Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 6 juli 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Ontwikkelaar Kop West Alphen BV is voornemens op de locatie Hoorn 75 tot en met 79 en Ondernemingsweg 1a een gemengd woon- en werkgebied en openbare ruimte te realiseren. Er wordt hierbij uitgegaan van een programma van ongeveer 300 woningen en 15.000 vierkante
  meter bedrijfsruimte met bijbehorende parkeervoorzieningen. Van deze circa 300 woningen zal minimaal 25% sociale huurwoningen betreffen en daarnaast zal minimaal 20% van de woningen in de categorie middendure woningen komen te vallen. Kop West heeft zelf de ambitie om zelfs 30%
  middenhuur te gaan realiseren. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure overeenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de ontwikkelaar. Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en de burgemeester heeft wethouder Van As een volmacht verleend om de overeenkomst aan te gaan en tot ondertekening over te gaan.

  Voorgesteld besluit

  1. Met “Kop West Alphen B.V.” inzake de herontwikkeling van de locatie Kop West, Hoorn 75, 77 en 79 en Ondernemingsweg 1a in Alphen aan den Rijn, een anterieure overeenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Kop West” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie van het MPG;
  4. De bijdrage ten behoeve van de aanleg van de rotonde ad. maximaal € 500.000 op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de eerst volgende actualisatie (2021) van het MIPI.
 2. 2

  De inwoners van Alphen aan den Rijn zijn actief bezig met het verduurzaming van hun woning. Dit
  blijkt uit de jaarlijkse groei van het aantal aanvragen voor de duurzaamheidslening. In de
  afgelopen zes jaar is met behulp van de lening onder meer 11.210 m² aan zonnepanelen
  gerealiseerd. Om er voor te zorgen dat de inwoners van Alphen aan den Rijn gebruik kunnen
  blijven maken van de succesvolle duurzaamheidslening overweegt de gemeente het budget aan te
  vullen met €1.500.000,- tot in totaal €5.250.000,-.
  Ook het budget voor de Stimuleringslening voor VvE’s, scholen, verenigingen, coöperaties en
  non-profitorganisaties wordt met €500.000,- tot in totaal €1.100.000,- aangevuld. Zodat ook die
  doelgroep de komende jaren gebruik kan blijven maken van leningen voor de verduurzaming van
  hun pand.

  Voorgesteld besluit

  Eenmalig € 2.000.000,- beschikbaar te stellen voor het SVn Duurzaamheidslening (€ 1,5 miljoen)
  en Stimuleringlening fonds (€ 0.5 miljoen);
  2. De benodigde dekking voor de interne rentelasten ad. € 50.000,-over de looptijd (15 jaar) van de
  leningen, onderdeel te maken van de nadere integrale afweging m.b.t. de C-prioriteiten in de
  kadernota/begroting 2022;
  3. Het vastgestelde bedrag waarover bij de behandeling van de kadernota 2022 in de raad wordt
  besloten, als financieel kader te beschouwen bij de actualisatie van de verordeningen voor de
  Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening.

 3. 3

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil haar inwoners stimuleren om maatregelen te nemen tegen wateroverlast bij piekbuien, hitte en droogte. In 2020 is daarom de subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen bestaande bouw vastgesteld. Inwoners maken al volop gebruik van deze subsidie. Na evaluatie is besloten om de subsidieverordening op een aantal details tussentijds aan te passen. Dit betekent onder meer dat de subsidie voor groendak en regenwateropvangsystemen nu ook beschikbaar is voor nieuwbouw, dat het aanvraagproces voor regentonnen met terugwerkende kracht is verbeterd en dat halfverharding uit natuurlijke materialen moet bestaan, zodat kunstgras niet subsidiabel is. De nieuwe subsidieregeling wordt voor een looptijd van twee jaar vastgesteld en treedt in werking op het moment dat huidige subsidieverordening is ingetrokken.

  Voorgesteld besluit

  1. Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2021-2023 vast te stellen voor twee jaar, ter vervanging van de subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2020-2022;
  2. Het resterend budget vanuit de Subsidieverordening Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2020-2022 vast te stellen als subsidieplafond voor de Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2021-2023.
  3. Deze subsidieregeling gelijktijdig te publiceren met de intrekking van de subsidieverordening Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2020-2022 (raadsbesluit).
  4. De Opgavemanager Duurzaamheid te machtigen om het subsidieplafond bedrag op het moment van publicatie in te vullen in de toelichting van de subsidieregeling, dus na vaststelling van college.
  De raad te verzoeken om:
  1. De subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2020-2022 in te trekken, omdat deze vervangen wordt door de nieuwe, aangepaste subsidieregeling: Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2021-2023.

 4. 4

  Op 29 juni 2021 is de wijziging van de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld door het college. De wijzigingen treden, met terugwerkende kracht, op 1 januari 2021 in werking.
  De wijziging heeft betrekking op de looptijd van de regeling. Deze is verlengd met drie maanden en loopt nu van januari tot en met 30 september 2021. De betekent dat inwoners tot en met 30 september een aanvraag in kunnen dienen bij het Serviceplein over de periode januari tot en met september 2021.

  Voorgesteld besluit

  De wijziging van de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Alphen aan den Rijn vast te stellen en per 1 januari 2021 in werking te laten treden.

 5. 5

  In het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening zijn de straten aangewezen waar betaald parkeren geldt en met vergunning geparkeerd moet worden. Het uitvoeringsbesluit is gewijzigd. Er zijn enkele nieuwe adressen toegevoegd van nieuwbouwwoningen in het centrum met nadere regels voor welke vergunning men in aanmerking komt. Daarnaast zijn er regels gesteld voor de nieuwe gehandicaptenvergunning.

  Voorgesteld besluit

  De eerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2021 vaststellen.

 6. 6

  De nieuwbouw van het buurthuis aan de Dennenlaan is net voor de zomer 2020 gereed gekomen. Vooruitlopend op de mondeling gemaakte afspraken met de Stichting Kaju Putih, is het gebouw vast in gebruik gegeven, onder de geldende coronarestricties. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Kaju Putih is nog niet getekend. Het college heeft 18 mei jl. een besluit genomen over een tijdelijke huurovereenkomst. De standaard tekst van het ROZ model was niet geheel conform de wens van Stichting Kaju Putih. In onderling overleg is de tekst aangepast en ligt de aangepast huurovereenkomst nu voor ter besluitvorming.

  Voorgesteld besluit

  - Een aangepaste huurovereenkomst voor een periode van 2 jaar af te sluiten met Stichting Kaju Putih met een aangepast huurbedrag ter hoogte van € 1000,- per maand;
  - De huurovereenkomst met terugwerkende kracht in laten gaan vanaf 1 juli 2021

 7. 7

  Belanghebbende heeft het college verzocht gebruik te maken van de hardheidsclausule. Aanleiding hiervoor is het niet verminderen van de aanslag gemeentelijke belastingen bij een wijziging van het huishouden gedurende het belastingjaar. De verzochte vermindering ziet op de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Het college heeft afwijzend besloten.

  Voorgesteld besluit

  Afwijzend te beslissen op het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule.

 8. 8

  Belanghebbende heeft het college verzocht gebruik te maken van de hardheidsclausule. Het verzoek ziet op een vrijstelling voor de hondenbelasting vanaf belastingjaar 2017. Het college heeft afwijzend besloten.

  Voorgesteld besluit

  Afwijzend te beslissen op het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule.

 9. 9

  Lastafelshop BV benaderde de gemeente najaar 2019 met de ambitie om hun bedrijf te verplaatsen naar 1 van de beschikbare kavels op het voormalige Agrifirm terrein op het bedrijventerrein Hoogewaard. Met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Hoogewaard en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg over het bedrijventerrein, kan de uitgave van deze laatste beschikbare kavel nu plaatsvinden.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan Boerenbos Beheer BV een perceel ter grootte van ca. 963 m²  op het bedrijventerrein Hoogewaard te verkopen voor een bedrag van €226.305,- excl. BTW t.b.v. de bouw van een nieuw bedrijfspand en kantoor voor Lastafelshop BV. De grondprijs is conform de in de grex opgenomen verkoopopbrengst.
  2. Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie Agrifirm met nr. Fcl 93102100 en Ecl 710310.

 10. 10

  De eigenaar van percelen die zijn gelegen tussen de Gouwsluisseweg en de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn wil hierop negen woningen realiseren. De bouw van de zeven rijwoningen en twee vrijstaande woningen maakt onderdeel uit van een groter gebied op de kop van de Gouwsluisseweg dat de afgelopen jaren getransformeerd is naar een woongebied. Om de realisatie van de woningen, inclusief de aanleg van een weg en parkeerplaatsen, planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De rijwoningen zijn al vergund en worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Het college wordt voorgesteld de zienswijzenprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ op te starten.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn te verwachten;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.Awgbwgouwsluissew-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ vast te stellen;
  4. De procedure ex artikel 3.8 onder 1 Wro voor het ontwerpbestemmingsplan te starten en het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. De gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief te informeren over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg, Alphen aan den Rijn‘.

 11. 11

  De gemeente is bevoegd om straten en wegen te voorzien van een naam en huisnummers toe te wijzen. Op het terrein van de voormalige betoncentrale aan de Staalweg in Alphen aan den Rijn vindt nieuwbouw plaats. Hierbij worden twee nieuwe straten gerealiseerd. In de lijn met de omliggende straten die vernoemd zijn naar metalen, worden twee nieuwe straatnamen vastgesteld, “Titaniumweg” en “Nikkelweg”.

  Voorgesteld besluit

  Op grond van de Verordening Naamgeving en Nummering 2015 bij het nieuwbouwproject op het terrein van de voormalige betoncentrale aan de Staalweg te Alphen aan den Rijn het beloop van de nieuwe straten vast te stellen conform de bij dit besluit behorende tekening en de straten te benoemen tot “Titaniumweg” en “Nikkelweg”.

 12. 12

  Aan de Kerkvaartsweg 63 in Aarlanderveen is een agrarisch bedrijf gevestigd. In het verleden zijn twee omgevingsvergunningen met een tijdelijke instandhoudingstermijn afgegeven voor de vestiging van een agrarisch handel- en reparatiebedrijf en voor het gebruik van een loods ten
  behoeve van dagbesteding, beiden als nevenfunctie van het agrarische bedrijf. Het agrarisch handel- en reparatiebedrijf is werkzaam in de directe omgeving van Aarlanderveen en handelt en repareert landbouwwerktuigen, tractoren, agrarische machines en gereedschappen voor agrarische
  bedrijven in de directe omgeving. Binnen het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Aarlanderveen’ is permanente vestiging niet toegestaan. Om de permanente vestiging van het agrarisch handel- en reparatiebedrijf en de dagbesteding in de loods planologisch mogelijk te maken is bestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorstel is om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 Het bestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPKerkvaartsweg63-VA01met de bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484. BPKerkvaartsweg63-VA01.dxf d.d. 7 maart 2019;
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 13. 13

  In het voorjaar van 2021 heeft het college een bewonersenquête uitgezet over de begraafplaatsen in de gemeente. Inmiddels zijn de resultaten bekend en middels een brief wordt de raad op de hoogte gesteld van deze uitslag. Daarnaast zullen deze resultaten meegenomen worden in de beleidsvisie begraven die wordt opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de uitslag van de bewonersenquête over de begraafplaatsen in de gemeente Alpen aan den Rijn middels bijgesloten brief en bijlagen.

 14. 14

  Op 27 oktober 2020 heeft het college een besluit genomen over een aanvulling op de Nota bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 ten aanzien van de stofgroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Deze aanvulling betreft het vaststellen dat voor grondverzet binnen de regio alleen toetsing op functie van de ontvangende bodem plaatsvindt, en dat voor grond van buiten de regio een dubbeltoets wordt gehanteerd (functie en kwaliteit) volgens het “geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS”. Het is echter ook nodig om de bodemkwaliteitskaart te actualiseren m.b.t. PFAS. Op dit moment moet bij grondverzet nog steeds onderzoek naar PFAS plaatsvinden. Om die kaart op te stellen is er aanvullend bodemonderzoek binnen de aangesloten gemeenten uitgevoerd. De resultaten van die onderzoeken zijn verwerkt in een ‘bodemkwaliteitskaart (BKK) PFAS’. Tevens is er ook een bijbehorende beleidsregel opgesteld.
  Voorafgaan aan vaststelling van de BKK en beleidsregel door de gemeenteraad dient het ontwerp zes werken ter inzage te worden gelegd. Er wordt voorgesteld om dit ontwerp ter inzage te leggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbesluit ‘bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende beleidsregel’ te publiceren;
  2. De gemeenteraad door toezending van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

 15. 15

  Op 28 april 2021 heeft het bedrijf GO Sharing 75 elektrische deelscooters beschikbaar gesteld in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wegens het niet beschikken over een publiekrechtelijk instrument om de deelmobiliteit te reguleren zijn op basis van een tijdelijke overeenkomst afspraken gemaakt tussen Gemeente Alphen aan den Rijn en het bedrijf GO Sharing, met als doel het waarborgen van de kwaliteit van de deelmobiliteit en het voorkomen/ beperken van de overlast in de openbare ruimte.
  De conclusie is dat de deelscooters veel worden gebruikt en het aantal meldingen in relatie tot het toenemende gebruik, daalt. Het is nog onduidelijk hoe de cijfers zich met het goede weer gaan ontwikkelen. De gemeente is op voorhand met GO Sharing in overleg over de vraag hoe overlast te reguleren bij zogenoemde hotspots (zoals parken, pleinen en winkelcentra). Daarnaast wordt gekeken naar de ervaring van andere gemeenten en hun beleid t.a.v. deelmobiliteit. De gemeente Alphen aan den Rijn overweegt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt aan te vullen, om deelmobiliteit te reguleren om derhalve in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken t.a.v. deelscooteraanbieder GO Sharing met bijgevoegde brief.

 16. 16

  Steeds meer mensen kiezen voor Alphen aan den Rijn als plaats om te wonen, te werken of te recreëren. Om de toenemende verstedelijkingsdruk in goede banen te leiden en in te spelen op maatschappelijke duurzaamheidsopgaven, zet de gemeente stevig in op binnenstedelijke verdichting en vergroening van woon- en werkgebieden, versteviging van haar positie in het mobiliteitsnetwerk van de Randstad en het benutten van haar recreatieve potentie. De gemeente wil ruimte blijven bieden aan haar woningzoekenden, ondernemers en recreanten. Daarom zet zij stevig in op binnenstedelijke verdichting, ruimte voor bedrijvigheid en groen en water in de stad. De keuze wordt gemaakt om niet ieder bedrijfsterrein of groene open ruimte te transformeren naar woningbouw. Om een gezond en levendige stad te creëren en in te spelen op de grote woningvraag is een aantal jaren geleden gestart met de herstructurering en transformatie van minder goed functionerende binnenstedelijke locaties tot waardevolle plekken. Denk hierbij aan het Stadshart, de stationsomgeving en Rijnhaven-Oost. Op deze locaties worden aanzienlijke woningaantallen gerealiseerd en wordt tegelijkertijd een impuls gegeven aan het groene karakter van de stad.
  Ondanks deze inspanningen is dit onvoldoende om op de middellange termijn (2025-2040) in onze woningbehoefte te voorzien. Daarom is in een pilot klimaatbestendige stadsrandontwikkeling onderzocht hoe een tweetal stadsrandlocaties -Noordrand en Gnephoek- op een verantwoorde en hoogwaardige manier ontwikkeld kunnen worden. Dusdanig dat ze een perspectief bieden voor het landschap en de stad. Als Groene Hart-gemeente beseffen we ons terdege dat we zeer zorgvuldig met onze ruimte om moeten gaan. In onze afweging voor stadsrandontwikkeling stellen we daarom de kwaliteit van het landschap als uitgangspunt. Hoogwaardig landschap beschermen we. Laagwaardig landschap geven we een impuls.
  Dit is verwoord in een propositie, waarin de gemeente laat zien op welke manier zij zich wil ontwikkelen tot klimaatbestendige gemeente, die enerzijds het leefklimaat voor mens en dier verbetert en anderzijds is voorbereid op de grote maatschappelijke opgaven. Deze propositie is een handreiking aan partijen om samen met de gemeente verder invulling aan deze ambitieuze doch realistische pilot, die ruimte biedt aan 8.000-10.000 duurzame woningen in een klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving.

  Voorgesteld besluit

  1. De propositie vast te stellen als denkrichting voor de verdere verstedelijkingsstrategie.
  2. Deze propositie ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad.
  3. De propositie in te zetten als communicatiemiddel richting andere baathouders.

 17. 17

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om steeds meer Informatiegestuurd te gaan werken. Informatiegestuurd werken is één van de viertal sporen binnen de opgave Informatisering & Digitalisering en een doorontwikkeling van statische rapportages naar informatie op resultaten en prognosticeren van informatie. Het resultaat is het sneller, duidelijker, efficiënter en gerichter realiseren van de maatschappelijke doelen. De ervaring die we met Informatiegestuurd werken opdoen, zullen we de komende jaren breed in de organisatie doorvoeren.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de uitvoeringsnotitie voor het project Informatiegestuurd Werken binnen het Sociaal Domein; 
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget ad. € 200.000 ten behoeve van de uitvoering van het project; 
  3. Dit budget te dekken middels allocatie van de Risico- en Ontwikkelbudget ten behoeve van de uitvoering van het Beleidskader Sociaal Domein in maart 2020 (beslispunt 2.C), bij besluit met zaaknummer 290709 en dit te verwerken in de Najaarsnota 2021.

 18. 18

  Het college heeft recent besloten om stichting Alphen Vitaal op te richten. Dit besluit volgde nadat het college de gemeenteraad heeft gevraagd om wensen en bedenkingen ten aanzien van het oprichten van stichting Alphen Vitaal. Nu de stichting Alphen Vitaal is opgericht, besluit het college om op basis van profielschetsen te zoeken naar bestuursleden voor de stichting. Dit gebeurt in samenspraak met de interim bestuurder van stichting Alphen Vitaal. Daarnaast is  een overeenkomst opgesteld op basis waarvan de Gemeente opdracht gaat verlenen aan Stichting Alphen Vitaal. Alphen Vitaal heeft een begroting opgesteld voor de periode 1 juli 2021 t/m 31 december 2021. Het college wordt gevraagd om hiermee in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met profielschetsen voor bestuurders Stichting Alphen Vitaal;
  2. Mevrouw S. Meeuwsen te benoemen als tijdelijke bestuurder van Stichting Alphen Vitaal in verband met het aftreden van de heer T. Theelen als tijdelijke bestuurder;
  3. Instemmen met bijgevoegde overeenkomst met Stichting Alphen Vitaal en burgemeester de overeenkomst namens de gemeente te laten ondertekenen
  4. Instemmen met bijgevoegde begroting van Alphen Vitaal.

 19. 19

  In diverse sociale wetten is geregeld dat het college medewerkers (toezichthouders) kan aanwijzen die zijn belast met de preventie van fraude met uitkeringen. Met dit aanwijzingsbesluit worden de functionarissen met HR21 functie “medewerker beleidsuitvoering II” en “medewerker beleidsuitvoering I” bij het team Controle en Handhaving met deze taak belast.

  Voorgesteld besluit

  De functionarissen met HR21 functie “medewerker beleidsuitvoering II” en “medewerker beleidsuitvoering I” bij het team Controle en Handhaving, aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53 van de IOAW en artikel 53 van de IOAZ.

 20. 20

  Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt momenteel de mogelijkheden om in het gebied “Noordrand I” meerdere maatschappelijke opgaven in een integrale gebiedsontwikkeling een plek te geven. Hiervoor is een masterplan opgesteld, wat op 24 juni 2021 ter informatie is aangeboden aan de raad.
  Om te voorkomen dat de gronden binnen het gebied “Noordrand I” worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied tot onder meer woningbouw verliest, heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd op basis van de Wet voorkeursrechten gemeenten (Wvg). Het gemeentelijk voorkeursrecht voorkomt, dat een andere partij zich in het gebied een positie verschaft, waardoor de gemeentelijke regierol kan worden verstoord. Voordat het voorkeursrecht door de gemeente op de betreffende gronden is gevestigd, heeft (de rechtsvoorganger(s) van) Eigen Haard met de huidige eigenaren van de gronden een koopovereenkomst gesloten. Eerder heeft het college positief gereageerd op het verzoek van Eigen Haard om samen te onderzoeken of Eigen Haard haar positie kan en mag overdragen aan BPD.
  De gemeente gaat voor de ontwikkeling van de locatie “Noordrand I” een intentieovereenkomst aan met BPD Ontwikkeling en Eigen Haard. Deze drie partijen gaan in de komende periode gezamenlijk de mogelijkheden van grondverwerving/opdracht van grondpositie onderzoeken.

  Voorgesteld besluit

  • Met BPD Ontwikkeling B.V. en Eigen Haard B.V. een intentieovereenkomst, inzake de grondverwerving voor de gebiedsontwikkeling van de locatie ‘Noordrand I’ aan te gaan, één en ander volgens de bijgevoegde overeenkomst;
 21. 21

  Gemeente Alphen aan den Rijn staat voor de opdracht om de grote vraag naar woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk op te lossen. Op locatie van de Euromarkt is sprake van detailhandel en kantoren. Deze locatie is echter geschikt om detailhandel te combineren met significante woningaantallen. De gemeente is benaderd door Euromarkt Development B.V. met een volumestudie voor de ontwikkeling.
  De gemeente gaat voor de ontwikkeling van de locatie “Euromarkt” een intentieovereenkomst aan met Euromarkt Development B.V., K.J. Kruijdenberg Beheer, Waldorp Autowasservice B.V. en Tauro I B.V. Deze vijf partijen gaan in de komende periode gezamenlijk onderzoeken of een ontwikkeling op deze locatie haalbaar is.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Euromarkt Development B.V., K.J. Kruijdenberg Beheer, Waldorp Autowasservice B.V. en Tauro I B.V. een intentieovereenkomst, inzake de gebiedsontwikkeling van de locatie ‘Euromarkt’ aan te gaan, één en ander volgens de bijgevoegde overeenkomst;
  2. Wethouder Van As te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.
 22. 22

  Op 9 en 10 juli 2021 vindt festival Vrij & Blij plaats. De gemeente en hulpdiensten hebben voorliggend "Integraal Operationeel Plan Vrij & Blij 2021" opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de hulpdiensten zo adequaat mogelijk reageren op eventuele incidenten.

  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Operationeel Plan Vrij & Blij 2021 vast te stellen.

 23. 23

  Spoedheidshalve wordt de brief 5 juli 2021 verstuurd.


  De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brengt op 5 juli 2021 in de avond een rapport uit naar aanleiding van de resultaten van de “Doorbraakaanpak”, de aanpak van de lange wachttijden voor passende jeugdhulp van kinderen met een beschermingsmaatregel. De publicatiedatum is op verzoek van de betrokken Ministeries vervroegd van 8 juli naar 5 juli. Voor de vier betrokken jeugdhulpregio’s, waaronder Holland Rijnland, is de komende 6 maanden sprake van “verscherpt toezicht”. De reden hiervoor is dat de wachtlijst nog niet naar 0 is teruggebracht. Om tijdig de gemeenteraad te informeren, wordt de gemeenteraad op 5 juli in de middag vast (vertrouwelijk) ingelicht dat er op 5 juli 2021 in de avond een inspectierapport zal verschijnen.
  Voor Alpen aan den Rijn en Kaag en Braassem geldt dat in samenwerking met GO!, de William Schrikker Stichting en JB West door de “doorbraakaanpak” de wachtlijst is aangepakt. De wachtende kinderen en gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel worden goed gemonitord en krijgen voorrang op zorg. Voor Alphen en Kaag is het aantal kinderen, dat op deze lijst staat, gedaald van 27 (bij de start van de doorbraakaanpak begin 2021) tot 5 op dit moment. Van deze 5 kinderen krijgen er 2 naar verwachting op zeer korte termijn de benodigde zorg. De kinderen die nu nog op de lijst staan, hebben zeer specialistische J-GGZ of zorg met een wooncomponent nodig. Deze vormen van zorg zijn echter schaars.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de jeugdhulpregio’s Zuid-West, waaronder Holland Rijnland, onder verscherpt toezicht te stellen.
   2. De raadsinformatiebrief over het Inspectierapport "Kwetsbare Kinderen Onvoldoende Beschermd" vast te stellen en deze op 5 juli 2021 naar de gemeenteraad te versturen.
 24. 24

  Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven om een Masterplan voor de locatie Noordrand I op te stellen, waaruit de technische, financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid blijkt. Het Masterplan Noordrand I is ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd, en is ontwikkeld als antwoord op deze opdracht van de gemeenteraad. Met deze brief willen wij onze buurgemeente Kaag en Braassem informeren over de inhoud van het Masterplan.

  Voorgesteld besluit

  Het college van de Gemeente Kaag en Braassem te informeren over de inhoud van het Masterplan Noordrand I conform bijgevoegde brief;

 25. 25

  Voor de periode 2025-2030 is voor de woonkern Boskoop extra ruimte voor woningbouw (netto ca. 450 woningen) nodig , waarvoor nieuwe locaties in en rondom deze kern en in het boom- en sierteeltgebied van de Greenport gevonden moeten worden. Voorgesteld wordt om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijkheid tot inzet van het transformatiegebied Zuidkade als potentiële woningbouwlocatie na 2025 en daarna, op basis van de uitkomst van dat onderzoek, een go/no go besluit te nemen over een nog nader te specificeren vervolgtraject.

  Voorgesteld besluit

  1. Een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijkheid tot inzet van het transformatiegebied Zuidkade als potentiële woningbouwlocatie na 2025 en op basis daarvan een integraal adviesrapport op te stellen
  2. Op basis van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek een go/no go besluit te nemen over een nog nader te specificeren vervolgtraject.

 26. 26

  Gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan de organisatie van Vrij en Blij 2021, waarmee de gemeente zowel lokaal als regionaal op de kaart wordt gezet.

  Voorgesteld besluit

  - In te stemmen met het verlenen van maximaal € 25.000,- uit het evenementenbudget citymarketing, als exploitatiebijdrage aan de stichting We Love Education voor het organiseren van het evenement Vrij en Blij 2021 in Alphen aan den Rijn. Deze bijdrage is enkel van toepassing in geval van een negatief exploitatieresultaat

 27. 27

  Om te voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Rijnhaven-Oost, gelegen ten noorden van de kern van de gemeente Alphen aan den Rijn, ten westen van de Van Foreestlaan, ten zuiden van de Hoorn, ten oosten van de Rijnhaven en ten noorden van de Nijverheidsweg te Alphen aan den Rijn, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een herontwikkeling van het gebied verliest, heeft de gemeente besloten om een gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie te vestigen. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften binnengekomen. Voorgesteld wordt om deze bezwaarschriften – conform het advies van de Commissie bezwaarschriften - respectievelijk niet-ontvankelijk en ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Hiermee blijft het bestreden besluit in stand.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen

  1. De adviezen van de Commissie bezwaarschriften over te nemen.
  2. Overeenkomstig het advies (365401) van de Commissie bezwaarschriften het bezwaar van de besloten vennootschap Onyx (NL) Propco B.V. niet-ontvankelijk te verklaren en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief te informeren
  3. Overeenkomstig het advies (380051) van de Commissie bezwaarschriften het bezwaar van de besloten vennootschap Van der Waal Onroerend Goed B.V. ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief te informeren
 28. 28

  De gezamenlijke dorpsoverleggen van de kernen van voormalig Rijnwoude hebben een open brief aan de gemeenteraad gestuurd.
  Daarin spreken de dorpsraden hun zorgen uit over hun betrokkenheid bij belangrijke gemeentelijke trajecten, waaronder de Regionale Energie Strategie.
  De gemeenteraad heeft via de Lijst van ingekomen stukken kennis genomen van de brief en deze ter afdoening aan het college aangeboden. Inmiddels is een overleg gepland met de gezamenlijke dorpsraden en enkele collegeleden om in gesprek te gaan. Met de antwoordbrief gaat het college in op de open brief.

  Voorgesteld besluit

  1.    Instemmen met de concept-antwoordbrief aan de gezamenlijke dorpsraden van de kernen van voormalig Rijnwoude;
  2     De antwoordbrief verzenden en ook ter kennisneming aan de gemeenteraad sturen.

 29. 29

  Antwoordbrief op de brief van 12 mei 2021 van de Vereniging aan het college over de niet of onvoldoende beantwoorde vragen op de eerdere brief.

  Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde antwoordbrief aan de Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

 30. 30

  Winkelcentrum De Ridderhof kampt al geruime tijd met terugloop aan bezoekers. De Vereniging van Eigenaren, Hoogvliet Beheer en grooteigenaar Cairn hebben een plan voor de revitalisering van De Ridderhof opgesteld. Het winkelcentrum wordt aangepast naar de actuele eisen, met onder
  andere nieuwe en duidelijker opgangen. De west-poot van de Ridderhof wordt ingekort en wordt vervangen door een woontoren. Het betaald parkeren is in 2020 al afgeschaft. Om het gebied als één geheel te laten functioneren wordt voorgesteld het Carmenplein, het Aïdaplein en de
  “parkeergarage” her in te richten, zodanig dat volledige uitwisselbaarheid tussen parkeerplaatsen plaats kan vinden. Voorgesteld wordt middelen beschikbaar te stellen voor deze herinrichting ter stimulering van het functioneren van de Ridderhof.

  Voorgesteld besluit

  1. Onder voorbehoud van het formeel beschikbaar stellen van het budget door de raad, zoals in beslispunt 3 genoemd, in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Publiek Openbaar Gebied Ridderhof met de eigenaren van de Ridderhof;
  2. Wethouder Van As te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.
  3. De raad voor te stellen:
  a. Een investeringskrediet ad. € 2.100.000,- beschikbaar te stellen voor de optimalisatie van de inrichting van het openbaar gebied rond de Ridderhof;
  b. de kapitaallasten (rente + afschrijving) van de aanlegkosten van gemiddeld € 97.125,- per jaar (over 30 jaar vanaf 2023) onderdeel te maken van de nadere integrale afweging m.b.t. de C-prioriteiten in de kadernota/begroting 2022.

 31. 31

  Door de herontwikkeling van het Stadshart Alphen aan den Rijn kunnen de centrum-kermissen: de Jaarmarktkermis en de Koningsdagkermis, vanaf 2021 niet langer op de huidige locaties worden gevoerd. Er is onvoldoende ruimte in het openbaar gebied om de kermissen goed, verantwoord, veilig en goed bereikbaar te kunnen plaatsen. Dit is de reden om onderzoek te doen naar nieuwe locaties voor de beide kermissen.
  De intentie bij het zoeken naar andere locaties is om te komen tot een locatie voor minimaal 5 jaar, waarvan 3 jaar nodig is voor optimalisatie en de meest gepaste kermis te creëren. Evaluaties zijn jaarlijks.
  In samenwerking  met de kermisexploitanten, de Jaarmarktorganisatie, hulpdiensten en ambtelijke deskundigen is onderzoek verricht naar mogelijke nieuwe locaties voor de beide kermissen. Er zijn vele locaties uitgebreid verkend en beoordeeld. Een aantal is niet geschikt bevonden, zoals o.a. het Lauraplein, het Aarplein, de Paradijslaan, Rijnplein en Castellumstraat. Deze locaties hebben o.a. onvoldoende fysieke ruimte voor het plaatsen van de attracties en geven ongewenste hindering van bijvoorbeeld winkelend publiek (Hoogvliet Paradijslaan) of voor een kerk (Bonifaciuskerk) of de locaties zijn  niet geschikt i.v.m. de inrichting van de bestaande openbare ruimte.
  De Koningsdagkermis kan autonoom worden verplaatst. Dit betekent dat voor de Koningsdagkermis ook kan worden gezocht naar een alternatieve locatie buiten het Stadshart (centrum).  De meest geschikte locatie is het Europapark gebleken waar ook samenwerking kan worden gevonden met de Oranjevereniging en qua opstelling rekening gehouden kan worden bij de reconstructie van het Europapark.


  Het Burgemeester Visserpark, het parkeerterrein nabij voetbalvereniging ARC en het evenemententerrein aan de Zegerplas bieden ruimte voor de Jaarmarktkermis. Iedere verkende locatie heeft voor- en nadelen, welke in bijgevoegd overzicht zijn weergegeven.
  Voor de Jaarmarktkermis is in eerste instantie de fysieke verbinding met de Jaarmarkt van belang maar ook vanwege de financiële verbinding.
  Op basis van deze uitkomsten besluit het college om de Koningsdagkermis te verplaatsen naar het Europapark.
  Het college besluit ook om de Jaarmarktkermis in 2021 te plaatsen op het parkeerterrein nabij voetbalvereniging ARC en daarna het gebruik van deze locatie, in samenspraak met betrokkenen, te heroverwegen om een besluit te kunnen nemen voor een definitieve locatie voor de Jaarmarktkermis.

  Voorgesteld besluit

  1. de Koningsdagkermis per 1-1-2022 plaats te bieden in het Europark;
  2. de Jaarmarktkermis in 2021 vooralsnog plaats te bieden op het parkeerterrein nabij voetbalvereniging ARC als try-out en daarna zo mogelijk een definitieve locatie vast te stellen.