Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 februari 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Burgemeester en wethouders hebben de intentie uitgesproken om medewerking te verlenen aan het realiseren van een zonnepark op het ITC/PCT-terrein te Hazerswoude-Dorp, als onderdeel van een Local Grid waarop het ITC/PCT-terrein wordt aangesloten.

  Voorgesteld besluit

  De intentie uitspreken om medewerking te verlenen aan het realiseren van een zonnepark op het ITC/PCT-terrein te Hazerswoude-Dorp, onder de in het voorstel genoemde voorwaarden.

 2. 2

  De gemeente heeft in oktober 2020 een inwonersconsultatie over duurzaamheid en warmtetransitie uitgevoerd. Deze consultatie is uitgevoerd samen met een consultatie Regionale Energiestrategie (RES) en een stakeholderconsultatie over het actieprogramma duurzaamheid.
  Voorliggende Raadsinformatiebrief bevat de resultaten van de inwonersconsultatie over duurzaamheid en warmtetransitie en schetst op hoofdlijnen het participatie- en communicatieproces omtrent de warmtetransitie en het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) in het bijzonder.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief voortgang participatieproces warmtetransitie en te versturen naar de raad.

 3. 3

  Sinds de fusie per 1 januari 2014 neemt de gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) deel aan de gemeenschappelijke regeling Promen. Bij Promen zijn 27,8 (SE) Sw-medewerkers in dienst uit de voormalige gemeente Boskoop.
  Promen heeft een verzoek ingediend tot betaling van een Wsw bijdrage voor 2021, Dit bedrag is vastgelegd in het Ondernemingsplan GR Promen 2021. Het ondernemingsplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) Promen.

  Voorgesteld besluit

  Het betaalbaar stellen voor 2021 van 833.000,- t.b.v. Promen.

 4. 4

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de elfde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds.

  Voorgesteld besluit

  - De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 99.500 (tranche 11).

 5. 5

  Het is dit jaar de verwachting dat de Paasdagen opnieuw bijzonder zullen worden vanwege de coronamaatregelen. Veel mensen zullen deze dagen in kleine gezelschappen thuis vieren. Supermarkten verwachten daardoor extra drukte voor en tijdens Pasen. De Albert Heijn heeft daarom voor vier filialen het verzoek ingediend om de openingstijden te verruimen, waardoor spreiding van winkelend publiek mogelijk is. Vanwege deze uitzonderlijke situatie maakt dit voorstel het mogelijk om eenmalig op 2 april 2021 (Goede Vrijdag) en 5 april 2021 (Tweede Paasdag) de winkels in de levensmiddelenbranche zoals supermarkten – bakkers, etc. – open te stellen. Hiermee wordt het winkelend publiek zoveel mogelijk gespreid en blijven de gezondheidsrisico’s voor klanten en personeel zoveel mogelijk beperkt.

  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten tot afwijking van de Winkeltijdenverordening, conform bijgevoegde
  wijzigingsverordening.
  2. De gemeenteraad voorstellen om eenmalig af te wijken van de Winkeltijdenverordening
  Alphen aan den Rijn 2015, artikel 3.

 6. 6

  De Thermen 2 is exploitant van de Alphense zwembaden De Hoorn en AquaRijn. De Thermen 2 heeft naast de opdracht van het exploiteren van de zwembaden ook een maatschappelijke opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn. De Thermen 2 geeft op een succesvolle wijze invulling aan de opdracht van de gemeente. Zowel De Thermen 2 als gemeente willen de samenwerking voortzetten. Zowel De Thermen 2 als gemeente zien ook kansen om de maatschappelijke resultaten verder te verbeteren. Voorwaarde is dat De Thermen 2 kan exploiteren met een realistische exploitatiebijdrage van gemeente. Deze is in 2019 door de gemeenteraad, na interne en externe analyse, vastgesteld op € 1.750.000.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om een aanvullende bijdrage ad. € 250.000,- per jaar beschikbaar te
  stellen voor de exploitatie van de zwembaden De Hoorn en AquaRijn en dit onderdeel te maken
  van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022 en volgende jaren met betrekking tot
  de beschikbare financiële ruimte;
  2. onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het budget, zoals genoemd onder punt 1, in te
  stemmen met het addendum waarmee de exploitatie- en huurovereenkomst tussen De Thermen 2
  en Gemeente Alphen aan den Rijn wordt verlengd voor een periode van 5 jaar, vanaf 1 januari 2022
  tot en met 31 december 2026
  3. De huursom vanaf 2021 vast te stellen op € 1.240.000,- en geen indexering meer toe te passen.
  4. Volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder Sport om het addendum te ondertekenen.

 7. 7

  Een aantal ontwikkelingen leidt tot de groei van groepen die een beroep doen op de sociale huurmarkt. Zonder nieuwbouw leidt dit tot verdringing. Steeds meer groepen krijgen voorrang bij woningtoewijzing. Dit gaat ten koste van de slagingskansen van ‘regulier woningzoekenden’.
  In de Alphense Woningmarktstrategie 2019-2022 is bepaald dat in elk woningbouwinitiatief in ieder geval 25% sociale woningbouw gerealiseerd dient te worden. De praktijk laat zien dat de bouw van dit aandeel sociale huurwoningen tot nu toe niet overal tot stand komt. Voor de beleidsregel om in elk woningbouwinitiatief in ieder geval 25% sociale woningbouw te realiseren is door de raad op 28 januari jl. de Uitvoeringsparagraaf Woningbouw vastgesteld, waarmee geregeld wordt een Vereveningsfonds in te kunnen stellen.
  Met dit besluit stelt het college de Nota Vereveningsfonds vast.

  Voorgesteld besluit

  De Nota Vereveningsfonds vaststellen.

 8. 8

  Korfbalvereniging Tempo, Olympiaweg 2 Alphen aan den Rijn, renoveert haar kantine en kleedruimten. De kantine is eigendom van Tempo, de kleedruimten zijn eigendom van de gemeente. De gemeente draagt mede vanuit het Masterplan Sport bij aan deze renovatie. Vanwege hogere bouwkosten zijn onder andere een deel van de geplande energiemaatregelen wegbezuinigd. Om deze maatregelen toch te kunnen nemen, en zo een toekomstbestendig gebouw neer te zetten, vraagt Tempo de gemeente om een extra bijdrage.
  Het college besluit tot het doen van een extra bijdrage voor renovatie van kleedruimten en kantine van KV Tempo, te weten €70.621 incl. BTW. Dit bedrag komt ten bate van isolatiemaatregelen conform bouwbesluit en het plaatsen van warmteterugwinning en 36 zonnepanelen.
  Het college besluit dit als volgt te dekken
  a. Investeringsbijdrage van €38.000 uit de reserve sport
  b. Incidentele bijdrage van €32.621,- waarvoor Tempo de doorberekende kapitaallasten over 25 jaar terugbetaalt.

  Voorgesteld besluit

  1. Tot het toekennen van een extra investeringsbijdrage voor duurzaamheidsmaatregelen
  bij de renovatie van kleedruimten en kantine aan Korfbalvereniging Tempo, te weten €70.621
  incl. BTW. Dit bedrag komt ten bate van isolatiemaatregelen conform bouwbesluit en het
  plaatsen van warmteterugwinning en 36 zonnepanelen.
  2. Dit te dekken middels
  a. Een onttrekking van €38.000 uit de reserve Masterplansport;
  b. Het doorbelasten van de kapitaallasten op basis van de restant bijdrage ad.
  €32.621,- aan KV Tempo gedurende 25 jaar;
  3. Bovenstaande financiële gevolgen onderdeel te laten zijn van besluitvorming via de
  Voorjaarsnota 2021. Bij vaststelling van de Voorjaarsrapportage door de raad, is de hiervoor
  genoemde financiële ruimte pas formeel beschikbaar;
  4. Om toestemming te verlenen om voorafgaand aan de besluitvorming Voorjaarsnota
  2021, en het formeel beschikbaar komen van budget en dekking, gestart mag worden met de
  werkzaamheden.

 9. 9

  Een ambtelijke werkgroep heeft onderzocht welke invloed corona heeft op onze lokale samenleving en welke rol de gemeente daarbij heeft. De rapportage die daarover is opgesteld schetst dilemma’s, trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein, de lokale economie, de duurzaamheidsagenda, etc. De rapportage is bedoeld als discussiestuk om het gesprek met de politiek en de samenleving aan te gaan. Corona verandert onze samenleving en hoe reageert onze gemeente daarop. De rode draad daarbij is dat corona leidt tot een grotere tweedeling. De gemeente zal alle beschikbare beleidsinstrumenten moeten inzetten om inwoners te ondersteunen die zwaar getroffen worden door de crisis, van inwoners in een sociaal zwakke positie tot jongeren tot gedupeerde ondernemers.

  Voorgesteld besluit

  1. vaststellen discussiestuk over impact corona op de Alphense samenleving
  2. via de agendacommissie ter bespreking aanbieden aan de gemeenteraad
  3. komend najaar ophalen tot welke resultaten de discussies hebben geleid

 10. 10

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op de Grondexploitatie Bospark d.d. 26-01-2021. Deze bevat gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage ‘Grondexploitatie Bospark d.d. 26-01-2021’;
  2. De raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

 11. 11

  Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De
  Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom
  huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
  De VNG en de staatssecretaris zijn overeengekomen dat de gemeenten getroffen ouders maatwerk
  bieden op basis van hun hulpvraag.
  In dit besluit gaat de Gemeente Alphen aan den Rijn akkoord met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
  Mevrouw Blom- de Ruiter heeft artikel-40-vragen gesteld inzake slachtoffers toeslagenaffaire in Alphen aan den Rijn. Met de conceptbrief die u vindt in bijlage 1 worden deze vragen beantwoord.
  Mevrouw Verkleij heeft artikel-40-vragen gesteld over de artikel 40 vragen m.b.t. kwijtschelden schulden gedupeerden Toeslagenaffaire. Met de conceptbrief die u vindt in bijlage 2 worden deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire;
  2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde;
  3. De vragen van mevrouw Blom- de Ruiter over Toeslagenaffaire met de conceptbrief beantwoorden;
  4. De vragen van mevrouw Verkleij over Toeslagenaffaire met de conceptbrief beantwoorden;

 12. 12

  Het is een wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente om scholen in huisvesting te voorzien. Het onderwijs en de gemeente wensen kinderen een integraal aanbod te leveren van onderwijs, zorg en opvang in een doorgaande leerlijn, waar mogelijk onder hetzelfde dak. Met het aanbieden van deze financieringsfaciliteit kunnen straks, in de nieuwbouw van de Brede School Benthuizen, De school met de Bijbel, Openbare basisschool Arnoldus van Os en Junis kinderopvang een integraal aanbod leveren onder hetzelfde dak.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Een investeringskrediet van € 766.184,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het
  kinderopvanggedeelte Brede School Benthuizen en in 40 jaar annuïtair af te schrijven;
  2. De annuïtaire kapitaallasten van € 30.522,- per jaar te dekken middels een jaarlijkse
  bijdrage van de schoolbesturen Stg. Mantum onderwijs en Stg. Morgenwijzer.

 13. 13

  Sinds 2008 werkte de gemeente samen met ontwikkelaar Leyten aan de planvorming van de locatie Centrum Zuid. Het parkeerterrein is eigendom van de gemeente en Villa van Teylingen is eigendom van Leyten.
  In de plannen van Leyten was opgenomen dat Albert Heijn (AH) uit de passage in het plan van Leyten zou worden ingepast. De overeenkomst om tot deze ontwikkeling te kunnen overgaan met de gemeente is in december 2013 gesloten. In 2017 heeft AH de overeenkomst over deze ontwikkeling met Leyten laten verlopen. Daarmee is het plan van Leyten voor deze ontwikkeling onhaalbaar gebleken. Hiermee is ook de ontwikkeling van plan Centrum Zuid helaas niet tot realisatie kunnen komen.
  Leyten heeft toen aangegeven vooralsnog niets te zullen ondernemen en zolang ligt ook de ontwikkeling van Centrum Zuid stil. De gemeente wil ook proberen met Leyten uit deze impasse te komen.
  Met deze Intentieovereenkomst verbinden de gemeente en Volker Wessels zich voor een kortere periode om onderzoek te doen naar de haarbaarheid van de ontwikkeling van de locatie Centrum Zuid, waarbij Volker Wessels zal optreden als intermediair tussen Leyten en gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van bijgevoegde Intentieovereenkomst en besluiten deze Intentieovereenkomst aan te gaan om gezamenlijk onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de ontwikkeling Centrum Zuid;
  2. Wethouder van As machtigen de Intentieovereenkomst te ondertekenen.

 14. 14

  De raad van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in mei 2020 ingestemd met het in ontwikkeling nemen van een aantal onorthodoxe woningbouwlocaties. Dit zijn binnenstedelijke locaties waar op korte termijn gebouwd kan worden om de woningnood terug te dringen. Aan de Bosparkweg ligt één van deze locaties. Het doel is om hier een woonzorgcomplex te realiseren met maximaal 120 woningen. Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie vast te stellen zodat er een start gemaakt kan worden met deze ontwikkeling. De kosten die de gemeente maakt voor onder andere projectbegeleiding en bouw- en woonrijp maken, worden terugverdiend met de verkoop van de grond.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. de rapportage ‘Grondexploitatie Bospark d.d. 26-01-2021’ vast te stellen;
  2. Het resultaat, als onderdeel van eerdere besluitvorming (144986) met betrekking tot de Decentralisatie Onderwijs-huisvesting, toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  3. De financiële gevolgen op te nemen en in de begroting te verwerken via een separate begrotingswijziging (jaarschijf 2021) en via de eerstvolgende actualisatie van het MPG (jaarschijf 2022 en volgende jaren).

 15. 15

  Van 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn voor een ieder ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van en de realisatie van enkele (nieuwe) woningen, in combinatie met kleinschalige recreatieve bedrijvigheid, op de locatie Landlustweg 7 en 10a te Alphen aan den Rijn.
  Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan één zienswijze ingekomen. Deze zienswijze geeft aanleiding de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd vast te stellen.
  Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en –besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn (bijlage 1), vast te stellen;
  2. De regels, de toelichting, de verbeelding en bijbehorende documenten van het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn, te wijzigen zoals aangegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn (bijlage 1);
  3. Het bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn, identificatienummer NL.IMRO.0484.Alandlustweg7en10a-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de hiervoor onder 2 aangegeven wijzigingen; 2. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn, gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 16. 16

  RijnGouweLokaal heeft op 3 januari jl. artikel 40 vragen gesteld over de situatie van voetbalvereniging SV DSO op sportpark Bentwoud. De vragen zijn beantwoord

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen van RijnGouweLokaal te verzenden.

 17. 17

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Schetsontwerp Winkelcentrum Aarhof - Alphen aan den Rijn d.d. 0809-2020;
  2. Onder voorbehoud van het formeel beschikbaar stellen van het budget door de raad, zoals in beslispunt 6 genoemd,  in te stemmen met het aangaan van een Anterieure en Koop overeenkomst met SB Alphen B.V.;
  3. Indien SB de parkeergarage in het project De Aarhof op basis van artikel 16 van de Anterieure en Koop Overeenkomst aan de gemeente aanbiedt deze garage aan te kopen;
  4. De faciliterende projectexploitatie “De Aarhof” te openen en vast te stellen en de financiële gevolgen (Uitgaven en Inkomsten) op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie van het Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG);
  5. Wethouder Van As te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.
  6. De raad voor te stellen:
  a. Voor de aankoop van de parkeergarage:
  - een investeringskrediet van € 6.500.000,- beschikbaar te stellen, in 40 jaar af te schrijven, en de structurele kapitaallasten ad. € 259.000,- vanaf 2023 te dekken ten laste van het structurele begrotingssaldo/financiële ruimte;
  - een structureel budget voor onderhoud, beheer en exploitatie beschikbaar te stellen van € 310.000,- en dit te dekken ten laste van de geraamde opbrengsten parkeerexploitatie ad. € 227.000,- en het structurele begrotingssaldo/financiële ruimte ad. € 83.000,-;
  b. Voor de vergroening en herinrichting van het parkeerdek:
  - een investeringskrediet van € 2.000.000 beschikbaar te stellen, in 25 jaar af te schrijven, en de structurele kapitaallasten ad. € 109.000,- vanaf 2023 te dekken ten laste van het structurele begrotingssaldo/financiële ruimte;
  - een structureel budget voor onderhoud, beheer en exploitatie beschikbaar te stellen van € 17.000,- en dit te dekken ten laste van het structurele begrotingssaldo / financiële ruimte.