Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 maart 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In juli 2019 heeft het college opdracht gegeven om samen met de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland een onderzoek te doen naar het terugdringen van doorgaand verkeer in het westelijk deel van de ring A12—N11-A4). De gemeenten ervaren als gevolg van de toenemende verkeerstromen nadelige effecten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Daarnaast ligt er een flinke woningbouwopgave die leidt tot meer verkeer en een grotere druk op de wegen. Het rapport biedt beter inzicht in de verschillende knelpunten en de herkomst en bestemming van het verkeer, maar het levert ook handvatten op voor oplossingsrichtingen om de groei van de verkeersintensiteiten op deze wegen en in de kernen te beperken of knelpunten te verminderen. De rapportage is onlangs voltooid. De raad wordt over het onderzoek geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  De onderzoeksrapportage N206-N209 met begeleidende brief aan te bieden aan de gemeenteraad

 2. 2

  Ontwikkelaar Niborgh is voornemens op de voormalige locatie van de voormalige glascentrale aan de Linnaeusweg te Boskoop negen grondgebonden woningen en parkeerplaatsen te realiseren.
  Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de ontwikkelaar. Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en de burgemeester heeft wethouder Van As een volmacht verleend om de overeenkomst en bijbehorend koopovereenkomst ten behoeve van de verkoop van een smal strookje grond met Niborgh BV aan te gaan en tot ondertekening over te gaan.

  Voorgesteld besluit

  1. Met “Niborgh B.V.” inzake de herontwikkeling van de locatie van de voormalige glascentrale Boskoop (Linnaeusweg 2) een anterieure exploitatieovereenkomst en bijbehorende koopovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concepten;
  2. Wethouder van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Glascentrale Boskoop” (Linnaeusweg 2, 2771 HD te Boskoop) te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie van het MPG;
  4. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 29.170 op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie van het MPG;
  5. De bijdrage ten behoeve van de reconstructie van de Linnaeusweg ad. € 27.540 op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie van het MPG.

 3. 3

  Ieder jaar is er de mogelijkheid voor met name vrijwilligersorganisaties en verenigingen om subsidie aan te vragen in het kader van de ‘kleine subsidies’ De Algemene Subsidie Verordening (ASV 2020) is daar op van toepassing en geeft o.m. de data aan waarop subsidieaanvragen (verlening en vaststelling) ontvangen moeten zijn. In verband met de Corona crisis, de uitvoering van het nieuwe beleid m.b.t. de wijkcentra en de voorgenomen gesprekken met de organisaties en verenigingen is het besluit genomen om de data te verschuiven. De organisaties wordt hier mee indien nodig meer tijd gegeven om hun aanvraag om subsidievaststelling (verantwoording besteding subsidie) voor te breiden en is er meer tijd om tot goede afspraken te komen met (potentiële) subsidieaanvragers voor 2022.

  Voorgesteld besluit

  -In afwijking van de in de ASV 2020 voorgeschreven datum waarop de aanvraag vaststelling - subsidie (kleine subsidies) 2020 ontvangen moet zijn, te verschuiven van 1 april naar 1 juli 2021;
  -In afwijking van de in de ASV 2020 voorgeschreven datum waarop de aanvraag subsidie (kleine subsidies) 2022 ontvangen moet zijn, te verschuiven van 1 mei naar 1 juli 2021.

 4. 4

  Op 7 april 2020 heeft het college besloten om de Voedselbank een tegemoetkoming te verstrekken van € 47.700. Het college is van mening dat voorkomen moet worden dat kwetsbare huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank financieel nog meer in de problemen komen.
  Het college heeft op 23 juni 2020 en 23 november 2020 naar aanleiding van eerdere verzoeken van de Voedselbank, reeds besloten om de subsidietermijn te verlengen van 1 juni 2020 naar 1 januari 2021.
  De Voedselbank heeft na het verstrijken van deze termijn verzocht om de voorgenoemde verlengde termijn nogmaals te verlengen.
  Op 2 maart 2021 is naar aanleiding van dit verzoek van de Voedselbank toestemming verleend om de resterende subsidie in te zetten voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2021.

  Voorgesteld besluit

  De subsidietermijn zoals deze is opgenomen in de collegebesluiten van 7 april 2020, 23 juni 2020 en 23 november 2020 te verlengen van 1 januari 2021 naar 1 april 2021 (de overige voorwaarden blijven ongewijzigd).

 5. 5

  Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke woningbouw van tiny houses voor starters of
  alleenstaanden’ heeft het college een oproep gedaan om mee te denken welke locaties in de
  gemeente Alphen aan den Rijn hier mogelijk geschikt voor zijn. De Wooncommissie Zwammerdam
  / Belangenvereniging Zwammerdam (BVZ) is op zoek gegaan naar mogelijkheden voor tiny houses
  in het dorp. Er zijn daarbij meerdere eigenaren die zich als geïnteresseerde hebben gemeld. De
  Wooncommissie vraagt nu een standpunt van de gemeente over deze locaties, te weten
  Lindenhovenstraat 6a, Steekterweg tussen 36-40 en het parkeerterrein aan de Spoorlaan. Met dit
  besluit verleent het college in principe medewerking aan het verder onderzoeken van
  mogelijkheden en het mogelijk voeren van de benodigde ruimtelijke procedure voor tijdelijke
  woningbouw in Zwammerdam.

  Voorgesteld besluit

  In principe medewerking verlenen aan het nader onderzoeken van locaties in Zwammerdam
  die mogelijk geschikt zijn voor tijdelijke woningbouw (tiny houses).

 6. 6

  Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt momenteel de mogelijkheden om in het gebied Noordrand 1 meerdere maatschappelijke opgaven in een integrale gebiedsontwikkeling een plek te geven. Hiervoor wordt momenteel een masterplan opgesteld. Noordrand 1 is gelegen aan de noordzijde van Alphen aan den Rijn, ten westen van de Herenweg, de gemeentegrens ten zuiden van de Kruisweg, ten oosten van Woubrugseweg en ten noorden van de Heuvelweg.
  Om te voorkomen dat de gronden binnen het gebied Noordrand I worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied tot onder meer woningbouw verliest, heeft de gemeente een gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd.


  Het gemeentelijk voorkeursrecht voorkomt, dat een andere partij zich in het gebied een positie verschaft, waardoor de gemeentelijke regierol kan worden verstoord.


  Voordat het voorkeursrecht door de gemeente op de betreffende gronden is gevestigd, heeft (de rechtsvoorganger(s) van) Eigen Haard met de huidige eigenaren van de gronden een koopovereenkomst gesloten. Thans heeft Eigen Haard de gemeente verzocht om samen te onderzoeken of ze haar positie kan en mag overdragen aan BPD

  Voorgesteld besluit

  Om conform bijgevoegde brief Eigen Haard en BPD te informeren over de positieve grondhouding van de gemeente om tot een intentieovereenkomst te komen door daartoe met de betrokken partijen ambtelijk in overleg te treden.

 7. 7

  Burgemeester en wethouders hebben besloten een planologische procedure te starten voor het (ontwerp)wijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging. Met dit plan wordt voor een 24-tal (voormalige) agrarische bedrijfswoningen in Boskoop de bestemming gewijzigd naar burger- of plattelandswoning.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk8wij-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop - achtste wijziging ter inzage te leggen.

 8. 8

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Van Kuijk heeft vragen gesteld over de reclame van Second Love in een abri aan de Hogeveenseweg in Hazerswoude Dorp. Hij vraagt of de gemeente mogelijkheden heeft om de reclame te verbieden, omdat deze aanstootgevend zou zijn. Geantwoord is dat de Reclame Code Commissie hierin bevoegd is en de gemeente alleen maatregelen kan treffen tegen de locatie van reclames als de verkeersveiligheid, ernstige hinder voor de omgeving of als het uiterlijk aanzien van de gemeente in het geding is.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Van Kuijk, namens de fractie van de SGP, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 9. 9

  De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 10 december 2020 besloten een lening te verstrekken aan de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs van totaal €10.207.158,-- met een looptijd van 40 jaar. Middels 2 leningovereenkomsten wordt €5.453.580,-- en €4.753.578,--
  verstrekt aan respectievelijk schoolbesturen van Stichting Scope Scholengroep en Stichting Scala College en Coenekoop College. Het betreft aanvullende financiering bij het Masterplan VO ter overbrugging van de ontstane financiële tekorten van de nieuwbouw en renovatieplannen.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de leningovereenkomsten Alphen aan den Rijn met Stichting Scope Scholengroep voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken en met Stichting Scala College en Coenekoop College

 10. 10

  Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten de procedure van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het hogere waarden besluit te coördineren. Artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk kunnen worden
  doorlopen. Het programma voorziet in minimaal 25% sociale huur en minimaal 10% middeldure huur of koop. 65 % van de woningen bestaat uit vrije sector huur of koopwoningen. De mix van woningen binnen het complex komt ten goede aan het woonprogramma van Alphen aan den Rijn.
  Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp hogere waarden besluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn vier zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is een Nota van beantwoording zienswijzen opgesteld, waarin de zienswijzen
  verkort worden vormgegeven en van commentaar voorzien. De conclusie van de Nota is dat - na volledige afweging van alle belangen - de zienswijzen geen aanleiding geven om de onderhavige planologische procedure te staken en af te zien van vaststelling van het bestemmingsplan dan wel het weigeren van de omgevingsvergunning. De zienswijzen geven wel aanleiding om onderdelen van de toelichting/ planregels/ bijlagen en verbeelding van het bestemmingsplan aan te passen en voorschriften aan de omgevingsvergunning toe te voegen.De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen om de bouw van 190 woningen juridisch/planologisch mogelijk maken en het college wordt voorgesteld om de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  De omgevingsvergunning gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan onder voorwaarden verlenen.
  De raad voor te stellen:
  1 De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a (blok 34), Alphen aan den Rijn (bijlage II) vast te stellen;
  2 Vast te stellen dat het bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  3 De regels, de verbeelding, toelichting en bijlagen van het ontwerpbestemmingsplan Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a (blok 34), Alphen aan den Rijn te wijzigen zoals aangegeven in de Nota van wijzigingen (bijlage III);
  4 Het gewijzigde bestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Astationsomgblok34-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de hiervoor onder 3 aangegeven wijzigingen (bijlage III);
  5 De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a(blok 34), Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  6 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 11. 11

  Onlangs stelde de gemeenteraad de Verordening speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021 vast. Op basis van de voornoemde verordening kan de burgemeester Nadere (beleids)regels stellen over de indieningsvereisten voor een aanvraag voor een exploitatievergunning en de procedure voor vergunningverlening. Op basis van artikel 4:81 van de Awb kan het college beleidsregels vaststellen over het verlenen van een omgevingsvergunning, in het geval de exploitatie van een speelautomatenhal in strijd is met een geldend bestemmingsplan.
  De Nadere regels speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021 voorzien hierin.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nadere regels speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021 definitief vast te stellen.
  2. Deze Nadere regels bekend te maken, zodat deze in werking treden.
  3. De nota van beantwoording zienswijzen nieuwe regels speelautomatenhallen 2021 vast te stellen.
 12. 12

  Het college heeft besloten middels dit besluit de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: VRHM) te machtigen om namens de gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de Gemeente) de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor verkrijging van schadevergoeding, en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten.