Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 30 maart 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In het kader van de milieu wet- en regelgeving dienen iedere vijf jaar de twee olie- en
  benzineafscheiders (OBAS) van het magazijn en de wasstraat op de gemeentewerf Langeroode
  gekeurd te worden. Op 11 november 2020 zijn beide vetafscheiders geïnspecteerd en gekeurd
  (visueel en middels beproeving). Uit de beproeving is geconstateerd dat de OBAS van de wasstraat
  niet meer aan de wet- en regelgeving voldoet. Om weer te voldoen aan de wet- en regelgeving
  dient er geïnvesteerd te worden in de OBAS.

  Voorgesteld besluit

  1. Een investeringsbudget ad. € 54.529,18 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de
  vetafscheider van de wasstraat aan de Genielaan 1, Alphen aan den Rijn (Langeroode);
  2. De incidentele en onvoorziene kosten te dekken binnen de huidig beschikbare reguliere
  begrotingsbudgetten.

 2. 2

  In de stuurgroep van 3 maart 2021 hebben de schoolbesturen, Junis kinderopvang en gemeente (ambtelijk) het definitief ontwerp (DO) voor de Brede School Benthuizen vastgesteld. Het college van B&W stelt formeel het DO voor de nieuwbouw van het scholenbouwproject vast.

  Voorgesteld besluit

  Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw van de Brede School in Benthuizen vast te
  stellen;

 3. 3

  De Winkeltijdenverordening 2015 stelt regels over het openstellen van winkels op zon- en feestdagen. Op grond van artikel 3A van de Winkeltijdenverordening 2015 mogen winkels op zondag- en feestdagen vanaf 12.00 uur open zijn, met uitzondering van een aantal feestdagen waaronder Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag. Er is een verzoek binnengekomen bij de gemeente om tuincentra toestemming te geven om open te gaan op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag en daarmee af te wijken van de winkeltijdenverordening. Het college heeft besloten om voor deze feestdagen niet af te wijken van de winkeltijdenverordening en opening van de tuincentra niet toe te staan.

  Voorgesteld besluit

  1. Niet af te wijken van de winkeltijdenverordening Alphen aan den Rijn 2015, en opening van de Tuincentra op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag conform de winkeltijdenverordening niet toe te staan

 4. 4

  In 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen te komen tot nieuwe afspraken met de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot. Sinds 2013 wordt getracht om met de stichting tot een herijking van afspraken te komen, tot nog toe zonder resultaat. In de vergadering van 16 februari heeft het college besloten het juridische traject niet door te zetten. Dat wordt aan de stichting gemeld.
  Recent heeft de PvdA fractie op grond van artikel 42 Reglement van orde vragen gesteld over de voortgang van het overleg met de stichting. Deze vragen worden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  a. In te stemmen met conceptbrief aan stichting Golfcourse Zeegersloot;
  b. In te stemmen met conceptbrief aan de heer H. Goes waarin artikel 42 RvO vragen
  worden beantwoord.

 5. 5

  De eigenaar/exploitant van een varkenshouderij aan de Nieuwkoopseweg 5 te Aarlanderveen is voornemens zijn bedrijf te beëindigen en de bedrijfsbebouwing (varkensstal, biggenstal en mestsilo) te slopen om hiervoor drie compensatiewoningen mogelijk te maken. Voorts wordt er oude betonverharding verwijderd.
  Om hieraan medewerking te verlenen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Burgemeester en wethouders zijn bereid aan het initiatief medewerking te verlenen door middel van een herziening van het bestemmingsplan, omdat hierdoor een ruimtelijke kwaliteitswinst wordt bereikt.

  Voorgesteld besluit

  1. De bereidheid uit te spreken om in beginsel met toepassing van de ruimte voor ruimteregeling medewerking te verlenen aan sanering van een varkenshouderij aan de Nieuwkoopseweg 5 in Aarlanderveen en een vervolgfunctie naar Wonen met 3 compensatiewoningen mogelijk te maken;
  2. initiatiefnemer in overweging te geven om het plan uit te werken, waarna hieraan medewerking kan worden bevorderd door middel van een herziening van het bestemmingsplan, nadat met initiatiefnemer een anterieure exploitatieovereenkomst is aangegaan;
  3. De gemeenteraad van uw principebesluit in kennis te stellen.

 6. 6

  Als gevolg van de coronapandemie zijn de werkzaamheden voor de uitvoering van de cultuurvisie vertraagd. De hiervoor door het college beschikbaar gestelde middelen in 2020(zaaknummer 263010) zijn conform de spreiding over drie jaar niet volledig benut. De werkzaamheden gaan onverminderd door in 2021. Het college heeft besloten om de niet bestede middelen van € 114.000 beschikbaar te houden voor de uitvoering van de Cultuurvisie 1e fase.

  Voorgesteld besluit

  • De niet bestede middelen van € 114.000 realisatie Cultuurvisie middels resultaatbestemming 2020 incidenteel over te hevelen naar 2021 en 2022 (65110405-421101).

 7. 7

  Het bestuur van de Stichting Museumpark Archeon heeft het college van B&W geïnformeerd per  onmiddellijke ingang terug te treden. Het college informeert de gemeenteraad hierover en ook wat de gevolgen zijn voor de voorgenomen oprichting en exploitatie van het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum.

  Voorgesteld besluit

  Het college wordt gevraagd te besluiten met bijgevoegde brief de raad te informeren over de actuele stand van zaken van Archeon en het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum (NRSM).

 8. 8

  Er is een verzoek binnengekomen van Smooth Coffee, voor het verlengen van de tijdelijke standplaats bij de t-steiger in het Zegerslootgebied. De standplaats zal in beginsel dagelijks worden ingenomen. De bestaande horeca, is momenteel gesloten. Met de toewijzing van een tijdelijke standplaats kunnen recreanten toch koffie, thee en versnaperingen (geen alcohol) kopen.

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 13 van het beleid standplaatsenbeleid en venten ambulante handel (hierna: standplaatsenbeleid), de hardheidsclausule toepassen voor het verlengen van de tijdelijke standplaats bij de t-steiger in het Zegerslootgebied aan Smooth Coffee, de heer P. Verbokkem tot 1 juli 2021.
  2. In te stemmen met het verlengen van de huurovereenkomst en standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 9. 9

  Het dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk-West heeft de behoefte om nieuwe statuten op te stellen. Het opstellen van deze nieuwe statuten (door een notaris) is bijna afgerond. Tijdens het opstellen hiervan kwam naar voren dat in de WCG-statuten (uit 1981; laatste wijziging in 1994) vanuit de gemeente (destijds de gemeente Rijnwoude) een voorwaarde staat bij wijziging. Namelijk dat wijziging van statuten goedgekeurd moeten worden door de raad (Artikel 10.3. van de uitgangstatuten: ‘De gewijzigde statuten behoeven de goedkeuring van de Raad van de Gemeente Rijnwoude’). De betrokken notaris heeft bij het dorpsoverleg aangegeven dat een raadsbesluit nodig is om de statuten te wijzigen. Daarom heeft het dorpsoverleg aan de gemeente gevraagd of wij kunnen instemmen met het wijzigen van de statuten. In de nieuwe statuten is geen artikel meer opgenomen waar een rol voor het gemeentebestuur is weggelegd of een besluit wordt gevraagd vanuit een toezichthoudende rol.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om, gelet op artikel 10, derde lid, van de bestaande statuten van de ‘Stichting Wijkkomite Groenendijk’ (WCG) in te stemmen met de wijziging van de bestaande statuten zodat het Dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk-West nieuwe statuten kan laten vastleggen bij de notaris.
  2. Na besluit van de gemeenteraad het dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk West hierover te informeren.
 10. 10

  Er is een verzoek binnengekomen van T. v.d. Weerdt, voor een tijdelijke standplaats voor de verkoop van zoetwaren op de standplaats op het Rijnplein in Alphen aan den Rijn. De standplaats zal dagelijks worden ingenomen. In de zomer van 2020 heeft T. v.d. Weerdt ook de standplaats in mogen nemen aan het Rijnplein met zoetwaren. Hierop zijn diverse bezwaren van omwonenden ingediend. Het innemen van deze standplaats is daardoor geen optie.

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 13 van het beleid standplaatsenbeleid en venten ambulante handel (hierna: standplaatsenbeleid), de hardheidsclausule toepassen voor het aanwijzen van een tijdelijke standplaats aan de Vest voor T. v.d. Weerdt;
  2. In te stemmen met het verlenen van een standplaatsvergunning voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021 op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
  3. Voor het innemen van de standplaats een nader te bepalen huurprijs in rekening te brengen.

 11. 11

  Op 12 januari 2021 heeft het college besloten om een gemeentelijke voorkeursrecht te vestigen op het gebied ‘Rijnhaven-Oost’. Het voorkeursrecht is op 14 januari 2021 in werking getreden. In navolging hierop heeft de raad op 25 maart 2021 de vestiging van het voorkeursrecht bestendigd. Na de vestiging c.q. bestendigheid van het voorkeursrecht dienen eigenaren binnen het vestigingsgebied hun percelen bij een voorgenomen verkoop als eerste aan de gemeente aan te bieden.
  Bij aangetekende brief van 23 februari 2021 heeft een van de eigenaren binnen het vestigingsgebied zijn perceel aan de gemeente aangeboden. Het college dient binnen zes weken een beginselbesluit te nemen om al dan niet in onderhandeling te treden over de aankoop van de percelen.

  Voorgesteld besluit

  1. De eigenaar van de percelen kadastraal bekend als gemeente Alphen aan den Rijn, sectie A nr. 7364, groot 25 ca en sectie A nr. 7844 groot 74,82 ha, te berichten dat de gemeente de percelen in beginsel wenst aan te kopen op grond van artikel 12 lid 1 Wvg tegen een nader overeen te komen koopprijs en daartoe de onderhandelingen wenst te openen.
  2. De verantwoordelijk wethouder Van As te mandateren om in geval van toekomstige aanbiedingen in het kader van de Wvg het beginbesluit namens het college te nemen.
 12. 12

  Het college wil onderzoeken of het de inzet van buurtsportcoaches kan onderbrengen bij een nieuw op te richten stichting. Deze stichting komt voort uit het kernteam vitaliteitsplan dat al operationeel is. In de komende maanden zet het college de formele stappen (juridisch en organisatorisch) die hiervoor nodig zijn. Het doel is om de stichting op 1 juli 2021 operationeel te hebben.

  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met bijgevoegde bestuursopdracht voor “Quasi-inbesteding Buurtsportcoaches” per 1 juli 2021.
 13. 13

  De heer M. Piette heeft, op grond van het raadsreglement van orde artikel 42, vragen gesteld over
   de gesprekken die gevoerd zijn tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de moskee
   Arraham in Boskoop. De vragen gaan over het versterkt oproepen tot gebed. Deze artikel 42
   vragen zijn gesteld in vervolg op eerder door hem gestelde artikel 40 vragen in december 2020.
  De fractie van de VVD vraagt om de verslagen van de gesprekken die gevoerd zijn zodat zij een
   mening kunnen vormen over de verdere ontwikkelingen rondom versterkt oproepen tot gebed
   door moskee Arraham

  Voorgesteld besluit

  De door de heer M. Piette gestelde artikel 42 vragen te beantwoorden via bijgevoegde brief.