Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 november 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Aan de Churchilllaan in Alphen aan den Rijn heeft Niersman Projectontwikkeling 2 B.V. een plan ontwikkeld om een appartementencomplex te ontwikkelen. Het gaat om een complex met 71 appartementen. Hiervan is 25% sociaal en is 10% middeldure huur. Om de haalbaarheid te onderzoeken is in 2020 een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten. De ontwikkelaar heeft sindsdien onderzocht of het plan planologisch en economisch haalbaar is. De ontwikkeling blijkt haalbaar, daarom sluit het college een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst staan afspraken over het programma, de te volgen ruimtelijke procedure om de ontwikkeling mogelijk te maken en de te betalen kosten. Uiteindelijk zal wethouder G.P. van As de overeenkomst ondertekenen namens het college.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Niersman Projectontwikkeling 2 B.V. bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
 2. 2

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgen dan de Jaarstukken. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten. Na verwerking van de financiële mutaties uit de Najaarsnota 2021 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.

  Voorgesteld besluit

  1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen:

  1. Grote projecten;
  2. Treasurybeleid;
  3. Kredieten;
  4. Reservemutaties;
  5. Begrotingswijzigingen
  6. Taakvelden.
   2. de Najaarsnota 2021 met de genoemde opgenomen bijlagen aan te bieden aan de
   auditcommissie en de raad;
   3. de raad voor te stellen:
   3.1: in te stemmen met de Najaarsnota 2021 en met de daarin opgenomen bijlagen:
  7. Grote projecten;
  8. Treasurybeleid;
  9. Kredieten;
  10. Reservemutaties;
  11. Begrotingswijzigingen en
  12. Taakvelden.
   3.2: de uit deze Najaarsnota 2021 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting
   2021 en meerjarenbegroting conform vast te stellen.
 3. 3

  De gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 15 juli 2021 de Kunst- en cultuurvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2021-2030 vastgesteld. De visie is omvangrijk. Niet alleen in jaren, maar zeker ook in de ambitie die wordt uitgesproken. In de Uitvoeringsagenda kunst en cultuur 2022-2023 is het programma voor met name de speerpunten voor de komende jaren uitgewerkt (2022-2024). Bedoeld als leidraad voor de sector en alle partijen die daarmee verbonden zijn.
  Parallel aan de uitvoering van de voorliggende uitvoeringsagenda draait het reguliere werk bij alle partijen ook gewoon door. Dat maakt de fasering van de speerpunten over de komende drie jaar dan ook noodzakelijk.

  Voorgesteld besluit

  De bijgevoegde Uitvoeringsagenda kunst en cultuur 2022-2024 vaststellen en de gemeenteraad hierover informeren.

 4. 4

  Tijdens het werkbezoek op locatie Rijnvicus op 8 september jl. heeft wethouder De Jager toegezegd de Raad te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de Participatiewet. In een raadsbrief ontvangt de Raad informatie over de gevolgen van Corona voor de Participatiewet, de stand van het bestand en ontwikkelingen voor de toekomst.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de raadsbrief Participatiewet en verzending aan de Raad

 5. 5

  Het college heeft besloten dat er een intentieverklaring getekend wordt tussen gemeente Alphen aan den Rijn, Rijnvicus B.V. en een aantal lokale werkgevers voor de zogeheten 'Stappentrap'. De Stappentrap heeft als doel werkzoekenden kansen te bieden in sectoren waar het leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn (Rijnvicus) onvoldoende passende leerwerktrajecten kan bieden. Werkzoekenden gaan mee werken in het bedrijf van deze werkgevers en daar de bijbehorende taken van het werk leren. Met de intentieverklaring spreken gemeente en werkgevers de gezamenlijke ambitie uit om werkzoekenden te begeleiden naar duurzaam werk en dus de Stappentrap tot een succes te brengen.

  Voorgesteld besluit

  - Een intentieverklaring te tekenen met werkgevers waarbij werkgevers en gemeente gezamenlijk ten doel stellen werkzoekenden te begeleiden naar duurzaam werk;
  - De portefeuillehouder Werk en Inkomen te machtigen deze intentieverklaring namens het college te ondertekenen.

 6. 6

  De samenwerking met SVn is geregeld in een ‘deelnemersovereenkomst’. Deze overeenkomst is na 25 jaar toe aan vernieuwing. Het college gaat hiermee akkoord.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de gewijzigde deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn en deze ondertekend retour te zenden.

 7. 7

  Op 11 december 2019 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van in totaal 7 woningen op het huidige niet-bebouwd terrein aan de Swaenswijkplaats (naast de fietsbrug aan de Prins Hendrikstraat) te Alphen aan den Rijn (artikel 2.1, lid 1 onder a / c en artikel 2.2, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo). Vanwege de geconstateerde strijdigheden met het bestemmingsplan ‘Alphen Stad' heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 januari 2021 besloten om een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wabo op te starten. Op 18 februari 2021 heeft de raad de hiervoor vereiste ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerpstukken hebben vanaf 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage gelegen. Er zijn uiteindelijk 24 zienswijzen ontvangen. Besloten is om de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het eerdere collegebesluit van 13 juli 2021 tot het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning ging echter uit van 13 zienswijzen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een nieuw besluit genomen om, na de afweging van de diverse belangen die spelen bij dit bouwplan waaronder álle ingediende zienswijzen, de omgevingsvergunning te verlenen. De raad heeft op 30 september 2021 de vereiste (definitieve) verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het collegebesluit van 13 juli 2021 te herroepen, voor zover betrekking op de beslispunten 2-5;
  2. De indieners van de zienswijzen (Bijlage I) ontvankelijk te verklaren, met uitzondering van de indiener van zienswijze 21;
  3. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van zienswijzen ontwerp besluit voor het bouwen van 7 woningen, Swaenswijkplaats te Alphen aan den Rijn (Bijlage II);
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn (artikelen 6.12 Wro en 6.2.1 Bro);
  5. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2019750Aswaenswk-VA01, voor de bouw van 7 woningen, Swaenswijkplaats te Alphen aan den Rijn, onder toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3˚Wabo, te verlenen met inachtneming van beslispunt 3 en onder de overweging dat de definitieve verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad is afgegeven (ex artikelen 2.27 en 3.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht).

 8. 8

  Op 3 juli 2020 heeft het college een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een supermarkt op het perceel De Costasingel 34 te Hazerswoude- Rijndijk voor het verbouwen van een supermarkt. Bij het collegebesluit van 26 november 2020 is aan de vergunninghouder de gevraagde vergunning hiervoor verleend. Tegen dit besluit is door de bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend. Het college heeft in afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften besloten het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit onder aanvullende motivering in stand te laten en het verzoek tot vergoeding in proceskosten af te wijzen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ontvankelijk verklaren van het ingediende bezwaarschrift;
  2. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvullende motivering;
  3. het verzoek tot vergoeding in proceskosten af te wijzen.
 9. 9

  Van 1 juli oktober tot en met 11 augustus 2021 heeft het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende wijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan ziet op het omzetten van enkele (voormalige) agrarische bedrijfswoningen naar plattelandswoning, het opnemen van een bouwvlak bij twee sierteeltbedrijven, het wijzigen van het bouwvlak van twee sierteeltbedrijven, het vergroten van een aanduiding plattelandswoning, het realiseren van een compensatiewoning op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling en het herstructureren van een sierteeltbedrijf door verplaatsing van het bouwvlak. De bestemmingswijzigingen hebben betrekking op diverse locaties in Hazerswoude-Dorp.

  Voorgesteld besluit

  1. De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende wijziging, vast te stellen;
  2. Het wijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende wijziging, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HDsierteelt7wijz-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen, in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de wijziging op de plantoelichting, zoals weergegeven in de onder 1 genoemde nota;
  3. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Sierteeltgebied – zevende wijziging gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 10. 10

  De toeristenbelasting is ingevoerd om de recreatie en toerisme activiteiten te kunnen stimuleren. Door coronamaatregelen is de sector hard getroffen en daarom is in mei 2020 besloten om de toeristenbelasting niet te innen. Om duidelijkheid naar alle Recreatie en Toerisme ondernemers te geven is het advies om de toeristenbelasting niet te innen voor de jaren 2020 en 2021. Voor 2020 heeft gemeente een (gedeeltelijke) compensatie ontvangen voor gederfde inkomsten toeristenbelasting. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of voor 2021 eenzelfde regeling vanuit het Rijk mag worden verwacht. In 2022 zal de toeristenbelasting weer geïnd worden. De aangifte zal dan ook digitaal plaats kunnen vinden via het gemeentelijk belastingsysteem.

  Voorgesteld besluit

  1. De toeristenbelasting niet te innen voor het jaar 2020 en de al ontvangen belasting over dat jaar ad. € 81,- kwijt te schelden en terug te betalen en ten laste te brengen van het jaarrekening resultaat 2021;
  2. de toeristenbelasting niet te innen voor het jaar 2021 en de daardoor niet gerealiseerde maar wel begrote belastingopbrengsten ad. € 55.000,- ten laste te brengen van het jaarrekening resultaat 2021;
  3. Indien mogelijk gebruik te maken van een regeling vanuit het Rijk om de belastingderving te compenseren;
  4. de toeristenbelasting in 2022 wel te innen;
  5. de aangifte vanaf 2022 digitaal plaats te laten vinden via het gemeentelijk belastingsysteem;
  6. de recreatiebedrijven hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief.
 11. 11

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ongeveer 1400 ondergrondse containers in de buitenruimte. Deze ondergrondse containers worden niet alleen geleegd, maar ook onderhouden, bijgeplaatst en vervangen. In de praktijk is geconstateerd dat een aantal uitgangspunten uit het vorige plaatsingsbeleid is achterhaald. Het plaatsingsbeleid stamt nog uit de tijd dat de ondergrondse containers net waren geïntroduceerd en nog op grote schaal geplaatst moesten worden. Momenteel is er meer sprake van incidentele verplaatsing, bijplaatsen en vervanging. Deze gewijzigde situatie vraagt om herziening van het vigerende plaatsingsbeleid.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met de voorgestelde procedures voor het plaatsen van ondergrondse containers.
  2. De teamleider Beheer Openbare Ruimte (BOR) mandateren voor de voorlopige- en definitieve aanwijzing van container locaties.
  3. De teamleider Projecten bureau Openbare Ruimte (POR) mandateren voor de voorlopige- en definitieve aanwijzing van container locaties binnen projecten.
 12. 12

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Muziekvereniging Door Samenwerking Sterk ontvangt een bijdrage voor de organisatie van een concert van het fanfareorkest.

  Voorgesteld besluit

  een bijdrage van € 1.500,- toekennen aan Muziekvereniging Door Samenwerking Sterk voor de organisatie van een concert van het fanfareorkest.

 13. 13

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures. De afgelopen jaren is gebruik gemaakt van de Speeltuinbouwer. Dit is een digitale omgeving waarbinnen gericht participatie met de gebruikers (vaak kinderen en/of jeugd) van speelplaatsen die gereconstrueerd en/of verplaatst gaan worden uitgevoerd kan worden. Alle betrokkenen van een nieuwe speelplaats krijgen de mogelijkheid om, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders als budget en leeftijdsopbouw, een ontwerp in de dienen. Het ontwerp met de meeste stemmen wint, wordt uitgewerkt naar een technische ontwerp en daarna gerealiseerd. Op dezelfde manier wil de Gemeente Alphen aan den Rijn het resterende uitvoeringsplan voor de periode 2021-2024 vormgeven. De Speeltuinbouwer is de enige beschikbare tool waarbij dit kan.
  In dit geval heeft het college besloten om af te wijken van het inkoopbeleid omdat er sprake is van een opdracht die om exclusieve, kennis-specifieke en technische redenen slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kan worden toevertrouwd. En daarmee het werk voorbereiding herinrichting speelterreinen conform vastgesteld uitvoeringsplan spelen 2021-2024 enkelvoudig onderhands te gunnen.

  Voorgesteld besluit

  1. Om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, omdat er is sprake van een opdracht die om exclusieve, kennis-specifieke en technische redenen slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kan worden toevertrouwd. En het werk voorbereiding herinrichting speelterreinen conform vastgesteld uitvoeringsplan spelen 2021-2024 enkelvoudig onderhands te gunnen.

 14. 14

  Tijdens de komende vergadering van de VNG op 26 november 2021 wil Gemeente Amersfoort een motie indienen. De motie spreekt uit dat met prioriteit het elektriciteitsnetwerk geschikt gemaakt moet worden voor de energietransitie. En verzoekt het bestuur van de VNG om de problematiek rond de netwerkcongestie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De grote en sterk groeiende capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet staan veel ontwikkelingen in de weg, waaronder de energietransitie. Ook de voortgang van nieuwe woningbouw- en bedrijfslocaties wordt gehinderd door dit capaciteitsgebrek.

  Voorgesteld besluit

  Ondersteunen van de motie " Met prioriteit het elektriciteitsnetwerk geschikt maken voor de energietransitie" van de gemeente Amersfoort tijdens de volgende vergadering op 26 november van de VNG.

 15. 15

  Landelijk zijn duizenden ouders gedupeerd door de manier waarop de Belastingdienst/Toeslagen is omgegaan met de kinderopvangtoeslag. Het is voor de gedupeerde ouders en diens toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire van belang dat zij een nieuwe start kunnen maken. Dit is onmogelijk met schulden. Het kwijtschelden van de publieke schulden levert een belangrijke bijdrage aan het kunnen maken van een nieuwe schuldenvrije start en te komen tot een herstel van het vertrouwen in de overheid. De Verzamelwet hersteloperatie
  toeslagen gaat voorzien in een grondslag voor het kwijtschelden van schulden
  binnen zowel het belastingdomein, als het sociaal domein. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Met dit besluit wordt het mogelijk gemaakt te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
  Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
  2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
  3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
  4. De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake
  rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.
  5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.
  6. De raad te informeren over dit besluit middels een raadsbrief.

 16. 16

  Met deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van het seniorenbeleid. Structurele inzet op seniorenbeleid is noodzakelijk, gezien de toenemende urgentie de komende decennia.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de brief en deze ter informatie te versturen naar de raad.