Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 oktober 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 27 oktober 2020 heeft Uw college een besluit genomen over een aanvulling op de Nota bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 ten aanzien van de stofgroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Deze aanvulling betreft het vaststellen dat voor grondverzet binnen de regio alleen toetsing op functie van de ontvangende bodem plaatsvindt, en dat voor grond van buiten de regio een dubbeltoets wordt gehanteerd (functie en kwaliteit) volgens het “geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS”. Het is echter ook nodig om de bodemkwaliteitskaart te actualiseren m.b.t. PFAS. Op dit moment moet bij grondverzet nog steeds onderzoek naar PFAS plaatsvinden. Om die kaart op te stellen is er aanvullend bodemonderzoek binnen de aangesloten gemeenten uitgevoerd. De resultaten van die onderzoeken zijn verwerkt in een ‘bodemkwaliteitskaart (BKK) PFAS’. Tevens is er ook een bijbehorende beleidsregel opgesteld.
  Voorafgaan aan vaststelling van de BKK en beleidsregel door de Gemeenteraad dient het ontwerp zes weken ter inzage te worden gelegd. Het ontwerp heeft van 15 juli 2021 tot en met 26 augustus 21021 ter inzage gelegen onder de mededeling dat hiertegen door een ieder zienswijzen kunnen worden ingediend. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Ambtshalve is in de beleidsregel nog een kennelijke verschrijving geconstateerd. In de toelichting op de beleidsregel, op pagina 4, is onder grondverzet buiten de regio onder 1b opgegeven landbouw/industrie. Dit moet zijn landbouw/natuur. Deze omissie in de toelichting is ambtshalve hersteld. U wordt voorgesteld om de bodemkwaliteitskaart en de beleidsregel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende beleidsregel’ te laten vaststellen door de gemeenteraad;
  2. Het onderwerp bodemkwaliteitskaar PFAS en bijbehorende beleidsregel te laten agenderen voor de raadscommissie bodemsanering van 9 november;
  3. Het vaststellingsbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren;

 2. 2

  Op 1 juli 2012 is de Mededingingswet uitgebreid met de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). Deze wet moet voorkomen dat overheden bij het verrichten van economische activiteiten oneigenlijk gebruik kunnen maken van publieke middelen. Dit kan namelijk leiden tot  concurrentievervalsing met bedrijven. In dit geval gaat het erover dat de overheid niet onder een markthuurprijs mag verhuren maar altijd minimaal de volledige kostprijs in rekening dient te brengen. In het geval van de dorps- en buurthuizen is al een uitzondering gemaakt door de gemeenteraad. Het wijkcentrum Kaju Putih valt echter buiten het beleid. Om deze reden wordt daarvoor een afzonderlijk besluit genomen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad het volgende besluit voor te leggen:
  - Het Algemeen belang besluit Wet Markt en Overheid vast te stellen;
  - Vast te stellen dat de volgende economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet:
  o Verhuur van maatschappelijk vastgoed (Wijkcentrum Dennenlaan) aan Stichting Kaju Putih

 3. 3

  Nog steeds heeft de coronapandemie invloed op activiteiten en ontwikkelingen binnen onze samenleving. Dus ook op het tempo van de uitvoering van initiatieven en ontwikkelingen binnen de recent vastgestelde kunst- en cultuurvisie. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn verzoekt de gemeenteraad daarom eenmalig om het niet uitgegeven budget voor kunst en cultuur 2021 beschikbaar te houden in 2022. Het betreffen dus geen extra of nieuwe middelen. Dit geeft initiatiefnemers, de cultuurmakelaar en de ambtelijke organisatie de ruimte om de ambities uit de cultuurvisie waar te maken en de opgestarte werkgroepen door te kunnen laten gaan. Denk daarbij aan het realiseren van een regeling voor inwoners met een laag inkomen en die regeling dus ook financieel gezien mogelijk maken, de mogelijke positieve gevolgen van de nieuwe subsidieregeling (op dit moment in ontwikkeling), het ontwikkelen van een broedplaats met een financieel gezonde toekomst, het realiseren van een (pop-up) locatie voor een galerie maar ook het realiseren van goed geoutilleerde poppodia waar onze nieuwe kijk op popprogrammering een plek gaat krijgen.

  Voorgesteld besluit

  De niet besteedde middelen 2021 (ca. € 200.000) in het kader van de uitvoering cultuurvisie middels de reserve jaar overschrijdende budgetten te verwerken in de NJN 2021 en zo de uitgifte van dit budget (2021) beschikbaar te houden voor uitgaven in 2022.

 4. 4

  VOA, Stichting Centrummanagement en gemeente zijn al lange tijd in gesprek over het invoeren van de eerste anderhalf uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum. Onderzocht is op welke wijze de gederfde inkomsten gedekt kunnen worden. Onder andere is bekeken of een Bedrijfs Investerings Zone (Biz) opgezet kan worden en welke beleidswijzigingen haalbaar zijn. Gezamenlijk is besloten geen Biz op te zetten en dat een combinatie van een Biz en een verhoging van de Ozb niet woningen financieel onhaalbaar is. In de begroting 2022 zijn structurele intensiveringen opgenomen binnen het thema economie. Deze structurele investeringne worden gedekt uit een verhoging van de OZB niet woningen. Gratis parkeren is genoemd als een van deze structurele investeringen. Verder wordt voorgesteld om de tarieven voor het parkeren op straat te verhogen van € 1,90 per uur naar € 2,50 per uur. De verwachting is dat dit per saldo € 343.000 euro opbrengt.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen per 1 januari 2022:
  1. de eerste anderhalf uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarages gratis te maken;
  2. het straattarief in het centrum verhogen naar € 2,50 per uur per 1 januari 2022;
  3. De volgende financiële consequenties in de Begroting 2022 stuctureel te verwerking middels bijgevoegde begrotingswijziging:
  a. De opbrengsten garageparkeren worden met 1.100.000 structureel afgeraamd
  b. De opbrengsten straatparkeren worden met 343.000 structureel bijgeraamd
  c. De (nog te ontvangen) opbrengst van de projectontwikkelaar wordt bij ontvangst gedoteerd in de Egalisatiereserve Parkeren
  d. Vanaf 2024, of zoveel eerder wanneer de nieuwe parkeergarage wordt opgeleverd, wordt gedurende 30 jaar in gelijke delen een jaarlijkse onttrekking van 43.333 euro aan de parkeerexploitatie toegevoegd.
  e. Als onderdeel van de structurele intensiveringen binnen thema economie de opbrengsten OZB niet-woningen in 2022 met 757.000 euro verhogen, oplopend tot een bedrag van 860.667 euro vanaf 2024.
  4. De opbrengsten OZB niet-woningen te baseren op het uitgangspunt dat zowel gebruikers als eigenaren een evenredige last dragen voor dit voorstel.

 5. 5

  Bij de besluitvorming over de Maatregelen Hazerswoude-Dorp in februari jl., heeft de raad gevraagd om samen met de bewoners de weg landschappelijk in te passen. Om deze verder uit te werken wordt een aantal voorstellen gedaan die uitgangspunt zijn bij de verdere uitwerking.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de uitgangspunten voor de (landschappelijke) inpassing van de zuidwestelijke wijkontsluitingsweg zoals beschreven in de notitie Landschappelijke inpassing van de wijkontsluitingsweg Hazerswoude-Dorp.

 6. 6

  In de Groene Cirkel Plasticvrije Corridor werken gemeenten Alphen a/d Rijn, Bodegraven-
  Reeuwijk, Capelle a/d IJssel, Gouda, Rotterdam en Waddinxveen, hoogheemraadschap van
  Delfland, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Schieland en de
  Krimpenerwaard, Wageningen Environmental Research, Rijkswaterstaat en provincie Zuid-
  Holland samen aan hun gezamenlijke droom: ‘Het realiseren van de eerste plasticvrije
  corridor in Nederland voor een schone, groene en gezonde leefomgeving.
  De Corridor beslaat het gebied van en rondom de Gouwe, Hollandsche IJssel, Nieuwe Maas tot aan de Rotterdamse Havens.
  Op donderdag 28 oktober 2021 wordt deze samenwerking in Boskoop bezegeld met de ondertekening van de Intentieverklaring Plasticvrije Corridor door alle betrokken bestuurders. De volgende stappen zijn onder meer het meten van de hoeveelheid plastics in de rivieren en het betrekken van bedrijven in de samenwerking.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het ondertekenen van de Intentieverklaring Plasticvrije Corridor (Groene Cirkel)
  2. Het mandateren van de wethouder Duurzaamheid om deze Intentieverklaring te ondertekenen op 28 oktober a.s. te Boskoop

 7. 7

  De gemeente en GO! voor jeugd hebben de intentie om de overeenkomst Jeugdhulp tot en met 2025 te verlengen. De komende periode worden deze afspraken nader geconcretiseerd. Tevens zal de gemeente komende periode invulling geven aan de door de gemeenteraad aangenomen motie “Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp in Alphen aan den Rijn”.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande raadsbrief jeugdhulp vast te stellen en aan de gemeenteraad toe te zenden.

 8. 8

  Dit voorjaar heeft een gespecialiseerd adviesbureau de toegankelijkheid van onze dorps- en buurthuizen, binnenzwembaden en bibliotheken beoordeeld. Op basis van hun rapporten zullen de komende tijd al veel eenvoudige aanpassingen in deze gebouwen worden gerealiseerd. Het uitvoeren van de grotere aanpassingen is mede afhankelijk van keuzes die het bestuur moet maken over toegankelijkheid van ons maatschappelijk vastgoed, nu en in de toekomst. Daarom wordt de gemeenteraad nu geïnformeerd over de huidige stand van zaken en het proces om tot besluitvorming hierover te komen.

  Voorgesteld besluit

  Middels bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rondom de toegankelijkheid van het maatschappelijk vastgoed

 9. 9

  In het gebied rondom de Magnoliastraat en de Bosparkweg zijn diverse ontwikkelingen gaande. Doel is om te komen tot een vitale leefomgeving: Een gebied dat zo is ingericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen te midden van anderen, zodat een levensloopbestendige leefomgeving ontstaat. Het is een gewone wijk waar onder andere winkels, arts en apotheek vlakbij zijn en er is extra aandacht voor welzijn en zorg.
  De gemeenteraad wordt met de raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van deze doelstelling en de diverse ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.
 10. 10

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2021 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht

  Voorgesteld besluit

  Door middel van bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad op de hoogte brengen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021, waarbij voorgesteld wordt:
  1 De uitwerking van de septembercirculaire 2021 en de daarbij behorende taakmutaties, voor  het jaar 2021 te verwerken in de Najaarsnota 2021;
  2 De uitwerking van de septembercirculaire 2021 en de daarbij behorende taakmutaties voor de jaren 2022-2025 te verwerken in de begroting 2022;
  3 Het positieve saldo van de septembercirculaire 2021 als volgt in te zetten:
  a. Voor C1 Thema Digitalisering een structureel bedrag van € 500.000
  b. Voor C4 Thema Sociaal Domein een structureel bedrag van € 2.000.000
  c. Een investeringskrediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor de optimalisatie van de inrichting van het openbaar gebied rond de Ridderhof, en voor de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving) een structureel bedrag van € 97.125 beschikbaar te
  stellen
  d. In het kader van behoedzaamheid een structureel bedrag van € 2.000.000 te reserveren en beschikbaar te houden om tegenvallers op te vangen.
  4 De financiële consequenties van bovengenoemde punten 2 en 3 verwerken in de begroting 2022-2025 middels bijgevoegde tweede begrotingswijziging.

 11. 11

  In maart 2019 is de startnotitie herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Fase 1 (de diagnose van ieder gebied) is in juli 2019 vastgesteld en fase 2 (de gewenste eindsituatie): de analyse, conclusies en besluiten per gebied” in oktober 2019. In fase 3 (eindvoorstel) is het totaal voorgelegd en door de gemeenteraad vastgesteld in juli 2020. De herijking buurt- en dorpshuizen kent een vierde fase die de laatste en belangrijkste fase van de herijking buurt- en dorpshuizen is. In deze fase wordt het beleid tot uitvoering gebracht. In de stand van zaken staat beschreven welke stappen gezet zijn en wat de stand van zaken is.

  Voorgesteld besluit

  - De aanscherping van het beleid m.b.t. de governance dorps- en buurthuizen vast te stellen;
  - De eerste evaluatie van het beleid plaats te laten vinden in Q2 2022;
  - De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dossier dorps- en buurthuizen over te dragen aan de portefeuillehouder Wijken en kernen;
  - De raad te informeren over de stand van zaken uitvoering fase 4 dorps- en buurthuizen.

 12. 12

  Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke woningbouwlocaties (de onorthodoxe woningbouwlocaties) waarvoor het college de procedure van de wijziging van het bestemmingsplan zal opstarten. Twee van deze locaties, de locaties Klompenmaker en de voormalige schoollocatie Bospark, zijn opgenomen in voorliggend bestemmingsplan ‘Inbreidingslocaties woningbouw Alphen Stad’. Op de locatie Klompenmaker kunnen maximaal 40 senioren- en zorgwoningen worden gerealiseerd; op de voormalige schoollocatie Bospark kunnen maximaal 120 senioren- en zorgwoningen worden gerealiseerd.
  In het bestemmingsplan zijn de planologisch-juridische kaders opgenomen waarbinnen de ontwikkelingen moeten worden uitgewerkt. Voor de locaties is de haalbaarheid van de beoogde ontwikkelingen onderzocht en deze zijn haalbaar gebleken. Het resultaat van de onderzoeken is beschreven in het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben beide betrekking op de locatie Klompenmaker. De zienswijzen geven geen aanleiding voor aanpassingen aan de juridisch bindende onderdelen van het bestemmingsplan.
  Op het ontwerpbesluit hogere waarden geluid Klompenmaker zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het besluit hogere waarden vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Het besluit hogere waarden geluid Klompenmaker vast te stellen;
  De raad voor te stellen:
  1. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2. De ingediende zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren, zoals vermeld in het ‘overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  3. De Nota van beantwoording zienswijzen Inbreidingslocaties woningbouw Alphen Stad (bijlage II) vast te stellen;
  4. Het bestemmingsplan Inbreidingslocaties Woningbouw Alphen Stad, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.Ainbreidingalphen-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.084.Ainbreidingalphen-VA01.dxf, d.d. 2 december 2020;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 13. 13

  Aan de Kortsteekterweg 26 in Alphen aan den Rijn is een voormalige varkenshouderij aanwezig met bijbehorende opstallen. De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande agrarische bebouwing met een totale oppervlakte van circa 2.000 m2 te saneren en  deze vrijgekomen ruimte te gebruiken voor de bouw van twee woningen te realiseren. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Aarlanderveen - eerste herziening' dat ter plaatse van het plangebied geldt. Om de planontwikkeling mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorstel is om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg 26, Alphen aan den Rijn’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.Akortsteekterweg26-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.Akortsteekterweg26-ON01.dxf;
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 14. 14

  De eigenaar van percelen die zijn gelegen tussen de Gouwsluisseweg en de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn wil hierop negen woningen realiseren. De bouw van de zeven rijwoningen en twee vrijstaande woningen maakt onderdeel uit van een groter gebied op de kop van de Gouwsluisseweg dat de afgelopen jaren getransformeerd is naar een woongebied. Om de realisatie van de woningen, inclusief de aanleg van een weg en parkeerplaatsen, planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De rijwoningen zijn al vergund en worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ zijn geen zienswijzen binnengekomen. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.Awgbwgouwsluissew-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.Awgbwgouwsluissew-VA01.dxf d.d. 24-11-2020;
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 15. 15

  De oplevering van het terrein van het terrein van het woonservicecentrum “Zuidervaart” aan de Zuiderkeerkring in Alphen aan den Rijn heeft vertraging opgelopen. Om te komen tot een minnelijke afwikkeling van de (door de vertraging in oplevering ontstane) meerkosten wordt met Stichting ActiVite een Vaststellingsovereenkomst gesloten.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Stichting ActiVite een Vaststellingsovereenkomst voor de minnelijke afwikkeling van de huurovereenkomst locatie Zuidervaart te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de administratie via de eerstvolgende actualisatie van de MPG.

 16. 16

  De energietransitie stelt veel hogere eisen aan ons stroomnet. Onze stroomnetbeheerder Alliander heeft daarom geld nodig voor de benodigde investeringen in het stroomnet. Alliander wil daarom € 600 miljoen van zijn aandeelhouders lenen. Gemeente Alphen aan den Rijn bezit 1,972% van de aandelen. Daarmee vraagt Alliander aan onze gemeente € 11.833.804. Deze lening heeft de juridische vorm van een "Reverse converteerbare hybride obligatielening". Dit houdt in dat Alliander het geleende geld mag omzetten in aandelen als de kredietwaardigheid van Alliander verslechtert.
  Het college van onze gemeente moet uiterlijk 15 oktober 2021 aangeven of hij het voornemen heeft om de lening aan Alliander te verstrekken. Voordat het college het definitieve besluit hierover kan nemen, moet eerst de gemeenteraad om haar wensen en bedenkingen hierover gevraagd worden. Uiterlijk 1 december 2021 wil Alliander het definitieve besluit van onze gemeente weten.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het voornemen om Alliander NV op 15 december 2021 een bedrag van € 11.833.804 te verstrekken in de vorm van een Reverse converteerbare hybride obligatielening;
  2. Daarmee instemmen met het voornemen tot het aantrekken van een langlopende - in beginsel eeuwigdurende - lening voor een bedrag van €11.833.804 om zelf dit verzoek tot kapitaalversterking te kunnen financieren, nadat definitieve besluitvorming door het college daartoe heeft plaatsgevonden, na een nog te doorlopen wensen- en bedenkingenprocedure met de raad;
  3. Niet instemmen met het verzoek van Alliander om - in het geval het totaal aan inschrijvingen van alle aandeelhouders niet boven het door Alliander gestelde minimumbedrag komt - boven het pro-rata bedrag van € 11.833.804 in te schrijven;
  4. Op de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders (BAvA) van Alliander van 2 december 2021 de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen als gevolg van een mogelijke conversie van de obligatielening;
  5. Alliander uiterlijk 15 oktober 2021 te informeren over de middels (1), (3) en (4) uitgesproken voornemens;
  6. Instemmen met het principe om vanaf 2022 alle toekomstige extra opbrengsten vanuit Alliander boven het nu structureel in de begroting opgenomen bedrag van € 1.530.751 te reserveren en de onderliggende kasstroom te gebruiken om de door de gemeente aan te trekken lening als gevolg van (2) af te lossen;
  7. De raad te vragen om in haar vergadering van november 2021 haar wensen en bedenkingen ten aanzien van deze voorgenomen kapitaalverstrekking uit te spreken.
 17. 17

  Om de woningnood terug te dringen heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten tot het in ontwikkeling nemen van een aantal onorthodoxe woningbouwlocaties. Gelijktijdig is via een motie gevraagd om te onderzoeken of er meerdere locaties als onorthodoxe locaties aangewezen kunnen worden waar op korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden. Over de resultaten van dat onderzoek is de gemeenteraad in december 2020 met een raadsbrief geïnformeerd.
  De gemeenteraad wordt met de raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld over de voortgang van de onorthodoxe en binnenstedelijke woningbouwlocaties.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.