussen
  het herstellen van de brandveiligheid van het huidige pand en het afronden van de verbouwing óf kiezen voor een alternatief scenario waarbij een volwaardige theaterfunctie wordt gecombineerd
  met activiteiten op het gebied van sport en evenementen op een andere locatie en de huidige
  locatie van het pand Castellum wordt ontwikkeld voor woningbouw.

  Voorgesteld besluit

  1 De onderzoeksresultaten van de bestuursopdracht alternatieve scenario’s theater
  Castellum aan te bieden aan de gemeenteraad; waarbij de belangrijkste conclusies
  worden onderschreven:
  a. Scenario 1: Verplaatsen naar een alternatieve locatie brengt hoge kosten met
  zich mee, locaties alleen buiten het centrum mogelijk;
  b. Scenario 2: opbrengsten wegen niet op tegen de hoge kosten;
  c. Scenario 3: prijs technisch meest gunstige scenario.
  2 De gemeenteraad voor te stellen om op basis van de uitkomsten van de
  haalbaarheidsstudie scenario 3 van de motie te kiezen.
  3 Het raadsbesluit “(Financiële) gevolgen van de geconstateerde tekortkomingen
  brandveiligheid pand Castellum Alphen aan den Rijn” (343977) separaat vast te stellen.
  4 De komende maanden wordt nader onderzocht of er mogelijkheden zijn de exploitatie te
  verbeteren. Hierbij wordt ook de mogelijkheid meegenomen om de exploitatie door een
  andere partij dan Castellum BV in te laten vullen. Het streven is om de gemeenteraad
  voor de zomer van 2021 nader te informeren;

 2. 2

  In december 2020 heeft de gemeenteraad het besluit over het inzetten van een extra budget
  om de brandveiligheid in het pand Castellum te herstellen aangehouden. Er zijn vragen
  gesteld die geresulteerd hebben tot een extra bestuursopdracht. Als de gemeenteraad
  binnen de gevraagde uitwerkingen kiest voor het scenario om het pand volledig te herstellen
  en in januari 2022 open te gaan wordt aan de gemeenteraad gevraagd om hiervoor een
  budget van € 4.151.250,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag is opgebouwd uit alle
  herstelwerkzaamheden inclusief de extra verbouwingskosten en rentelasten ten gevolge van
  het uitstellen van het eerdere besluit. Binnen het gevraagde budget is ook de incidentele
  dekking van de gebruikerslasten opgenomen omdat er geen sprake is van een opening in
  2021 en deze kosten niet aan Castellum B.V. doorbelast kunnen worden.


  De laatste wijziging betreft de beslissing om aan de Rekenkamer voor te stellen het
  onderzoek uit te voeren naar de oorzaak en verhaalbaarheid van de schade. De brandweer
  en Toezicht en Handhaving zijn nauw betrokken bij dit het proces en de voorgestelde
  herstelwerkzaamheden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Na een positief besluit over het pand Castellum betreffende de brandveiligheidsknelpunten
  en de gevolgen van de langere sluiting, een (aanvullend) krediet/investering van €
  2.810.000,- (inclusief herstel werkzaamheden) beschikbaar te stellen en in 25 jaar af te
  schrijven;
  2. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten ad. € 3.723.250,- te onttrekken aan de
  algemene reserve en door te storten in de reserve kapitaallasten Theater;
  3. Een aanvullende incidenteel bedrag ad. € 428.000 beschikbaar te stellen om de
  gebruikerslasten (inclusief huur) pand Castellum 2021 te dekken en dit bedrag ten laste van
  de algemene reserve te laten komen;
  4. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een separate
  begrotingswijziging;
  In te stemmen met:
  5. De voorgestelde aanpassingen en afwijkingen inzake de planning en uitvoering van de
  verbouwing als gevolg van de herstelactiviteiten brandveiligheid.
  6. Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid conform het inkoopadvies en de
  werkzaamheden genoemd bij 1 en 2, te gunnen aan Blanksmagroep (voor een bedrag van ca.
  € 1.800.000).
  7. De gewijzigde subsidieaanvraag Castellum B.V. 2021 (= inclusief de inkomstenderving en
  geleden schade en exclusief de gebruikerslasten 2021) voorlopig te gunnen conform de
  voorgestelde dekking in de financiële paragraaf.